17500 VRANJE ,SRBIJA
Radnička 1, Tel.: 017/421-121
Štednjak na čvrsta goriva
REGULAR-46
Uputstvo za instalaciju i korišćenje štednjaka
1
9
2
7
3
4
5
8
6
Slika br. 1
Štednjak REGULAR-46
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Poklopac štednjaka
Ram plotne
Šiber sekundarnog vazduha
Vrata ložišta
Vrata pepeljare
Šiber primarnog vazduha
Vrata rerne
Fijoka za gorivo
Poluga regulatora promaje
UPUTSTVO ZA MONTIRANJE, PRIMENU I RUKOVANJE ŠTEDNJAKOM
Ovo uputstvo za montiranje, primenu i rukovanje važi samo za štednjak tipa:
REGULAR-46
Pre prvog korišćenja:
* Da biste obezbedili nesmetano funkcionisanje štednjaka, molimo Vas da pre prvog korišćenja
pažljivo pročitate Uputstvo i da se tačno pridržavate navedenih preporuka.
* Koristite isključivo preporučene vrste goriva - i to cepanice drveta i brikete mrkog uglja. Po
pitanju dozvoljenih vrsta goriva obratite pažnju na 1. Saveznu uredbu o zaštiti od emisije.
* Potreban potisni pritisak u dimnjaku pri normalnom radnom otpretećenju iznosi 12 Pa. Pri
potisnom pritisku od preko 15 Pa, u cev promaje treba ugraditi klapnu za prigušivanje.
* U prostoriji, u kojoj se vrši instalacija štednjaka, mora se obezbediti dovoljan dotok svežeg
vazduha. Ako prozori i vrata u prostoriji imaju dobro zaptivanje ili su u prostoriji ugrađeni aparati
koji troše vazduh (poput aspiratora pare, mašine za sušenje veša i drugih), potrebno je da se
vazduh povremeno dovodi iz spoljašnosti (otvaranjem vrata i prozora). U svakom slučaju, pre
montiranja štednjaka konsultujte se sa nadležnim dimnjačarem.
* U pepeljaru se ne smeju odlagati zapaljivi materijali. Visina sloja pepela ne sme biti iznad visine
bočnih zidova.
Vrata ložišta i pepeljare moraju stalno biti zatvorena (osim pri potpaljivanju,dopunjavanju goriva i
uklanjanju pepela), kako bi se sprečilo izlaženje vrelog gasa.
Nije dozvoljeno vršiti izmene na štednjaku, osim uz korišćenje originalnih delova opreme koji su u
našoj ponudi i koje smo atestirali ili ako radove izvodi predstavnik korisničkog servisa
proizvođača.
Ukoliko dođe do požara unutar dimnjaka, vrata štednjaka držite zatvorena i zatvorite regulatore
za vazduh. Nikada ne gasite požar unutar dimnjaka pomoću vode. Usled naglog nastajanja
vodene pare može doći do eksplozije u dimnjaku. U hitnim slučajevima pozovite vatrogasnu
službu!
Ukoliko dođe do nepravilnosti u radu, zatvorite sve regulatore vazduha i ne dodajte više goriva,
sve dok ne uklonite uzrok smetnji.
Pri izgradnji objekta i dimnjaka na njemu važi pravilo da se moraju poštovati građevinski i
protivpožarni propisi , kao i svi potrebni lokalni, nacionalni i evropski propisi i norme.
TEHNIČKI PODACI
Nominalna toplotna snaga
Temperatura dimnog gasa (cepano drvo/ briketi mrkog uglja)
Strujanje dimnog gasa (cepano drvo/ briketi mrkog uglja)
Potrebni potisni pritisak(cepano drvo/ briketi mrkog uglja)
Dimenzije štednjaka(širina x dubina x visina)
Dimenzije pećnice(širina x dubina x visina)
Prečnik dimovodnog nastavka
Visina od poda do ose dimovodnog nastavka
Masa
Jedinica
(kw)
(°C)
(g/s)
(Pa)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
( kg)
REGULAR-46
5
195/175
8,8/8,4
12/13
915 x 565 x 850
60 x 485 x 185
120
bočno 700
103
1. MONTIRANJE ŠTEDNJAKA
Prilikom montiranja štednjaka obavezno je poštovanje važećih građevinskih propisa i propisa o
zaštiti od požara.
Priključivanje štednjaka na dimnjak vrši se bočno i odozgo, pri čemu se možete odlučiti za levu ili
desnu stranu.
Mesto postavljanja štednjaka mora biti vodoravno.
