Vodič za bezbednost
i garanciju
Version 1.0.6
2013.10
31506455
© Copyright Lenovo 2013. Sva prava zadržana.
OBAVEŠTENJE O OGRANIČENIM PRAVIMA I ZABRANAMA: Ako su podaci ili
softver isporučeni saglasno ugovoru sklopljenim sa agencijom General Services
Administration „GSA”, korišćenje, umnožavanje ili otkrivanje informacija predmet je
zabrana koje su izložene u Ugovoru br. GS-35F-05925.
© 2013. Lenovo
Sadržaj
Poglavlje 1 Važne bezbednosne informacije...................1
Stanja koja zahtevaju trenutnu akciju................................2
Opšta bezbednosna uputstva .........................................3
Usluga servisiranja i nadogradnje.................................3
Sprečavanje statičkog elektriciteta...............................4
Kablovi za napajanje i adapteri za napajanje.................5
Preikidač za izbor napona............................................5
Produžni kablovi i srodni uređaji...................................6
Utikači i utičnice...........................................................6
Eksterni uređaji............................................................7
Baterije........................................................................7
Zagrevanje i ventilacija proizvoda..................................8
Radno okruženje..........................................................9
Informacije o bezbednosti električne struje.......................9
Obaveštenje o litijumskim baterijama..............................10
Informacije o bezbednosti modema................................11
Izjava o usklađenosti lasera............................................12
Izjava o napajanju...........................................................12
Proizvodi sa instaliranim opcijama za televizijski tjuner....13
Napomena instalatoru KDC sistema...........................13
Primer uzemljenja antene...........................................13
Bezbednost podataka....................................................15
Čišćenje i održavanje.....................................................16
Korišćenje slušalica........................................................16
Dodatne bezbednosne informacije.................................16
Sadržaj
1
Napomena o ekranu baziranom na tehnologiji tečnih
kristala (LCD).............................................................17
Izbor radnog okruženja..............................................17
Poglavlje 2 Lenovo ograničena garancija......................21
Prvi deo – Opšti uslovi....................................................21
Drugi deo – Uslovi karakteristični za zemlje.....................25
Treći deo – Informacije o usluzi servisiranja
obuhvaćenoj garancijom................................................29
Poglavlje 3 Obaveštenja..................................................39
Deklaracija.....................................................................39
Obaveštenja o elektronskom zračenju............................40
Obaveštenje o kablu za napajanje..................................43
Obaveštenje o kablu izrađenom od polivinil
hlorida (PVC)..................................................................44
Kineska tabela o obelodanjivanju supstanci....................45
Ukrajinska izjava o zabrani korišćenja opasnih
supstanci (RoHS)...........................................................45
Izjava o RoHS direktivi u Indiji.........................................45
Obaveštenja o električnom i elektronskom
otpadu (WEEE)...............................................................46
Japanska izjava o reciklaži..............................................47
Zaštitni znakovi..............................................................48
2
Sadržaj
Poglavlje
Važne bezbednosne informacije
Napomena
Prvo pročitajte važne bezbednosne informacije.
Ove informacije vam mogu pomoći u bezbednom korišćenju stonog ili prenosnog
računara. Pratite i zapamtite sve informacije koje ste dobili uz računar. Informacije
koje se nalaze u ovom dokumentu ne menjaju uslove vašeg kupoprodajnog
ugovora ili Lenovo™ ograničenu garanciju. Dodatne informacije potražite u odeljku
„Lenovo ograničena garancija”.
Bezbednost korisnika je važna. Razvili smo naše proizvode tako da budu bezbedni
i efikasni. Međutim, personalni računari su elektronski uređaji. Kablovi za napajanje,
adapteri za napajanje i druge funkcije mogu da kreiraju potencijalne bezbednosne
rizike koji mogu dovesti do fizičke povrede ili oštećenja imovine, posebno nemarnim
korišćenjem. Da biste smanjili ove rizike, pratite uputstva koje ste dobili uz računar,
pogledajte sva upozorenja koja se nalaze na proizvodu i u uputstvima za rukovanje,
a na kraju pažljivo pregledajte informacije koje se nalaze u ovom dokumentu. Ako
pažljivo pratite informacije koje se nalaze u nastavku ovog dokumenta i koje ste
dobili uz proizvod, zaštitićete se od opasnosti i napravićete bezbednije okruženje
za rad na računaru.
Napomena: Ove informacije sadrže i reference za adaptere za napajanje i baterije.
Pored prenosnih računara, neki proizvodi (kao što su zvučnici i monitori) se
isporučuju sa eksternim adapterima za napajanje. Ako imate takav proizvod, ove
informacije se odnose na njega. Pored toga, računarski proizvodi sadrže u sebi
internu bateriju veličine novčića koja napaja sistemski sat čak i kada je računar
isključen, tako da se bezbednosne informacije o bateriji odnose na sve računarske
proizvode.
Vodič za bezbednost i garanciju
1
Stanja koja zahtevaju trenutnu akciju
Proizvodi se mogu oštetiti usled pogrešnog ili nemarnog korišćenja. Neka
oštećenja proizvoda mogu biti dovoljno ozbiljna da se proizvod ne sme
koristiti ponovo dok ga ne pregleda i, po potrebi, popravi ovlašćeni serviser.
Kao i kod bilo kog elektronskog uređaja, posebno obratite pažnju na proizvod
kada je on uključen. U veoma retkim slučajevima, možete osetiti neprijatan
miris ili primetiti da proizvod izbacuje dim ili varnice. Ili možete čuti zvukove
poput praska, pucanja ili brujanja. Ovakva stanja mogu samo da znače da
interna elektonska komponenta nije uspela da održi bezbedan i kontrolisan
rad. Ili, mogu da ukažu na to da postoje potencijalni bezbednosni problemi.
Međutim, nemojte rizikovati ili pokušavati da sami postavite dijagnozu
situacije. Obratite se centru za korisničku podršku za dalja uputstva.
Povremeno pregledajte računar i njegove komponente kako biste utvrdili
da li postoje oštećenja, habanja ili znaci opasnosti. Ako sumnjate u stanje
neke od komponenti, nemojte koristiti ovaj proizvod. Uputstva o tome kako
da pregledare ovaj proizvod potražite od centra za korisničku podršku ili od
proizvođača proizvoda i, po potrebi, odnesite ga na popravku.
U malo verovatnom slučaju da primetite neka od stanja koje slede ili ako vas
brine da li je vaš proizvod bezbedan, prestanite da ga koristite i prekinite
izvor napajanja i telekomunikacione linije dok ne budete u mogućnosti da se
obratite centru za korisničku podršku za dalja uputstva.
• Na kablovima za napajanje, utikačima, adapterima za napajanje, produžnim
kablovima, zaštiti od prevelikog napona ili napajanjima vidljivi su znaci pucanja,
lomljenja ili oštećenja.
• Vidljivi znaci pregrevanja, dim, varnice ili vatra.
• Vidljiva oštećenja na bateriji (kao što su napukline, udubljenja ili nabori), curenje
baterije ili nagomilavanje stranih supstanci na bateriji.
• Zvukovi pucanja, brujanja ili praska, ili snažan, neprijatan miris koji proizvod
odaje.
• Tragovi prosute tečnosti ili pada nekog predmeta na računarski proizvod, kabl
za napajanje ili adapter za napajanje.
• Računarski proizvod, kabl za napajanje ili adapter za napajanje je bio izložen
vodi.
• Proizvod je bio ispušten na pod ili je do oštećenja došlo na neki drugi način.
• Proizvod ne radi kako treba kada pratite uputstva za rukovanje.
2
Vodič za bezbednost i garanciju
Napomena: Ako primetite ovakva stanja na proizvodu (kao što je produžni kabl)
koji nije proizveo Lenovo niti je proizveden u njegovo ime, prestanite da koristite taj
proizvod dok ne budete u mogućnosti da se obratite prizvođaču za dalja uputstva
ili dok ne dobijete odgovarajuću zamenu.
