1/43
Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
15.000 Шабац, Ул. Кнеза Милоша бр. 1
тел: 015/354-884, фаx: 015/354-885
интернет страница www.gradjevinskosabac.co.rs
Број: 2407
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
Изградња водоводне мреже и фекалне канализације
у делу Ул. Нова 10
у Северозападној радној зони у Шапцу
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавна набавка број:
30/13
Шабац, децембар 2013. године
2/43
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.
Позив за давање понуде
2. Општи подаци о јавној набавци
3.
Подаци о предмету јавне набавке
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
5.
Упутство за сачињавање понуде
6.
Општи подаци о понуђачу
7.
Образац понуде
8. Модел уговора
9. Образац структуре цене, са упутством
10. Образац трошкова припреме понуде
11. Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације
12. Изјава понуђача о тачности датих података
13. Образац изјаве понуђача о примени система заштите животне средине
14. Изјава понуђача о независној понуди
3/43
Образац 1.
ЈП за управљање грађевинским земљиштем
Шабац
Број: 2407
Датум: 30.12.2013.
1.
ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем Шабац (у даљем
тексту: Наручилац) упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну
набавку радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу
Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу, бр. 30/13, у складу са
конкурсном документацијом.
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном
документацијом и позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене
лично или препорученом пошиљком у затвореном коверту на адресу
наручиоца: Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем, ул.
Кнеза Милоша бр. 1, 15000 Шабац, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 30/13“. На полеђини коверта мора бити пун назив,
адреса и телефон понуђача, као и име лица за контакт именованог од стране
понуђача.
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана оглашавања на Порталу
јавних набавки, односно до 29.01.2014. године до 900 часова.
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока
приспеле наручиоцу, без обзира на који су начин послате. Све
неблаговремене понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком
да су поднете неблаговремено.
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу
са конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са
варијантама нису дозвољене.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Понуде ће бити отворене 29.01.2014. у 0930 часова у просторијама
Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем Шабац, Ул. Кнеза
Милоша бр. 1, канцеларија бр. 1, приземље.
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора
предати комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у
поступку отварања понуда.
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника,
број личне карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је
овлашћени представник власник фирме). Без оваквог овлашћења,
представник има право само на присуство, без права стављања примедби на
ток отварања и потписа записника.
4/43
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ
Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом
критеријума најниже цене.
Наручилац ће најкасније у року од 15 дана од дана отварања понуда
донети Одлуку о додели уговора, о чему ће сви понуђачи који су доставили
понуде бити писмено обавештени. Одлука о додели уговора обавезује
изабраног понуђача да приступи уговарању посла на први позив наручиоца.
Образац 2.
2.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
-
ЈП за управљање грађевинским земљиштем, ул. Кнеза Милоша бр. 1, 15000
Шабац,
ПИБ:100112114,
МБ:17107461,
интернет
страница:
www.gradjevinskosabac.co.rs
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број
124/2012) и на основу Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС број 29/2013) ЈП за управљање
грађевинским земљиштем (у даљем тексту: Наручилац) спроводи отворени
поступак јавне набавке.
2. Врста набавке: Набавка радова
3. Сврха спровођења поступка:
- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
4. Контакт особа: Владимир Недељковић, тел. 015/349-496.
5/43
Образац 3.
3.
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Опис предмета набавке:
Предмет јавне набавке је набавка радова – Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу.
2. Ознака из општег речника:
45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију
3. Јавна набавка није обликована по партијама.
4. Остали услови везани за предмет набавке:
Изградња:
1) водоводне мреже Ø 150 мм у дужини од око 920 м
2) фекалне канализационе мреже Ø 300 мм у дужини од око 900 м.
Додатни услови:
1) Понуђач мора да има укупно остварен приход од минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година), а као доказ прилаже
неоверене фотокопије следећих докумената:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
- биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.
2) Понуђач мора да има минимално 6 завршених објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година),
а као доказ прилаже прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација
за извршене радове.
-
рок извршења радова: 75 дана
6/43
Образац 4.
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова
4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН
1)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код
надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног
органа.
2)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако он и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре. Ако понуду подноси предузетник, овај
доказ доставља само за њега, као физичко лице - доставља се уверење надлежне
полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу бити старији од два
месеца пре отварања понуда).
3)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако му није изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно
слања позива за подношење понуда.
Доказ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности или потврде Агенције за привредне регистре да код овог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности. Ако понуду подноси предузетник довољна је
потврда прекршајног суда или Агенције за привредне регистре.
(наведени докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда).
4)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или
стране државе, када има седиште на њеној територији.
Докази:
* Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе
7/43
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре
отварања понуда.
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду
надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала
Агенција за приватизацију.
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а
наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да
достави на увид оригинал или оверену копију свих доказа за тачке од 2) до 4). Доказ
за тачку 1) је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није
дужан да га доставља.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из чл. 75. став 1. тачке 1) до 4) – за тачку 1) само уписати интернет страницу
за јавно доступан податак, а доказе о испуњености осталих услова из чл. 76. (тачке 5.
и 6.) испуњавају заједно.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4.
доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и
уписује број и датум издавања решења.
4.2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН
5)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако по основу уговора о раду на
неодређено време има запосленог са важећом дозволом за обављање делатности
која представља предмет конкретне јавне набавке – одговорни извођач радова са
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије.
Доказ: Лиценца бр. 414 или 413 одговорног извођача радова, коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се
доказује да је лиценца још увек важећа, уговор о раду на неодређено време,
обрасци М Фонда ПИО и фотокопија радне књижице.
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце
мора бити потписана и оверена личним печатом одговорног пројектанта.
8/43
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним
пословним капацитетом.
6)
Неопходан пословни капацитет:
1) Понуђач мора да има укупно остварен приход од минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година).
2) Понуђач мора да има минимално 6 завршених објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за претходне 3 обрачунске године (2010, 2011. и 2012. година).
Доказ:
Тачка 1.
као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената:
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
- биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог
биланса стања
или
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа,
радова или услуга.
Тачка 2.
као доказ прилаже прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за
извршене радове.
7)
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства
финансијског обезбеђења.
Доказ: Средства финансијског обезбеђења:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица;
- оверен захтев за регистрацију меница; менице морају бити евидентиране у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива;
и
- фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране
пословне банке, са датумом овере после објављивања позива.
9/43
4.3. ОБРАЗАЦ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ
УСЛОВА из чл. 75. и 76. ЗЈН
4.3.1. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из чл.
75. и 76. ЗЈН
Назив документа
1.
2.
3.
4.
Извод из регистра Агенције за
привредне регистре
(Овај доказ је јавно доступан на
интернет страници надлежног
органа и понуђач није дужан да га
доставља, само уписује интернет
страницу)
Доказ да понуђач и његов законски
заступник нису осуђивани за неко
од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да
нису осуђивани за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре. (наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда).
Потврде привредног и прекршајног
суда да правном лицу није изречена
мера забране обављања делатности,
или потврде Агенције за привредне
регистре да код овог органа није
регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности
(наведени докази морају бити
издати након објављивања позива
за подношење понуда).
* Уверење Пореске управе
Министарства финансија и привреде
да је измирио доспеле порезе и
доприносе
* Уверење надлежне локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода.
(достављају се копије; наведени
докази не могу бити старији од
два месеца пре отварања понуда.
или
Ко је издао
документ
Број и датум
издавања
документа
Доказ је јавно доступан на
интернет страници
_______________________
______________________
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
____________________
______ 2013.
Пореска управа
Филијала
________________
______ 2013.
Локална самоуправа
__________________
______ 2013.
10/43
Потврда да се понуђач налази у
поступку приватизације, коју је
издала Агенција за приватизацију
Агенција за приватизацију
______
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број ___________
и датум издавања решења __________________.
