Studijski komitet B2 – NADZEMNI VODOVI
predsjednik
dopredsjednik
sekretar
stručni izvjestioci
Ismet Orahovac, dipl.ing.el.
Senad Osmović, dipl.ing.el.
mr.sc. Aida Halilović, dipl.ing.el.
Prof.dr.sc. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
Enver Jamak, dipl.ing.el.
mr.sc. Aida Halilović dipl.ing.el.,
Ćazim Kršić dipl.ing.el.,
Salem Džananović dipl.ing.el.
Dr.Mirsad Kapetanović, dipl.ing.el.
IZVJEŠTAJ
Za 11. Savjetovanje BH K CIGRÉ, Studijski komitet B2, definirane su slijedeće preferencijalne teme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nove tehnologije i materijali opreme na dalekovodima.
Inovacije u projektovanju, izgradnji i održavanju dalekovoda.
Ekološki aspekti u projektovanju i izgradnji dalekovoda.
Uticaj atmosferskih prenapona na pouzdan rad dalekovoda.
Rad pod naponom kod nadzemnih vodova.
Propisi i standardi.
Za 11. savjetovanje prispjelo je pet (5) referata i prihvaćeno je pet (5) referata.
R.B2.01.
Marin Bakula, dipl.ing.el., mr.sc. Drago Bago dipl.ing.el., Ivan Ramljak dipl.ing.el.,
Utjecaj daljinski upravljivih rastavnih sklopki i SCADA sustava na pouzdanost isporuke električne
energije na području pogona Grude
Izvjestilac: Enver Jamak, dipl.ing.el.
Autori su u radu na korektan način prezentirali svoja iskustva u eksploataciji i rezultate dobijene instalacijom daljinski
upravljivih rastavnih sklopki na 10(20) kV dalekovodima pogona Grude u pogledu indeksa SAIFI i SAIDI na tom
području.
Dat je zaključak da ugradnja ovih aparata vrlo pozitivno djeluje na pouzdanost snabdjevanja kupaca električne energije
i na smanjenje prosječnog vremena trajanja prekida u snabdjevanju.
Pitanja za diskusiju:
1. Da li se u JP Elektroprivreda HZ HB razmišlja o ugradnji tzv. RECLOSER-a, odnosno prekidača sa zaštitama i
APU na pojedinim odcjepima dalekovoda i kakvo je mišljenje autora o opravdanosti ugradnje i eksploatacije istih?
R.B2.02.
dr.sc. Zijad Bajramović, dipl.ing.el, mr.sc. Meludin Veledar, dipl.ing.el, mr.sc. Omer Hadžić dipl.ing.el,
mr.sc. Adnan Čaršimamović dipl.ing.el.
Analiza ispitnih krugova za mjerenje impulsnog otpora uzemljenja
Izvjestilac: Prof. dr.sc. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
B2 - 1
U radu su obuhvaćena istraživanja utjecajnih parametara na ispitne krugove koji se koriste za istraživanje impulsnih
karakteristika uzemljivača. Na osnovi provedenih eksperimentalnih istraživanja na trakastom uzemljivaču, uz korištenje
struja atmosferskog pražnjenja, amplituda od 2.5 kA i 2.3 kA, čela vala od 4 µs dobijene su impulsne karakteristike
ovih uzemljivača dužina 10 i 20 m, respektivno. Za konkretan ispitni krug, formiran je računarski model baziran na
dobro poznatom ATP-EMTP, koji je dao dobra slaganja rezultata. Koristeći ovaj pristup, provedena su računarska
istraživanja utjecajnih komponenti ispitnih krugova koncentrisanih uzemljivača.
Predlažem da se rad prihvati kao naučni rad.
Pitanja za diskusiju:
1. Kako induktivitet uzemljivača utiče na vrijeme između struje kroz uzemljivač i napona na uzemljivaču?
2. Koja je uloga serijskog otpornika R1 (sl.3) i kako on utiče na strujni talas pri pražnjenju generatora?
R.B2.03.
mr.sc. Meludin Veledar, dipl.ing.el., dr.sc. Zijad Bajramović, dipl.ing.el., mr.sc. Adnan Čaršimamović,
dipl.ing.el, dr.sc. Milan Savić, dipl.ing.el.
Mjerenje impulsnog otpora uzemljivača tipa „A“ dalekovodnih stubova
Izvjestilac: Prof. dr.sc. Alija Muharemović, dipl.ing.el.
U radu se daju rezultati eksperimentalnih istraživanja impulsnih karakteristika uzemljivača tipa „A“ dalekovodnih
stubova. Ovaj uzemljivač se sastoji od betonske temeljne stope stuba (ima ih četiri po stubnom mjestu) oko koje je
postavljen trakasti uzemljivač. Jednostavna izvedba ovog tipa uzemljivača i njegov doprinos smanjenju otpora svakog
stubnog mjesta opravdavaju njegovu primjenu. Eksperimentalna istraživanja su urađena sa adekvatnom ispitnom
opremom na eksperimentalnom poligonu i 110 kV dalekovodu kod kojeg je primijenjen ovaj tip uzemljivača. Rad
obuhvata i analizu rezultata eksperimentalnih ispitivanja impulsnih karakteristika ovog tipa uzemljivača.
Predlažem da se rad prihvati kao naučni rad.