Opšta bezbednosna uputstva
Uvek obratite pažnju na mere predostrožnosti koje slede kako biste smanjili rizik od
povrede i oštećenja imovine.
Usluga servisiranja i nadogradnje
Ne pokušavajte da sami servisirate proizvod, osim ako niste dobili instrukcije da to
učinte od centra za korisničku podršku ili putem dokumentacije. Koristite isključivo
usluge dobavljača ovlašćenog za popravku vašeg određenog proizvoda.
Napomena: Neke delove računara može da nadogradi ili zameni sam korisnik.
Nadogradnje se obično pominju kao opcije. Rezervni delovi za čiju instalaciju
korisnik ima ovlašćenje pominju se kao jedinice koje menja korisnik ili skraćeno
CRU. Lenovo obezbeđuje dokumentaciju sa uputstvima o tome kada je prikladno
da korisnik instalira opcije ili zameni jedinice koje menja sam. Prilikom instalacije ili
zamene delova morate pažljivo da pratite uputstva. Isključen indikator napajanja
ne mora da znači da su nivoi napona u uređaju jednaki nuli. Pre nego što uklonite
maske proizvoda koji ima kabl za napajanje naizmeničnom strujom, uverite se da
je isključeno napajanje i da je prekinut izvor napajanja proizvoda. Ako imate neka
pitanja ili ako vas nešto brine, obratite se centru za korisničku podršku.
Iako nakon isključivanja kabla za napajanje na vašem računaru ne postoje prenosivi
delovi, obavezno pročitajte upozorenja koja slede.
Oprez
Opasni prenosivi delovi. Držite prste i druge delove tela dalje od njih.
Vodič za bezbednost i garanciju
3
Pažnja
Pre nego što zamenite bilo koje jedinice koje menja korisnik, isključite
računar i sačekajte tri minuta da se računar ohladi pre nego što otvorite
masku.
Sprečavanje statičkog elektriciteta
Statički elektricitet, iako nije štetan za vas, može ozbiljno da ošteti računarske
komponente i opcije. Nepravilno rukovanje delovima koji su osetljivi na statički
elektricitet može da dovede do oštećenja određenog dela. Nakon što otpakujete
opciju ili jedinicu koju menja korisnik, nemojte da otvarate paket koji štiti od
statičkog elektriciteta a u kojem se nalazi određeni deo dok ne dobijete uputstva za
njegovu instalaciju.
Prilikom rukovanja opcijama ili jedinicama koje menja korisnik ili ako radite nešto
unutar računara, preduzmite sledeće mere predostrožnosti da biste izbegli
oštećenja koja prouzrokuje statični elektricitet:
• Ograničite svoje pokrete. Kretanje može da dovede do stvaranja statičkog
elektriciteta oko vas.
• Uvek pažljivo rukujte komponentama. Rukujte adapterima, memorijskim
modulima i matičnim pločama držeći ih za ivice. Nikada ne dodirujte izloženi deo
strujnog kola.
• Ne dozvolite drugima da dodiruju komponente.
• Kada instalirate opciju koja je osetljiva na statitčki elektricitet ili jedinicu koju
menja korisnik, dodirnite paketom koji sprečava stavranje statičkog elektriciteta,
a u kome se nalazi određeni deo, metalnu masku konektora za proširenje ili
drugu neobojenu metalnu površinu na računaru u trajanju od najmanje dve
sekunde. Ovo će smanjiti statički elektricitet na paketu i vašem telu.
• Kada je to moguće, izvadite deo koji je osetljiv na statički elektricitet iz paketa i
instalirajte ga bez spuštanja. Kada ovo nije moguće, postavite pakovanje koje
štiti od statičkog elektriciteta na glatku, ravnu površinu i stavite deo na nju.
• Nemojte stavljati deo na masku računara ili na druge metalne površine.
4
Vodič za bezbednost i garanciju
Kablovi za napajanje i adapteri za napajanje
Koristite isključivo kablove za napajanje i adapter za napajanje koje ste dobili od
proizvođača proizvoda.
Bezbednost kablova za napajanje mora biti odobrena. Za Nemačku, to će biti kabl
H05VV-F, 3G, 0,75 mm2, ili bolji. Za druge zemlje, koristiće se odgovarajući tipovi
kablova prema zemlji.
Nemojte nikada da obmotate kabl za napajanje oko adaptera za napajanje ili drugih
predmeta. Ako to učinite, možete izložiti kabl pritisku koji može da izazove krzanje,
pucanje ili savijanje kabla. Ovo može dovesti do narušavanja bezbednosti.
Uvek usmerite kablove za napajanje tako da se ne gazi po njima, ne sapliće o njih,
ili tako da ih predmeti ne pritiskaju.
Zaštitite kablove za napajanje i adaptere za napajanje od tečnosti. Na primer,
nemojte ostaviti kabl za napajanje ili adapter za napajanje blizu sudopera, kada,
toaleta ili na podovima koji su očišćeni tečnim sredstvima za čišćenje. Tečnosti
mogu da dovedu do kratkog spoja, posebno ako je kabl za napajanje ili adapter
za napajanje izložen pritisku nemarnim korišćenjem. Takođe, tečnosti mogu
da dovedu do postepene korozije terminala kablova za napajanje i/ili terminala
konektora na adapteru za napajanje, što na kraju može dovesti do pregrevanja.
Uvek povezujte kablove za napajanje i signalne kablove pravilnim redosledom
i omogućite bezbedno i potpuno uključivanje konektora kabla za napajanje u
priključke.
Nemojte koristiti bilo koji adapter na kojem se vidi korozija na ulaznim pinovima
za naizmeničnu struju ili ako pokazuju znake pregrevanja (kao što je deformisana
plastika) na ulazu za naizmeničnu struju ili bilo gde na adapteru za napajanje.
Nemojte koristiti kablove za napajanje na kojima električni kontakti na oba kraja
pokazuju znake korozije ili pregrevanja, ili gde se ispostavi da je kabl za napajanje
oštećen na bilo koji način.
Preikidač za izbor napona
Neki računari su opremljeni sa prekidačem za izbor napona koji se nalazi pored
tačke povezivanja kabla za napajanje na računaru. Ako vaš računar ima prekidač
za izbor napona, uverite se da ste podesili prekidač tako da odgovara naponu vaše
utičnice. Neispravno podešavanje prekidača za izbor napona može dovesti do
trajnog oštećenja računara.
Ako vaš raćunar nema prekidač za izbor napona, on je dizajniran da radi samo na
naponu koji predviđen za zemlju ili region gde je računar prvobitno kupljen.
Vodič za bezbednost i garanciju
5
Ako premestite računar u drugu zemlju, budite svesni sledećeg:
• Ako vaš računar nema prekidač za izbor napona, nemojte povezivati računar na
utičnicu dok ne potvrdite da je predviđeni napon isti kao i napon koji je u zemlji
ili regionu gde je računar prvobitno kupljen.
• Ako vaš računar ima prekidač za izbor napona, nemojte da povezujete računar
na utičnicu dok ne potvrdite da je prekidač za izbor napona podešen tako da se
podudara sa predviđenim naponom te zemlje ili regiona.
Ako niste sigurni koliki je napon predviđen za vašu utičnicu, obratite se lokalnoj
električnoj kompaniji ili pogledajte zvaničan veb sajt ili druge vodiče za putnike kroz
zemlju ili region gde se nalazite.
Produžni kablovi i srodni uređaji
Uverite se da produžni kablovi, zaštita od prevelikog napona, izvori neprekidnog
napajanja i trake za napajanje koje koristite imaju ocenu koja znači da mogu da
ispune zahteve proizvoda. Nemojte nikada da preopteretite ove uređaje. Ako
koristite trake za napajanje, opterećenje ne sme biti veće od ocene ulaza trake za
napajanje. Obratite se električaru za dodatne informacije ako imate pitanja u vezi sa
snagom opterećenja, zahtevima za naponom ili ocenama ulaza.