5.
- Лиценца бр. 414 или 413
(заокружити) одговорног извођача
радова
______________________________
______________________________,
коју издаје Инжењерска комора
Србије;
- Потврда Инжењерске коморе
Србије, којом се доказује да је
лиценца још увек важећа
Инжењерска комора
Србије
- лиценца потписана и оверена
да
не
(заокружити)
- уговор о раду на неодређено време
и
Уговор од ___________
- обрасци М Фонда ПИО
Обрасци _____________
- фотокопија радне књижице
6.
Инжењерска комора
Србије
Пословни капацитет:
1) укупно остварен приход од
минимално 100.000.000 динара за
претходне 3 обрачунске године
(2010, 2011. и 2012. година)
да
не
(заокружити)
Тачка 1.
Приложене су неоверене
фотокопије докумената:
- извештај о бонитету
издат од стране надлежног
органа
или
биланс стања и биланс
успеха са мишњељем
овлашћеног ревизора или
извод из тог биланса стања
или
исказ о понуђачевим
укупним приходима од
продаје и приходима од
производа, радова или
услуга.
да
не
(заокружити)
потврда важи
до
______ 201_.
11/43
2) минимално 6 завршених
објеката спољашње водоводне и
канализационе мреже за
претходне 3 обрачунске године
(2010, 2011. и 2012. година)
7.
- 3 (три) сопствене бланко менице,
оверене печатом и потписом
овлашћеног лица;
Тачка 2.
- Приложене су неоверене
фотокопије рачуна или
окончаних ситуација за
извршене радове.
да
не
(заокружити)
Бр. __________________
__________________
и __________________
- оверен захтев за регистрацију
меница и
______.2013.
Банка _________________
- фотокопија картона
депонованих потписа, оверена од
стране пословне банке, са датумом
овере после објављивања позива
______.2013.
Банка _________________
4.3.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА из
чл. 75. и 76. ЗЈН
1. Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу.
2. У тачки 2. као доказ приложити извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре.
Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега,
као физичко лице, доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а
Србије.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на
увид оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
12/43
3. У тачки 3. као доказ доставити потврде привредног и прекршајног суда да
понуђачу није изречена мера забране обављања делатности или потврде
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која
је на снази у време објављивања, односно слања позива за доставу понуда.
Ако понуду подноси предузетник, довољна је потврда прекршајног
суда или Агенције за привредне регистре.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази морају бити издати након објављивања позива за
подношење понуда.
Достављају се неоверенe копијe, а наручилац, пре доношења одлуке о
додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију у року од 5 дана.
4. У тачки 4. као доказ приложити уверење Пореске управе Министарства
финансија и привреде, да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и
уверења надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода.
Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања
докумената.
Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију у року од 5 дана.
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 4. доставља само
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум
издавања решења.
5. У тачки 5. као доказ приложити:
лиценцу одговорног извођача радова бр. 414 или 415 (заокружити), коју издаје
Инжењерска комора Србије и потврду Инжењерске коморе Србије, којом се доказује
да је лиценца још увек важећа (доставља се фотокопија лиценце, која мора бити
потписана и оверена личним печатом одговорног пројектанта);
- уговор о раду на неодређено време (доставља се фотокопија) и
- обрасци М Фонда ПИО (доставља се фотокопија).
- фотокопија радне књижице.
У обрасцу попунити име и презиме одговорног пројектанта и уписати датум на
потврди до када је лиценца још увек важећа; уписати датум закључења уговора о раду
на неодређено време; уписати ознаке достављених М образаца Фонда ПИО и
заокружити одговор за радну књижицу.
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
13/43
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију: уговора о раду, обрасце М Фонда ПИО и копију радне књижице, у
року од 5 дана.
6. У тачки 6. као доказ приложити:
Тачка 1.
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа
или
биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса
стања
или
исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, радова или
услуга
и заокружити одговор.
Тачка 2.
- рачуне или окончане ситуације за извршене радове
и заокружити одговор.
Докази се достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или
оверену копију: уговора о раду, обрасце М Фонда ПИО и копију радне књижице и
возачке дозволе, у року од 5 дана.
7. У тачки 7. као доказ приложити:
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
уписати њихове бројеве;
- оригиналан образац захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне
банке са датумом после после објављивања позива, уписати назив банке и датум
издавања захтева;
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке, са
датумом овере после објављивања позива, уписати назив банке и датум овере.
14/43
Образац 5.
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о
захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се
спроводи поступак избора најповољније понуде за јавну набавку радова за
изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у Шапцу. Понуђач мора испуњавати све Законом
о јавним набавкама одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а
понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у
обрасце дате у конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Свака
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у
противном ће понуда бити неприхватљива.
Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне
набавке падају на терет понуђача.
У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци,
наручилац неће бити одговоран ни на који начин за било какву штету коју
понуђач може услед тога да претрпи, укључујући али не ограничавајући се на
изгубљену добит, упркос томе што је наручилац био упозорен на могућност
наступања штете.
5.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу'';
- попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о
јавним набавкама;
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76.).
Ови документи могу бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз
обавезу понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, да достави
оригинале или оверене фотокопије на увид у року од 5 дана од пријема захтева
за достављање истих). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно
доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да приложи
изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет
странице надлежних органа.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата
услове из позива и конкурсне документације
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности
датих података
- попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „структуре цене“
- Попуњен, потписан и печатом оверен образац „трошкова припреме понуде“
- Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној
понуди“
- Модел уговора – понуђач мора попунити, парафирати и оверити печатом
15/43
сваку страну, потписати и оверити печатом последњу страну, чиме потврђује
да прихвата елементе модела уговора.
- попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о примени
Система заштите животне средине.
5.2. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити
састављени на српском језику.
5.3. ВАЛУТА
Понуда се изражава у динарима.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5.5. РОК ИЗВОЂЕЊА
Рок за извођење радова је 75 дана.
5.6. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок је две године.
5.7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи
- 3 (три) сопствене бланко менице, оверене печатом и потписом овлашћеног
лица; менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и
начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број
56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач доказује овером пријема захтева за
регистрацију од стране пословне банке, са датумом овере после објављивања
позива и
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне
банке, са датумом овере после објављивања позива.
Наручилац ће активирати менице у износу од 20 % од вредности уговорених
радова у случају:
- неодазивања изабраног понуђача на позив у уговореном року или
одустајања од уговорених радова;
- прекорачења уговореног рока или увођења подизвођача у посао, а да то
није наведено у понуди;
- неквалитетно извршених радова или неотклањања недостатака у
гарантном року.
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке, менице и картон
депонованих потписа ће бити враћени, уз одлуку о избору најповољнијег
понуђача.
16/43
5.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде,
заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН (писани
облик, електронском поштом и телефаксом), најкасније 5 дана пре истека
рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3
дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима
конкурсне документације, доставити одговор у писаном облику поштом,
телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу
наручиоца: ЈП за управљање грађевинским земљиштем, Кнеза Милоша 1,
15000 – Шабац, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације за јавну набавку број 30/13“.
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није
дозвољено.
5.9. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА
Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у
вези понуђених радова.
5.10. ЦЕНА
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.
Уколико међу понуђачима има бар један, који није у систему ПДВ,
при избору најповољније понуде наручилац ће узети у обзир укупан плативи
износ.
Укупна цена и јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
5.11. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана
испостављања исправног рачуна.
5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће
коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван
круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.
5.13. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, уколико садржи
битне недостатке из члана 106. ЗЈН-а, ако је неодговарајућа, ако прелази
износ процењене вредности предметне јавне набавке (осим у случају
наведеном у члану 107. став 4. ЗЈН-а) и ако не ограничава и не условљава
17/43
права наручиоца.
Парцијалне понуде, дате за појединачне ставке односно за делимичне
количине биће, искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве.
