SO PRODUKT DOO
22300 Stara Pazova, Karađorđeva 152, Srbija
PIB: SR 102906316 Mat. br.: 08788421
www.soprodukt.com [email protected]
BEZBEDNOSNI LIST
MSDS
TABLETIRANA SO
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA
Komercijalni naziv:
Pakovanje:
Proizvođač:
TABLETIRANA SO (NaCl)
u P.E. Vreće 25kg
SO PRODUKT DOO, Karađorđeva 152, Stara Pazova
2. FIZIČKE OSOBINE TABLETE NATRIJUM HLORIDA
Osobine
Oblik
Prečnik u mm
Visina u mm
Rastvorljivost na 37oC najmanje
Tvrdoća u kg/cm3 najmanje
Vrednost ili opis
okrugli
12 do 20
6 do 8
9
15
Metoda ispitivanja
Vizuelno
Merenje mikrometrom
Merenje mikrometrom
/
/
HEMIJSKE KARAKTERISTIKE
Sastojci
Merna
jedinica
Natrijum hlorid NaCl
Vlaga
Ne rastvorljvi
materijali u vodi
Sulfat SO4
%
Kalcijum Ca
Magnezijum Mg
Gvožđe Fe
Kalium ferocijanid
E – 536
%
Količina
%
99,5
do 0,5
%
manje od 0,001
%
0,1
0,05
0,05
manje od 0,001
%
%
ne sadrži
Hemijski sastav tablete natrijum hlorida odgovara zahtevima kvaliteta
SRPS H. G2. 098; 1997 SRPS H. G2.099;1997
Strana 1 od 3
3. IDENTIFIKACIJA OPASNIH MATERIJA
Nije klasifikovana kao opasna materija
4.
MERE PRVE POMOĆI
Opšte informacije
Kontakt sa kožom
Kontakt sa očima
Nakon gutanja
Ne zahteva posebne mere
Isprati pod mlazom vode
Isprati oči tekućom vodom
Isprati usta i popiti dosta vode
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Nije zapaljiva supstanca
Posebna zaštitna oprema: Ne zahteva
6. MERE ZAŠTITE
Lična zaštita
Ne zahteva specijalne mere
Zaštita životne sredine Izbeći kontaminaciju vode
7. METODA ČIŠĆENJA
Pokupiti otpad i odlagati u skladu sa tačkom 13.
Manje ostatke ukloniti sa većom količinom vode.
Sa odpadnom vodom postupiti u skladu sa pravilnikom
8. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Zaštita od vatre i
eksplozije
Skladištenje
Zaštititi proizvod od uticaja vode i vlažne atmosfere
Ne zahteva posebne mere jer nije zapaljiva supstanca
Na suvom mestu
9. ZAŠTITA RADNIKA
Lična zaštitna oprema
Zaštita disajnih organa
Zaštita ruku
Zaštita očiju
Zaštita tela
Zaštitna maska
Ne zahteva zaštitu
Ne zahteva zaštitu
Radno odelo
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Štetne reakcije
Ne postoji
11. INFORMACIJE O TOKSIČNOSTI
Akutna toksičnost
Ne postoji
12. INFORMACIJE O EKOLOGIJI
Ekotoksični efekat
Ne postoji
Strana 2 od 3
13. DEPONOVANJE ODPADNIH MATERIJALA
Ambalaža
Proizvod
Vreće očistiti i koristiti za reciklažu
Transport do komunalne deponije u skladu sa lokalnim zakonima
i pravilima.
14. INFORMACIJE O TRANSPORTU
Nije štetna materija i ne zahteva posebne uslove pri transportu
15. USKLAĐENOST SA PRAVILNIKOM
Proizvod je usklađen sa pravilnikom EEC
16. OSTALE INFORMACIJE
Informacije koje su navedene u MSDS listi predstavljaju uputstvo za rukovanje, čuvanje,
upotrebu, transport i proizvodnju.
Za ostale informacije kotaktirajte:
SO PRODUKT DOO
22300 Stara Pazova, Karađorđeva 152, Srbija
Telefoni: +381 (0)22 312 612
+381 (0)11 2130 794
Fax: +381 (0)22 312 084
+381 (0)11 311 85 49
Stara Pazova, januar 2012 godine
MSDS izradio
Gordana Jagodić
Šef proizvodnje
Strana 3 od 3
Download

tabletirana so