Utikači i utičnice
Ako je priključak za struju (utičnica) koji želite da koristite za vašu računarsku
opremu oštećen ili nagrižen korozijom, nemojte koristiti utičnicu dok je ne zameni
kvalifikovani električar.
Nemojte da savijate ili menjate utikač. Ako je utikač oštećen, obratite se
proizvođaču i zahtevajte zamenu.
Nemojte da delite utičnicu sa drugim kućnim ili komercijalnim uređajima koji troše
velike količine struje; u suprotnom, nestabilan napon može da ošteti vaš računar,
podatke ili povezane uređaje.
Neki proizvodi imaju trožilni utikač. Ovaj utikač odgovara samo uzemjenoj utičnici.
Ovo je bezbednosna funkcija. Nemojte se boriti protiv ove bezbednosne funkcije,
pokušavajući da ubacite utikač u utičnicu koja nije uzemljena. Ako ne možete da
ubacite utikač u utičnicu, obratite se električaru i zatražite odobreni adapter za
utičnicu ili zamenu utičnice sa onom koja obezbeđuje ovu bezbednosnu funkciju.
Nemojte nikada da opteretite utičnicu. Ukupan sistem opterećenja ne sme biti veći
od 80% brzine paralelnog kola. Obratite se električaru za dodatne informacije ako
imate pitanja u vezi sa snagom opterećenja i brzinom paralelnog kola.
6
Vodič za bezbednost i garanciju
Uverite se da je utičnica koju koristite pravilno ožičena, da joj se može lako pristupiti
i da se nalazi blizu opreme. Nemojte u potpunosti razvući kablove za napajanje na
način koji će ih izložiti pritisku.
Uverite se da kabl za napajanje obezbeđuje pravilan napon i struju za proizvod koji
instalirate.
Pažljivo priključite opremu na utičnicu ili je iz nje isključite.
Eksterni uređaji
Nemojte da priključujete ili isključujete kablove bilo kog eksternog uređaja, a da
to nisu USB i 1394 kablovi, kada je računar uključen; u suprotnom, možete da
oštetite računar. Da biste izbegli moguća oštećenja povezanih uređaja, sačekajte
najmanje pet sekundi nakon što se računar isključi, a zatim isključite eksterne
uređaje.
Baterije
Lenovo personalni računari imaju u sebi bateriju veličine novčića koja se ne puni i
koja napaja sistemski sat. Pored toga, mnogi mobilni uređaji, kao što su prenosni
računari, koriste paket baterija za punjenje kako bi obezbedili napajanje sistema
kada su u prenosnom režimu. Baterije koje ste dobili od Lenova za korišćenje
proizvoda tesirane su u cilju kompatibilnosti i treba ih zameniti isključivo sa
odobrenim delovima.
Nemojte pokušavati da otvorite ili servisirate bilo koju bateriju. Nemojte lomiti,
bušiti ili spaliti baterije ili povezati metalne kontakte u kolo kratkog spoja. Ne izlažite
bateriju vodi ili drugim tečnostima. Paket baterija punite isključivo u skladu sa
uputstvima koje ste dobili u okviru dokumentacije za proizvod.
Zloupotreba baterije i nepravilno rukovanje njome mogu da dovedu do pregrevanja,
što može da izazove gasove ili plamen na „izlazu” baketa baterije ili ćelije veličine
novčića. Ako je vaša baterija oštećena, ili ako primetite bilo kakvo curenje baterije
ili nagomilavanje stranih materijala na spojnom provodniku baterije, prestanite s
korišćenjem baterije i zatražite od proizvođača zamenu za bateriju.
Stanje baterija može da se pogorša ako se ne koriste duži vremenski period. Kada
je reč o punjivim baterijama (posebno litijumsko-jonskim baterijama), ako ih ostavite
nekorišćene i ispražnjene, može se povećati rizik od kratkog spoja u baterijama koji
može smanjiti radni vek baterija i predstavljati opasnost za bezbednost. Nemojte
dozvolite da se litijumsko-jonske baterije u potpunosti isprazne ili ih nemojte
odlagati ispražnjene.
Vodič za bezbednost i garanciju
7
Zagrevanje i ventilacija proizvoda
Računari, adapteri za naizmeničnu struju i mnoga dodatna oprema mogu da
generišu toplotu kada su uključeni i kada se baterije pune. Uvek sledite ove
osnovne mere predostrožnosti:
• Ne ostavljajte računar, adapter za naizmeničnu struju ili dodatnu opremu u
dodir sa krilom ili drugim delovima vašeg tela duži vremenski period dok rade
ili kada se puni baterija. Vaš računar, adapter za naizmeničnu struju i mnoga
dodatna oprema proizvode određenu količinu toplote tokom uobičajenog rada.
Dug kontakt sa telom može da prouzrokuje neprijatan osećaj ili potencijalne
opekotine na koži.
• Ne punite bateriju ili ne rukujte računarom, adapterom za naizmeičnu struju ili
dodatnom opremom blizu zapaljivih materijala ili u eksplozivnim okruženjima.
• Ventilacioni otvori, ventilatori i sistemi za odvođenje toplote se nalaze unutar
proizvoda kako bi obezbedili bezbednost, komfor i pouzdan rad. Ove funkcije
mogu slučajno da se blokiraju kada stavite proizvod na krevet, sofu, pod ili
drugu fleksibilnu površinu. Nemojte da blokirate, prekrijete ili onemgućite ove
funkcije.
Jednom na svaka tri meseca, pregledajte da li se unutar stonog računara sakupila
prašina. Pre nego što pregledate vaš računar, isključite napajanje i iskopčajte
kabl za napajanje računara iz utičnice. Zatim uklonite svu prašinu sa ventilacionih
otvora i otvora na maski. Ako primetite da se prašina nakupila sa spoljašnje strane,
pregledajte i uklonite prašinu koja se nakupila unutar računara kao i unutar rebara
sistema za odvođenje toplote, ventilacionih otvora za napajanje i ventilatora.
Uvek isključite i prekinite izvor napajanja računara pre nego što otvorite masku.
Ako je to moguće, izbegavajte rukovanje računarom u krugu od dva metra od
visokoprometnih oblasti. Ako morate da radite na računaru blizu viskoprometnih
oblasti, češće pregledajte vaš računar i po potrebi ga očistite.
U cilju vaše bezbednosti i održavanja optimalnog rada računara, uvek sledite ove
osnovne mere predostrožnosti za stoni računar:
• Kad god je računar uključen, držite masku zatvorenom.
• Redovno pregledajte da li se na spoljašnjosti računara nakupila prašina.
• Uklonite prašinu koja se nakupila u ventilacionim otvorima i otvorima na maski.
U prašnjavim i visokoprometnim oblastima, možda će biti potrebna češća
čišćenja računara.
• Nemojte ograničavati niti blokirati ventilacione otvore.
• Nemojte držati i nemojte raditi na računaru na nameštaju budući da ovo može
povećati rizik od pregrevanja.
8
Vodič za bezbednost i garanciju
• Temperatura protoka vazduha u računaru ne sme biti veća od 35°C (95°F).
• Ne koristite uređaje za filtriranje koji nisu namenjeni stonim računarima.
Radno okruženje
Optimalno okruženje za korišćenje računara ima temperaturu od 10°C - 35°C (50°F 95°F) i vlažnost vazduha u rasponu od 35% do 80%. Ako čuvate ili prenosite
računar pri temperaturama koje su niže od 10°C (50°F), omogućite da hladan
računar postepeno dođe do optimalne tmperature rada od 10°C - 35°C (50°F 95°F) pre njegovog korišćenja. U ekstremnim uslovima, ovaj proces može da
traje i do dva sata. Neuspešno omogućavanje da računar dostigne optimalnu
temperaturu rada pre njegovog korišćenja može dovesti do nepopravljivog
oštećenja računara.
Ako je to moguće, stavite računar u dobro provetrenoj i suvoj oblasti, bez direktnog
izlaganja sunčevoj svetlosti.
Električne uređaje kao što su električni ventilator, radio, zvučnici visoke snage,
klima i mikrotalasna pećnica, držite dalje od računara jer snažna magnetna polja
koja ovi uređaji generišu mogu da oštete monitor i podatke na jedinici čvrstog
diska.