Ukoliko je pod od zapaljivog materijala (drvo, plastika, tepih ...), obavezno postavite zaštitnu
podlogu od čelika, bakra ili drugog materijala otpornog na vatru. Dimenzije zaštitne podloge
moraju sa bočne strane biti šire od štednjaka za najmanje 30 cm, a sa frontalne strane za
najmanje 50 cm.
Udaljenost od drvenih ili plastičnih delova nameštaja sa obe strane ložišta mora iznositi najmanje
20 cm. Delovi za ugradnju sačinjeni od zapaljivih materijala moraju sa bočne strane otvora ložišta
štednjaka biti na rastojanju od najmanje 80 cm.
Zidovi, u svojoj punoj visini i širini od najmanje 50 cm sa obe strane, kao i ispred ložišta, moraju
takođe biti otporni na vatru. Bezbedonosno rastojanje od predmeta koji se moraju zašititi (npr.
zapaljivi zidovi, zidovi sa zapaljivim komponentama, kuhinjskih elemenata, noseći zidovi od
armiranog betona) iznose najmanje 20 cm ili 40 cm na strani ložišta.
Okolo štednjaka neophodno je obezbediti dovoljno rastojanje od zapaljivih predmeta (obloženih
drvetom, nameštaja, zavesa i sl.).
Ukoliko je u upotrebi čelična ploča štednjaka, iznad štednjaka nije dozvoljeno nadograđivanje
dodatnih elemenata.
Pri ugradnji vezivnih elemenata moraju se održavati minimalni razmaci u odnosu na zapaljive
materijale. Rastojanje od zida mora biti 20 cm, a od tavanice 40 cm. Pre nego što se štednjak
poveže sa dimnjakom, obavezno se konsultujte sa nadležnim lokalnim dimnjačarem. Povezivanje
štednjaka sa dimnjakom vrši se pomoću odgovarajućih dimovodnih nastavka prema standardima
SRPS.M.R4.031(DIN 1298 ili DIN EN 1856-2). Mora se obratiti pažnja da dimovodni nastavak ne
bude uži od prečnika dimovodnog kanala štednjaka i da je zaptiven na odgovarajući način.
Generalno, mora se uzeti u obzir standard DIN 18160.
Kako biste postigli željenu efikasnost štednjaka, neophodna je njegova ispravna instalacija,a pre
svega besprekorna funkcija dimnjaka.
Pre nego što počnete da koristite štednjak, ispitajte postojeći pritisak u dimnjaku.
Intenzitet promaje u dimnjaku možete proveriti na jednostavan način, tako što pored otvora
dimnjaka postavite sveću. Promaja je zadovoljavajuća, ukoliko se plamen sveće povije ka
dimnjaku. Slabo povijanje plamena ukazuje na slab intenzitet promaje.
Pri ugradnji dvaju štednjaka na jednom spratu i na jednom dimnjaku, rastojanje između
priključaka mora biti najmanje 50 cm.
2. REGULACIJA VAZDUHA
9
Slika br.2
3.1 PRIMARNI VAZDUH
Primarni vazduh omogućava sagorevanje goriva. Ovaj vazduh se podešava pomoću ručice
šibera za primarni vazduh na vratima pepeljare (slika br. 1, poz. 6).
Prilikom potpale šiber za primarni vazduh (slika br. 2, poz. 9) mora biti potpuno otvoren.
Primedba: Da bi se izbeglo pregrevanje štednjaka, količina goriva pri pravilno podešenom
vazduhu za sagorevanje ne sme biti veća od 1,5 kg/h (cepano drvo) odnosno 1,4 kg/h (briketi
mrkog uglja).
3.2 PRIMENA RUČICE NA VRATIMA LOŽIŠTA
10
Slika br.3
Ukoliko dođe do pregrevanja ručice na vratima ložišta, otvaranje i zatvaranje tih vrata vrši se uz
pomoć specijalnog ključa, koji je deo posebnog pribora (slika br. 3).
3.3 SEKUNDARNI VAZDUH
Podešavanje sekundarnog vazduha prikazano se na slici br. 1, poz. 3. Sekundarni vazduh se
podešava pomoću ručice šibera na vratima ložišta (slika br. 4, poz. 11).
11
Slika br.4
3.4 POLUGA REGULATORA PROMAJE
12
Slika br. 5
Pokretanje regulatora promaje vrši se aktiviranjem ručice šibera (slika br.5, poz.12) iznad vrata
pećnice. Izvlačenjem ručice šibera vrši se otvaranje regulatora promaje. Uvlačenjem šibera vrši
se njegovo zatvaranje. Ovaj šiber služi za skraćivanje puteva dimnih gasova pri potpaljivanju
vatre.
