1/49
Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
15.000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
тел: 015/354-884, фаx: 015/354-885
интернет страница www.gradjevinskosabac.co.rs
Број: 370
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Изградња водоводне мреже и фекалне канализације
у делу Ул. Нова 10
у Северозападној радној зони у Шапцу
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавна набавка број:
6/14
Шабац, фебруар 2014. године
2/49
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
Позив за давање понуде
2. Општи подаци о јавној набавци
3.
Подаци о предмету јавне набавке
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
5.
Упутство за сачињавање понуде
6.
Општи подаци о понуђачу
7.
Образац понуде
8. Модел уговора
9. Образац структуре цене, са упутством
10. Образац трошкова припреме понуде
11. Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације
12. Изјава понуђача о тачности датих података
13. Образац изјаве понуђача о примени система заштите животне средине
14. Изјава понуђача о независној понуди
3/49
Образац 1.
ЈП за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
Број: 370
Датум: 27.02.2014.
1.
ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац (у даљем
тексту: Наручилац) упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну
набавку радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу
Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу, бр. 6/14, у складу са
конкурсном документацијом.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном
документацијом и позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене
лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на адресу
наручиоца: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, ул.
Кнеза Милоша бр. 1, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 6/14“. На полеђини коверта мора бити пун назив,
адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана оглашавања на Порталу
јавних набавки, односно до 31.03.2014. године до 900 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока
приспеле наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све
неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу
са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са
варијантама нису дозвољене.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене 31.03.2014. у 1100 часова у просторијама
Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац, Ул. Кнеза
Милоша бр. 1, канцеларија бр. 1, приземље.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора
предати комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у
поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника,
број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је
овлашћени представник власник фирме). Без оваквог овлашћења,
представник има право само на присуство, без права стављања примедби на
ток отварања и потписа записника.
4/49
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом
критеријума најниже цене.
Наручилац ће најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда
донети Одлуку о додели уговора, о чему ће сви понуђачи који су доставили
понуде бити писмено обавештени. Одлука о додели уговора обавезује
изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.
Образац 2.
2.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
-
ЈП за управљање грађевинским земљиштем, ул. Кнеза Милоша бр. 1, 15000
Шабац,
ПИБ:100112114,
МБ:17107461,
интернет
страница:
www.gradjevinskosabac.co.rs
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС број 29/2013) ЈП за управљање
грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени
поступак јавне набавке.
2. Врста набавке: Набавка радова
3. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Контакт особа: Владимир Недељковић, тел. 015/349-496.
5/49
Образац 3.
3.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова – Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу.
2. Ознака из општег речника:
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
3. Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Остали услови везани за предмет набавке:
Изградња:
1) водоводне мреже Ø 150 мм у дужини од око 920 м
2) фекалне канализационе мреже Ø 300 мм у дужини од око 705 м.
Додатни услови:
1) Понуђач мора да има укупно остварен приход од минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година), а као доказ прилаже
неоверене фотокопије следећих докумената:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
- биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.
2) Понуђач мора да има минимално 6 завршених објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година),
а као доказ прилаже прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација
за извршене радове.
-
рок извршења радова: 90 дана од дана увођења извођача у посао
6/49
Образац 4.
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН
1)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног
органа.
2)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај
доказ доставља само за њега, као физичко лице - доставља се уверење надлежне
полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда).
3)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда.
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Ако понуду подноси предузетник довољна је
потврда прекршајног суда или Агенције за привредне регистре.
(наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда).
4)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе, када има седиште на њеној територији.
Докази:
* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
7/49
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду
надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала
Агенција за приватизацију.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа за тачке од 2) до 4). Доказ
за тачку 1) је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није
дужан да га доставља.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из чл. 75. став 1. тачке 1) до 4) – за тачку 1) само уписати интернет страницу
за јавно доступан податак, а доказе о испуњености осталих услова из чл. 76. (тачке 5.
и 6.) испуњавају заједно.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4.
доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и
уписује број и датум издавања решења.
4.2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН
5)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако по основу уговора о раду на
неодређено време има запосленог са важећом дозволом за обављање делатности
која представља предмет конкретне јавне набавке – одговорни извођач радова са
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.
Доказ: Лиценца бр. 414 или 413 одговорног извођача радова, коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се
доказује да је лиценца још увек важећа, уговор о раду на неодређено време,
обрасци М Фонда ПИО и фотокопија радне књижице.
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце
мора бити потписана и оверена личним печатом одговорног извођача
радова.
8/49
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
пословним капацитетом.
6)
Неопходан пословни капацитет:
1) Понуђач мора да има укупно остварен приход од минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година).
2) Понуђач мора да има минимално 6 завршених објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за претходне 3 обрачунске године (2011, 2012. и 2013. година).
Доказ:
Тачка 1.
као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
- биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.
Тачка 2.
као доказ прилаже прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за
извршене радове.
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним
техничким капацитетом у власништву или закупу:
7)
- багер
- камион кипер носивости преко 10 тона
- метална оплата
- вибро набијач
- ситан алат
Доказ: Неопходан технички капацитет
-
Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном
кривичном, моралном и материјалном одговорношћу) да је власник захтеване
грађевинске механизације или да за тражену механизацију има уговор о
закупу или сл. за период трајања уговора ;
-
фотокопије саобраћајних дозвола,
-
пописна листа, потписана и оверена од стране пописне комисије, на којој је
потребно маркером у боји означити тражену механизацију, чији власник је
подносилац понуде.
9/49
8)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства
финансијског обезбеђења.
Доказ: Средства финансијског обезбеђења:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 20% од понуђене цене у
случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; бланко меница
мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица; ова меница ће бити
враћена понуђачу након отварања понуда, уз одлуку о додели уговора.
- оверен захтев за регистрацију менице; менице морају бити евидентиране у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива;
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива.
НАПОМЕНА: Најповољнији понуђач, пре потписивања уговора, доставља
наручиоцу:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;
- оверен захтев за регистрацију меница од стране пословне банке, са датумом овере
после објављивања позива,
ради наплате средстава у износу:
1. За извршење посла у уговореном року (1% од уговорене цене за сваки дан
закашњења, до максималних 20% од уговорене цене),
2. За отклањање недостатака у гарантном року (20% од вредности укупно изведених
радова),
3. За случај раскида Уговора кривицом извођача радова (20% од понуђене цене).
10/49
4.3. ОБРАЗАЦ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА из чл. 75. и 76. ЗЈН
4.3.1. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл.
75. и 76. ЗЈН
Назив документа
1.
2.
3.
4.
Ко је издао
документ
Извод из регистра Агенције за
Доказ је јавно доступан на
привредне регистре
интернет страници
(Овај доказ је јавно доступан на
_______________________
интернет страници надлежног
органа и понуђач није дужан да га
______________________
доставља, само уписује интернет
страницу)
Доказ да понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
____________________
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
____________________
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (наведени
____________________
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда).
Потврде привредног и прекршајног
суда да правном лицу није изречена
мера забране обављања делатности,
или потврде Агенције за привредне
____________________
регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као
____________________
привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности
____________________
(наведени докази морају бити
издати након објављивања позива
за подношење понуда).
* Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде
Пореска управа
да је измирио доспеле порезе и
Филијала
доприносе
________________
* Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода.
(достављају се копије; наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.