Ne stavljajte pića na računar ili pored njega, ili pored drugih povezanih uređaja. Ako
se tečnost prospe na/u računar ili na priključeni uređaj, može doći do kratkog spoja
ili drugog oštećenja.
Nemojte jesti ili pušiti nad tastaturom. Parčići koji upadnu u proreze na tastaturi
mogu da dovedu do oštećenja.
Informacije o bezbednosti električne struje
Opasnost
Električna struja koju proizvode kablovi za napajanje, telefon i
komunikacije je opasna.
Vodič za bezbednost i garanciju
9
Izbegavanje opasnosti od udara:
• Da biste sprečili moguću opasnost od udara, nemojte koristiti računar
tokom oluje.
• Nemojte priključivati ili iskopčavati kablove niti vršiti instalaciju, održavanje
ili ponovnu konfiguraciju ovog proizvoda tokom električne oluje.
• Povežite sve kablove za napajanje u pravilno ožičenu i uzemljenu utičnicu.
• Povežite svu opremu koja će biti povezana na ovaj proizvod u pravilno
ožičene utičnice.
• Kada je to moguće, koristite jednu ruku za povezivanje ili iskopčavanje
signalnih kablova.
• Nikada ne uključujte opremu kada su vidljivi tragovi vatre, vode ili
strukturnog oštećenja.
• Iskopčajte priključene kablove za napajanje, telekomunikacione sisteme,
mreže i modeme pre nego što otvorite maske uređaja, osim ako procedure
instalacije i konfiguracije ne nalažu drugačije.
• Kada postavljate, uklanjate ili otvarate maske ovog proizvoda ili povezanih
uređaja, povežite i iskopčajte kablove kako je opisano u tabeli u nastavku.
Da biste povezali:
Da biste iskopčali:
1. ISKLJUČITE sve.
1. ISKLJUČITE sve.
2.Prvo povežite sve kablove na
uređajima.
2. Prvo uklonite sve kablove za
napajanje iz utičnice.
3.Povežite signalne kablove na
konektore.
3. Uklonite signalne kablove sa
konektora.
4.Priključite kablove za napajanje na
utičnicu.
4. Uklonite sve kablove sa uređaja.
5. UKLJUČITE uređaj.
Obaveštenje o litijumskim baterijama
Oprez
Postoji opasnost od eksplozije ako je baterija pogrešno zamenjena.
10
Vodič za bezbednost i garanciju
Kada vršite zamenu litijumske baterije veličine novčića, koristite isključivo isti ili
adekvatan tip baterije preporučen od strane proizvođača. Baterija sadrži litijum i
može da eksplodira ako se njome pogrešno rukuje ili ako se pogrešno koristi ili
odlaže.
Nemojte da:
• bacite ili potopite bateriju u vodu;
• zagrejete bateriju preko 100°C (212°F);
• popravljate ili rasklapate bateriju.
Odložite bateriju u skladu sa lokalnim odredbama i propisima.
Navedena izjava se odnosi na korisnike u državi Kalifornija, SAD.
Materijal izrađen od perhlorata: može zahtevati posebno rukovanje. Pogledajte sajt
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Informacije o bezbednosti modema
Oprez
Da biste smanjili rizik od požara, koristite samo kabl za
telekomunikacionu liniju br. 26 AWG ili veći (na primer, br. 24
AWG) koji se nalazi na listi organizacije za izdavanje sertifikata
za proizvode Underwriters Laboratories (UL) ili koji ima sertifikat
kanadske neprofitne organizacije za razvoj standarda Canadian
Standards Association (CSA).
Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povrede prilikom korišćenja
telefonske opreme, uvek sledite osnovne mere predostrožnosti kao što su:
• Nikada nemojte da instalirate telefonske žice tokom oluje.
• Nikada nemojte da instalirate telefonske priključnice na vlažnim mestima, osim
ako priključnica nije specijalno dizajnirana za vlažna mesta.
• Nikada nemojte da dodirujete telefonske žice ili terminale osim ako telefonska
linija nije prekinuta na interfejsu mreže.
• Budite oprezni prilikom instalacije ili zamene telefonskih linija.
• Izbegavajte korišćenje telefona (koji nije bežičnog tipa) tokom električne oluje.
Može postojati mali rizik od strujnog udara groma.
• Nemojte koristiti telefon za prijavljivanje curenja gasa u blizini curenja.
Vodič za bezbednost i garanciju
11
Izjava o usklađenosti lasera
Oprez
Prilikom instalacije laserskih proizvoda (kao što su CD-ROM jedince,
DVD jedinice, optički uređaji ili predajnici), obratite pažnju na sledeće:
•Nemojte uklanjati maske. Uklanjanje maski laserskih proizvoda može dovesti
do izlaganja opasnoj radijaciji lasera. Unutar uređaja nema delova koji se mogu
servisirati.
•Korišćenje kontrola ili podešavanja ili izvršavanja procedura koje nisu naznačene
u ovom dokumentu može dovesti do izlaganja opasnoj radijaciji.
Opasnost
Neki laserski proizvodi sadrže ugrađene laserske diode Klase 3A ili
Klase 3B. Imajte i vidu sledeće navode.
Prilikom otvaranja dolazi do laserske radijacije. Ne zurite u strop, ne
gledajte direktno u optičke instrumente i izbegavajte direktno izlaganje
stropu.
Izjava o napajanju
Nikada nemojte uklanjati navlaku sa kabla za napajanje ili bilo koji deo koji ima
nalepnicu koja je priložena u nastavku.
12
Vodič za bezbednost i garanciju
Opasan napon, struja i nivoi energije koji se nalaze unutar svake komponente koja ima
ovu priloženu nalepnicu. Unutar komponenti nema delova koji se mogu servisirati. Ako
sumnjate da postoji problem u vezi sa nekim od ovih delova, obratite se servisnom
tehničaru.
Proizvodi sa instaliranim opcijama za televizijski
tjuner
Obaveštenje koje sledi odnosi se na proizvode koji sadrže (TV) tjuner uređaje koji
se povezuju ne eksterne antene ili kabl/kablovske distributivne sisteme (KDC), ili
oba, koji su namenjeni da se instaliraju u Severnoj Americi. Korisnici i instalatori
u drugim zemljama treba da prate lokalne kodove i odredbe prilikom instaliranja
uređaja koji se povezuju na eksterne antene i kabl/KDC sisteme. Ako lokalni kodovi
nisu primenljivi, preporučuje se da korisnici/instalatori prate uputstva slična onima
koja slede u nastavku.
Napomena instalatoru KDC sistema
Ovaj podsetnik je dat kako bi se skrenula pažnja instalatoru KDC sistema na Član
820-40 o Nacionalnom električnom kodu (NEC), koji pruža uputstva za pravilno
uzemljenje i koji posebno ističe da osnova kabla treba da bude povezana sa
sistemom uzemljenja zgrade, što je moguće bliže tački ulaza kabla budući da je
praktično.
Primer uzemljenja antene
Vodič za bezbednost i garanciju
13
Spona sa zemljom
Elektrodni sistem uzemljenja
visokonaponskih žica za
prenos energije (NEC, Član
250, Odeljak H)
Žica koja povezuje spoljnu
antenu sa elektronskim
predajnikom ili prijemnikom
Spone sa zemljom
Jedinica za pražnjenje antene
(NEC, Odeljak 810-20)
Elektronska servisna
oprema
Linije (vodovi) uzemljenja
(NEC, Odeljak 810-21)
Slika 1. Pravilno uzemljenje kabla
Posebna napomena za korisnike u Norveškoj:
“Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplet
utstyr – og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette
skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV nettet installeres en galvanisk isolator
mellom utstyret og kabel- TV nettet.”
Posebna napomena za korisnike u Švedskoj:
“Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan
utrustning och samtidigt är kopplad till kabel-TV nät kan i vissa fall medfõra risk fõr
brand. Fõr att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-TV nät
galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet.”
