Lenovo P780
Uputstvo za upotrebu
verzija 1.0
Engleski
Lenovo mobilni telefon
Model na koga se odnosi uputstvo:
Lenovo P780
Pročitajte ovo uputstvo pažljivo pre
upotrebe telefona
1
2
Tehnički podaci:
Proizvod: Mobilni telefon WCDMA/GSM
Model: Lenovo P780
Operativni sistem: Android 4.2
Dimenzije: Približno 143*73*9.95 mm
Masa: Približno 178g (sa baterijom)
Vreme rada u pripravnosti: Maks. 848 časova *
Kapacitet baterije: 4000 mAh
* može da varira u zavisnosti od lokalne jačine signala
3
Procedura početnog podešavanja
Punjenje telefona
Ubacivanje SIM
kartice
Ubacivanje
memorijske kartice
4
Namena priključaka i raspored tastera
5
Pregled aplikacija
Browser
Vrši pregledanje internet sajtova. Internet
pretraživač u ovom telefonu može pristupiti
internetu korišćenjem WIFI mreže, kako za
poslovnu, tako i za ličnu upotrebu .
Email
Prima,šalje, i prikazuje elektronsku poštu
povezujući se direktno na poštansko sanduče
vašeg naloga elektronske pošte .
Gallery
Prikazuje i uređuje slike. U prikazu preko
celog ekrana, podržava prikaz slajdova i
operacije kao što su, „Deli”, „Postavi kao“, i
„Detalji“.
Contacts
Omogućava dodavanje i brisanje kontakata,
kao i uređivanje i brisanje podataka o
kontaktu.
Calendar
Kreira nove događaje, prebacuje na dnevni
prikaz, sedmični prikaz i mesečni prikaz, i
pruža funkciju podsetnika.
6
Mere opreza i saveti za korišćenje telefona P780
Nikada nemojte da bacate, udarate, grebete, uvrćete, udarate,
tresete, pritiskate ili da stavljate teške predmete na P780.
Nežno dodirujte P780.
Držite P780 dalje od magnetnih materijala, mobilnih telefona koji
su u upotrebi, električnih uređaja ili zvučnika.
Ne izlažite P780 ekstremnim temperaturama (nižim od -10°C ili
višim od 45°C).
Ne ostavljajte P780 u vlažnom okruženju .
Nemojte koristiti korozivne deterdžente ili rastvarače za čišćenje
P780. Samo obrišite ekran P780 vlažnom, mekom, krpom koja
ne ostavlja končiće, i time ćete sa njega obrisati otiske prstiju .
7
Podaci koji se tiču vaše informisanosti i
bezbednosti
Molimo vas da pročitate ove smernice za bezbednost pre nego što
počnete da koristite svoj mobilni telefon kako biste to činili
bezbedno i u skladu sa zakonom.
Bezbednost u saobraćaju
Dok vozite, poštujte lokalne zakone i propise koji se odnose na
korišćenje mobilnih telefona. U veoma retkim slučajevima,
korišćenje mobilnog telefona u nekim modelima automobila može
negativno uticati na unutrašnju elektronsku opremu . U tim
slučajevima nemojte koristiti mobilni telefon da bi ste osigurali
sopstvenu bezbednost. Ako vaš automobil poseduje vazdušne
jastuke, nemojte telefon stavljati na njih, niti u zoni njihovog
širenja, kako biste izbegli ozbiljne povrede vozača ili putnika kada
se jastuci naduvaju.
Isključite mobilni telefon kada ste u avionu
Isključite mobilni telefon kada ste u avionu gde je ograničena
upotreba mobilnih telefona, jer u protivnom može doći do
problema sa funkcionisanjem elektronskih uređaja .
U blizini nestabilnih područja
Poštujte zakone, propise i znake, isključite vaš mobilni telefon
kada se nalazite u blizini nestabilnih materijala.
8
U blizini područja sa opasnim materijalima
Poštujte zakone, propise i znake, isključite mobilni telefon kada
se nalazite u blizini područja na kome se nalazi gorivo ili
hemikalije.
U bolnicama
Isključite mobilni telefon kada se nalazite u bolnici pogotovo u
blizini medicinskih instrumenata. U protivnom može doći do
problema sa funkcionisanjem medicinskih uređaja na koje utiču
mobilni telefoni, kao i do problema sa ostalim uređajima koji
obavljaju bežičnu komunikaciju. Poštujte lokalne propise kada
koristite mobilni telefon.
Ometanje
Nemojte koristiti mobilni telefon blizu opreme koja radi sa slabim
signalima ili poseduje osetljivu elektroniku. Interferencija radio
talasa može dovesti do kvara takve elektronske opreme, kao i do
drugih problema.
