Ponedjeljak, 22.11.2010
Utorak, 23.11.2010
09:00 – 10:00 Prijava i registracija učesnika
10:00 – 11:30 Svečano otvaranje
ELECTRICAL ENGINEERING
Predsjedavaju: Branka Zovko-Cihlar, Narcis Behlilović,
Nedžad Rešidbegović
Pozdrav u ime ETF-a
Pozdrav Generalnog sponzora
VIII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM
O TELEKOMUNIKACIJAMA
Predavanje po
pozivu:
Gordana Kovačević
Prezentacija:
BH TELECOM
ZIRA
11:30 – 12:30 ZIRA – Koktel dobrodošlice
14:00 – 17:00 Okrugli sto: „Digitalna TV u BiH“
Moderatori:
prof.dr. Branka Zovko-Cihlar, FER, Zagreb, Hrvatska
prof.dr. Branko Dokić, ETF, Banja Luka, BiH
09:00 – 10:30 Sesija 2: Telekomunikacijske tehnike,
tehnologije i mreže
Predsjedavaju: Narcis Behlilović, Pamela Begović
Leila Hadžić, Suad Kasapović: „Fiksno težinsko
oblikovanje snopa pametnih antena“
Željko Popović: „Evolution from GPON to the
Next Generation PONs“
Igor Begić: „Fault management in
telecommunication networks“
Igor Brusić: „Analiza isplativosti i modeli
poslovanja gradske optičke mreže na
primjeru Grada Krka“
Harun Šiljak: „Teorija haosa u komunikacijama: metode odbrane i napada“
Goran Škondrić, Adel Handžić: „Iskoristivost
diskovnog prostora u LAN mrežama“
10:30 – 11:00 Kafe pauza
Kafe pauza
pauza
17:00 – 17:30 Kafe
"SISTEMSKI ASPEKTI UPRAVLJANJA QOS-OM
U MULTISERVISNIM MREŽAMA"
SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
22-24. novembra, 2010. godine
Web site: http://bihtel.etf.unsa.ba
17:30 – 19:00 Sesija 1: Aplikacije, usluge i servisi
11:00 – 12:30 Sesija 3: Telekomunikacijske tehnike,
tehnologije i mreže
Predsjedavaju: Saša Mrdović, Darijo Raca
Predsjedavaju: Tarik Čaršimamović, Dušanka Bošković
Bojan Puškarević, Naida Katica: „Introduction
of RESTfull Web Services in telecommunication service delivery concept“
Emir Meholjić, Enes Ljevaković, Ersin Kurtanović,
Novica Nosović: „Precision analysis of the
three ubiquitous GPS receivers“
Maja Kantar: „Telecommunication's Trends
Today: Managed Services“
Snježana Brajko: „Transformacija mreže u
multimedijsku telefonsku mrežu“
Adnan Hota: „Service Development Studio –
alat za razvoj i testiranje IMS aplikacija“
Tomislav Križan, Danijel Obradović: „Operativna i
Analitička integracija podataka u heterogenim
telekomunikacijskim okruženjima“
Ajla Tahirović: „Mobilno zdravstvo - Ericsson
Mobile Health rjesenje“
Dragan Stanković, Mirna Kontak, Domagoj
Palata: „Konvergentna naplata u mobilnim
tele-komunikacijskim mrežama“
Armin Zjajo, Elmin Čusto, Erdem Redžepi, Goran
Husić: „Analiza relativnih gubitaka performansi
sa i bez korištenja virtualne mašine pri niskim i
punim opterećenjem mašine domaćina“
20:30 – 24:00 Svečana večera za akreditirane učesnike BIHTEL 2010
Admir Pehratović, Dženana Ðonko, Melisa
Šeper: „Primjena servisno orijentirane
arhitekture u telekom okruženju“
