Beograd 01.07.2010
OBAVEŠTENJE O PROMENI ADRESE
Poštovani
Obaveštavamo vas da je došlo do promene adrese sedišta preduzeća.
Nova adresa za fakturisanje, slanje pošte i slanje robe je
Zage Malivuk 65B
11210 Beograd Krnjača
Novi brojevi telefona su
011 2993-992
011 3317-177
S poštovanjem.
Predrag Ćirić
direktor
IDENTIFIKACIONI LIST:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naziv preduze}a
Poreski identifikacioni broj
Mati~ni broj:
PDV potvrda
Ime i prezime ovla{}enog lica
Podaci o sedi{tu
[ifra delatnosti
Mesto
Op{tina
Naziv ulice i broj
Broj telefona
Broj faksa
Mobilni
e-mail
kupac-dobavqa~-kupac i dobavqa~ /podvuci
crtom/
Obveznik PDV
"Termoenergetik plus" d.o.o.
SR103759831
20011335
173253541
Predrag ]iri}
Republika Srbija
74300
11210 Beograd
Palilula
Zage Malivuk 65b
011/2-993-992
011/33-17-177
065/3430-627 065/33-92-303
[email protected]
da
Podaci o ra~unu u banci
1
2
Naziv banke i mesto
Delta Banka
UniCredit bank
Broj teku}eg ra~una
160-161458-23
170-30005764000-54
datum 01.07.2010
____________________________
odgovorno lice
Predrag ]iri}
Download

Beograd 01.07.2010 OBAVEŠTENJE O PROMENI