Stručna usluga
Telefon smeju da sklapaju i popravljaju isključivo profesionalci . U
suprotnom postoji opasnost od oštećenja telefona i neće važiti
garancija na ispravnost telefona.
Dodatna oprema i baterija
Da ne bi došlo do oštećenja telefona, koristite isključivo dodatnu
opremu koju je predvideo proizvođač, kao što su baterija i
punjač.
9
Korišćenje drugih baterija i punjača može dovesti do curenja
baterije, pregrevanja, pucanja, požara ili drugih kvarova.
Ne bacajte stare baterije zajedno sa ostalim đubretom. Stare
baterije odlažite na mesta sa određenim pravilima za njihovo
odlaganje.
Normalno korišćenje
Nemojte izlagati telefon visokim temperaturama (preko 50°C) kao
što je direktna izloženost suncu, velikoj vlažnosti ili prašini; u
suprotnom može doći do kvara vašeg mobilnog telefona.
Nemojte koristiti alkohol, razređivač, benzen ili druge rastvarače
za čišćenje vašeg mobilnog telefona. Koristite meku, suvu krpu ili
antistatičku krpu za čišćenje mobilnog telefona, baterije i punjača.
Bezbednost dece
Ne ostavljajte mobilni telefon ili prateću opremu tamo gde deca
mogu stupiti sa njima u kontakt.
Bezbednost baterije
OPREZ:
POSTOJI RIZIK OD EKSPLOZIJE AKO SE BATERIJA ZAMENI
NEODGOVORAJUĆOM BATERIJOM.
ISTROŠENE BATERIJE ODLOŽITE PREMA UPUTSTVU.
Koristiti samo baterije i dodatnu opremu koje je odobrila kompanija
10
Lenovo. Kompanija Lenovo ne pruža nikakvu garanciju u pogledu
bezbednosti ili performansi za proizvode koje kompanija nije
proizvela ili odobrila.
Nemojte rasturati ili modifikovati bateriju , jer to može dovesti do
curenja, pregrevanja, pucanja ili požara. Ne bacajte stare baterije
sa
ostalim
đubretom.
Stare
baterije
odlažite
na
mesta
sa
određenim pravilima za njihovo odlaganje.
Nemojte stavljati ili bacati baterije u vatru , jer će se baterija zapaliti
i eksplodirati.
Prilikom ugradnje baterije, nemojte koristiti silu ili pritisak jer
zbog toga baterija može da počne da curi, da se pregreva, da
pukne i da se zapali.
Nemojte koristiti žice, igle ili druge metalne predmete kako biste
kratko spojili vodove na bateriji. Takođe, nemojte stavljati bateriju
blizu ogrlica ili drugih metalnih predmeta, jer zbog toga može doći
do curenja, pregrevanja, naprslina ili zapaljivanja baterije.
Nemojte lemiti kontakte na bateriji, jer će to dovesti do curenja
baterije, pregrevanja, naprslina i zapaljivanja baterije . Ukoliko
tečnost iz baterije dospe u oči, postoji rizik od pojave slepila.
Ukoliko se to desi, nemojte trljati oči, odmah isperite oči čistom
vodom i javite se lekaru.
Nemojte stavljati ili koristiti bateriju blizu mesta sa visokom
temperaturom kao što su otvoreni plamen ili grejni sud, jer će to
dovesti do curenja baterije, pregrevanja, naprslina i zapaljivanja
baterije.
Ukoliko se baterija pregreje, promeni boju, ili se iskrivi tokom
upotrebe, punjenja ili skladištenja, nemojte je vise koristiti i
zamenite je novom baterijom.
11
Ukoliko tečnost iz baterije dospe u dodir sa kožom ili odećom,
može doći do opekotina. Odmah isperite čistom vodom i u slučaju
potrebe obratite se lekaru.
Ukoliko baterija procuri ili počne da ispušta čudne mirise,
uklonite bateriju iz blizine otvorenog plamena kako biste
izbegli opasnost od požara ili eksplozije .
Nemojte dozvoliti da se baterija pokvasi jer će se baterija
pregrejati, počeće da dimi i korodiraće.
Nemojte je puniti u kontinuitetu duže od 24 sata.
Bateriju držite na hladnom, dobro provetrenom mestu bez
direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti.
Bezbednost punjača
Možete da koristite isključivo baterije, punjače i dodatnu opremu
koje je odobrila kompanija Lenovo. Kompanija Lenovo ne daje
nikakvu garanciju u pogledu bezbednosti ili performansi za
proizvode koje kompanija nije proizvela ili odobrila .