или
Локална самоуправа
__________________
Број и датум
издавања
документа
-
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
______ 2013.
11/49
Потврда да се понуђач налази у
поступку приватизације, коју је
издала Агенција за приватизацију
Агенција за приватизацију
______
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број ___________
и датум издавања решења __________________.
5.
- Лиценца бр. 414 или 413
(заокружити) одговорног извођача
радова
______________________________
______________________________,
коју издаје Инжењерска комора
Србије;
- Потврда Инжењерске коморе
Србије, којом се доказује да је
лиценца још увек важећа
Инжењерска комора
Србије
- лиценца потписана и оверена
да
не
(заокружити)
- уговор о раду на неодређено време
и
Уговор од ___________
- обрасци М Фонда ПИО
Обрасци _____________
- фотокопија радне књижице
6.
Инжењерска комора
Србије
Пословни капацитет:
1) укупно остварен приход од
минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године
(2010, 2011. и 2012. година)
да
не
(заокружити)
Тачка 1.
Приложене су неоверене
фотокопије докумената:
- извештај о бонитету
издат од стране надлежног
органа
или
биланс стања и биланс
успеха са мишњељем
овлашћеног ревизора или
извод из тог биланса стања
или
исказ о понуђачевим
укупним приходима од
продаје и приходима од
производа, радова или
услуга.
да
не
(заокружити)
потврда важи
до
______ 201_.
12/49
2) минимално 6 завршених
објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за
претходне 3 обрачунске године
(2010, 2011. и 2012. година)
7.
- багер
- камион кипер носивости преко
10 тона
- метална оплата
- вибро набијач
- ситан алат
Тачка 2.
- Приложене су неоверене
фотокопије рачуна или
окончаних ситуација за
извршене радове.
да
не
(заокружити)
- Изјава понуђача да је
власник захтеване
грађевинске механизације
или да за тражену
механизацију има уговор о
закупу или сл. за период
трајања уговора
Да
не
(заокружити)
- фотокопије саобраћајних
дозвола
Да
не
(заокружити)
- пописна листа, потписана
и оверена од стране
пописне комисије, на којој
је маркером у боји
означена тражена
механизација.
Да
не
(заокружити)
8.
- 1 (једна) сопствена бланко меница
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ,
оверена печатом и потписом
овлашћеног лица;
- оверен захтев за регистрацију
менице и
- фотокопија картона
депонованих потписа, оверена од
стране пословне банке, са датумом
овере после објављивања позива
Бр.
__________________
Банка _________________
______.2014.
Банка _________________
______.2014.
13/49
4.3.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из
чл. 75. и 76. ЗЈН
1. Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу.
2. У тачки 2. као доказ приложити извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега,
као физичко лице, доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а
Србије.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
3. У тачки 3. као доказ доставити потврде привредног и прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или потврде
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања, односно слања позива за доставу понуда.
Ако понуду подноси предузетник, довољна је потврда прекршајног
суда или Агенције за привредне регистре.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Достављају се неоверенe копијe, а наручилац, пре доношења одлуке о
додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
4. У тачки 4. као доказ приложити уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде, да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и
уверења надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
14/49
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију у року од 5 дана.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум
издавања решења.
5. У тачки 5. као доказ приложити:
лиценцу одговорног извођача радова бр. 414 или 415 (заокружити), коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврду Инжењерске коморе Србије, којом се доказује
да је лиценца још увек важећа (доставља се фотокопија лиценце, која мора бити
потписана и оверена личним печатом одговорног извођача радова);
- уговор о раду на неодређено време (доставља се фотокопија) и
- обрасци М Фонда ПИО (доставља се фотокопија).
- фотокопија радне књижице.
У обрасцу попунити име и презиме одговорног извођача радова и уписати датум
на потврди до када је лиценца још увек важећа; уписати датум закључења уговора о раду на
неодређено време; уписати ознаке достављених М образаца Фонда ПИО и заокружити
одговор за радну књижицу.
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију: уговора о раду, обрасце М Фонда ПИО и копију радне књижице, у
року од 5 дана.
6. У тачки 6. као доказ приложити:
Тачка 1.
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса
стања
или
исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или
услуга
и заокружити одговор.
Тачка 2.
- рачуне или окончане ситуације за извршене радове
и заокружити одговор.
15/49
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверене копије рачуна или окончаних ситуација за извршене радове, у року од 5 дана.
7. У тачки 7. као доказ приложити:
- Изјаву понуђача (печатом оверену, потписану од овлашћеног лица, под пуном кривичном,
моралном и материјалном одговорношћу) да је понуђач власник захтеване грађевинске
механизације или да за тражену механизацију има уговор о закупу или сл. за период трајања
уговора;
- фотокопије саобраћајних дозвола,
- пописну листу, потписану и оверену од стране пописне комисије, на којој је потребно
маркером у боји означити тражену механизацију.
8. У тачки 8. као доказ приложити:
- 1 (једну) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, оверену печатом и
потписом овлашћеног лица; у образац уписати уписати број менице;
- оригиналан образац захтева за регистрацију менице, оверен од стране пословне
банке са датумом после после објављивања позива, уписати назив банке и датум
издавања захтева;
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива, уписати назив банке и датум овере.
16/49
Образац 5.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде за јавну набавку радова за
изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у Шапцу. Понуђач мора испуњавати све Законом
о јавним набавкама одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а
понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце дате у конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Свака
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у
противном ће понуда бити неприхватљива.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне
набавке падају на терет понуђача.
У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци,
наручилац неће бити одговоран ни на који начин за било какву штету коју
понуђач може услед тога да претрпи, укључујући али не ограничавајући се на
изгубљену добит, упркос томе што је наручилац био упозорен на могућност
наступања штете.
5.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу'';
- попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама;
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76.).
Ови документи могу бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз
обавезу понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, да достави
оригинале или оверене фотокопије на увид у року од 5 дана од пријема захтева
за достављање истих). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да приложи
изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет
странице надлежних органа.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности
датих података
- попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „структуре цене“
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „трошкова припреме понуде“
- Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној
понуди“
- Модел уговора – понуђач мора попунити, парафирати и оверити печатом
17/49
сваку страну, потписати и оверити печатом последњу страну, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о примени
Система заштите животне средине.
5.2. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити
састављени на српском језику.
5.3. ВАЛУТА
Понуда се изражава у динарима.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.5. РОК ИЗВОЂЕЊА
Рок за извођење радова је 90 дана од дана увођења извођача у посао.
5.6. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок је две године од испостављања окончане ситуације.
5.7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи
- 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, која се може
активирати најповољнијем понуђачу у износу од 20% од понуђене цене у
случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; бланко меница
мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица; ова меница ће бити
враћена понуђачу након отварања понуда, уз одлуку о додели уговора.
- оверен захтев за регистрацију менице; менице морају бити евидентиране у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива;
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива.
НАПОМЕНА: Најповољнији понуђач, пре потписивања уговора, доставља
наручиоцу:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;
18/49
- оверен захтев за регистрацију меница од стране пословне банке, са датумом овере
после објављивања позива,
ради наплате средстава у износу:
1. За извршење посла у уговореном року (1% од уговорене цене за сваки дан
закашњења, до максималних 20% од уговорене цене),
2. За отклањање недостатака у гарантном року (20% од вредности укупно изведених
радова),
3. За случај раскида Уговора кривицом извођача радова (20% од понуђене цене).
