Bezbednosni list proizvoda u skladu sa 91/155/EEC
INTER AQUADES® (TAD AQUADES®)
Revizija:
Datum štampe:
Verzija:
05.10.2010.
10.02.2011.
0.0____________________
1. Identifikacija proizvoda i kompanije proizvođača
Komercijalni naziv:
INTER AQUADES (TAD AQUADES)
Identifikacija proizvođača:
InterHygiene GmbH
Neufelder Strasse 30, D-27472 Cuxhaven
P.O.Box 100 943, D-27458 Cuxhaven
Tel:+494721/73400, Fax:+494721/734020
Identifikacija SRB distributera:
Summamed doo
Vatroslava Lisinskog 21/L-4, 11108 Beograd
Tel:+381 11 3293921
E-mail: [email protected]
Hitne informacije:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja VMA
Crnotravska 17, 11000 Beograd
Tel:+381 11 2661122, +381 2662755
Preporučena upotreba:
Dezinficijens
_____________________________________________________________________________________
2. Identifikacija opasnosti
Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
hemikalija i određenih proizvoda RS
C; R34
R- fraze
34
Izaziva opekotine.
Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
hemikalija i određenih proizvoda RS
C
Korozivno
R- fraze
34
Izaziva opekotine.
S- fraze
1/2
24/25
26
28
35
36/37/39
45
64
Čuvati pod ključem i van domašaja dece.
Sprečiti kontakt sa kožom i očima.
U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku pomoć.
Posle kontakta sa kožom, odmah isprati sa dovoljno vode.
Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi nabezbedan način.
Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice.
U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati etiketu).
Ako se proguta, isprati usta vodom (samo ako je osoba pri svesti).
Opasne materije za označavanje
Kvaternarna amonijum jedinjenja, benzil-C12-18-alkildimetil, hloridi
Informacije o posebnim opasnostima za ljude i okolinu
Izaziva opekotine.
_____________________________________________________________________________________
!3. Sastav/informacije o sastojcima
CAS Broj
EC Broj
67-63-0
200-661-7
68391-01-5 269-919-4
Naziv
%tež.
propan-2-ol
< 20
kvaternarna amonijum jed. 10
benzil-C12-18 -alkildimetil,
hloridi
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda RS
F R11; Xi R36; R67
C;Xn;N;R21/22-34-50
CAS Broj
EC Broj
Naziv
%tež.
U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalija i određenih proizvoda u skladu sa
Globalno harmonizovanim sistemom UN
(CLP/GHS)
67-63-0
200-661-7
propan-2-ol
< 20
Zap.tečnost 2, H225; Iritacija oka
2, H319; Spec.toksičnost, JI 3, H336
68391-01-5 269-919-4
kvaternarna amonijum jed.
10
Kor.kože 1B, H314; Ak.toks.4, H302;
benzil-C12-18-alkildimetil,
Ak.toks.4, H312; Vod.živ.sred.Ak.1,
hloridi
H400.
____________________________________________________________________________________
4. Mere prve pomoći
Opšte informacije:
Odmah ukloniti kontaminiranu navlaženu odeću.
Povređenu osobu držati u miru, zagrejanu i pokrivenu.
Pri udisanju:
Obezbediti pristup svežem vazduhu.
U slučaju pojave simptoma, potražiti lekarsku pomoć.
U kontaktu sa kožom:
Pri kontaktu sa kožom, što pre isprati sapunom i vodom.
Odmah pozvati lekara.
U kontaktu sa očima:
Pri kontaktu sa očima, isprati oči sa puno vode, zatim odmah potražiti lekarsku pomoć.
Pri gutanju:
Ne pokušavati izazvati povraćanje.
Odmah potražiti lekarsku pomoć.
Povređenom dati da pije vodu.
_____________________________________________________________________________________
5. Protivpožarne mere
Pogodna sredstva za gašenje:
Pena
Suvi prah
Ugljen dioksid
Voda pod pritiskom
Posebna zaštitna protivpožarna oprema:
Koristiti aparat za disanje sa izolovanim, nezavisnim izvorom vazduha.
Koristiti potpuno zaštitno odelo.
Dodatne informacije:
Ohladite ambalažu zahvaćenu vatrom pomoću vode pod pritiskom (jet).
Kontaminiranu vodu za gašenje odvojeno prikupiti, voda za gašenje ne sme se ispuštati u slivnik.
_____________________________________________________________________________________
6. Mere pri slučajnom prosipanju (nezgoda)
Lična upozorenja:
Obezbedite odgovarajuću ventilaciju.
Izbegavajte kontakt sa proizvodom.
Koristite svu opremu za ličnu zaštitu.
Upozorenja za zaštitu okoline:
Ne dozvoliti oticanje u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
Načini čišćenja:
Pokupiti upijajućim materijalom (npr. strugotinom).
Prikupljeni materijal tretirati prema uputstvu o uklanjanju.
_____________________________________________________________________________________
!7. Rukovanje i odlaganje
Saveti za bezbedno rukovanje:
Izbegavajte kontakt sa kožom i očima.