Punite samo predviđenim naponom. Korišćenje neodgovorajuće
električne energije će dovesti do oštećenja mobilnog telefona i
punjača.
Kratko spajanje punjača je strogo zabranjeno . To će izazvati strujni
udar i oštetiti punjač.
Ako je oštećena električna mreža, nemojte koristiti punjač.
Osigurajte da je punjač stalno čist od prašine .
Držite punjač dalje od tečnosti. Prosuta tečnost je opasna po
punjač .
12
Ukoliko punjač dođe u kontakt sa tečnošću, odmah izvucite punjač
iz utičnice kako biste sprečili dalju štetu.
Nemojte da modifikujete ili razmontirate punjač. Neovlašćeno
modifikovanje ili demontaža će dovesti do oštećenja punjača ili do
povreda.
Nemojte vršiti punjenje tamo gde postoji vlaga. Vlaga
izaziva pregrevanje i koroziju baterije.
Nemojte mokrim rukama dirati punjač, kabal za napajanje, ili
utičnicu. Ako to uradite, možete doživeti strujni udar ili izazvati
oštećenje telefona.
Nemojte držati teške predmete na kablu za napajanje, niti ga
razmontiravati. Ako to uradite, možete izazvati strujni udar ili
požar. Izvucite punjač iz strujne utičnice pre čišćenja i održavanja.
Držite ga za priključak prilikom izvlačenja . Ako cimate kabal za
napajanje kako biste ga izvukli iz strujne utičnice možete oštetiti
punjač i prouzrokovati strujni udar ili požar.
Bezbedno korišćenje, čišćenje i održavanje
Telefon uvek držite na sobnoj temperaturi -10°C~45°C, pri
vlažnosti vazduha 35%~85%. Nemojte upotrebljavati vaš mobilni
telefon blizu opreme koja radi sa slabim signalima ili opreme sa
osetljivom elektronikom. Interferencija radio talasa može dovesti
do kvara takvih uređaja, kao i do drugih problema. Mora se obratiti
posebna pažnja kada u blizini sledeće opreme: slušnih aparata,
pejsmejkera i druge elektronske medicinske opreme, detektora
dima, automatskih vrata i drugih automatskih kontrolnih instalacija.
Da biste se informisali o delovanju mobilnog
13
telefona na pejsmejker ili na drugu elektronsku medicinsku
opremu kontaktirajte proizvođača ili lokalnog prodavca te opreme.
Ovaj
mobilni
telefon
poseduje
mogućnost
automatskog
uključivanja. Proverite podešavanja sata vašeg mobilnog telefona
da se ne bi automatski uključio tokom leta avionom.
Da biste izbegli kvar mobilnog telefona, ili požar, nemojte da
udarate telefon, da ga tresete, niti bacate.
Nemojte da stavljate
bateriju,
mobilni telefon
ili punjač
u
mikrotalasnu pećnicu, niti u uređaje koji prave visok pritisak . U
protivnom može doći do neočekivanih nezgoda, kao što su kvar
električnih kola ili požar.
Nemojte koristiti mobilni telefon blizu zapaljivih ili nestabilnih
gasova, jer u protivnom može doći do kvara ili požara .
Nemojte izlagati telefon visokim temperaturama , velikoj vlažnosti
ili prašini, jer u protivnom može doći do kvara mobilnog telefona .
Nemojte rasturati ili modifikovati mobilni telefon, jer to može
dovesti do oštećenja telefona kao što je curenje baterije ili kvar
električnih kola.
Nemojte koristiti igle, vrhove olovaka, ili druge oštre predmete na
tastauri, jer time možete oštetiti i pokvariti telefon.
Izbegvajte svaki kontakt telefona sa vodom ili drugim tečnostima .
Ukoliko tečnost uđe u telefon, može doći do kratkog spoja,
curenja baterije ili drugog kvara.
14
Mobilni telefofon, baterija i punjač, nisu vodootporni. Nemojte ih
koristiti u kupatilu ili na drugim mestima sa velikom vlagom, i
samim tim ne dozvolite ni da pokisnu.
Koristite meku,suvu krpu, za čišćenje mobilnog telefona, baterije i
punjača..
Nemojte koristiti alkohol, razređivač, benzen ili druge rastvarače
za čišćenje vašeg mobilnog telefona
Zaprljana utičnica smanjuje električni kontakt , izaziva prekid
napajanja, čak i nemogućnost punjenja. Čistite je redovno.
Sprečavanje oštećenja sluha
Vaš mobilni telefon poseduje priključak za slušalice . Priključak za
slušalice koristite isključivo za slušalice.