Regulator promaje otvarajte samo pri potpaljivanju goriva, dok je štednjak hladan.
Ukoliko regulator promaje ostane otvoren i nakon potpale, može doći do pregrevanja štednjaka i
usled toga do oštećivanja njegovih delova i do slabijeg pečenja u rerni.
Osim toga, otvoren regulator promaje ima za posledicu veću potrošnju goriva.
3.4. Fijoka za gorivo
U donjem delu štednjaka nalazi se prostor za gorivo (slika br.1, poz.8), koji se može lagano
pokretati pomoću vođica.
Pažnja! U ovom prostoru nije dozvoljeno odlaganje lako zapaljivih materijala poput papira i
sličnog. Obratite pažnju do koje visine je ispunjen ovaj prostor.
3. AKTIVIRANJE ŠTEDNJAKA
Pre prvog loženja, potrebno je sve emajlirane površine obrisati mekom tkaninom kako bi se
sprečilo stvaranje mrlja na njima.
Nakon što proučite uputstvo za rukovanje, možete aktivirati štednjak. Prilikom prve potpale
otvorite prozore, jer kratko na samom početku sagorevanja zaštitno sredstvo protiv korozije
razvija neprijatan dim i miris, što predstavlja normalnu pojavu. Ova pojava prestaje nakon kratkog
vremena.
Vodite računa o tome da se pojedini ugrađeni delovi (dimovodna cev, vrata ložišta) pregrevaju i
da se tako javlja opasnost od zapaljivanja. Sve površine na štednjaku mogu postati vrele tokom
njegovog rada. Javlja se opasnost od zapaljivanja. S obzirom da se svi delovi za opsluživanje
zagrevaju (ručice na vratima), koristite specijalni ključ koji je isporučen zajedno sa štednjakom.
Mlađu decu zadržite na dovoljnoj udaljenosti od štednjaka.
Prilikom prvog potpaljivanja zapalite najpre tri puta manji plamen da bi se izbeglo pucanje
šamota.
4.1 AKTIVIRANJE I RAD ŠTEDNJAKA
* Povucite ručicu poluge regulatora promaje radi potpaljivanja,
* u potpunosti otvorite ručicu šibera za primarni vazduh (slika br. 1, poz.6),
* otvorite vrata ložišta,
* staviti iverje, piljevinu ili papir,
* iznad toga stavite 2-3 manja komada drveta,
* izvršite potpaljivanje,
* zatvorite vrata ložišta,
* ostavite da se drvo rasplamsa,
* maksimalno otvorite ručicu šibera za sekundarni vazduh,
*posle uspešne potpale i dobro zagrejanog štednjaka ugurajte ručicu regulatora promaje.
Nakon što se oformi osnovni užareni sloj, dodajte gorivo.
Pri dodavanju goriva, polako otvorite vrata ložišta kako bi se dim kretao u pravom smeru i ne bi
dospeo u prostoriju.
Nominalna toplotna snaga postiže se pri sledećem dodavanju količine goriva i podešavanjem
dotoka vazduha u skladu sa podacima u tabeli.
Gorivo
Količina
Vreme
Primarni vazduh
Šiber na vratima za
sagorevanja
sekundarni vazduh
Cepano drvo
1,5 kg
1,0 h
8 mm otvoreno
20 mm otvoreno
Briket mrkog uglja
2,7 kg
2,0 h
8 mm otvoreno
10 mm otvoreno
Vodite računa o tome da nikada ne dodajete veću količinu drveta nego što je potrebno. Količina
goriva ne sme biti veća od gore navedene, jer inače može doći do pregrevanja štednjaka.
Preporučuje se upotreba prirodno sušenog drveta.
Sagorevanje lakiranog, premazanog, furniranog i impregniranog drveta, kao i drveta sa lepilom je
zabranjeno. U tom slučaju prestaje da važi garancija proizvođača. Sagovevanje otpada je veoma
štetno po životnu sredinu i zakonom je zabranjeno. Ogrevno drvo mora biti suvo (ostaci vlage
max. 20%) To se postiže dvogodišnjim skladištenjem drveta u suvom prostoru sa dobrom
ventilacijom. Vlažno drvo ima nižu toplotnu moć i uzrokuje stvaranje naslaga u gasnim kanalima
dimnjaka.
Pri nepovoljnim okolnostima vazdušnog strujanja dimni gasovi se ne mogu u potpunosti
odstraniti. U tom slučaju rad štednjaka nije dozvoljen iz sigurnosnih razloga.