14
Vodič za bezbednost i garanciju
Sledeće napomene odnose se na sve zemlje i regione:
Opasnost
Uzemljenje spoljne antene
Ako je spoljna antena ili kablovski sistem povezan na opremu,
uverite se da je antena ili kablovski sistem uzemljena/n kako
bi se obezbedila neka vrsta zaštite od naponskih udara i
nagomilavanja statičkog elekcitreta.
Munja
Radi dodatne zaštite za ovu opremu tokom oluje ili kada je bez
antene i nije korišćena dugi vremenski period, iskopčajte je iz
zidne utičnice i iskopčajte antenu ili kablovski sistem. To će
sprečiti oštećenje video proizvoda usled udara groma i napojnih
linija (vodova).
Napojne linije (vodovi)
Sistem spoljne antene ne treba da se nalazi u blizini nadzemnih
napojnih linija (vodova) ili na mestima gde može da upadne u
takve napojne linije ili kola. Prilikom instalacije sistema spoljne
antene, neophodno je obratiti posebnu pažnju da se ne dodiruju
takve napojne linije ili kola budući da dodir s njima može da
bude smrtonosan.
Bezbednost podataka
Nemojte brisati nepoznate datoteke niti menjati imena datoteka ili direktorijuma
koje niste vi kreirali. U suprotnom, računarski softver može da prestane s radom.
Imajte u vidu da pristupanje izvorima mreže može učiniti vaš računar nezaštićenim
od računarskih virusa, hakera, špijunskih softvera i drugih zlonamernih aktivnosti
koje mogu da oštete računar, softver ili podatke. Na vama je odgovornost da
obezbedite odgovarajuću zaštitu u vidu zaštitnih zidova, antivirusnog softvera i
antišpijunskog softvera i da održavate softver ažurnim.
Vodič za bezbednost i garanciju
15
Čišćenje i održavanje
Održavajte čistim računar i radni prostor. Isključite računar, a zatim iskopčajte kabl
za napajanje pre čišćenja računara. Nemojte prskati tečni deterdžent direktno na
računar niti koristiti deterdžent koji sadrži zapaljive materije za čišćenje računara.
Naprskajte deterdžent na mekanu krpu, a zatim prebrišite površine računara.
Korišćenje slušalica
Ako vaš računar ima oba konektora – konektor za slušalice i konektor za izlaz
zvučnog zapisa – uvek koristite konektor za slušalice (koje se još zovu i hedset).
Prekomeran pritisak zvuka iz slušalica može da dovede do gubitka sluha.
Podešavanje ekvilajzera na maksimum povećava izlazni napon slušalica, kao i nivo
pritiska zvuka. Stoga, da biste zaštitili svoj sluh, podesite ekvilajzer na odgovarajući
nivo.
Prekomerno korišćenje slušalica duži vremenski period pri velikim jačinama zvuka
može biti opasno ako izlaz konektora za slušalice nije u skladu sa specifikacijama
standarda EN 50332-2. Izlaz konektora za slušalice na vašem računaru je u
skladu sa standardom EN 50332-2, podklauzula 7. Ova specifikacija ograničava
maksimum istinskog napona RMS izlaza široke oblast frekvencija računara na
150 mV. Da biste se zaštitili od gubitka sluha, uverite se da su slušalice koje
koristite u skladu sa standardom EN 50332-2 (Klauzula 7, Ograničenja) za
karakterističan napon široke oblasti frekvencije od 75 mV. Korišćenje slušalica
koje nisu u skladu sa standardom EN 50332-2 može biti opasno usled
prekomernih nivoa pritiska zvuka.
Ako uz Lenovo računar idu slušalice ili slušalica za telefon u paketu, kombinacija
slušalica i slušalice za telefon i računara već je u skladu sa specifikacijama
standarda EN 50332-1. Ako se koriste druge slušalice, uverite se da su u skladu
sa standardom EN 50332-1. (Klauzula 6.5, Ograničene vrednosti). Korišćenje
slušalica koje nisu u skladu sa standardom EN 50332-1 može biti opasno usled
prekomernih nivoa pritiska zvuka.
Dodatne bezbednosne informacije
Plastične kese mogu biti opasne. Plastične kese držite dalje od beba i dece kako
biste izbegli opasnost od gušenja.
16
Vodič za bezbednost i garanciju
Daljinski upravljač
Oprez: Nemojte koristiti baterije koje se mogu puniti u ovom uređaju.
Napomena o ekranu baziranom na tehnologiji tečnih kristala (LCD)
OPASNOST
Da biste izbegli opasnost od udara:
• Nemojte uklanjati maske.
• Nemojte rukovati ovim proizvodom ukoliko postolje njie priloženo.
• Nemojte povezivati ili iskopčavati ovaj proizvod tokom električne oluje.
• Utikač kabla za napajanje mora biti povezan na pravilno ožičenu i uzemljenu
utičnicu.
• Svaka oprema na koju će ovaj uređaj biti povezan mora, takođe, da bude
povezana na pravilno ožičenu i uzemljenu utičnicu.
• Da biste odvojili monitor od utičnice, morate izvaditi utikač iz utičnice. Utičnica
mora biti lako dostupna.
Rukovanje:
• Ako je težina monitora veća od 18 kg (39,68 lb), preporučujemo da ga pomera
ili podiže dvoje ljudi.
Odlaganje proizvoda (TFT monitora):
• Fluoriscentna lampa unutar ekrana baziranom na tehnologiji tečnih kristala
sadrži živu. Odložite je u skladu sa lokalnim, državnim ili saveznim propisma.
Oprez kada je reč o bateriji:
• Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
• Odložite iskorišćene baterije u skladu sa uputsvima.
Dodatne odgovornosti koje su na vama
Izbor radnog okruženja
Izaberite suvo i čisto radno okruženje koje ima dovoljno osvetljenja i izvanrednu
ventilaciju i obezbedite računarsku opremu sa utičnicom za napajanje i uzemljenim
kablom koji će ispuniti zahteve.
Vodič za bezbednost i garanciju
17
Podesite monitor i ekran da bude
u istom nivou sa ili blago ispod
nivoa linije vašeg vidokruga.
Podesite visinu monitora tako da
odgovara uglu gledanja.
Držite vaše zglobove u prijatnom i
opuštenom položaju.
Držite podlaktice u nivou radnog
stola.
Držite stopala čvrsto na podu.
1. Da biste izbegli neočekivani krah, obratite pažnju i obezbedite rad računara u
okviru opsega specifikacija okruženja i:
Indeksa prilagodljivosti radnog okruženja za proizvod
Prilagodljivost napajanja
220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz
(samo za kineski stoni računar)
90 V - 264 V, 50/60 Hz
(prilagodljivo određivanje napona)
90 V - 264 V, 50 Hz ± 1 Hz
(sa prekidačem za izbor napona)
Radna temperatura
10˚C - 35˚C
Operativna relativna vlažnost
35% - 80%
Temperatura tokom skladištenja i
transporta
-40˚C - 55˚C
Relativna vlažnost za skladištenje i
transport
20% - 93% (40˚C)
Atmosferski pritisak
86 kPa - 106 kPa
18
Vodič za bezbednost i garanciju
-20˚C - 55˚C (AIO)
Upozorenje
Doći će do kraha koji se ne može otkloniti ako se računar uključi odmah
nakon njegovog premeštanja iz okruženja sa niskom temperaturom u
okruženje sa radnom temperaturom – dakle, ostavite računar u tom
okruženju na više od dva sata da bi ponovo uspostavio radnu temperaturu.
2. Izaberite odgovarajuće radne sto i stolicu, a zatim prilagodite njenu visinu kako
biste obezbedili paralelan položaj nadlaktica sa podom dok radite na tastaturi
i sa mišem – oči su u suštini u istom nivou sa monitorom – i na kraju postavite
butine paralelno sa podom i čvrsto držite stopala na njemu. Pored toga, možete
i da izaberete stolice na podesivim naslonom kako bi vam bilo prijatnije.