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, менице и картон
депонованих потписа ће бити враћени, уз одлуку о додели уговора.
5.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани
облик, електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, доставити одговор у писаном облику поштом,
телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу
наручиоца: ЈП за управљање грађевинским земљиштем, Кнеза Милоша 1,
15000 – Шабац, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 6/14“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у
вези понуђених радова.
5.10. ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Уколико међу понуђачима има бар један, који није у систему ПДВ,
при избору најповољније понуде наручилац ће узети у обзир укупан плативи
износ.
Укупна цена и јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
19/49
5.11. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана
испостављања исправног рачуна.
5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће
коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван
круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, уколико садржи
битне недостатке из члана 106. ЗЈН-а, ако је неодговарајућа, ако прелази
износ процењене вредности предметне јавне набавке (осим у случају
наведеном у члану 107. став 4. ЗЈН-а) и ако не ограничава и не условљава
права наручиоца.
Парцијалне понуде, дате за појединачне ставке односно за делимичне
количине биће, искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.
5.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као
неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења
понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде и у том случају понуђач не може мењати понуду.
5.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора за набавку радова донеће се применом
критеријума најниже цене.
1.
ЦЕНА РАДОВА – максимално 100 пондера
Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број тј. 100
пондера. Број пондера за укупну цену радова из осталих понуда израчунава
се према формули:
Најнижа понуђена цена x 100 пондера
понуђена цена
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда
имају исти број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати
оног понуђача који има већи остварени пословни приход за претходне 3
године, а према подацима из Биланса успеха, који ће најповољнији понуђач
бити у обавези да, по позиву наручиоца, достави на увид у оригиналу или
овереној фотокопији.
20/49
5.16. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван
да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну
законски услови (члан 113. ЗЈН).
Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора,
односно да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од
дана када га је наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је
примио уговор на потпис, уз оверену и потписану потврду о пријему уговора
- повратницу. Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен
уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од потписивања уговора,
па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим
понуђачем, меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а
понуђачу доделити негативну референцу.
5.17. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне
вредности који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обавезно је
навођење који је подизвођач у питању. Понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5.18. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН, 81. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети
назив конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум
је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора
садржати све податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и
потписати образац „Подаци о понуђачу“, као и образац за оцену испуњености
услова из члана 75. ЗЈН. Ове стране конкурсне документације понуђач ће
копирати у довољном броју примерака за све учеснике у заједничкој понуди.
Све остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви
учесници у заједничкој понуди на истом обрасцу.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди.
21/49
5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
-
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
учинио повреду конкуренције,
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три
године уколико поседује:
- правоснажну судску пресуду,
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних
обавеза,
- исправу о наплаћеној уговорној казни,
- рекламацију потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року,
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
пројектом, односно уговором,
- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под
условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,
- записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано
да радови нису изведени у складу са понудом и уговором.
Наручилац ће одбити понуду уколико се понуђач који је поднео
понуду налази на списку негативних референци које води Управа за јавне
набавке, уколико је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није
истоврстан предмету набавке за који је понуђач добио негативну референцу,
понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде у износу од 15%
вредности понуде.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке
повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно
поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права
понуђача (члан 148-159. Закона о јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (број текућег рачуна: 840 –
742221843 – 57, шифра плаћања : 153, позив на број: 97 50 – 016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
5.21. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
обавезан је да пошаље захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. На
основу писмене потврде од стране наручиоца, понуђач може извршити
тражену измену у року за достављање понуда.
22/49
Образац 6.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна
Порески број понуђача
(ПИБ)
Матични број
Порески обвезник
ПДВ:
а) ДА
б) НЕ
(заокружити)
Шифра делатности:
Место и датум:
_______________________
М.П.:
Понуђач:
_____________________
23/49
Образац 7.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон и телефакс
Идентификациони број
ПИБ
Матични број понуђача
Број рачуна понуђача и
назив банке:
ПОНУДА
бр. 370 за јавну набавку радова - Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу,
ЈН број 6/14
УКУПНА ЦЕНА на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул.
Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу износи:
_____________________ динара, без ПДВ
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ
Рок за извођење радова је 90 дана од дана увођења извођача у посао.
Услови плаћања: у року од 45 дана, од дана испостављања исправног
рачуна.
Рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.
Понуду дајем:
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)
1. самостална
2. заједничка, са
__________________________________________________________________
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих
учесника у заједничкој понуди)
3. са подизвођачем:
____________________________________________________________ (уколико
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача)
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
24/49
ПОНУДА
за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у Шапцу
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
VODOVODNE MREŽE
Poz br
Opis pozicije
1.
1.1.
GEODETSKI RADOVI
Pre početka radova potrebno je izvršiti
geodetsko merenje, obeležavanje i snimanje
trase. Obračun je po m' obeležene trase.
UKUPNO GEODETSKI RADOVI
2.
2.1.
ZEMLJANI RADOVI
Trasa rova mora da odgovara urbanističko
tehničkim uslovima i projektu. Iskopani
materijal se deponuje 1m od ivice rova. Ako se
pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte
izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje,
a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija
obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za
vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu
drugih instalacija, deponovanje zemlje na
potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna
rova, radnu snagu, crpljenje podzemne vode,
obezbeđenje rova znacima upozorenja,
zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih
lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve
druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će
se vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno,
na mestima ukrstanja sa postojećim
instalacijama. Obračun je po m3 iskopa.
mašinski iskop, 0-2 m
2.1.1.
2.1.2.
ručni iskop, 0-2 m
2.2.
Pozicija obuhvata ručni iskop za proširenje rova
prilikom povezivanja vodovodne armature u
čvornim mestima i za izradu hidranata.
Obračun je po m³ iskopanog materijala
2.2.1.
ručni iskop za proširenje rova za čvorna mesta
na novoprojektovanoj i postojećoj vodovodnoj
mreži
ručni iskop rova za 8 hidranata
2.2.2.
Jed
mer
e
Količina
m'
916.41
m3
769.78
3
m
76.80
m³
12.00
m³
3.50
Cena
Ukupno
25/49
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim
kotama i padovima +- 3cm.Pre finog planiranja
izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje)
da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m2
isplanirane površine.
Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog
peska ispod d=10 cm, iznad d=10 cm i oko cevi.
Posle postavljanja cevi na posteljicu od peska d=
10 cm i završenog hidrauličkog ispitivanja
izvršiti zatrpavanje cevi peskom 10 cm iznad
temena cevi. Nasipanje vršiti ručno sa
istovremenim podbijanje ispod cevi, a nabijanje
završnog sloja vršiti ručnim nabijačem. Najveća
veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od
3mm.Obračun je po m3 ugrađenog peska.
Nabavka, transport i ugradnja prirodno
mljevenog drenažnog šljunka na mestima
proširenja za hidrante i čvorna mesta.Obračun
je po m3 ugrađenog šljunka.
proširenja za čvorna mesta
proširenja za hidrante i vazdusne ventile
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa na delu
trase cevovoda koji ostaje na zelenoj površini
izvršiti po završenom ubacivanju peska u
slojevima od po 30 cm. Nabijanje vršiti do 90 %
zbijenosti po Proktor-u. Obračun je po m³
ugrađenog materijala.