5.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања
понуда.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као
неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења
понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење
рока важења понуде и у том случају понуђач не може мењати понуду.
5.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
Одлука о додели уговора за набавку радова донеће се применом
критеријума најниже цене.
1.
ЦЕНА РАДОВА – максимално 100 пондера
Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број тј. 100
пондера. Број пондера за укупну цену радова из осталих понуда израчунава
се према формули:
Најнижа понуђена цена x 100 пондера
понуђена цена
У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда
имају исти број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати
оног понуђача који има већи остварени пословни приход за претходне 3
године, а према подацима из Биланса успеха, који ће најповољнији понуђач
бити у обавези да, по позиву наручиоца, достави на увид у оригиналу или
овереној фотокопији.
5.16. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван
да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну
законски услови (члан 113. ЗЈН).
Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора,
односно да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 8 дана од
дана када га је наручилац позвао да закључе уговор, односно од дана када је
примио уговор на потпис, уз оверену и потписану потврду о пријему уговора
- повратницу. Уколико изабрани понуђач не достави потписан и оверен
уговор у наведеном року сматраће се да је одустао од потписивања уговора,
па наручилац може закључити уговор са следећим најповољнијим
понуђачем, меницу ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а
понуђачу доделити негативну референцу.
18/43
5.17. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне
вредности који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обавезно је
навођење који је подизвођач у питању. Понуђач је дужан да за подизвођаче
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
5.18. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН, 81. ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети
назив конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум
је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора
садржати све податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а
додатне услове испуњавају заједно.
За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и
потписати образац „Подаци о понуђачу“, као и образац за оцену испуњености
услова из члана 75. ЗЈН. Ове стране конкурсне документације понуђач ће
копирати у довољном броју примерака за све учеснике у заједничкој понуди.
Све остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви
учесници у заједничкој понуди на истом обрасцу.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може
истовремено да учествује у заједничкој понуди.
5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
-
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у
претходне три године у поступку јавне набавке:
поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама,
учинио повреду конкуренције,
доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,
одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним
набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три
године уколико поседује:
- правоснажну судску пресуду,
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних
обавеза,
- исправу о наплаћеној уговорној казни,
- рекламацију потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у
уговореном року,
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са
19/43
пројектом, односно уговором,
- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под
условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос,
- записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано
да радови нису изведени у складу са понудом и уговором.
Наручилац ће одбити понуду уколико се понуђач који је поднео
понуду налази на списку негативних референци које води Управа за јавне
набавке, уколико је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу. Ако предмет јавне набавке није
истоврстан предмету набавке за који је понуђач добио негативну референцу,
понуђач мора доставити меницу за озбиљност понуде у износу од 15%
вредности понуде.
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке
повређена права, може уложити захтев за заштиту права понуђача, односно
поступити у складу са одредбама Закона које уређују поступак заштите права
понуђача (члан 148-159. Закона о јавним набавкама).
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије
уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (број текућег рачуна: 840 –
742221843 – 57, шифра плаћања : 153, позив на број: 97 50 – 016, сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи,
корисник: Буџет Републике Србије).
5.21. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду,
обавезан је да пошаље захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. На
основу писмене потврде од стране наручиоца, понуђач може извршити
тражену измену у року за достављање понуда.
20/43
Образац 6.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Број рачуна
Порески број понуђача
(ПИБ)
Матични број
Порески обвезник
ПДВ:
а) ДА
б) НЕ
(заокружити)
Шифра делатности:
Место и датум:
_______________________
М.П.:
Понуђач:
_____________________
21/43
Образац 7.
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача
Адреса понуђача и
поштански број
Одговорна особа
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон и телефакс
Идентификациони број
ПИБ
Матични број понуђача
Број рачуна понуђача и
назив банке:
ПОНУДА
бр. 2407 за јавну набавку радова - Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу,
ЈН број 30/13
УКУПНА ЦЕНА на изградњи водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул.
Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу износи:
_____________________ динара, без ПДВ
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ
Рок за извођење радова је 75 дана.
Услови плаћања: у року од 45 дана, од дана испостављања исправног
рачуна.
Рок важења понуде је 30 дана, од дана отварања понуда.
Понуду дајем:
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)
1. самостална
2. заједничка, са
__________________________________________________________________
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих
учесника у заједничкој понуди)
3. са подизвођачем:
____________________________________________________________ (уколико
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача,
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача)
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
22/43
ПОНУДА
за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у Шапцу
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
VODOVODNE MREZE
Poz br
Opis pozicije
Jed mere
1.
GEODETSKI RADOVI
1.1.
Pre početka radova potrebno je izvršiti geodetsko
merenje, obeležavanje i snimanje trase. Obračun
je po m' obeležene trase.
Količina
m'
920,00
UKUPNO GEODETSKI RADOVI
2.
ZEMLJANI RADOVI
2.1.
Trasa rova mora da odgovara urbanističko
tehničkim uslovima i projektu. Iskopani materijal
se deponuje 1m od ivice rova. Ako se pri iskopu
naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je
dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom
delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata
raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa
i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija,
deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju,
grubo planiranje dna rova, radnu snagu, crpljenje
podzemne vode, obezbeđenje rova znacima
upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite
nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova,
kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju.
Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem, a 10%
ručno, na mestima ukrstanja sa postojećim
instalacijama. Obračun je po m3 iskopa.
mašinski iskop, 0-2 m
ručni iskop, 0-2 m
m3
3
m
829,95
83,00
Pozicija obuhvata ručni iskop za proširenje rova
prilikom povezivanja vodovodne armature u
čvornim mestima i za izradu hidranata. Obračun je
po m³ iskopanog materijala
ručni iskop za proširenje rova za čvorna mesta na
novoprojektovanoj i postojećoj vodovodnoj mreži
ručni iskop rova za 8 hidranata
m³
m³
12,00
3,50
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska
izvršiti fino planiranje dna rova prema datim
kotama i padovima +- 3cm. Pre finog planiranja
izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da
bi se dobio potreban pad. Obračun je po m 2
isplanirane površine.
m²
592,825
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
Cena
Ukupno
23/43
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.
Nabavka, transport i ugradnja srednjezrnog peska
ispod d=10 cm, iznad d=10 cm i oko cevi. Posle
postavljanja cevi na posteljicu od peska d= 10 cm
i završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti
zatrpavanje cevi peskom 10 cm iznad temena
cevi. Nasipanje vršiti ručno sa istovremenim
podbijanje ispod cevi, a nabijanje završnog sloja
vršiti ručnim nabijačem. Najveća veličina zrna
peska ne sme preći granulaciju od 3mm.Obračun
je po m3 ugrađenog peska.
m³
207,48
Nabavka, transport i ugradnja prirodno mlevenog
drenažnog šljunka na mestima proširenja za
hidrante i čvorna mesta.Obračun je po m3
ugrađenog šljunka.
proširenja za čvorna mesta
proširenja za hidrante i vazdušne ventile
m³
m³
12,00
3,50
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa na delu trase
cevovoda koji ostaje na zelenoj površini izvršiti po
završenom ubacivanju peska u slojevima od po
30 cm. Nabijanje vršiti do 90 % zbijenosti po
Proktor-u. Obračun je po m³ ugrađenog
materijala.
m³
622,47
Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak
materijala transportovati na mesto koje odredi
nadzorni organ na udaljenost od 6 km. U obračun
ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje
materijala na deponiji kao i potreban alat i radna
snaga. Obračun je po m³
m³
207,48
Ova pozicija obuhvata cenu svih radova i
materijala potrebnog za izvođenje ankernih
blokova od nabijenog betona MB 20, za
ankerovanje N komada. Projektom je predviđeno
ankerisanje N komada i betoniranje oslonaca
vodovodne armature. Obračun po m³ ugrađenog
betona.
m³
1,2
Ova pozicija obuhvata cenu svih radova i
materijala potrebnog za izvođenje ankernih
blokova od nabijenog betona MB 20, za
ankerovanje vodovodnih armatura u čvornim
mestima(TT-kom,T-kom) i betonskih ploča za
hidrantske kape i štras kape. Obračun po m³
ugrađenog betona.