Upozorenje
Nepravilno držanje tela ili prevelika upotreba tastature može dovesti do fizičke
povrede.
3. Izbegavajte da budete okrenuti ka ekranu previše dugo, sa istim držanjem
tela. Preporučujemo vam da često menjate držanje tela i da sklanjate pogled s
monitora s vremena na vreme, što će vam pomoći da zadržite opušteno držanje
stela i da smanjite vizuelni umor. Pored toga, na trenutak napravite pauzu ili se
opustite neko vreme (na primer, 1 sat) kako biste pomogli u otklanjanju fizičkog
umora.
Upozorenje
Gledanje u ekran displeja duži vremenski period može da dovede do
vizuelnog umora ili čak do oštećenja vida.
4. Izbegavajte direktno ozračivanje računara sunčevom svetlošću ili drugom
jakom svetlošću – posebno izbegavajte refleksiju ekrana koju izaziva diretno
ozračivanje displeja i uticaj na vaš vid. Ako se računar nalazi pored prozora,
zamračite prozor kada koristite računar.
5. Glavni okvir računara i monitor će širiti toplotu tokom rada računara. Glavni okvir
računara i monitor sadrže odgovarajuće ventilacione otvore za širenje toplote
i ako se nekad ovi otvori blokiraju, može doći do otkazivanja sistema. Dakle,
obezbedite postavljanje računarskog sistema na mesto sa dobrom ventilacijom i
bez blokada za širenje toplote. Preporučujemo da host, monitor i drugi predmeti
budu međusobno udaljeni najmanje 5 cm.
Vodič za bezbednost i garanciju
19
Upozorenje
Morate u potpunosti da uklonite zaštitu od prašine (ako postoji) kako biste
olakšali širenje toplote i ventilaciju tokom rada računara ili pre nego što se
napajanje računara u potpunosti isključi.
6. Držite računar dalje od predmeta ili okruženja sa elektromagmnetskim
smetnjama (EMI) kao što su magneti, aktivni mobilni telefoni i električni uređaji.
7. Računar može da povredi decu ako se ne nalazi na odgovarajućem mestu.
Pratite savete u nastavku kako biste zaštitili decu od povređivanja usled
prevrtanja računara:
• Postavite univerzalne računare ili monitore na čvrsti nameštaj sa niskim
osnovama ili na nameštaj koji je učvršćen. Gurnite univerzalne računare ili
monitore što je moguće dalje od ivice nameštaja.
• Sve daljinske upravljače, igračke i druge predmete koji mogu da privuku
pažnju dece držite podalje od univerzalnih računara ili monitora.
• Držite kablove univerzalnog računara ili monitora van domašaja dece.
• Nadgledajte decu kada se nalaze u prostorijama u kojima ovi bezbednosni
saveti nisu sprovedeni u delo.
20
Vodič za bezbednost i garanciju
Poglavlje
Lenovo ograničena garancija
Ova Lenovo ograničena garancija sastoji se iz sledećih delova:
Prvi deo – Opšti uslovi
Drugi deo – Uslovi karakteristični za zemlje
Treći deo – Informacije o usluzi servisiranja obuhvaćenoj garancijom
Uslovi drugog dela zamenjuju ili modifikuju uslove prvog dela kako je naznačeno
za određenu zemlju.
Prvi deo – Opšti uslovi
Ova Lenovo ograničena garancija odnosi se na Lenovo hardverske proizvode koje
ste kupili za sopstvenu upotrebu a ne za prodaju.
Ova Lenovo ograničena garancija na drugim jezicima dostupna je na adresi
www.lenovo.com/warranty.
Šta je obuhvaćeno garancijom
Lenovo garantuje da svaki Lenovo hardverski proizvod koji ste kupili ne sadrži
defekte kada je reč o materijalima i izradi tokom normalnog korišćenja u garantnom
periodu. Garantni period za ovaj proizvod počinje od datuma prvobitne kupovine
kako je naznačeno na računu ili fakturi ili kako Lenovo drugačije navede. Garantni
period i tip usluge servisiranja obuhvaćenoj garancijom koji se odnose na vaš
proizvod navedeni su u odeljku „Treći deo - Informacije o usluzi servisiranja
obuhvaćenoj garancijom” koji sledi. Ova garancija se odnosi isključivo na
poizvode u zemlji ili regionu gde je izvršena kupovina.
OVA GARANCIJA JE VAŠA IZDVOJENA GARANCIJA I ZAMENJUJE
SVE DRUGE GARANCIJE ILI USLOVE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE,
UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA SVE PODRAZUMEVANE
GARANCIJE ILI USLOVE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I NAMENE U
ODREĐENU SVRHU. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE NE
DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE,
GOREPOMENUTO IZUZIMANJE SE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS.
Vodič za bezbednost i garanciju
21
U TOM SLUČAJU, TAKVE GARANCIJE SE ODNOSE ISKLJUČIVO NA
TU OBLAST I U TRAJANJU KOJE NALAŽE ZAKON I OGRANIČENE SU
NA GARANTNI PERIOD. BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE
NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENA PODRAZUMEVANE GARANCIJE,
GOREPOMENUTO OGRANIČENJE TRAJANJA NEĆE SE ODNOSITI NA VAS.
Kako se dolazi do usluge servisiranja obuhvaćene garancijom
Ako proizvod ne funkcioniše kao što je garantovano tokom garantnog perioda,
možete dobiti uslugu servisiranja obuhvaćenu garancijom tako što ćete se obratiti
Lenovu ili ovlašćenom dobavljaču Lenovo usluga. Lista ovlašćenih dobavljača usluga
i njihovih brojeva telefona dostupna je na adresi: support.lenovo.com.
Usluga obuhvaćena garancijom možda neće biti dostupna na svim lokacijama i
možda će se razlikovati od lokacije do lokacije. Može doći do troškova za usluge
koje su izvan oblasti normalnih usluga servisiranja koje pruža dobavljač usluga.
Posebne informacije potražite od dobavljača usluga na vašoj lokaciji.
Odgovornosti kupca kada je reč o usluzi servisiranja obuhvaćenoj
garancijom
Pre pružanja usluge obuhvaćene garancijom, morate preduzeti sledeće korake:
•pratite procedure za upućivanje zahteva za uslugu servisiranja;
•napravite rezervnu kopiju ili obezbedite sve programe i podatke koji se nalaze u
proizvodu;
•dostavite dobavljaču usluga sve sistemske ključeve i lozinke;
•obezbedite dobavljaču usluga zadovoljavajući, slobodan i bezbedan pristup
vašim prostorijama kako bi izvršio uslugu servisiranja;
•uklonite sve podatke, uključujući poverljive informacije, informacije o vlasništvu
i lične podatke iz proizvoda ili, ako ne možete da uklonite takve informacije,
izmenite ih kako biste sprečili drugu stranu da im pristupa ili na način da to ne
budu lični podaci propisani relevantnim zakonom. Dobavljač usluga neće biti
odgovoran za gubitak ili otkrivanje bilo kojih podataka, uključujući poverljive
informacije, informacije o vlasništvu ili lične podatke koji se nalaze na vraćenom
proizvodu ili kojima se pristupa u cilju pružanja usluge obuhvaćene garancijom;
•uklonite sve funkcije, delove, opcije, promene i priloge koji nisu obuhvaćeni
garancijom;
•uverite se da proizvod ili deo ne sadrže zakonska ograničenja koja sprečavaju
njegovu zamenu;
•ako niste vlasnik proizvoda ili dela, zatražite ovlašćenje od vlasnika kako
bi dobavljač usluga mogao da vam pruži uslugu servisiranja obuhvaćenu
garancijom.
22
Vodič za bezbednost i garanciju
Šta će dobavljač usluga učiniti kako bi ispravio probleme
Kada se obratite dobavljaču usluga, morate da pratite navedene procedure za
utvrđivanje i rešavanje problema.