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak
materijala transportovati na mesto koje odredi
nadzorni organ na udaljenost od 6 km. U
obračun ulazi utovar, transport, istovar i grubo
planiranje materijala na deponiji kao i potreban
alat i radna snaga. Obračun je po m³
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
Ova pozicija obuhvata cenu svih radova i
materijala potrebnog za izvođenje ankernih
blokova od nabijenog betona MB 20, za
ankerovanje N komada. Projektom je
predviđeno ankerisanje N komada i betoniranje
oslonaca vodovodne armature. Obračun po m³
ugrađenog betona.
Ova pozicija obuhvata cenu svih radova i
materijala potrebnog za izvođenje ankernih
blokova od nabijenog betona MB 20, za
ankerovanje vodovodnih armatura u čvornim
mestima(TT-kom,T-kom) i betonskih ploča za
hidrantske kape i štras kape. Obračun po m³
ugrađenog betona.
TT kom kom3
m²
549.84
m³
192.44
m³
m³
m³
12.00
3.50
577.34
m³
192.44
m³
1.2
m³
0.30
26/49
3.2.2.
3.2.3
T -kom kom 7
hidranske kape kom 8i štras kape kom 14
UKUPNO BETONSKI RADOVI
4
NABAVKA I ISPORUKA I MONTAŽA CEVI,
ARMATURE I FITINGA
NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA
POLIETILENSKIH CEVI
Nabavka, transport i montaža PE 100-RC
vodovodnih cevi (Granulat PE100-Borealis LSH ili ekvivalent) i u skladu sa EN12201,
(obavezan sertifikat DVGW) za izvođenje
magistralnog cevovoda ,za nazivni pritisak
PN10, sa odobrenjem da su za pitku vodu. Cevi
moraju biti otporne na UV zračenje i
smrzavanje i označene plavom bojom. Na
svakoj cevi treba da je odštampan naziv
proizvođača, tip, pritisak i datum proizvodnje.
Sigurnosni faktor: c=1,25, IMS sertifikovani
100% PE100-RC stalni homogeni materijal.
Minimalna vrednost SDR 17, NP10. Cevi se
spajaju sučeonim zavarivanjem. Cevi se moraju
dostaviti u šipkama dužine 16m. Cevi su
proizvođača Peštan -Aranđelovac ili
slične.Obračun po m montirane mreže.
OD 160(DN 150)
Nabavka, transport i montaža PE 100-RC
fazonskih komada i u skladu sa EN12201,
(obavezan sertifikat DVGW) za izvođenje
magistralnog cevovoda, za nazivni pritisak
PN10, sa odobrenjem da su za pitku vodu. Cevi
moraju biti otporne na UV zračenje i
smrzavanje i označene plavom bojom..
Sigurnosni faktor:c=1,25, IMS sertifikovani
100% PE100-RC stalni homogeni
materijal.Minimalna vrednost SDR 17. Obračun
po kom.
PE T DN150/80 sa letećom prirubnicom DN80
PE luk DN150/90°
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
FAZONSKIH KOMADA
Nabavki, isporuka i montaža TT komada, DIN
28643, DCI, PN 10, sa prirubnicama, prirubnice
bušene prema DIN -u 2501, uključujući i
zavrtnje, navrtke, podloške i zaptivače.
4.1.
4,1,1
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
DN 200/150/150/200
DN 150/150/150/150
Nabavki,isporuka i montaža T komada, DIN
28643, DCI, PN 10, sa prirubnicama, prirubnice
bušene prema DIN -u 2501, uključujući i
zavrtnje, navrtke, podloške i zaptivače.
m³
m³
0.60
2.50
m'
916.41
kom
kom
5.00
1.00
kom
kom
1
3
27/49
4.2.2.2
4.2.2.4
.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
DN 150/150/150
DN 150/80/150
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
ZATVARAČA
Nabavka, isporuka i montaža zatvarača kome
nije potrebno održavanje, kratki, PN 16, DIN
3352/P4, dimenzija po EN 558-1 GR 14-kratki
(DIN 3202-F4) dimenzije flanšni bušene prema
EN 1092-2 PN 10 (DIN 28605/DIN 2501), telo i
pečurka od kovanog gvožđa EN-GJS-400-18
prema EN 1563 (GGG 400-DIN 1693),
prekriven epoksi zaštitinim slojem spolja i
iznutra prema DIN-u 30667-P2 u skladu sa
zahtevom RAL-Quality Mark 662, poluga od
duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema EN 1563
(GGG 400-DIN 1693), zaštita od korozije
iznutra, hermetički zatvoreno izvana
vulkanizirajućim EMDM-om, sa drenažnom
rupom, vretenom od nerđajućeg čelika koje se
ne izvlači (min. kvalitete 1.4021-X20Cr13), sa
valjanim navojem, vreteno u blizini O-prstena
sa poliranim zatvaračem, antikorozionim
zavrtnjima koji su uvučeni i zapečaćeni voskom
i glavom zaptivka, gladak kroz bušenu rupu,
vreteno bez održavanja, zatvoreno sa više Oprstenova i dodatnim kontra pričvrščivačem.
Vođica za vreteno zaštićena od vode i
prljavštine spolja sa brisač prstenom. O-prsten
ubačen u nekorozivni materijal DIN 3547-P1 od
DN 250 dodatnom vođicom u dve, nije potrebno
održavanje, izdubljen loptasti ležaj, uključujući
šrafove, navrtnje, podloške i zaptivke za sledeće
prečnike.
DN 80
DN100
DN150
DN200
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
HIDRANATA
kom
kom
3
5
kom
kom
kom
kom
12
1
6
2
28/49
4.5.1.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.8.
Nabavka, isporuka i montaža podzemnih
hidranata, PN 16, DN 80 po DIN 3221, uspravna
cev i postolje od sivog gvožđa EN-GJL-250 po
EN 1561 (CG 250-DIN 1691), epoksi zaštitini
sloj svuda DIN 30677-Deo 2 usklađeno sa
kvalitetom i test zahtevima RAL-Quality Mark
662: debljina sloja:min 250 mm, bez
poroznosti:min 3000 VSpark test, adhezija: min
12 N/mm 2, vreteno od nerđajućeg čelika (min.
kvalitet 1.4021); pražnjenje sistema pod
pritiskom, vreteno i ventil zamenjivi sa vrha
hidranta; flanšna baze bušena na EN 1092-2 PN
10 (DIN 2501-PN 10) uključujući zaptivke,
šrafove i navrtke.
DN 80, L=730 mm, cev prekrivena na dubini:
1m
NABAVKA I ISPORUKA N-komada
Nabavka, isporuka i montaža N-komada, DIN
28638, ravna stopa sa lukom 90º, PN 10, liveno
gvozdeni prema DIN-u 1691, sa prirubnicama,
bušene prema DIN-u 2501, za sledeće prečnike
DN 80
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA FLANŠ
ADAPTERA za PE CEVI
Nabavka, isporuka i montaža flanš adaptera za
PE cevi (8047/8075/8061/8062), PN 16, ojačan,
dimenzije prirubnice i bušenje po EN 1092-2 PN
10 (DIN 28605/DIN 2501), prirubnica i prsten za
povezivanje od livenog gvožđa EN-GJS-400-18
po EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), u celosti
pokriven epoksi zaštitnim slojem po DIN-u
30677-P2, po zahtevima RAL-Quality Mark
662, debljina sloja: μm, neporozan, min 300 V
Spark test, adhezija: min 12N/mm², zalivena cev
(EPDM), dugotrajno podmazana, sa integralnim
ravnim zaptivačem od EPDM-a, prsten za
pričvršćivanje od Ms 58 ili RG 7 sa specijalnim
zubima za povezivanje, šrafovi i podloške od
nerđajućeg čelika (min kvaliteta A2), narez za
vijke zapečaćen, ojačan slično po "system 200",
Hawle 0400, uključujući šrafove, navrtnje,
podloške i zaptivke za sljedeće prečnike
DN150/OD160
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
HIDRANTSKE KAPE
Nabavka, isporuka i montaža hidrantske kape
za podzemni hindrant od sivog gvožđa EN-GJL200, prema EN 1561 (GG -DIN 1691), sa
bitumenskim premazom, min. dozvoljena
nosivost za poklopac: 200 kN, a za telo: 400 kN,
visina 300 mm, doljnja širina: 443x338 mm,
dimnezije otvora: 310x205 mm
kom
7
kom
7
kom
18
kom
7
29/49
4.9.