TT kom kom 2
T -kom kom 2
hidranske kape kom 8i štras kape kom 14
m³
m³
m³
0,30
0,30
2,50
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3
BETONSKI RADOVI
UKUPNO BETONSKI RADOVI
4
4.1.
NABAVKA I ISPORUKA I MONTAŽA CEVI ,
ARMATURE I FITINGA
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
24/43
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.2.2
4.2.2.4.
4.4.
POLIETILENSKIH CEVI
Nabavka, transport i montaža PE 100-RC
vodovodnih cevi (Granulat PE100-Borealis LS-H
ili ekvivalent) i u skladu sa EN12201, (obavezan
sertifikat DVGW) za izvođenje magistralnog
cevovoda,za nazivni pritisak PN10, sa
odobrenjem da su za pitku vodu. Cevi moraju biti
otporne na UV zračenje i smrzavanje i označene
plavom bojom. Na svakoj cevi treba da je
odštampan naziv proizvođača, tip, pritisak i datum
proizvodnje. Sigurnosni faktor:c=1,25, IMS
sertifikovani 100% PE100-RC stalni homogeni
materijal. Minimalna vrednost SDR 17,NP10. Cevi
se spajaju sučeonim zavarivanjem. Cevi se
moraju dostaviti u šipkama dužine 16m.Cevi su
proizvođača Peštan-Aranđelovac ili
slične.Obračun po m montirane mreže.
OD 160(DN 150)
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
FAZONSKIH KOMADA
Nabavki,isporuka i montaža TT komada, DIN
28643, DCI, PN 10, sa prirubnicama, prirubnice
bušene prema DIN -u 2501, uključujući i zavrtnje,
navrtke, podloške i zaptivače.
DN 200*150*150*200
DN 150*150*150*150
Nabavki,isporuka i montaža T komada, DIN
28643, DCI, PN 10, sa prirubnicama, prirubnice
bušene prema DIN -u 2501, uključujući i zavrtnje,
navrtke, podloške i zaptivače.
DN 150*150*150
DN 150*80*150
DN 100*100*100
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
ZATVARAČA
Nabavka, isporuka i montaža zatvarača kome nije
potrebno održavanje, kratki, PN 16, DIN 3352/P4,
dimenzija po EN 558-1 GR 14-kratki (DIN 3202F4) dimenzije flanšni bušene prema EN 1092-2
PN 10 (DIN 28605/DIN 2501), telo i pečurka od
kovanog gvožđa EN-GJS-400-18 prema EN 1563
(GGG 400-DIN 1693), prekriven epoksi zaštitinim
slojem spolja i iznutra prema DIN-u 30667-P2 u
skladu sa zahtevom RAL-Quality Mark 662,
poluga od duktilnog liva EN-GJS-400-18 prema
EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), zaštita od korozije
iznutra, hermetički zatvoreno izvana
vulkanizirajućim EMDM-om, sa drenažnom
rupom, vretenom od nerđajućeg čelika koje se ne
izvlači (min. kvalitete 1.4021-X20Cr13), sa
valjanim navojem, vreteno u blizini O-prstena sa
poliranim zatvaračem, antikorozionim zavrtnjima
koji su uvučeni i zapečaćeni voskom i glavom
zaptivka, gladak kroz bušenu rupu, vreteno bez
održavanja, zatvoreno sa više O-prstenova i
dodatnim kontra pričvrščivačem. Vođica za
vreteno zaštićena od vode i prljavštine spolja sa
brisač prstenom. O-prsten ubačen u nekorozivni
materijal DIN 3547-P1 od DN 250 dodatnom
vođicom u dve, nije potrebno održavanje,
izdubljen loptasti ležaj,uključujući šrafove,
navrtnje, podloške i zaptivke za sledeće prečnike.
m'
kom
kom
kom
kom
kom
920,00
1
1
3
8
1
25/43
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.7.1.
4.8.
DN 80
DN100
DN150
DN200
kom
kom
kom
kom
8
3
11
4
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
HIDRANATA
Nabavka, isporuka i montaža podzemnih
hidranata, PN 16, DN 80 po DIN 3221, uspravna
cev i postolje od sivog gvožđa EN-GJL-250 po EN
1561 (CG 250-DIN 1691), epoksi zaštitini sloj
svuda DIN 30677-Deo 2 usklađeno sa kvalitetom i
test zahtevima RAL-Quality Mark 662:debljina
sloja:min 250 mm, bez poroznosti:min 3000
VSpark test, adhezija: min 12 N/mm 2, vreteno od
nerđajućeg čelika (min. kvalitet 1.4021);
pražnjenje sistema pod pritiskom, vreteno i ventil
zamenjivi sa vrha hidranta; flanšna baze bušena
na EN 1092-2 PN 10 (DIN 2501-PN 10)
uključujući zaptivke, šrafove i navrtke.
DN 80, L=730 mm, cev prekrivena na dubini: 1m
kom
8
DN 80
kom
8
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA FLANŠ
ADAPTERA za PE CEVI
Nabavka, isporuka i montaža flanš adaptera za
PE cevi (8047/8075/8061/8062), PN 16, ojačan,
dimenzije prirubnice i bušenje po EN 1092-2 PN
10 (DIN 28605/DIN 2501), prirubnica i prsten za
povezivanje od livenog gvožđa EN-GJS-400-18
po EN 1563 (GGG 400-DIN 1693), u celosti
pokriven epoksi zaštitnim slojem po DIN-u 30677P2, po zahtevima RAL-Quality Mark 662, debljina
sloja: μm, neporozan, min 300 V Spark test,
adhezija: min 12N/mm², zalivena cev (EPDM),
dugotrajno podmazana, sa integralnim ravnim
zaptivačem od EPDM-a, prsten za pričvršćivanje
od Ms 58 ili RG 7 sa specijalnim zubima za
povezivanje, šrafovi i podloške od nerđajućeg
čelika (min kvaliteta A2), narez za vijke
zapečaćen, ojačan slično po "system 200", Hawle
0400, uključujući šrafove, navrtnje, podloške i
zaptivke za sledeće prečnike
DN150/OD160
DN100/OD110
kom
kom
20
2
NABAVKA I ISPORUKA N-komada
Nabavka, isporuka i montaža N-komada, DIN
28638, ravna stopa sa lukom 90º, PN 10, liveno
gvozdeni prema DIN-u 1691, sa prirubnicama,
bušene prema DIN-u 2501, za sledeće prečnike
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
HIDRANTSKE KAPE
Nabavka, isporuka i montaža hidrantske kape za
podzemni hindrant od sivog gvožđa EN-GJL-200,
prema EN 1561 (GG -DIN 1691), sa bitumenskim
premazom, min. dozvoljena nosivost za poklopac:
200 kN, a za telo: 400 kN, visina 300 mm, doljnja
širina: 443*338 mm, dimnezije otvora: 310*205
mm
kom
8
26/43
4.9.
4.10.