4.2 KUVANJE
4.2.1 KUVANJE U LETNJEM PERIODU
Tokom toplijih dana štednjak se većinom koristi za kuvanje.
Maksimalno otovrite regulator promaje. Preporučuje se korišćenje posuda sa debelim dnom i
odgovarajućim poklopcima.
4.2.3 KUVANJE U ZIMSKOM PERIODU
Tokom hladnih dana štednjak se većinom koristi za zagrevanje prostorija, kao i za kuvanje. Za
brže kuvanje treba koristiti suvo drvo. Regulator promaje mora biti zatvoren, a šiber za primarni
vazduh u potpunosti otvoren.
4.3. PEČENJE I PRŽENJE
Za pečenje kolača i mesa potrebno je ravnomerno raspoređivanje toplote. Da bi se postigla ta
ravnomernost i dovoljna temperatura, regulator promaje mora biti zatvoren. U zavisnosti od vrste
pečenja, rerna mora biti prethodno zagrejana. Kada se u rernii dostigne željena temperatura,
materijal za pečenje možete staviti u rerni. Ne dozvolite da nastane previše žara. Neprestano
dodajte gorivo u manjim količinama.
Deblji kolači se peku na umerenoj temperaturi rerne. Tanji kolači i peciva peku se na nešto višim
temperaturama. Za pripremanje mesa potrebna je viša temperatura nego kod pečenja kolača.
Vreme pripremanja (zagrevanja) traje duže i neizostavno je potrebno. Pečenje se odvija na
kružnoj tepsiji i to na dnu rerne.
Tokom pečenja ravnomerno okrećite tepsiju. Tepsija se ne isporučuje zajedno sa šporetom.
5. ODSTRANJIVANJE PEPELA
Odstranjivanje pepela vrši se uz pomoć isporučenog pribora uklanjanjem šibera rerne. Pepeljaru
redovno praznite pre svake potpale. Rešetke treba čistiti 1-2 puta nedeljno. Kada dođe do
začepljenja otvora za vazduh na rešetci usled nagomilavanja pepela ili drugih sagorelih
materijala, rešetku treba skinuti i pažljivo očistiti.
5.1 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA
Uredno čišćenje štednjaka je od odlučujuće važnosti za njegovo dobro i pouzdano funkcionisanje.
Održavanje emajliranih površina štednjaka se preporučuje samo dok je štednjak hladan. Štednjak
čistite čistom vodom i mekom krpom, a u posebnim slučajevima i sapunicom. Intervali čišćenja
zavise većinom od vrste goriva i vremena i načina korišćenje štednjaka.
Nepotrebno stvaranje prašine tokom čišćenja možete izbeći, tako što ćete se pridržavati sledećeg
redosleda:
* skidanje grejne ploče i pažljivo čišćenje te ploče napolju,
* uklanjanje čađi i naslaga sa gornje strane rerne i delova preko kojih struje vreli
gasovi ,
* vraćanje grejne ploče,
* izvlačenje šibera za čišćenje rerne (slika 6, poz. 13).
* odstranjivanje čađi i pepela iz donjeg dela štednjaka,
* uvlačenje šibera za čišćenje rerne
13
Slika 6
5.2 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GREJNE PLOĆE
Za čišćenje grejne ploče koristi se isključivo šmirgla ili sredstvo za ribanje. Nakon čišćenja ploču
obrišite vlažnom, pa zatim suvom krpom. Vodite računa da rastezljivi žlebovi ploče uvek ostanu
slobodni kako bi bilo moguće širenje ploče usled dejstva toplote. Zapečeni ostaci hrane i pepela u
žlebovima mogu da izazovu deformaciju grejne ploče. Nikada ne ostavljajte posude da stoje na
hladnoj grejnoj ploči. Na taj način se na ivicama javlja korozija, koju je kasnije teško ukloniti.
UPUTSTVA
Štednjak, dimovidne cevi i dimnjak moraju se redovno čistiti.
Sve pomenute delove treba da redovno proverava stručno lice.
6. OPŠTI SAVETI
Ako su sva uputstva za intstalaciju i korišćenje ispunjena, ovaj štednjak predstavlja pouzdan
kuhinjski uređaj.
Sve eventualne probleme sa Vašim štednjakom može rešiti naš korisnički servis. Obratite se
našem korisničkom servisu povodom svih problema ili grešaka u funkcionisanju.
Ovaj servis pružiće Vam pomoć i pri naručivanju rezervnih delova.
Download

Uputstvo za upotrebu-Štednjaci-Regular 46 Termo 2