4.10.
4.11.
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA ŠTRAS
KAPE
Nabavka, isporuka i montaža štras kape,
nepromjenjiva, od sivog gvožđa, prema DIN-u
1691, sa bitumenskim premazom, min.
dozvoljena nosivost za poklopac: 200 kN, min.
dozvoljena nosivost za telo: 400 kN, visina 265
mm, doljnja širina: 270 mm
NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA
UGRADBENE GARNITURE
Nabavka, isporuka i montaža ugradbene
garniture, teleskopskog tipa, osovina i vrh
ugradbene garniture od čelika, naglavak i vrh
od nodularnog liva GGG 400 prema DIN-u
1693, zaštićen od korozije, vanjska i unutrašnja
cev od PE, zapečećena na vrhu zbog
nemogućnosti ulaska vode i prljavštine, disk na
izvlačenje
5.4.
22
kom
17
kom
kom
kom
1
1
1
m2
2,565.
95
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA RP I
FF KOMADA
Nabavka, isporuka i montaža RP I FF komada,
nepromjenjiva, od sivog gvožđa, prema DIN-u
1691, sa bitumenskim premazom, min.
dozvoljena nosivost za poklopac: 200 kN, min.
dozvoljena nosivost za telo: 400 kN
RP DN 150/80
RP DN 150/100
FF 150/800
UKUPNO NABAVKA I ISPORUKA
5
5.1.
kom
OSTALI RADOVI
RAZUPIRANJE ROVOVA
Prilikom iskopa rov odmah razupirati
dvostrano na mestima gde se za tim ukaže
potreba, zdravom građom radi obezbeđenja
bezbednog rada u rovu. Radove na razupiranju
izvoditi u svemu prema važećim propisima za
ovu vrstu posla.
NEPREDVIĐENI RADOVI
30/49
Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili
Pauizmeštanje prepreka kao što su bandere,
šal
podzemne i nadzemne instalacije i prelazi preko
putnih kanala(ćuprije). Projektom je
predviđeno ukrštanje sa telekomunikacionim
kablovima. Kada se utvrdi tačan položaj
instalacija treba izvesti investitora i nadležnu
organizaciju kako bi se blagovremeno izvršilo
obezbeđenje instalacija i njihovo izmeštanje ako
se utvrdi da je potrebno. Troškovi otkopavanja,
obezbeđenja instalacija, dozvoljenih pomeranja
padaju na teret ove pozicije radova. Sredstva po
ovoj poziciji trošiće se po odobrenju investitora i
nadzornog organa. Ova pozicija ne obuhvata
troškove izmeštanja stubova NN električne
mreže. Obračun je paušalno.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Postavljanje zaštitne ograde od plastične mreže
visine 1.2 m odgovarajuće boje oko rova sa
natpisima upozorenja. Obračun po m
postavljene ograde.
OBEZBEĐENJE NESMETANOG
ODVIJANJA SAOBRAĆAJA
Postavljanje odgovarajućesaobraćajne
signalizacije,saobraćajnih znakova i regulisanje
saobraćaja u svemu prema dozvoli saobraćajne
inspekcije. Obezbeđenje neophodnih dozvola.
Obračun paušalno
IZRADA KOLSKIH PRELAZA
Izrada kolskih prelaza od odgovarajuće
matalne konstrukcije za prelaz teretnih I
putničkih vozila za vreme izvođenja radova gde
cevovod prelazi preko saobraćajnice.Kolski
prelaz treba da ima adekvatnu širini,zaštitnu
ogradu. Obračun po komadu.
m
10
Paušal
kom
2.00
kom
2.00
m'
916.41
IZRADA PEŠAČKIH PRELAZA PREKO
ROVA
Izrada pešačkih prelaza preko rova za vreme
izvođenja radova od drvene građe odgovarajuće
širine sa zaštitnom ogradom. Obračun po
komadu.
pešački prelaz
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na
probni pritisak prema tehničkim uslovima iz
ovog projekta uz obavezno prisustvo nadzornog
organa. Obračun je po m ispitane mreže.
31/49
5.10.
5.11.
5.12.
DEZINFEKCIJA I PRANJE CEVOVODA
Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu
nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne
inspekcije i nadzornog organa, a prema
uputstvu iz projekta. Obračun je po m isprane
mreže.
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog
hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje
cevovoda a podatke uneti u katastar podzemnih
instalacija i izvršiti prijavu katastarskoj
upravi.Obračun je po m snimljenog cevovoda.
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG
OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema
Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS
br.72/2009). U projektu uneti sve podatke za
osnovnu mrežu sa priključcima i čvornim
mestima, podatke o čvornim mestima na
postojećoj mreži, priključci na postojećoj mreži,
vrstu materijala, način ugradnje, rezultate
hidrauličkog ispitivanja, dezinfekcije i ispiranja,
ateste ugrađenog materijala, rezultate zbijenosti
materijala za nasipanje i zatrpavanje.. Obračun
po m.
m'
916.41
m'
916.41
m
916.41
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
I.
GEODETSKI RADOVI
II. ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI RADOVI
IV. MONTAŽA CEVI,
ARMATURE I FITINGA
V. OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
32/49
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
KANALIZACIONE MREŽE
Poz
br
I
1
II
1.
Opis pozicije
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je
obeležiti trasu cevovoda sa svim
potrebnim projektovanim elementima iz
glavnog projekta X, Y i Z koordinatama.
Podatke o geodetskim tačkama na toj
lokaciji uzeti iz opštinskog katastra.
Pozicija obuhvata postavljanje čvrstih
tačaka drvenim kočićima ili metalnim
bolcnama na osovini revizionih otvora a
najviše na dužini do 30 m' ukoliko su
revizioni otvori na većem rastojanju od 30
m' te postavljanjem osiguravajućih
čvrstih tačaka na 3m levo ili desno od
osovine R.O ili čvrste tačke, pobijanje
drvenih kočića na svakih 2m radi
pravolinijskog iskopa, izrada profila od
drvene građe i praćenje dubina iskopa
preko njih, snimanje cevi preko profila
kao i kontrola postavljenja cevi nivelirom
na 3 mesta ( početak, sredina i kraj cevi).
Obračun je po m' projektovane ili
izvedene trase cevovoda.