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA ŠTRAS
KAPE
Nabavka, isporuka i montaža štras kape,
nepromjenjiva, od sivog gvožđa, prema DIN-u
1691, sa bitumenskim premazom, min. dozvoljena
nosivost za poklopac: 200 kN, min. dozvoljena
nosivost za telo: 400 kN, visina 265 mm, doljnja
širina: 270 mm
NABAVKA , ISPORUKA I MONTAŽA
UGRADBENE GARNITURE
Nabavka, isporuka i montaža ugradbene
garniture, teleskopskog tipa, osovina i vrh
ugradbene garniture od čelika, naglavak i vrh od
nodularnog liva GGG 400 prema DIN-u 1693,
zaštićen od korozije, vanjska i unutrašnja cev od
PE, zapečećena na vrhu zbog nemogućnosti
ulaska vode i prljavštine, disk na izvlačenje
NABAVKA , ISPORUKA I RP I FF KOMADA
Nabavka, isporuka i montaža RP I FF komada,
nepromjenjiva, od sivog gvožđa, prema DIN-u
1691, sa bitumenskim premazom, min. dozvoljena
nosivost za poklopac: 200 kN, min. dozvoljena
nosivost za telo: 400 kN
RP DN 150/100
FF 150/800
UKUPNO NABAVKA I ISPORUKA
5
OSTALI RADOVI
5.1.
RAZUPIRANJE ROVOVA
Prilikom iskopa rov odmah razupirati dvostrano na
mestima gde se za tim ukaže potreba, zdravom
građom radi obezbeđenja bezbednog rada u rovu.
Radove na razupiranju izvoditi u svemu prema
važećim propisima za ovu vrstu posla.
5.4.
5.5.
NEPREDVIĐENI RADOVI
Ova pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje
prepreka kao što su bandere, podzemne i
nadzemne instalacije i prelazi preko putnih
kanala(ćuprije). Projektom je predviđeno
ukrštanje sa telekomunikacionim kablovima. Kada
se utvrdi tačan položaj instalacija treba izvesti
investitora i nadležnu organizaciju kako bi se
blagovremeno izvršilo obezbeđenje instalacija i
njihovo izmeštanje ako se utvrdi da je potrebno.
Troškovi otkopavanja, obezbeđenja instalacija,
dozvoljenih pomeranja padaju na teret ove
pozicije radova. Sredstva po ovoj poziciji trošiće
se po odobrenju investitora i nadzornog organa.
Ova pozicija ne obuhvata troškove izmeštanja
stubova NN električne mreže. Obračun je
paušalno.
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Postavljanje zaštitne ograde od plastične mreže
visine 1.2 m odgovarajuće boje oko rova sa
natpisima upozorenja. Obračun po m postavljene
ograde..
kom
22
kom
22
kom
kom
1
1
m
2
3.319,82
paušal
m
10
27/43
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
OBEZBEĐENJE NESMETANOG ODVIJANJA
SAOBRAĆAJA
Postavljanje odgovarajućesaobraćajne
signalizacije,saobraćajnih znakova i regulisanje
saobraćaja u svemu prema dozvoli saobraćajne
inspekcije. Obezbeđenje neophodnih dozvola.
Obračun paušalno
paušal
IZRADA KOLSKIH PRELAZA
Izrada kolskih prelaza od odgovarajuće matalne
konstrukcije za prelaz teretnih I putničkih vozila
za vreme izvođenja radova gde cevovod prelazi
preko saobraćajnice.Kolski prelaz treba da ima
adekvatnu širini,zaštitnu ogradu .Obračun po
komadu.
kom
2
IZRADA PEŠAČKIH PRELAZA PREKO ROVA
Izrada pešačkih prelaza preko rova za vreme
izvođenja radova od drvene građe odgovarajuće
širine sa zaštitnom ogradom. Obračun po
komadu.
pešački prelaz
kom
2
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE MREŽE
Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni
pritisak prema tehničkim uslovima iz ovog projekta
uz obavezno prisustvo nadzornog organa.
Obračun je po m' ispitane mreže.
m'
920,00
DEZINFKCIJA I PRANJE CEVOVODA
Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu
nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne
inspekcije i nadzornog organa, a prema uputstvu
iz projekta. Obračun je po m' isprane mreže.
m'
920,00
m'
920,00
m
920,00
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog
hidrauličkog ispitivanja izvršiti snimanje cevovoda
a podatke uneti u katastar podzemnih instalacija i
izvršiti prijavu katastarskoj upravi.Obračun je po
m' snimljenog cevovoda.
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu
o planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009), U
projektu uneti sve podatke za osnovnu mrežu sa
priključcima i čvornim mestima,podatke o čvornim
mestima na postojećoj mreži, priključci na
postojećoj mreži,vrstu materijala,naćin ugradnje ,
rezultate hidrauličkog ispitivanja,dezinfekcije i
ispiranja,ateste ugrađenog materijala,rezultate
zbijenosti materijala za nasipanje i zatrpavanje.
Obračun po m'.
UKUPNO OSTALI RADOVI
28/43
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVODNE MREŽE
I.
GEODETSKI RADOVI
II.
ZEMLJANI RADOVI
III. BETONSKI RADOVI
IV.
MONTAŽA CEVI, ARMATURE I FITINGA
V.
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN (bez PDV)
SVE UKUPNO DIN (sa PDV 20%)
PREDMER I PREDRAČUN RADOVA
ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE
Poz br
I
1
Opis pozicije
Jed
mere
Količina
m
892,63
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
OBELEŽAVANJE TRASE
Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu cevovoda
sa svim potrebnim projektovanim elementima iz glavnog projekta
X, Y i Z koordinatama. Podatke o geodetskim tačkama na toj
lokaciji uzeti iz opštinskog katastra. Pozicija obuhvata
postavljanje čvrstih tačaka drvenim kočićima ili metalnim
bolcnama na osovini revizionih otvora a najviše na dužini do 30
m' ukoliko su revizioni otvori na većem rastojanju od 30 m' te
postavljanjem osiguravajućih čvrstih tačaka na 3m levo ili desno
od osovine R.O ili čvrste tačke, pobijanje drvenih kočića na
svakih 2m radi pravolinijskog iskopa, izrada profila od drvene
građe i praćenje dubina iskopa preko njih, snimanje cevi preko
profila kao i kontrola postavljenja cevi nivelirom na 3 mesta (
početak, sredina i kraj cevi). Obračun je po m' projektovane ili
izvedene trase cevovoda.
UKUPNO PRETHODNI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
1.
MAŠINSKI I RUČNI ISKOP
Mašinski i ručni iskop rova u zemljištu III kategorije za polaganje
cevi, u svemu prema projektovanoj situaciji i podužnom profilu.
Projektovana širina rova sa podgrađivanjem metalnom oplatom
prema detalju iz projekta. Iskopani materijal se odlaže na 1,0 m od
ivice rova ili se utovara u kamion. Na delovima trase gde se
zemlja ne može lagerovati sa strane, zbog suženog prostora,
zemlju privremeno odvoziti na gradilišnu deponiju, udaljenosti do
300 m. Prilikom iskopa odmah izvršiti i celokupno razupiranje
rova tako da se obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu i
bezbednost trupa saobraćajnice. U jediničnu cenu pozicije su
uračunati iskop i utovar kao i održavanje privremene deponije i
njen ponovni iskop. Od ukupne količine za iskop 90 % će se vršiti
mašinski a 10 % ručno. U zoni ukrštanja sa postojećim
instalacijama predviđen je ručni iskop. Obračun je po m3 iskopane
zemlje.
Cena
Ukupno
29/43
iskop od 0 – 4 m
mašinski iskop
ručni iskop
iskop od 0 – 6 m
mašinski iskop
ručni iskop
m3
m3
1.913,29
191,33
m3
m3
2.310,74
231,07
m3
m3
11,60
43,41
m2
1.071,09
m3
107,11
m3
579,60
m3
3.537,32
m3
55,01
kom
12
2.
RUČNI ISKOP ZEMLJE ZA REVIZIONE SILAZE
Ručno proširenje rova za izradu revizionih silaza. Pozicija
obuhvata ručni iskop rova za po 10cm šire sa svake strane u
odnosu na revizioni silaz . Iskopani materijal se odlaže 1 m od
ivice rova ili ručno utovara u kamion. Obračun je po m3
iskopanog materijala.