Pitanja za diskusiju:
1. U referatu se konstatuje da su provedena istraživanja impulsnih karakteristika uzemljivača tipa „A“, koja su vršena
na eksperimentalnom poligonu i realnom dalekovodu. Da li su na ispitivanom dalekovodu razmatrani utjecaji
zaštitnog užeta?
2. Kakvi su rezultati raspodjele napona oko uzemljivača za primijenjene impulsne struje?
R.B2.04.
Mr. Aleksandar Simović, dipl.ing.el., Dr. Zlatan Stojković, dipl.ing.el., Miomir Dutina, dipl.ing.el.
Primjena metodologije pri revitalizaciji visokonaponskih nazivnih vodova
Izvjestioci: Mr.sc. Aida Halilović dipl.ing.el., Ćazim Kršić dipl.ing.el., Salem Džananović dipl.ing.el.
U referatu su prikazani postupci revitalizacije nadzemnih vodova (110 i 220kV) u prenosnoj mreži i prijedolozi
postupka planiranja revitalizacije. Autori su u radu kompletno obradili globalno značajnu temu za koju se u narednom
periodu očekuje da bude značajni faktor u privređivanju elektroprenosnih preduzeća kao vlasnika nadzemnih
dalekovoda. Posebna pažnja posvetilia se određivanju i definisanju kriterijuma za revitalizaciju na osnovu kojih se
donosi odluka o obimu i načinu revitalizacije posmatranog visokonaponskog voda. Sagledajući potrebe za
revitalizacijom koja se vrši iz razloga :
- povećanja prenosne moći nadzemnog voda
- povećanja nivoa pogonske sigurnosti
- usklađivnaja sa aktuelnim propisima
- ekonomskih razloga (smanjenje troškova održavanja visokonaposnog voda)
putem prikazane metodologije u referatu dolazi se do odgovora da li treba nešto preduzimati na nadzemnom vodu i u
kojoj mjeri.
Pitanja za diskusiju:
1. Autori referata navode u poglavlju 2.3. kriterijume za revitalizaciju VN nadzemnih vodova.
Pojasniti zašto se u potrebnim uslovima pod tačkom c. Intervencije na opremi nadzemnog voda (NV), izostavlja
oprema na zaštitnom užetu.
2. Da li bi jedan od razloga za revitalizaciju VN nadzemnog voda trebao biti i osiguranje sigurnosnih odstojanja.
3. Mogu li nam autori referata reći da li se ovaj računski program (data metodologija) počeo koristiti u praksi (na
objektima JP EMS Beograd) i kakva su iskustva.
B2 - 2
R.B2.05./R.B3.04.
Msc. Mirza Matoruga, dipl.ing.el., Mr.sci. Halid Matoruga, dipl.ing.el.,
Dr.sci. Hamid Zildžo, dipl.ing.el., Dr.sci.Rasim Gačanović, dipl.ing.el.
Proračun parametara sabirnica i vodova metodom konačnih elemenata
Izvjestitelj: Prof.dr.sci. Mirsad Kapetanović, dipl.ing.el.
Rad pod navedenim naslovom sastoji se od pet poglavlja, uvoda, i popisa literature. Rad ima od 10 stranica, 11 slika, 3
tabela i 10 numerisanih jednačina.
U uvodu dati su osnovni podaci o metodologiji i kriterijima na temelju kojih se određuju parametri opreme u
prijenosnim elektroenergetskim mrežama.
U prvom poglavlju prikazan je matematski model kvazistaconarnih električnih polja, načini zadavanja graničnih uslova,
proračun parametara uređaja u elektrčnim poljima (otpor, kapacitet, induktivitet), u programskom paketu COMSOLMultiphisics.
U drugom poglavlju data je verifikacija razmatranog modela na primjeru dostupnom u literaturi gdje su rezultati
proračuna upoređeni sa rezultatima iz dostupne literature.
U trećem poglavlju, pored navedene mogučnosti proračuna parametara sabirnica postrojenja, radi jednostavnije
usporedbe ipak je urađen primjer proračuna za 110 (kV) dalekovod s dimenzijama koje odgovaraju realnim električnim
mrežama.
U četvrtom poglavlju dati su rezultati proračuna i analiza rezultata proračuna koji treba da potvrde slaganje sa
analitičkim formulama dostupnim u literaturi.
U petom poglavlju data su zaključna razmatranja, predloženom metodom unaprjeđuje se postupak razvoja
elektroenergetskih komponenti, budući da u dosadašnjim metodama nije u obzir uziman aspekt realne geometrije.
U radu je primjenom naučnih/stručnih metoda obrađen uticaj elemenata vodova s realnim parametrima što znači da se
proračun približava realnim uslovima eksploatacije, što je obrađeno i prezentirano na autentičan način.
Na osnovi naprijed iznesenog stručni izvjestilac smatra da su ispunjeni svi formalni i suštinski uslovi za objavu rada, te
predlaže da studijski komiteti B3 i B2 BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KOMITETA CIGRÉ rad prihvate i objave.
Pitanja za diskusiju:
1. Naslov rada između ostalog govori i o proračunu parametara sabirnica. Zašto je proračun vršen na vodovima, i da
li se model dat u ovom radu može koristiti općenito za proračun parametara drugih uređaja/aparata?
2. Možete li nam reći nešto o tome što utiće na tačnost numeričkih rezultata u modelu datim u ovom radu?
B2 - 3
Download

Izvještaj STK B2 (pdf)