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI
MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III
kategorije za polaganje cevi, u svemu
prema projektovanoj situaciji i podužnom
profilu. Projektovana širina rova sa
podgrađivanjem metalnom oplatom
prema detalju iz projekta. Iskopani
materijal se odlaže na 1,0 m od ivice rova
ili se utovara u kamion. Prilikom iskopa
odmah izvršiti i celokupno podgrađivanje
rova tako da se obezbedi potpuna
sigurnost rada u rovu. U jediničnu cenu
pozicije su uračunati iskop i utovar kao i
održavanje privremene deponije i njen
ponovni iskop. Od ukupne količine za
iskop 90 % će se vršiti mašinski a 10 %
ručno. U zoni ukrštanja sa postojećim
instalacijama predviđen je ručni iskop.
Obračun je po m3 iskopane zemlje.
iskop od 0 – 4 m
Jed
mere
Količina
m
705.00
Cena
Ukupno
33/49
2.
3.
4.
5.
mašinski iskop
ručni iskop
iskop od 0 – 6 m
mašinski iskop
ručni iskop
RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA
REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu
revizionih silaza. Pozicija obuhvata ručni
iskop rova za po 10cm šire sa svake strane
u odnosu na revizioni silaz . Iskopani
materijal se odlaže 1 m od ivice rova ili
ručno utovara u kamion. Obračun je po
m3 iskopanog materijala.
iskop od 0 – 4 m
iskop od 0 – 6 m
PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja
peska za tampon izvršiti rucno fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima ± 3cm. Pre finog planiranja izvesti
potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje)
da bi se dobio potreban pad. Obračun je
po m2 isplanirane površine rova.
RUČNA IZRADA TAMPONA OD
PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja
peska ispod cevi (tampon). Nasipanje
vršiti sa nabijanjem vibro pločom do
potrebne zbijenosti od 90% po
standardnom Proktorovom opitu.
Najveća veličina zrna peska ne sme preći
granulaciju od 1 mm. Pad uraditi
ravnjačom prema zadatom padu.
Obračun je po m3 ugrađenog čistog
peska.
MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE
PESKOM U ZONI CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog
sitnozrnog peska u rov. Posle završene
montaže cevi, pesak pažljivo nasipati uz
bokove,nabijati vibro skakavcem ili
ručnim nabijačem sa istovremenim
podizanjem oplate tako da se ostvari
kontakt peska i bočnog terena posle toga.
Nasipanje vršiti u slojevima od 10-20 cm
sa nabijanjem od 90% zbijenosti po
Proktoru do vrha cevi. Posle toga pesak
pažljivo (ručno) nasipati i nabiti do visine
od 30cm iznad temena cevi. Radove izvesti
u svemu prema uslovima za ugradnju PP
cevi. Obračun je po m3 ugrađenog peska.
m3
m3
1,511.12
151.11
m3
m3
1,825.02
182.50
m3
m3
9.16
34.29
m2
845.95
m3
84.60
m3
457.77
34/49
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
Na delovima trase cevovoda, ispod
saobraćajnice, te u delu putnog pojasa,
asfaltnih i betonskih trotoara, a iznad
peska, rov zatrpati šljunkom d=2-40 mm
sa nabijanjemu slojevima od po 30 cm sa
predhodnim refuliranjem (nasipanjem
vode) do potrebne zbijenosti od 90% po
standardnom Proktorovom opitu.
Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM
OKO REVIZIONIH OKANA U DELU
PUTNOG POJASA
Nabavka, transport i ručna ugradnja
šljunka na mestu oko RO i za izradu
tamponskog sloja debljine 10 cm ispod
RO, sa nabijanjem vibro skakavcem oko
RO sa prethodnim refuliranjem pomoću
vode. Zbijenost mora biti najmanje 90%
po standardnom Proktorovom opitu .
Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
KONTROLA ZBIJENOSTI PESKA I
ŠLJUNKA U ROVU SISTEMOM
STANDARDNOG PROKTOROVOG
OPITA
Kontrolu izvršiti na svakih 80 m',
sitemom standardnog Proktorovog opita
zbijenosti peska ispod, oko i iznad cevi, te
zbijenosti šljunka. Uraditi elaborat o
ispitivanju. Obračun je po broju opita.
ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ
ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova
na deponiju na udaljenost do 10 km. U
obračun ulazi transport, istovar i grubo
planiranje materijala na
deponiji.Obračun je po m3 odvezene
zemlje.
TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ
ISKOPA ZA REVIZIONA OKNA
Transport viška materijala iz iskopa za
revizione silaze na deponiju, udaljenu do
10 km.U jediničnu cenu pozicije ulazi
transport, istovar i grubo planiranje
istovarenog materijala na deponiji.
Obračun je po m3 odvezene zemlje.
RUČNA IZRADA TAMPON SLOJA OD
SEPARISANOG ŠLJUNKA 30-40 mm
m3
2,793.78
m3
43.45
kom
10
m3
3,336.14
m3
43.45
35/49
III
1.
IV
1.
2
Nabavka, transport, ručna ugradnja i
nabijanje sloja separisanog šljunka
veličine zrna d =3 - 4 cm u rovu sa
nestabilnim terenom, ocednim i
podzemnim vodama. Debljina ovog sloja
je 15 cm. Obračun je po m3 ugrađenog
separisanog šljunka.
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
TESARSKI RADOVI
PODGRAĐIVANJE ROVA TEŠKOM
METALNOM OPLATOM
Podgrađivanje rova teškom metalnom
oplatom tipa KRINGS-VERBAU ili
modifikovani KRINGS - VERBAU. Izbor
zavisi od dubine rova i vrste zemljišta. Tip
podgrade primeniti prema detalju iz
projekta. Podgradu uraditi dvostrano
radi bezbednog rada u rovu i bezbednosti
trupa puta. Cenom je obuhvaćena
doprema oplate na gradilište,
postavljanje, demontaža, čišćenje i
vraćanje u bazu. Rrazupiranje je celom
površinom rova sa dve strane. Obračun je
po m2.
0-4
0-6
UKUPNO TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na
privremenu gradilišnu deponiju, lokalni
utovar, transport duž trase i montaža
kružnih montažnih revizionih silaza od
prefabrikovanih armirano betonskih
prstenova , konusnih elemenata i donjeg
montažnog prstena zajedno sa podnom
pločom u svemu prema priloženim
crtežima i propisima za ovu vrstu radova
proizvođača Hidrogradnja Čačak, ili
ekvivalentno. Spoj izmedju elemenata
uraditi specijalnim vodonepropusnim
gitom i obraditi ga sa unutrašnje i spoljne
strane. U jediničnu cenu ulazi sav
potreban rad i materijal. Obračun je po
m' ugrađenog revizionog silaza.
IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U
obračun ulazi sav potreban rad i
materijal. Kineta je polukružnog preseka
profila cevi. Izvršiti obradu kinete
cementnim malterom do crnog sjaja.
Obračun je po komadu kinete.
m3
78.98
m2
m2
2,518.60
3,016.25
m
106.76
kom
25
36/49
3
5
V
1.
2.
VI
1.
OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu
pažnju obratiti na prolaske cevi kroz
šahtove. Na spoju izmedju cevi i
revizionog silaza postaviti gumeni prsten i
zaptiti vodonepropusnom smesom ( Aqua
stop ili slično ). 1 šaht = 2 prodora, šaht sa
kaskadom = 3 prodora. Obračun je po
komadu prodora.
UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA
ZA LIVENO GVOZDENI ŠAHT
POKLOPAC
Nabavka , transport i ugradnja
armiranog betonskog prstena za
ukrućenje liveno gvozdenih šaht
poklopaca proizvođača "Betonjerka"Čačak ili ekvivalentno, za teretni
saobraćaj. Obračun je po komadu
prstena.