3
iskop od 0 – 4 m
iskop od 0 – 6 m
PLANIRANJE DNA ROVA
Posle izvršenog iskopa,a pre nasipanja peska za tampon izvršiti
fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 5cm.
Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili
zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m2
isplanirane površine rova.
4
RUČNA IZRADA TAMPONA OD PESKA
Nabavka, transport i ručna ugradnja peska ispod cevi (tampon).
Nasipanje vršiti sa nabijanjem vibro pločom do potrebne
zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Najveća
veličina zrna peska ne sme preći granulaciju od 1 mm. Pad uraditi
ravnjačom prema zadatom padu. Obračun je po m3 ugrađenog
čistog peska.
5
MAŠINSKO I RUČNO NASIPANJE PESKOM U ZONI
CEVOVODA
Nabavka, transport i ugradnja čistog sitnozrnog peska u rov. Posle
završene montaže cevi, pesak pažljivo nasipati uz bokove,nabijati
vibro skakavcem ili ručnim nabijačem sa istovremenim
podizanjem oplate tako da se ostvari kontakt peska i bočnog
terena posle toga. Nasipanje vršiti u slojevima od 10-20 cm sa
nabijanjem od 90% zbijenosti po Proktoru do vrha cevi. Posle
toga pesak pažljivo ( ručno ) nasipati i nabiti do visine od 30cm
iznad temena cevi. Radove izvesti u svemu prema uslovima za
ugradnju PVC cevi. Obračun je po m3 ugrađenog peska.
6
MAŠINSKO I RUČNO ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
Na delovima trase cevovoda, ispod saobraćajnice, te u delu putnog
pojasa, asfaltnih i betonskih trotoara, a iznad peska, rov zatrpati
šljunkom d=2-40 mm sa nabijanjemu slojevima od po 30 cm sa
predhodnim refuliranjem (nasipanjem vode) do potrebne
zbijenosti od 90% po standardnom Proktorovom opitu. Obračun je
po m3 ugrađenog šljunka.
7
8
RUČNO ZATRPAVANJE ŠLJUNKOM OKO REVIZIONIH
OKANA U DELU PUTNOG POJASA
Nabavka, transport i ručna ugradnja šljunka na mestu oko RO i za
izradu tamponskog sloja debljine 10 cm ispod RO, sa nabijanjem
vibro skakavcem oko RO sa prethodnim refuliranjem pomoću
vode. Zbijenost mora biti najmanje 90% po standardnom
Proktorovom opitu . Obračun je po m3 ugrađenog šljunka.
KONTROLA ZBIJENOSTI PESKA I ŠLJUNKA U ROVU
SISTEMOM STANDARDNOG PROKTOROVOG OPITA
Kontrolu izvršiti na svakih 80 m', sitemom standardnog
Proktorovog opita zbijenosti peska ispod, oko i iznad cevi, te
zbijenosti šljunka. Uraditi elaborat o ispitivanju. Obračun je po
broju opita.
30/43
9
ODVOZ VIŠKA MATERIJALA IZ ROVA
Transport viška materijala iz iskopa rova na deponiju na
udaljenost do 10 km. U obračun ulazi transport, istovar i grubo
planiranje materijala na deponiji.Obračun je po m3 odvezene
zemlje.
10
TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA IZ ISKOPA ZA
REVIZIONA OKNA
Transport viška materijala iz iskopa za revizione silaze na
deponiju, udaljenu do 10 km.U jediničnu cenu pozicije ulazi
transport, istovar i grubo planiranje istovarenog materijala na
deponiji. Obračun je po m3 odvezene zemlje.
m3
4.224,03
m3
55,01
m2
0,00
m2
m2
3.188,91
3.819,48
m
135,17
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
III
TESARSKI RADOVI
1.
RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje rova posle iskopa za dubine rova do 2 m zdravom
građom radi bezbednog rada u rovu. Nadzorni organ će zavisno od
stanja rova narediti izvođaču gustinu razupiranja i vrstu materijala
za razupiranje. U cenu ulazi montaža i demontaža razupore.
Obračun je po m2.
2.
PODGRAĐIVANJE ROVA TEŠKOM METALNOM
OPLATOM
Podgrađivanje rova teškom metalnom oplatom tipa KRINGSVERBAU ili modifikovani KRINGS - VERBAU . Izbor zavisi
od dubine rova i vrste zemljišta. Tip podgrade primeniti prema
detalju iz projekta. Podgradu uraditi dvostrano radi bezbednog
rada u rovu i bezbednosti trupa puta. Cenom je obuhvaćena
doprema oplate na gradilište, postavljanje, demontaža, čišćenje i
vraćanje u bazu. Rrazupiranje je celom površinom rova sa dve
strane. Obračun je po m2.
0-4
0-6
UKUPNO TESARSKI RADOVI
IV
1.
BETONSKI RADOVI
IZRADA REVIZIONIH SILAZA
Nabavka, transport, istovar na privremenu gradilišnu deponiju,
lokalni utovar, transport duž trase i montaža kružnih montažnih
revizionih silaza od prefabrikovanih armirano betonskih prstenova
, konusnih elemenata i donjeg montažnog prstena zajedno sa
podnom pločom u svemu prema priloženim crtežima i propisima
za ovu vrstu radova proizvođača Hidrogradnja Čačak . Spoj
izmedju elemenata uraditi specijalnim vodonepropusnim gitom i
obraditi ga sa unutrašnje i spoljne strane. U jediničnu cenu ulazi
sav potreban rad i materijal. Obračun je po m' ugrađenog
revizionog silaza.
2
IZRADA KINETA
Izrada kineta na revizionim silazima. U obračun ulazi sav potreban
rad i materijal. Kineta je polukružnog preseka profila cevi. Izvršiti
obradu kinete cementnim malterom do crnog sjaja. Obračun je po
komadu kinete.
3
OBRADA PROLAZA KROZ ŠAHTOVE
Pri izradi revizionih silaza posebnu pažnju obratiti na prolaske
cevi kroz šahtove. Na spoju izmedju cevi i revizionog silaza
postaviti gumeni prsten i zaptiti vodonepropusnom smesom
(Aqua stop ili slično). 1 šaht = 2 prodora, šaht sa kaskadom = 3
prodora. Obračun je po komadu prodora.
4
UGRADNJA BETONSKOG PRSTENA ZA LIVENO
GVOZDENI ŠAHT POKLOPAC
kom
32
kom
62
31/43
Nabavka , transport i ugradnja armiranog betonskog prstena za
ukrućenje liveno gvozdenih šaht poklopaca proizvođača
"Betonjerka "- Čačak za teretni saobraćaj.Obračun je po komadu
prstena.
V
1.
2.
3.
kom
32
UKUPNO BETONSKI RADOVI
MONTERSKI RADOVI
NABAVKA I MONTAŽA POLIESTER FLOWITE CEVI
Nabavka,transport, istovar i montaža GRP Flowite cevi, ili
ekvivalentno, prema uputstvu proizvođača, cevi za nazivni pritisak
do 1 bara. Maksimalna dužina cevi je 11,80m a klasa krutosi SN
5000 za cevi sa kontinualnim vlaknima. Izvođač je dužan da pre
narabavke cevi uradi plan montaže cevi i nabavi cevi raznih
dužina ,takođe broj i vrstu spojnica za cevi (beto ili štraub) prouči
tehničku dokumentaciju proizvođača cevi i da izjavi pre početka
montaže da će postupiti po istoj. Izjava se daje u građevinskom
dnevniku.U cenu uračunati cevi sa spojnim sredstvima Obračun je
po m ugrađene cevi.
GRP Ø 300mm SN 5000 NP1
LG ŠAHT POKLOPCI
Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih šaht
poklopaca, Ø 625 mm, sa rupama, prema JUS-u M.J6.226, sa
ramom, za saobraćajno opterećenje od 400 KN. LG poklopac
ugraditi na zadatu kotu poklopca. Poklopac ukrutiti cementnim
malterom, podmetačima i betonom oko 0.30m3 betona MB20.