Nedžad Gicić, Nasuf Hadžiahmetović, Zajim
Aljićević: „Mogućnosti implementacije FTTH
tehnologije za telekom operatore“
Enes Softić: „Ekspanzija RFID tehnologije u
mobilne komunikacije“
12:30 – 13:30 Koktel IEEE BiH
GENERALNI SPONZOR:
Mirsad Bulbulušić, Selma Rizvić: „Mesh
Processing u Mesh Lab softveru“
14:30 – 16:30 Okrugli sto: „Regulacija ICT tržišta u funkciji povećanja efikasnosti korištenja postojećih resursa“
Moderatori:
Anis Zuko, Selma Rizvić: „Rapid prototyping
tehnologije i njihova primjena na modele
objekata kulturnog naslijeđa“
dr. Kemal Huseinović, RAK, Sarajevo, BiH
dr. Fikret Kasumagić, RAK, Sarajevo, BiH
Merisa Huseinović, Selma Rizvić: „Kompjuterska grafika u digitalizaciji kulturnog
naslijeđa - Koncept virtuelne izložbe“
16:30 – 17:00 Kafe pauza
Adnan Travar, Selma Rizvić: „Virtualna
rekonstrukcija crkve Svete Marije i tornja
Svetog Luke u Jajcu“
17:00 – 18:30 Sesija 4: Telekomunikacijske tehnike,
tehnologije i mreže
Moderatori:
Melita Ahić-Đokić, Mirza Milišić
Mehmed Španja, Aldin Vučinić: „Integrisano
upravljanje greškama – primjer BH Telecom-a“
Fatima Skaka, Adnan Huremović, Mesud
Hadžialić: „Prijedlog iterativnog metoda
kontrole pristupa“
11:00 – 12:30 Sesija 6: Kvaliteta usluge u
telekomunikacijskim mrežama
Adriana Lipovac, Mesud Hadžialić, Slađan
Zlatar: „Testing Wander on Practical
Transmission Systems“
Moderatori:
Siniša Petrović: „Poređenje tačnosti
kratkoročnih predviđanja SARIMA i ETS
modela na primjeru vremenske funkcije
intenziteta prijavljivanja korisnika u WiFi
mrežu“
Amina Krivošić, Almedin Džebo: „Uticaj razvoja
kognitivnih radio mreža na upravljanje
radiofrekvencijskim spektrom“
Suada Hadžović: „Regulatorski aspekti NGA
mreža“
Srijeda, 24.11.2010
09:00 – 10:30 Sesija 5: Aplikacije, usluge i servisi
Moderatori:
10:30 – 11:00 Pauza
Zikrija Avdagić, Irma Sokolović
Emir Žunić, Dušanka Bošković, Zikrija Avdagić:
„Web-bazirano programsko okruženje za
obuku, prikaz i obradu iz domena EKG
signala“
Sanda Šljivo, Selma Rizvić: „Augmented
Reality tehnologije u virtuelnoj prezentaciji
kulturnog nasljeđa“
SPONZORI:
Mesud Hadžialić, Mirza Hamza
Slobodan Vasiljević, Milojko Jevtović:
„Preslikavanje NP parametara na QoS
parametre transportnih mreža u UMTS-u“
Haris Lučkin, Mirko Škrbić: „Jedan pristup u
optimizaciji UMTS mreže za triple play
uslugu“
Elma Filipović: „Kontrola kvaliteta servisa
mobilnih mreža kao primjera
multisistemskog okruženja“
E n i o K a l j i ć , M e s u d H a d ž i a l i ć , Ta r i k
Čaršimamović: „Jedan pristup razvoju
dinamičkih adaptacijskih struktura u
mrežnim simulatorima“
Darijo Raca, Ajla Halilović, Melisa Šeper, Adnan
Huremović: „Emulacija realnog IP prometa“
Ajla Halilović, Melisa Šeper, Admir Perhatović:
„Verifikacija simulacijskih modela“
DONATORI:
Download

program Bihtel 2010