Dobavljač usluga će pokušati da uspostavi dijagnozu i reši vaš problem putem
telefona ili e-pošte ili će pokušati da vam pruži pomoć sa udaljene tačke. Dobavljač
usluga može da vas uputi na preuzimanje i instaliranje namenskih ažuriranja za
softver.
Neki problemi se mogu rešiti pomoću rezervnog dela koji ćete instalirati sami a koji
se zove „jedinica koju menja korisnik” ili „CRU”. Ako je tako, dobavljač usluga će
vam isporučiti jedinicu koju menja korisnik (CRU) kako biste je instalirali.
Ako vaš problem ne može da se reši putem telefona, primene ažuriranja softvera ili
instalacije jedinice koju menja korisnik (CRU), dobavljač usluga će podesiti uslugu
u skladu sa tipom usluge servisiranja obuhvaćenoj garancijom koji je određen u
odeljku „Treći deo - Informacije o usluzi servisiranja obuhvaćenoj garancijom”
koji sledi.
Ako dobavljač usluga utvrdi da nije moguće popraviti vaš proizvod, on će ga
zameniti sa proizvodom koji u najmanju ruku ima istu funkcionalnost.
Ako dobavljač usluga utvrdi da nije moguće popraviti ili zameniti vaš proizvod,
jedina vam je uteha da vratite ovaj proizvod koji je pod ograničenom garancijom na
mesto gde ste ga kupili ili u Lenovo kako biste refundirali novac.
Zamena proizvoda i delova
Kada usluga koja je obuhvaćena garancijom uključuje zamenu proizvoda ili dela,
zamenjeni proizvod ili deo postaju vlasništvo Lenova a zamenski proizvod ili deo
postavju vaše vlasništvo. Mogu se zameniti isključivo Lenovo proizvodi i delovi u
nepromenjenom obliku. Druga od četiri stranice Lenovo ograničene garancije
L505-0010-02 08/2011 za zamenu proizvoda ili dela koji ste dobili od Lenova
možda nije nova, ali će imati dobar redosled rada i u najmanju ruku istu
funkcionalnost kao originalni proizvod ili deo. Preostali period garancije za
originalni proizvod biće saldiran za zamenski proizvod ili deo.
Korišćenje ličnih kontakt informacija
Ako vam bude pružena usluga servisiranja obuhvaćena ovom garancijom, vi ćete
ovlastiti Lenovo da čuva, koristi i obrađuje informacije o vašoj usluzi servisiranja
obuhvaćenoj garancijom i vaše kontakt informacije, uključujući i ime, brojeve telefona,
adresu i adresu e-pošte. Lenovo može da koristi ove informacije u cilju pružanja
usluge srevisiranja obuhvaćenoj ovom garancijom. Možda ćemo vas kontaktirati i
upitati da li ste zadovoljni sa uslugom servisiranja obuhvaćenoj našom garancijom
ili vas obavestiti o opozivanju nekog proizvoda ili bezbednosnim problemima. Da
biste ostvarili ove ciljeve, vi ovlašćujete Lenovo da prenosi vaše informacije u bilo
Vodič za bezbednost i garanciju
23
koju zemlju u kojoj se nalaze naše poslovnice kako bismo ih dostavili licima koja će
preduzeti akcije u vaše ime. Možda ćemo ih obelodaniti ako to zakon nalaže. Lenovo
politika privatnosti dostupna je na adresi: www.lenovo.com/.
Šta nije obuhvaćeno ovom garancijom
Ova garancija ne obuhvata sledeće:
•neprekidan rad proizvoda ili rad bez grešaka;
•gubitak, oštećenje podataka od strane uređaja;
•sve softverske programe, bilo da ste ih dobili uz proizvod ili instalirali kasnije;
•krah ili oštećenje nastalo usled pogrešnog korišćenja, zloupotrebe, nesreće,
izmene, neodgovarajućeg prostornog ili radnog okruženja, prirodnih nepogoda,
strujnog udara, nepravilnog održavanja ili korišćenja koje nije u skladu sa
informacijama o materijalima proizvoda;
•oštećenje koje je izazvano pružanjem usluga servisiranja od strane
neovlašćenog dobavljača usluga;
•krah ili oštećenje do kojeg je došlo korišćenjem proizvoda nezavisnih
proizvođača, uključujući i one koje ste možda dobili od Lenova ili one koji su
integrisani u Lenovo proizvod na vaš zahtev;
•svaka tehnička ili druga vrsta podrške, kao što je pomoć u vezi sa pitanjima
„kako da...”, kao i pitanjima koje se odnose na konfiguraciju i instalaciju
proizvoda;
•proizvode ili delove sa oznakom za izmenjenu identifikaciju ili one kod kojih je
uklonjena oznaka za identifikaciju.
Ograničavanje odgovornosti
Lenovo snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje vašeg proizvoda isključivo dok
se on nalazi u posedu dobavljača usluga ili tokom transporta ako je dobavljač
usluga odgovoran za transport.
Ni Lenovo niti dobavljač usluga nije odgovoran za gubitak ili obelodanjivanje bilo
kojih podataka, uključujući poverljive informacije, informacije o vlasništvu ili lične
podatke koji se nalaze u proizvodu.
NI U KOM SLUČAJU I, UPRKOS NEUSPEHU OSNOVNE SVRHE BILO KOG
PRAVNOG LEKA KOJI JE OVDE NAVEDEN, LENOVO, NJEGOVI PARTNERI,
DOBAVLJAČI, PRODAVCI ILI DOBAVLJAČI USLUGA NEĆE BITI ODGOVORNI
ZA BILO KOJI OD NAVEDENIH SLUČAJA U NASTAVKU ČAK IAKO SU
INFORMISANI O MOGUĆNOSTI NJIHOVE POJAVE I BEZ OBZIRA NA TO DA
LI SE TVRDNJA ZASNIVA NA UGOVORU, GARANCIJI, NEHATU, ODREĐENOJ
ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEORIJAMA O ODGOVORNOSTI: 1) NEZAVISNI
PROIZVOĐAČ TVRDI DA STE VI ODGOVORNI ZA OŠTEĆENJA; 2) GUBITAK,
24
Vodič za bezbednost i garanciju
OŠTEĆENJE ILI OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA; 3) POSEBNA,
NENAMERNA, KAZNENA, INDIREKTNA ILI NEMATERIJALNA ŠTETA,
UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK PROFITA,
POSLOVNI PRIHOD, DOBRU VOLJU ILI OČEKIVANE UŠTEDE. NI U KOM
SLUČAJU LENOVO, NJEGOVI PARTNERI, DOBAVLJAČI, PRODAVCI
ILI DOBAVLJAČI USLUGA NEĆE BITI U POTPUNOSTI ODGOVORNI ZA
OŠTEĆENJA BILO KOG UZROKA KOJA PREMAŠUJU IZNOS TRENUTNIH
DIREKTNIH OŠTEĆENJA KOJA NE PRELAZE IZNOS CENE ZA DATI
PROIZVOD.
PRETHODNA OGRANIČENJA SE NE ODNOSE NA NAKNADU ŠTETE USLED
TELESNE POVREDE (UKLJUČUJUĆI I SMRT), OŠTEĆENJA NEPOKRETNE
IMOVINE ILI OŠTEĆENJA MATERIJALNE LIČNE IMOVINE ZA KOJA JE, PO
ZAKONU, ODGOVORNO LENOVO.
BUDUĆI DA NEKE DRŽAVE ILI JURISDIKCIJE NE DOZVOLJAVAJU
IZUZIMANJE ILI OGRANIČENJE NENAMERNE ILI NEMATERIJALNE ŠTETE,
GOREPOMENUTO OGRANIČENJE ILI IZUZIMANJE SE MOŽDA NEĆE
ODNOSITI NA VAS.