UPOZORENJE:
Zvuk iz slušalica preterane jačine može dovesti do gubitka sluha.
Podešavanje ekvilajzera na maksimum povećava izlazni napon
slušalica, samim tim i jačinu zvuka. Da biste zaštitili svoj sluh,
podesite ekvilajzer na određeni nivo.
Prekomerno korišćenje slušalica na velikoj jačini zvuka, tokom
dužeg vremenskog perioda, može biti opasno ukoliko priključak
slušalica nije u skladu sa specifikacijom EN 50332-2.
Priključak za slušalice vašeg mobilnog telefona je u skladu sa
15
EN
50332-2
podklauzula
7.
Ova
specifikacija
ograničava
maksimalni RMS izlazni naon, preko celog spektra, na 150 mV.
Kako biste sprečili gubitak sluha, koristite slušalice koje su u
skladu sa EN 50332-2 (ograničenja iz klauzule 7) i koje za ceo
spektar imaju ograničenje od 75 mV. Korišćenje slušica koje nisu
u skladu sa EN 50332-2 može biti opasno zbog visoke jačine
zvuka.
Ako je vaš mobilni telefon stigao u paketu sa slušalicama , kao
komplet, ta kombinacija mobilnog telefona i slušalica
već
zadovoljava specifikaciju EN 50332-1. Ukoliko koristite druge
slušalice, proverite da li su u skladu sa EN 50332-1 (tačka 6.5
GRANIČNE VREDNOSTI). Korišćenje slušalica koje nisu u
skladu sa EN 50332-1 može biti opasno zbog visoke jačine
zvuka.
Vodite računa kada koristite vaš mobilni telefon u motornom vozilu
ili na biciklu
Prioritet uvek mora da vam bude lična bezbednost, kao i
bezbednost drugih, poštujte zakon. Lokalni zakoni i propisi
verovatno propisuju način korišćenja vaših mobilih elektronskih
uređaja, kao što su mobilni telefoni, dok vozite motorno vozilo ili
bickl.
16
Odlaganje u skladu sa lokalnim zakonima i propisima
Kada vaš mobilni telefon dostigne kraj svog životnog veka,
nemojte ga lomiti, spaljivati, potapati u vodu, ili odlagati na bilo
koji način koji nije u skladu sa lokalnim zakonima i propisima .
Neki od njegovih delova sadrže materije koje mogu eksplodirati,
procureti, ili imaju štetan uticaj na životnu sredinu ukoliko se
nepravilno odlože.
Za dodatne informacije pogledajte ,,Informacije o recikliranju i
životnoj sredini”.
Držite mobilni telefon i dodatnu opremu dalje od dece
Vaš mobilni telefon sadrži sitne delove koji mogu predstavljati
opasnost od gušenja po decu.
Pored toga, stakleni ekran može da pukne ako se ispusti ili baci
na tvrdu površinu.
Zaštitite vaše podatke i programe
Nemojte da brišete fajlove za koje ne znate čemu služe , ili
menjate imena fajlova i direktorijuma koje niste vi kreirali ; jer u
suprotnom vaš mobilni telefon može prestati da radi.
Morate biti svesni činjenice da pristup mreži izlaže vaš mobilni
telefon kompjuterskim virusima, hakerima, spajveru, kao i drugim
zlonamernim aktivnostima koji mogu da oštete vaš mobilni
telefon, programe ili podatke. Vaša je odgovornost da koristite
odgovarajuće vidove zaštite kao što su fajervolovi, antivirusni
programi, antispajver programi, kao i ažuriranje softvera.
17
Električne uređaje kao što su fen za kosu, radio, zvučnici velike
snage, klima uređaji i mikrotalasne pećnice držite dalje od
mobilnog telefona zato što jaka magnetna polja koja stvaraju
ovi uređaji mogu oštetiti ekran i podatke u mobilnom telefonu.
Obratite pažnju na toplotu koju stvara vaš mobilni telefon
Kada je vaš mobilni telefon uključen, ili se puni baterija, neki
delovi telefona mogu da se zagreju. Temperatura koju dostignu
tom prilikom zavisi od aktivnosti sistema i toga koliko je puna
baterija. Duži kontakt sa telom, čak i kroz odeću, može dovesti do
nelagodnosti ili čak do opekotina. Izbegavajte duži kontakt ruku,
krila, ili bilo kod dela tela sa toplim delom mobilnog telefona.