Obračun je po komadu ugrađenih poklopaca.
m
892,63
kom
32,00
kom
450,00
m
892,63
m
892,63
m
892,63
PENJALICE
Nabavka,transport i ugradnja liveno gvozdenih penjalica prema
DIN-u 1211 u šahtove, na svakih 30 cm visine, naizmenično u dva
reda na međusobnom rastojanju od 20 cm sa ručnim štemovanjem
rupa i obradom cementnim malterom. Obračun je po komadu
ugrađene penjalice.
UKUPNO MONTERSKI RADOVI
VI
1.
OSTALI RADOVI
ISPIRANJE KANALIZACIJE
Ispiranje kanalizacione mreže pre hidrauličkog ispitivanja uz
ručno odstranjivanje svih vrsta materijala koji su dospeli u
cevovod prilikom montaže cevovoda pomoću cisterne visokog
pritiska i muljnih pumpi za izbacivanje vode iz cevovoda.
Obračun je po m' izvedne trase cevovoda.
Ø 300
2.
HIDRAULIČKO ISPITIVANJE
Po završenoj montaži pojedinih deonica cevovoda a najviše 100
m', izvršiti njihovo ispitivanje kao i revizionih silaza na
vodonepropusnost, uz obavezno prisustvo Nadzornog organa, a u
svemu prema uslovima komunalnog preduzeća i važećim
propisima za tu vrstu radova (vodeni stub, hidrostatički pritisak).
Sve eventualne nedostatke otkloniti pre zatrpavanja rova Obračun
je po m' izvedene trase cevovoda.
Ø300
SNIMANJE KANALIZACIONOG KOLEKTORA SA
KANALIZACIONOM KAMEROM-TV INSPEKCIJA
Po zavšenom hidrauličkom ispitivanju kanalizacione mreže vrši
se TV-inspekcija kanalizacione mreže,odnosno snimanje
kanalizacione mreže sa kanalizacionom kamerom.Snimanju
prisustvuje odgovorni izvođač i nadzorni organ.Snimak cevovoda
uradititi na CD-u u dva primerka .Obračun po m snimljenog
kanalizacionog kolektora.
Ø300
32/43
3.
POVEZIVANJE NOVOPROJEKTOVANOG CEVOVODA SA
POSTOJEĆIM
Izvršiti povezivanje novoprojektovanog cevovoda na postojeći.
Jediničnom cenom je obuhvaćeno ručno razbijanje otvora na
postojećem RO, čišćenje šuta, pravljenje otvora na postojećem
RO, montaža cevi, zatvaranje otvora oko cevi vodonepropustivom
smesom i gumenim dihtungom, anker blokom i i popravka
postojećih kineta u RO. Obračun je po komadu.
kom
1
4.
OBEZBEĐENJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA
Pre početka izvođenja radova izvođač je obavezan da uz prisustvo
predstavnika vlasnika podzemnih i nadzemnih instalacija utvrdi
tačan položaj istih.Nakon pronalaženja uraditi fizičku zaštitu
drvenim ili metalnim korubama otkrivenih podzemnih instalacija
za vreme izvođenja radova. Nadzemne instalacije obezbediti da
prilikom rada rovokopača ne dođe do oštećenja kao npr.
(podizanje kablova, privremeno skidanje i kosničenje bandera). U
obračun ulazi izrada potrebnih šliceva za utvrđivanje položaja
instalacija. Obračun je paušalan.
paušal
5.
OBEZBEĐENJE GRADILIŠTA
Obezbeđenje gradilišta postavljanjem drvene, metalne ili PVC
ograde po celoj dužini sa obe strane rova kao i čeoni i stražnji deo
rova. Visina ograde je 1,5m' a sve prema tehničkim propisima.
Ograda mora biti čvrsta da je vetar ne može porušiti, a postaviti i
trake upozorenja i znakove upozorenja. Obračun je po m' izvedene
trase cevovoda.
m
50,00
m
50,00
6
OBEZBEĐENJE NESMETANOG ODVIJANJA SAOBRAĆAJA
Obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja. Postavljanje
odgovarajuće trepćuće signalizacije i saobraćajnih znakova
prema projektu regulacije saobraćaja privremene saobraćajne
signalizacije i opreme za vreme izvođenja radova. Nakon
postavljanja signalizacije i znakova izvesti saobraćajnu policiju da
izvrši pregled i da dozvolu za rad. Obračun je po m' izvedene
trase.
7
8
IZRADA KOLSKIH I PEŠAČKIH PRELAZA
Izrada od odgovarajuće metalne konstrukcije pešačkih i kolskih
prelaza preko rova sa rukohvatima a prema detalju iz projekta,
kako bi se omogućio pristup pešaka i vozila kućama u vreme
odvijanja radova. Prelazi se postavljaju po odobrenju nadzornog
organa. Obračun je po komadu prelaza.
pešački prelaz
kolski prelaz
SNIMANJE IZVEDENOG STANJA ZA KATASTAR
U samom toku i po završenoj montaži cevovoda Izvođač je
obavezan da vrši geodetsko snimanje izvedenog stanja i da sve
izmene i dopune projektovanog stanja prenese na situaciju i
odgovarajuće podužne profile i detalje.Obračun je po m' izvedenih
radova.
kom
kom
m
9
IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA
2
2
892,63
33/43
10
11
12
13
Izraditi projekat izvedenog objekta prema Zakonu o
planiranju i izgradnji (Sl.gl.RS br.72/2009),Projekat uraditi
na osnovu prethodno uradjenog geodetskog snimka od
ovlašćene geodetske ustanove,sa situacionim
planom,podužnim profilima,poprečnim profilima,detaljima
reviyionih silaza i drugih objekata na mrežii,vrstu
materijala,naćin ugradnje i rezultate hidrauličkog
ispitivanja, rezultate tražene zbijenosti materijala kojim se
zasipa cevovod,ateste ugrađenog materijala.Projekekat
dostaviti u tri primerka u klasičnom obliku potpisan od
strane izvodjaca,nadzornog organa I korisnickog nadzora I
jedan primerak u digitalnom obliku na CD-u . Obračun po
m. .
m
CRPLJENJE PROCEDNE ILI ATMOSFERSKE VODE
Crpljenje vode iz rova za vreme izvođenja radova. U zavisnosti od
količine vode, a prema usvojenoj tehnologiji, izvršiti crpljenje
vode. Nivo ocedne vode se može očekivati već na dubinama od
2,5 m ispod površine terena. Crpljenje je uglavnom sistemom
ocednih bunara i procednog sloja. U cenu ulazi komplet oprema,
agregati i dežurstva na crpljenju vode, te privremeni kanali za
transport ispumpane vode.Obračun je paušalno.
paušal
IZMEŠTANJE PODZEMNIH I NADZEMNIH INSTALACIJA
Ova pozicija obuhvata izmeštanje prepreka sa trase cevovoda kao
što su bandere, podzemne i nadzemne instalacije koje se nalaze na
trasi kolektora. Kada se utvrdi tačan položaj podzemnih instalacija
(šlicovanjem ili pomoću odgovarajućih detektora), treba izvestiti
investitora i nadležnu komunalnu organizaciju, kako bi se
blagovremeno izvršilo njihovo izmeštanje izvan gabarita
iskopanog rova. Obračun je paušalan i trošiće se po odobrenju
Nadzornog organa i Investitora.
