Centrohem
Bezbednosni List
U saglasnosti sa EC direktivom 91/155/EEC
Fine & speciality chemicals
Identifikacija hemikalije / hemijskog proizvoda i preduzeća
Kataloški broj: 204
Ime proizvoda: Salicilna kiselina p.a.
Preduzeće: Centrohem d.o.o., Vuka Karadžića b.b., 22300 Stara Pazova
Broj telefona za hitne pozive: Tel.: 022/310-326; 063/529-560
Sastav, informacije o sastojcima
CAS-br.: 69-72-7
EC-br.: 200-712-3
M: 138.12 g/mol
Formula Hill: C7H6O3
Hemijska formula: HOC6H4COOH
Opis štetnosti
Štetno ako se proguta. Opasnost od ozbiljnih oštećenja na očima.
Mere prve pomoći
Nakon udisanja: svež vazduh.
Nakon dodira sa kožom: oprati sa mnogo vode. Odmah skinuti kontaminiranu odeću.
Nakon dodira sa očima: širom otvorenih kapaka isprati oči velikom količinom vode. Odmah
pozvati oftalmologa.
Nakon gutanja: dati žrtvi da pije puno vode, izazvati povraćanje. Pozvati doktora. Uputstva za
doktora: Ispiranje želuca. Laksativ: Natrijum sulfat (1 kašika / 1/4 l vode). aktivni ugalj (20 - 40
g u 10% rastvoru).
Protivpožarne mere
Pogodne supstance za gašenje požara: voda, ugljen-dioksid, pena, prah.
Posebne opasnosti: Zapaljivo. Opasnost od eksplozije praha. U slučaju požara, moguće je
nastajanje opasnih zapaljivih gasova ili para.
Posebna zaštitna oprema za gašenje požara: Ne zadržavati se u opasnojm području bez
aparata za disanje. Da bi se izbegao kontakt sa kožom budite na bezbednoj udaljenosti i
nosite odgovarajuću zaštitnu odeću.
1
Ostale informacije: Sprečiti izlivanje vode zaostale od gašenja požara u površinske ili
podzemne vode. Sa vodom oslobađa štetne pare.
Bezbednosne mere u slučaju nekontrolisanog prosipanja
hemikalije
Lične mere zaštite: Izbegavati nastajanje praha; ne udisati prah. Izbegavati dodir sa
supstancom. Omogućiti ulazak svežeg vazduha u zatvorene prostorije.
Mere za zaštitu životne sredine: Ne dopustiti da uđe u kanalizaciju.
Propisi za čišćenje/apsorpciju: Pokupiti u suvom obliku. Ukloniti na odgovarajući način za
hemijski otpad. Počistiti zahvaćenu površinu.
Rukovanje i skladištenje
Rukovanje: Nema daljnjih zahteva.
Skladištenje: Dobro zatvoreno. Suvo. Na +15°C do +25°C.
Kontrola izlaganja, lična zaštita
Lična zaštitna oprema: Zaštitna odeća mora se odabrati specifično za svako radno mesto, u
zavisnosti od koncentracija i količina opasnih supstanci kojima se rukuje. Otpornost zaštitne
odeće na hemikalije treba saznati od određenog dobavljača.
Zaštita disajnih organa: Potrebno ako nastaje prah. Filter P 2 (prema DIN 3181) za čvrste
čestice štetnih supstanci
Zaštita ruku: Materijal za rukavice: nitrilna guma
Zaštitne rukavice za upotrebu trebaju biti u skladu sa odredbama EC preporuka 89/686/EEC i
standardima EN374.
Industrijska higijena: Odmah promeniti kontaminiranu odeću. Oprati ruke i lice nakon rada sa
supstancom. Primeniti zaštitnu kremu za kožu.
Fizičke i hemijske osobine
Oblik: čvrsta supstanca
Boja: bela
Miris: bez mirisa
pH vrednost: na H2O 2,4 (zasićeni rastvor)
Tačka topljenja: 157-159 °C
Tačka ključanja: 211 °C
Tačka sublimacije: 76 °C
Tačka samozapaljenja: 500 °C
Tačka paljenja: 157 °C c.c.
Pritisak para: (100 °C) < 1 hPa
Relativna gustina para: 4,8
Gustina: (20 °C) 1,443 g/cm3
Nasipna gustina: 400-500 kg/m3
Rastvorljivost: voda (20 °C) 2 g/l
2
log Pow: 2,26 (eksperimentalno) (Lit.)