UKUPNO BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
NABAVKA I MONTAŽA
POLIPROPILENSKIH
KORUGOVANIH CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža PP
korugovanih cevi. Maksimalna dužina
cevi je 6m a klasa krutosi SN 8. Izvođač je
dužan da pre narabavke cevi uradi plan
montaže cevi i nabavi cevi raznih dužina,
takođe da prouči tehničku dokumentaciju
proizvođača cevi i da izjavi pre početka
montaže da će postupiti po istoj. Izjava se
daje u građevinskom dnevniku. U cenu
uračunati cevi sa spojnim sredstvima.
Obračun je po m ugrađene cevi.
PP Ø 300mm SN 8
LG ŠAHT POKLOPCI
Nabavka, transport i montaža teških,
ravnih livenogvozdenih šaht poklopaca, Ø
625 mm, sa rupama, prema JUS-u
M.J6.226, sa ramom, za saobraćajno
opterećenje od 400 KN. LG poklopac
ugraditi na zadatu kotu poklopca.
Poklopac ukrutiti cementnim malterom,
podmetačima i betonom oko 0,30m3
betona MB20. Obračun je po komadu
ugrađenih poklopaca.
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
ISPIRANJE KANALIZACIJE
kom
49
kom
25
m
705.00
kom
25
37/49
2.
3.
4.
5.
Ispiranje kanalizacione mreže pre
hidrauličkog ispitivanja uz ručno
odstranjivanje svih vrsta materijala koji
su dospeli u cevovod prilikom montaže
cevovoda pomoću cisterne visokog
pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje
vode iz cevovoda. Obračun je po m'
izvedne trase cevovoda.
Ø 300
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
Po završenoj montaži pojedinih deonica
cevovoda a najviše 100 m', izvršiti njihovo
ispitivanje kao i revizionih silaza na
vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo
Nadzornog organa, a u svemu prema
uslovima komunalnog preduzeća i
važećim propisima za tu vrstu radova
(vodeni stub, hidrostatički pritisak). Sve
eventualne nedostatke otkloniti pre
zatrpavanja rova Obračun je po m'
izvedene trase cevovoda.
Ø300mm
SNIMANJE KANALIZACIONOG
KOLEKTORA SA KANALIZACIONOM
KAMEROM - TV INSPEKCIJA
Po zavšenom hidrauličkom ispitivanju
kanalizacione mreže vrši se TV-inspekcija
kanalizacione mreže, odnosno snimanje
kanalizacione mreže sa kanalizacionom
kamerom. Snimanju prisustvuje
odgovorni izvođač i nadzorni organ.
Snimak cevovoda uradititi na CD-u sa
snimljenim poduznim padom kolektora u
dva primerka. Obračun po m snimljenog
kanalizacionog kolektora.
Ø300
POVEZIVANJE
NOVOPROJEKTOVANOG
CEVOVODA SA POSTOJEĆIM
Izvršiti povezivanje novoprojektovanog
cevovoda na postojeći. Jediničnom cenom
je obuhvaćeno ručno razbijanje otvora na
postojećem RO, čišćenje šuta, pravljenje
otvora na postojećem RO, montaža cevi,
zatvaranje otvora oko cevi
vodonepropustivom smesom i gumenim
dihtungom, anker blokom i i popravka
postojećih kineta u RO. Obračun je po
komadu.
OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I
NADZEMNIH INSTALACIJA
m
705.00
m
705.00
m
705.00
kom
1
38/49
6.
7.
8.
9.
Pre početka izvođenja radova izvođač je
obavezan da uz prisustvo predstavnika
vlasnika podzemnih i nadzemnih
instalacija utvrdi tačan položaj
istih.Nakon pronalaženja uraditi fizičku
zaštitu drvenim ili metalnim korubama
otkrivenih podzemnih instalacija za
vreme izvođenja radova. Nadzemne
instalacije obezbediti da prilikom rada
rovokopača ne dođe do oštećenja kao npr.
(podizanje kablova, privremeno skidanje i
kosničenje bandera). U obračun ulazi
izrada potrebnih šliceva za utvrđivanje
položaja instalacija. Obračun je paušalan.
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Obezbeđenje gradilišta postavljanjem
drvene, metalne ili PVC ograde po celoj
dužini sa obe strane rova kao i čeoni i
stražnji deo rova. Visina ograde je 1,5m' a
sve prema tehničkim propisima. Ograda
mora biti čvrsta da je vetar ne može
porušiti, a postaviti i trake upozorenja i
znakove upozorenja. Obračun je po m'
izvedene trase cevovoda.
OBEZBEĐENJE NESMETANOG
ODVIJANJA SAOBRAĆAJA
Obezbeđenje nesmetanog odvijanja
saobraćaja. Postavljanje odgovarajuće
trepćuće signalizacije i saobraćajnih
znakova prema projektu regulacije
saobraćaja privremene saobraćajne
signalizacije i opreme za vreme izvođenja
radova. Nakon postavljanja signalizacije i
znakova izvesti saobraćajnu policiju da
izvrši pregled i da dozvolu za rad.
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA
KATASTAR
U samom toku i po završenoj montaži
cevovoda Izvođač je obavezan da vrši
geodetsko snimanje izvedenog stanja i da
sve izmene i dopune projektovanog stanja
prenese na situaciju i odgovarajuće
podužne profile i detalje.Obračun je po
m' izvedenih radova.
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG
OBJEKTA
pauš
al
m
50.00
pauš
al
m
705.00
39/49
10.
11.
12.
Izraditi projekat izvedenog objekta
prema Zakonu o planiranju i izgradnji
(Sl.gl.RS br.72/2009), Projekat uraditi na
osnovu prethodno uradjenog geodetskog
snimka od ovlašćene geodetske ustanove,
sa situacionim planom, podužnim
profilima, poprečnim profilima, detaljima
revizionih silaza i drugih objekata na
mreži, vrstu materijala, naćin ugradnje i
rezultate hidrauličkog ispitivanja,
rezultate tražene zbijenosti materijala
kojim se zasipa cevovod,ateste ugrađenog
materijala. Projekekat dostaviti u tri
primerka u klasičnom obliku potpisan od
strane izvođača, nadzornog organa i korisničkog nadzora i jedan primerak u digitalnom obliku na CD-u. Obračun po m.
CRPLJENJE PROCEDNE ILI
ATMOSFERSKE VODE
Crpljenje vode iz rova za vreme izvođenja
radova. U zavisnosti od količine vode, a
prema usvojenoj tehnologiji, izvršiti
crpljenje vode. Nivo ocedne vode se može
očekivati već na dubinama od 2,5 m ispod
površine terena. Crpljenje je uglavnom
sistemom ocednih bunara i procednog
sloja. U cenu ulazi komplet oprema,
agregati i dežurstva na crpljenju vode, te
privremeni kanali za transport
ispumpane vode.Obračun je paušalno.
IZMEŠTANJE PODZEMNIH I
NADZEMNIH INSTALACIJA
Ova pozicija obuhvata izmeštanje
prepreka sa trase cevovoda kao što su
bandere, podzemne i nadzemne instalacije
koje se nalaze na trasi kolektora. Kada se
utvrdi tačan položaj podzemnih
instalacija (šlicovanjem ili pomoću
odgovarajućih detektora), treba izvestiti
investitora i nadležnu komunalnu
organizaciju, kako bi se blagovremeno
izvršilo njihovo izmeštanje izvan gabarita
iskopanog rova. Obračun je paušalan i
trošiće se po odobrenju Nadzornog
organa i Investitora.