Zahtevi za skladišta i transportna vozila:
Držati u originalnom kontejneru.
Saveti za kompatibilnost skladištenja:
Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
Dalje informacije o uslovima skladištenja:
Držati zaključano, van domašaja dece.
Zaštititi od zamrzavanja.
_____________________________________________________________________________________
8. Ograničenja izloženosti/ lična zaštita
Zaštita disajnih puteva
Nije neophodna.
Zaštita ruku:
Hemijske zaštitne rukavice izrađene od butil ili nitril gume, iz kategorije III EN 374. Obavezno ustanovite
preporuke proizvođača o permeabilnosti i vremenu proboja, a posebnu pažnju obratite na posebne uslove
mesta gde se posao obavlja.
Zaštita očiju:
Sigurnosne naočari sa bočnom zaštitom.
Sigurnosne naočari.
Higijenske mere:
Izbegavati kontakt sa kožom, očima i odećom.
Na poslu nemojte jesti, piti, pušiti ili uzimati droge.
Operite ruke pre pauze i po završetku posla.
_____________________________________________________________________________________
9. Fizička i hemijska svojstva
Oblik
tečnost
Boja
bezbojna
Miris
specifičan za proizvod
Važne zdravstvene, bezbednosne i informacije o zaštiti okoline
Vrednost
pH vrednost
pri isporuci
7
tačka paljenja
>100oC
gustina
0,99g/cm3
Temperatura
Pri
Metod
Primedba
oko 20oC
oko 20oC
rastvorljivost
u vodi
veoma dobro rastvorljivo
_____________________________________________________________________________________
10. Stabilnost i Reaktivnost
Uslovi za izbegavanje:
Zaštititi od zamrzavanja.
Opasni proizvodi dekompozicije (razlaganja):
Ne postoje poznati opasni proizvodi razlaganja.
_____________________________________________________________________________________
11. Toksikološke informacije
Akutna toksičnost/Iritabilnost/Senzitizacija
LD 50 akutni oralni
Vrednost/Validacija
> 2000 mg/kg
Iritabilnost kože
korozivno
Iritabilnost očiju
korozivno
Vrsta
pacov
Metod
Napomena
Dodatne informacije
Klasifikacija izvršena prema kalkulaciji u skladu sa RL 1999/45/EG
_____________________________________________________________________________________
12. Ekološke informacije
Opšta regulative
Proizvod nije bio testiran.
Klasifikacija je izvedena prema kalkulaciji u skladu sa RL 1999/45/EG.
_____________________________________________________________________________________
13. Ograničenja pri uklanjanju
Otpadni kod br.
02 01 08*
07 06 99
Naziv otpada
agrohemijski otpad koji sadrži opasne sastojke
otpad nerazvrstan na drugi način
Otpaci označeni piktogramom smatraju se opasnim otpadom prema Direktivi 91/689/EEC o opasnom
otpadu.
Preporuke za hemikaliju
Odneti na posebno mesto za spaljivanje otpada u skladu sa lokalnom regulativom.
Preporuke za kontejnere
Potpuno ispražnjeni kontejneri pogodni su za reciklažu.
_____________________________________________________________________________________
14. Transportne informacije
Kopneni i unutrašnji transport ADR/RID
UN 1903 DEZINFICIJENS, TEČNOST, KOROZIVNO, N.O.S., 8, III, (E), Klasifikacijski kod: C9
Prekomorski transport IMDG
UN 1903 DEZINFICIJENS, TEČNOST, KOROZIVNO, N.O.S., 8, III
_____________________________________________________________________________________
15. Zakonske informacije
_____________________________________________________________________________________
16. Ostale informacije
Dalje informacije
Važeći zakoni i pravilnici moraju biti poštovani od strane primaoca našeg proizvoda, a na njegovu/njenu
Sopstvenu odgovornost.
Informacije sadržane u ovom dokumentu zasnovane su prema našem saznanju. One karakterišu proizvod
prema odgovarajućim bezbednosnim merama. On ne predstavlja garanciju svojstava proizvoda.
Reči R/H-fraza navedene u odeljku 3 (ne klasifikacija mešavine!)
R 11 Lako zapaljivo.
R 21/22 Štetno ako je u kontaktu sa kožom i ako se proguta.
R 34 Izaziva opekotine.
R 36 Iritativno za oči.
R50 Veoma toksično po vodene organizme.
R 67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H
H
H
H
H
H
H
225
302
312
314
319
336
400
Lako zapaljiva tečnost i para.
Štetno pri gutanju.
Štetno u kontaktu sa kožom.
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
Dovodi do jake iritacije oka.
Može da izazove pospanost i nesvesticu.
Veoma toksično za vodene organizme.
_____________________________________________________________________________________
Proizvođač: Interhygiene GmbH, Neufelder Str. 30, 27472 Cuxhaven, Germany. Tel:+49472173400,
Telefax:+494721734020, E-mail: [email protected]
Download

Bezbedonosni list