NEPREDVIĐEVI RADOVI
Ova pozicija obuhvata izvođenje sitnih radova koji nisu
obuhvaćeni glavnim projektom jer nisu mogli da se predvide
zbog nepotpunih podataka sa trase cevovoda a neophodni su da
se izvedu tokom gradnje radi nesmetanog odvijanja radnog
procesa na izradi cevovoda (kao npr. uklanjanje saobraćajnih
znakova, reklama koje se nalaze na trasi, belega za podzemne
instalacije za gas, PTT, struju kao i ostale slične prepreke).
Obračun je paušalno.
ZAVRŠNI RADOVI NA GRADILIŠTU
Ova pozicija obuhvata čišćenje, dosipanje materijala, dovođenje
gradilišta u uređeno stanje , sklanjanje sa gradilišta operativne
baze, nadstrešnica, magacina materijala, opreme, viška materijala
sa deponija, mehanizacije, otklanjanje sitnih primedbi i
spremnosti gradilišta za tehnički prijem. Obračun je paušalno.
paušal
paušal
paušal
UKUPNO OSTALI RADOVI
R E K A P I T U L A C I J A
FEKALNE KANALIZACIJE
I
PRETHODNI I GEODETSKI RADOVI
II
ZEMLJANI RADOVI
III
IV
TESARSKI RADOVI
BETONSKI RADOVI
V
VI
MONTERSKI RADOVI
OSTALI RADOVI
SVE UKUPNO DIN (bez PDV)
SVE UKUPNO DIN (sa PDV 20%)
892,63
34/43
ZBIRNA
REKAPITULACIJA
I
VODOVODNA MREŽA
II
FEKALNA KANALIZACIJA
1.
2.
U K U P N O bez PDV:
______________
U K U P N O PDV ( 20 %)
______________
U K U P N O sa PDV:
______________
Датум: _______________
Понуђач:
_____________________
35/43
Образац 8.
V
МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена: попунити, потписати,
сваку страну парафирати, оверити
печатом и доставити уз понуду!
УГОВОР
О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Изградња водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу
Закључен између:
1.Јавно предузеће за управљање грађевинским
земљиштем Шабац (у даљем тексту: Наручилац јавне
набавке) ПИБ 100112114, матични број 17107461, број
рачуна 840-582641-48, које заступа Директор Валентина
Ловрин - Јевтић, дипл. прав.
и
2. ___________________________ из _______________ ,
Ул. ____________________________________ бр. ____
(у даљем тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,
матични број ____________, број рачуна ______________
____________________________, које заступа Директор
______________________________________________
Уговорачи су се споразумели о следећем:
Члан 1.
Предмет уговора јавне набавке бр. 30/13 је изградња водоводне мреже и
фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у
Шапцу.
Члан 2.
Извођач се обавезује да уговорене радове изведе стручно и квалитетно, а у свему
у складу са сопственом понудом бр. 2407/ ____ од _________ 2014. године, која чини
саставни део овог уговора и инвестиционо - техничком документацијом.
Члан 3.
Обавеза наручиоца радова је да обезбеди неопходну инвестиционо - техничку
документацију и прибави решење о грађевинској дозволи и потврду о пријави радова.
Члан 4.
Рок за извођење радова је 75 дана од дана увођења извођача у посао.
36/43
Члан 5.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка,
накнадних и непредвиђених радова, исти ће се уговорити посебном анексом овог уговора,
уз претходну сагласност наручиоца.
Члан 6.
Укупна вредност радова из чл. 1 овог уговора износи ________________ динара
без ПДВ, према усвојеној понуди извођача радова, бр. 2407/ ____ од _________ 2014.
године.
Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних
цена из усвојене понуде извођача радова.
Јединичне цене из става 2. овог члана су фиксне до завршетка радова и обухватају
све трошкове, осим пореза.
Укупна вредност радова из чл.1.овог уговора са ПДВ износи ___________ дин.
Члан 7.
Средства за радове, који су предмет овог уговора, обезбеђена су у Буџету града
Шапца – Општа улагања у Северозападну радну зону, раздео 5, глава 3, позиција 191, конто
500-000, Издаци за нефинансијску имовину.
Коначна вредност извршеног посла утврдиће се по завршетку посла, обострано
оверених листова грађевинске књиге и грађевинског дневника и испостављању окончане
ситуације.
Члан 8.
Плаћање обављеног посла Наручилац ће извршити у року од 45 дана, по
завршеним радовима, обострано овереним листовима грађевинске књиге и испостављању
окончане ситуације.
Уговорне стране констатују да је извођач доставио наручиоцу 3 (три) бланко сопствене
менице бр. ________________, _______________ и _______________, са обрасцем захтева
за регистрацију меница, овереним од стране пословне банке, као средство финансијског
обезбеђења, ради наплате средстава у износу од 20 % од уговорене вредности радова на
терет извођача за случај одустанка од уговора, прекорачења рока за извођење радова,
неквалитетно изведених радова и неотклањања недостатака, насталих кривицом извођача
радова за време трајања гарантног рока.
Члан 9.
Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца о
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова.
Члан 10.
Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја,
околине и заштиту околине за све време трајања грађења.
Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи.
37/43
Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси
сву насталу штету.
За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова.
Члан 11.
За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од
дана добијања употребне дозволе.
У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца.
Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене,
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова.
Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора,
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу
извршне исправе.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе позитивних
законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену посебних узанси о грађењу
(»Службени лист СРЈ« бр. 18/77) у делу одредби које су у супротности са овим уговором.
Члан 13.
У случају спора, решаваће надлежни суд.
Члан 14.
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири)
задржава наручилац, а 3 (три) извођач радова.
ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:
Директор
____________________________
ЗА НАРУЧИОЦА:
Директор
__________________________________
дипл. прав.Валентина Ловрин-Јевтић
38/43
Образац 9.
(Образац структуре цене)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
Редни број
1
Елементи структуре цене
Укупна цена за изградњу
водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у
Северозападној радној зони у
Шапцу
Динара без ПДВ
Динара са ПДВ
Укупно:
Упутство како да се попуни образац структуре цене:
- под редним бројем 1. у табели, исказати цену понуђених радова, у коју су
урачунати сви елементи цене коштања.
Напомена: Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су
основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
39/43
Образац 10.
(Образац трошкова припреме понудe)
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Редни
број
Елементи трошкова
Динара без ПДВ
1
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
2
Остали трошкови (навести који)
Динара са ПДВ
Укупно:
* Понуђачи у овом поступку јавне набавке немају трошкове у
смислу чл. 88. став 3. ЗЈН.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
40/43
Образац 11.
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ ПРИХВАТА УСЛОВЕ
ИЗ ПОЗИВА
И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива
за доделу уговора у отвореном поступку бр. 30/13, објављеном на Порталу јавних набавки,
дана 30.12.2013. године за набавку услуга за изградњу водоводне мреже и фекалне
канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу и све услове
наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду. Сагласни смо да
ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити контрадикторан
овим условима.
Место и датум:
_________________
М.П.
Понуђач:
____________________
41/43
Образац 12.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да су тачни сви подаци
наведени у понуди за доделу јавне набавке радова за изградњу водоводне мреже и
фекалне канализације у делу Ул. Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу, у
отвореном поступку број 30/13, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки,
дана 30.12.2013. године.
Место и датум:
________________________
М.П.
Понуђач:
______________________
42/43
Образац 13.
ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА
о примени Система заштите животне средине
Овом изјавом понуђач :
(Назив фирме)
из: ______________________________, Ул. ______________________ бр. ___
(Седиште)
потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне
средине
Изјава дата у _______________________, дана ___________________.
Одговорно лице извођача
_______________________
43/43
Образац 14.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду за
јавну набавку радова за изградњу водоводне мреже и фекалне канализације у делу Ул.
Нова 10 у Северозападној радној зони у Шапцу, у отвореном поступку број 30/13, на
основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, дана 30.12.2013. године, поднео
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум: ____________
Место: ____________
Потпис овлашћеног лица:
М.П.
______________________
Download

Konkursna dokumentacija