NEPREDVIĐEVI RADOVI
m
pauš
al
pauš
al
705.00
40/49
13.
Ova pozicija obuhvata izvođenje sitnih
radova koji nisu obuhvaćeni glavnim
projektom jer nisu mogli da se predvide
zbog nepotpunih podataka sa trase
cevovoda a neophodni su da se izvedu
tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja
radnog procesa na izradi cevovoda (kao
npr. uklanjanje saobraćajnih znakova,
reklama koje se nalaze na trasi, belega za
podzemne instalacije za gas, PTT, struju
kao i ostale slične prepreke). Obračun je
paušalno.
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje
materijala, dovođenje gradilišta u
uređeno stanje, sklanjanje sa gradilišta
operativne baze, nadstrešnica, magacina
materijala, opreme, viška materijala sa
deponija, mehanizacije, otklanjanje sitnih
primedbi i spremnosti gradilišta za
tehnički prijem. Obračun je paušalno.
UKUPNO OSTALI RADOVI
pauš
al
pauš
al
REKAPITULACIJA
I PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II ZEMLJANI RADOVI
III TESARSKI RADOVI
IV BETONSKI RADOVI
V MONTERSKI RADOVI
VI OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN
ZBIRNA
REKAPITULACIJA
1.
I
VODOVODNA MREŽA
2.
II
FEKALNA KANALIZACIJA
U K U P N O bez PDV:
______________
U K U P N O PDV ( 20 %)
______________
U K U P N O sa PDV:
______________
Датум: _______________
Понуђач:
_____________________
41/49
Образац 8.
V
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: попунити, потписати,
сваку страну парафирати, оверити
печатом и доставити уз понуду!
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу
Закључен између:
1.Јавно предузеће за управљање грађевинским
земљиштем Шабац (у даљем тексту: Наручилац јавне
набавке) ПИБ 100112114, матични број 17107461, број
рачуна 840-582641-48, које заступа Директор Валентина
Ловрин - Јевтић, дипл. прав.
и
2. ___________________________ из _______________ ,
Ул. ____________________________________ бр. ____
(у даљем тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,
матични број ____________, број рачуна ______________
____________________________, које заступа Директор
______________________________________________
Уговорачи су се споразумели о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора јавне набавке бр. 6/14 је изградња водоводне мреже и
фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у
Шапцу.
Члан 2.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе стручно и квалитетно, а у свему
у складу са сопственом понудом бр. 370/ ____ од _________ 2014. године, која чини
саставни део овог уговора и инвестиционо - техничком документацијом.
Члан 3.
Обавеза наручиоца радова је да обезбеди неопходну инвестиционо - техничку
документацију и прибави решење о грађевинској дозволи и потврду о пријави радова.
Члан 4.
Рок за извођење радова је 90 дана од дана увођења извођача у посао.
Члан 5.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка,
накнадних и непредвиђених радова, исти ће се уговорити посебном анексом овог уговора,
уз претходну сагласност наручиоца.
42/49
Члан 6.
Укупна вредност радова из чл. 1 овог уговора износи ________________ динара
без ПДВ, према усвојеној понуди извођача радова, бр. 370/ ____ од _________ 2014.
године.
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних
цена из усвојене понуде извођача радова.
Јединичне цене из става 2. овог члана су фиксне до завршетка радова и обухватају
све трошкове, осим пореза.
Укупна вредност радова из чл.1.овог уговора са ПДВ износи ___________ дин.
Члан 7.
Коначна вредност извршеног посла утврдиће се по завршетку посла, обострано
оверених листова грађевинске књиге и грађевинског дневника и испостављању окончане
ситуације.
Члан 8.
Плаћање обављеног посла Наручилац ће извршити у року од 45 дана, по
завршеним радовима, обострано овереним листовима грађевинске књиге и испостављању
окончане ситуације.
Уговорне стране су сагласне да ће се уговор раскинути:
- уколико доцња извођача његовом кривицом буде дужа од 20 дана,
- уколико извођач у посао уведе подизвођача супротно условима из понуде
- у другим случајевима предвиђеним Законом.
Уговорне стране констатују да је понуђач уз понуду доставио 3 (три) бланко
сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења, бр. _______________,
________________ и ______________, оригиналан образац захтева за регистрацију меница и
копију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке са датумом овере
после објављивања позива.
На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача
радова, ради наплате средстава у износу:
1. За извршење посла у уговореном року (1% од уговорене цене за сваки дан
закашњења, до максималних 20% од уговорене цене),
2. За отклањање недостатака у гарантном року (20% од вредности укупно изведених
радова),
3. За случај раскида Уговора кривицом извођача радова (20% од понуђене цене).
Члан 9.
Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца о
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова.
Члан 10.
Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја,
околине и заштиту околине за све време трајања грађења.
43/49
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи.
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси
сву насталу штету.
За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова.
Члан 11.
За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од
дана добијања употребне дозволе.
У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца.
Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене,
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора,
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу
извршне исправе.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе позитивних
законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену посебних узанси о грађењу
(»Службени лист СРЈ« бр. 18/77) у делу одредби које су у супротности са овим уговором.
Члан 13.
У случају спора, решаваће надлежни суд.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава наручилац, а 3 (три) извођач радова.
ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:
Директор
ЗА НАРУЧИОЦА:
Директор
____________________________
__________________________________
дипл. прав.Валентина Ловрин-Јевтић
44/49
Образац 9.
(Образац структуре цене)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Редни број
1
Елементи структуре цене
Укупна цена за изградњу
водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у
Шапцу
Динара без ПДВ
Динара са ПДВ
Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- под редним бројем 1. у табели, исказати цену понуђених радова, у коју су
урачунати сви елементи цене коштања.
Напомена: Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су
основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
45/49
Образац 10.
(Образац трошкова припреме понудe)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
Елементи трошкова
Динара без ПДВ
1
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
2
Остали трошкови (навести који)
Динара са ПДВ
Укупно:
* Понуђачи у овом поступку јавне набавке немају трошкове у
смислу чл. 88. став 3. ЗЈН.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
46/49
Образац 11.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива
за доделу уговора у отвореном поступку бр. 6/14, објављеном на Порталу јавних набавки,
дана 27.02.2014. године за набавку услуга за изградњу водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу и све услове
наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да
ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан
овим условима.
Место и датум:
_________________
М.П.
Понуђач:
____________________
47/49
Образац 12.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су тачни сви
подаци наведени у понуди за доделу јавне набавке радова за изградњу водоводне
мреже и фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у
Шапцу, у отвореном поступку број 6/14, на основу позива објављеног на Порталу
јавних набавки, дана 27.02.2014. године.
Место и датум:
________________________
М.П.
Понуђач:
______________________
48/49
Образац 13.
ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА
о примени Система заштите животне средине
Овом изјавом понуђач :
(Назив фирме)
из: ______________________________, Ул. ______________________ бр. ___
(Седиште)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине
Изјава дата у _______________________, дана ___________________.
Одговорно лице извођача
_______________________
49/49
Образац 14.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул.
Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу, у отвореном поступку број 6/14, на
основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, дана 27.02.2014. године, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
Download

Konkursna dokumentacija