Stabilnost i reaktivnost
Uslovi koji se trebaju izbeći: Grejanje. Područje od oko 15 Kelvina ispod tačke paljenja može
se smatrati kritičnim.
Supstance koje treba izbegavati
Opasnost od zapaljenja ili nastajanja zapaljivih gasova ili para sa: fluor, jod.
Snažne reakcije moguće sa: jaka oksidaciona sredstva, gvožđe/ jedinjenja koja sadrže
gvožđe.
Štetni produkti raspadanja: nema dostupnih informacija
Ostale informacije: osetljivo na svetlo, sublimira. Opasnost od eksplozije. Zagrevanjem gradi
eksplozivne smese sa vazduhom.
Toksikološke informacije
Akutna toksičnost
LC50 (udisanje, pacov): >0,9 mg/l /1 h (IUCLID).
LD50 (kožni, pacov): >2000 mg/kg (IUCLID).
LD50 (oralni, pacov): 1250-1580 mg/kg (OECD 401).
Specifični simptomi kod istraživanja na životinjama.
Test iritacije očiju (kunić): Teške iritacije (IUCLID).
Test iritacije kože (kunić): Slaba iritacija (IUCLID).
Subakutna do hronična toksičnost
Senzitizacija: Kod životinjskih eksperimenata: negativan. (IUCLID) Bakterijska mutagenost:
Ames test: negativno. (Lit.)
Druge toksikološke informacije
Nakon udisanja praha: Iritirajući simptomi u respiratornom traktu.
Nakon dodira sa kožom: Slaba iritacija.
Nakon dodira sa očima: Teške iritacije. Opasnost od teških oštećenja očiju.
Nakon gutanja: iritacije sluzokože. Vrlo brza apsorpcija. Nakon apsorpcije toksične količine:
mučnina, povraćanje, gastritična bol, vrtoglavica. U velikim dozama. konfuzija, gubitak svesti,
grčevi, kolaps, poremećena ravnoteža elektrolita. Hronično uzimanje dovodi do oštećenja:
gastrointestinalni trakt.
Senzitizacijski uticaj kod osetljivih osoba.
Drugi podaci: Sa proizvodom treba raditi pažljivo, kao što je to uobičajeno za rad sa
hemikalijama.
Ekološke informacije
Biološka degradacija: Bioraspadanje: 88 % /15 d (OECD 301 C).
Dobro biorazgradiva supstanca.
Ponašanje u delovima životne sredine: Raspodela: log p(o/w): 2,26 (eksperimentalno) (Lit.).
Ne očekuje se znatan bioakumulacijski potencijal (log Pow 1-3).
Ekološki uticaj: Biološki uticaj:
Toksičnost na ribe: L.idus LC50: 90 mg/l /48 h (DIN 38412 dio 15).
Toksičnost na Daphnia: Daphnia magna EC50: 230 mg/l /24 h (OECD 202).
3
Toksičnost na bakterije: aktivirani gusti talog EC50: >3200 mg/l /3 h (IUCLID).
Ostali ekološki podaci: Ne dozvoliti da dođe u vode, otpadne vode ili zemlju!
Bezbednosne mere pri odlaganju, pakovanju i skladištenju
otpada
Proizvod: Hemikalije treba odlagati u skladu sa odgovarajućim propisima Republike Srbije.
Pakovanje: Pakovanja Centrohem-ovih proizvoda treba odlagati u skladu sa zakonskom
regulativom Republike Srbije.
Informacije o transportu
Nije predmet transportnih pravila.
Informacije o propisima
Označavanje prema EC propisima
Simbol: Xn Štetno
R-oznake: 22-41 Štetno ako se proguta. Opasnost od ozbiljnih oštećenja na očima.
S-oznake: 22-24-26-39 Ne udisati prašinu. Izbegavati dodir sa kožom. U slučaju dodira sa
očima, odmah isprati sa velikom količinom vode i potražiti savet doktora. Nositi zaštitu za
oči/lice.
Ostale informacije
Ovde sadržane informacije zasnivaju se na našim dosadašnjim saznanjima. Karakterišu
proizvod s obzirom na odgovarajuće bezbednosne mere. Ne predstavljaju garanciju za
osobine proizvoda.
4
Download

MSDS - Centrohem doo