Polivinilhlorid (PVC) kabal i podaci o kablu
UPOZORENJE:
Rukovanje
kablom
na
ovom
proizvodu,
ili
kablovima povezanim sa dodatnom opremom koja se prodaje sa
ovim proizvodom, će vas dovesti u kontakt sa olovom, hemikalijom
za koju država Kalifornija zna da izaziva rak, urođene mane ili
druge
bolesti
reproduktivnog
sistema.
Operite
ruke
posle
rukovanja.
Ovaj uređaj je ispitan na usaglašenost sa zahtevima o jačini
zvuka iz EN 50332-1 i/ili EN 50332-2 standarda. Moguć je trajni
gubitak sluha ukoliko se slušalice koriste na visokom nivou
jačine u dužem vremenskom periodu.
18
Upozorenje:
A pleine puissance, l'ecouteprolongee du
baladeurpeutendommagerl'oreille de i'utilisateur.
19
Specifična apsorcija elektromagnetne energije
(SAR) – informacije o sertifikaciji
OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA MEĐUNARODNE SMERNICE
O IZLAGANJU RADIO TALASIMA
Vaš mobilni uređaj je i radio odašiljač i radio prijemnik. Projektovan
je da ne prekorači ograničenja o izlaganju radio talasima (radiofrekvencijskim elektromagnetnim poljima) koja su preporučena
međunarodnim smernicama. Smernice je razvila nezavisna naučna
organizacija (ICNIPP) i sadrže značajna bezbednosna ograničenja
namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na starost i
zdravstveno stanje.
Smernice o izloženosti radio talasima koriste jedinicu mere poznatu
kao
specifična
apsorcija
elektromagnetne
energije
(Specific
Absorption Rate), ili skraćeno SAR. Evropska unija je za SAR
definisala graničnu vrednost za mobilne uređaje od 2,0W/kg po 10
grama telesnog tkiva. Indija je za SAR odredila graničnu vrednost
za mobilne uređaje od 1,6W/kg po 1 gramu telesnog tkiva.
Najveće vrednosti SAR koje ima vaš Lenovo uređaj kada se koristi
pored glave i tela su:
Položaj
Najveća SAR vrednost
Zakonski propisi
Glava
0,972
Indija 1g SAR granična
Telo
0,689
vrednost (1,6W/kg)
20
Tokom upotrebe, stvarna vrednost SAR-a ovog uređaja je daleko
ispod navedene. To je zato što se, za potrebe efikasnosti sistema i
radi smanjenja smetnji u mreži, radna snaga vašeg mobilnog
uređaja automatski smanjuje kada nije potrebna puna snaga za
obavljanje poziva. Što je manja izlazna snaga telefoma, manji je i
SAR.
SAR test kada se telefon nosi uz telo je na ovom uređaju obavljen
na rastojanju od 1,5cm. Da bi se poštovale smerice o izloženosti
RF zračenju tokom upotrebe nošenjem uz telo, uređaj mora biti
udaljen od tela barem 1,5cm. Organizacije kao što su Svetska
zdravstvena organizacija ili uprava za hranu i lekove SAD,
preporučuju ljudima koji su zabrinuti i koji žele da smanje
izloženost zračenju, da koriste hands-free opremu kako bi držali
bežični uređaj dalje od glave i tela tokom upotrebe, ili da smanje
vreme provedeno u korišćenju uređaja.
21
Informacije o recikliranju i životnoj sredini
Opšta izjava o recikliranju
Kompanija
Lenovo
podstiče
vlasnike
opreme
informacionih
tehnologija (IT) da odgovorno recikliraju svoju opremu kada ona
više nije neophodna. Kompanija Lenovo nudi puno programa i
usluga kako bi pomogla vlasnicima IT opreme oko recikliranja
njihove opreme
Za
informacije
o
recikliranju
Lenovo
proizvoda,
posetite :
http://www.lenovo.com/recycling
Važna WEEE informacija
Informacije vezane za određene zemlje su dostupne na
http://www.lenovo.com/recycling.
Informacije o reciklaži za Indiju
Informacije o reciklaži i odlaganju za Indiju su dostupne na :
http://www.lenovo.com/social responsibility/us/en/sustainability/ptb
india.html
Dodatna izjava o recikliranju
Dodatne informacije o recikliranju kompjuterskih komponenti i
baterija se nalaze u vešem uputstvu za upotrebu. Pogledajte
,,Korićenje uputstva za upotrebu” za detalje.
22
Direktiva o ograničenju
korišćenja određenih opasnih
supstanci (RoHS) Ukrajinska
RoHS
Indijska RoHS
RoHS je usaglašena sa E-Waste pravilima (upravljanje i rukovanje),
2011.
Broj verzije: V1.0
23
Download

Uputstvo za upotrebu