Druga prava koja ostvarujete
OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA. U SKLADU SA
PRIMENLJIVIM ZAKONIMA KOJI VAŽE U VAŠOJ DRŽAVI ILI JURISDIKCIJI,
MOŽETE OSTVARITI I DRUGA PRAVA. TAKOĐE, MOŽETE OSTVARITI
DRUGA PRAVA U SKLADU SA PISANIM UGOVOROM KOJI STE SKLOPILI
SA KOMPANIJOM LENOVO. NIŠTA ŠTO JE NAVEDENO U OVOJ GARANCIJI
NE UTIČE NA ZAKONSKA PRAVA, UKLJUČUJUĆI I PRAVA POTROŠAČA
U OKVIRU ZAKONA I PROPISA KOJI REGULIŠU PRODAJU ROBE ŠIROKE
POTROŠNJE OD KOJE SE NE MOŽE ODUSTATI ILI KOJA SE NE MOŽE
OGRANIČI UGOVOROM.
Drugi deo – Uslovi karakteristični za zemlje
Australija
„Lenovo” znači Lenovo zatvoreno akcionarsko društvo (Australija i Novi Zeland)
ABN (australijski poslovni broj) 70 112 394 411. Adresa: Level 10, North Tower,
1-5 Railway Street, Chatswood, NSW, 2067. Telefon: +61 2 8003 8200. E-pošta:
[email protected]
Vodič za bezbednost i garanciju
25
Sledeći navodi zamenjuju isti odeljaku u Prvom delu:
Šta je obuhvaćeno garancijom:
Lenovo garantuje da svaki hardverski proizvod koji ste kupili ne sadrži defekte kada
je reč o materijalima i izradi tokom normalnog korišćenja i uslova u garantnom
periodu. Ako proizvod prestane da radi usled neispravnosti koja je obuhvaćena
garancijom tokom garantnog perioda, Lenovo će obezbediti pravni lek u skladu sa
njegovom ograničenom garancijom. Garantni period za ovaj proizvod počinje od
datuma prvobitne kupovine koji je naznačen na računu ili fakturi, ili ako vas Lenovo
nije drugačije obavestio pisanim putem. Garantni period i tip usluge servisiranja
obuhvaćenoj garancijom koji se odnose na vaš proizvod navedeni su u odeljku koji
sledi – Treći deo – Informacije o usluzi servisiranja obuhvaćenoj garancijom.
PREDNOSTI KOJE VAM DONOSI OVA GARANCIJA DODATAK SU
VAŠIM PRAVIMA I PRAVNIM LEKOVIMA, UKLJUČUJUĆI I ONE KOJI SU
OBUHVAĆENI AUSTRALIJSKIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA.
Sledeći navodi zamenjuju isti odeljaku u Prvom delu:
Zamena proizvoda i delova:
Kada usluga koja je obuhvaćena garancijom uključuje zamenu proizvoda ili dela,
zamenjeni proizvod ili deo postaju vlasništvo Lenova a zamenski proizvod ili deo
postavju vaše vlasništvo. Mogu se zameniti isključivo Lenovo proizvodi i delovi u
nepromenjenom obliku. Zamenski proizvod ili deo koji ste dobili od Lenova možda
nije nov, ali će imati dobar redosled rada i u najmanju ruku istu funkcionalnost
kao i originalni proizvod ili deo. Preostali period garancije za originalni proizvod
biće saldiran za zamenski proizvod ili deo. Proizvodi i delovi koji su namenjeni
za popravku biće zamenjeni prepravljenim proizvodima ili delovima istog tipa pre
nego što će biti popravljeni. Prepravljeni delovi mogu da se koriste za popravku
proizvoda; popravka proizvoda može da dovede do gubitka podataka ako je
proizvod nije u mogućnosti da zadrži podatke koje je sakupio korisnik.
Sledeći navodi se dodaju istom odeljaku u Prvom delu:
Korišćenje ličnih kontakt informacija:
Lenovo neće biti u mogućnosti da izvrši uslugu servisiranja koja je obuhvaćena
ovom garancijom ako odbijete da dostavite vaše podatke ili ako ne želite da
prenesete vaše podatke na našeg agenta ili preduzimača. U skladu sa Aktom
o zaštiti privatnosti iz 1988., imate pravo da pristupite vašim ličnim kontakt
informacijama i da zahtevate izmenu bilo koje greške koje postoje u njima tako što
ćete kontaktirati Lenovo.
26
Vodič za bezbednost i garanciju
Sledeći navodi zamenjuju isti odeljaku u Prvom delu:
Ograničavanje odgovornosti:
Lenovo snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje vašeg proizvoda isključivo dok
se on nalazi u posedu dobavljača usluga ili tokom transporta ako je dobavljač
usluga odgovoran za transport.
Ni Lenovo niti dobavljač usluga nije odgovoran za gubitak ili obelodanjivanje bilo
kojih podataka, uključujući poverljive informacije, informacije o vlasništvu ili lične
podatke koji se nalaze u proizvodu.
U MERI KOJA JE ZAKONOM DOZVOLJENA, NI U KOM SLUČAJU I
UPRKOS NEUSPEHU OSNOVNE SVRHE BILO KOG PRAVNOG LEKA
KOJI JE OVDE NAVEDEN, LENOVO, NJEGOVI PARTNERI, DOBAVLJAČI,
PRODAVCI ILI DOBAVLJAČI USLUGA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO
KOJI OD NAVEDENIH SLUČAJA U NASTAVKU ČAK IAKO SU INFORMISANI
O MOGUĆNOSTI NJIHOVE POJAVE I BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE
TVRDNJA ZASNIVA NA UGOVORU, GARANCIJI, NEHATU, ODREĐENOJ
ODGOVORNOSTI ILI DRUGIM TEORIJAMA O ODGOVORNOSTI: 1)
NEZAVISNI PROIZVOĐAČ TVRDI DA STE VI ODGOVORNI ZA OŠTEĆENJA;
2) GUBITAK, OŠTEĆENJE ILI OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA; 3)
POSEBNA, NENAMERNA, KAZNENA, INDIREKTNA ILI NEMATERIJALNA
ŠTETA, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA GUBITAK PROFITA,
POSLOVNI PRIHOD, DOBRU VOLJU ILI OČEKIVANE UŠTEDE. NI U KOM
SLUČAJU LENOVO, NJEGOVI PARTNERI, DOBAVLJAČI, PRODAVCI
ILI DOBAVLJAČI USLUGA NEĆE BITI U POTPUNOSTI ODGOVORNI ZA
OŠTEĆENJA BILO KOG UZROKA KOJA PREMAŠUJU IZNOS TRENUTNIH
DIREKTNIH OŠTEĆENJA KOJA NE PRELAZE IZNOS CENE ZA DATI
PROIZVOD.
PRETHODNA OGRANIČENJA SE NE ODNOSE NA NAKNADU ŠTETE USLED
TELESNE POVREDE (UKLJUČUJUĆI I SMRT), OŠTEĆENJA NEPOKRETNE
IMOVINE ILI OŠTEĆENJA MATERIJALNE LIČNE IMOVINE ZA KOJA JE, PO
ZAKONU, ODGOVORNO LENOVO.
Sledeći navodi zamenjuju isti odeljaku u Prvom delu:
Druga prava koja ostvarujete:
OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA ZAKONSKA PRAVA.
TAKOĐE, IMATE DRUGA ZAKONSKA PRAVA KOJA SU OBUHVAĆENA
AUSTRALIJSKIM ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA. NIŠTA ŠTO JE
NAVEDENO U OVOJ GARANCIJI NE UTIČE NA ZAKONSKA PRAVA,
UKLJUČUJUĆI I PRAVA KOJIH SE NIJE MOGUĆE ODREĆI ILI PRAVA KOJA
SE NE MOGU OGRANIČITI UGOVOROM.
Vodič za bezbednost i garanciju
27
Na primer, uz naše proizvode dobijaju se garancije koje ne mogu biti isključene iz
australijskog zakona o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamenu ili refundaciju za
glavne kvarove, kao i kompenzaciju za sve druge razumno predvidivi gubitak ili
štetu. Takođe, imate pravo na popravku ili zamenu proizvoda ako kvalitet proizvoda
nije zadovoljavajući i ako kvar nije jednak glavnom kvaru.
Novi Zeland
Sledeći navodi se dodaju istom odeljaku u Prvom delu:
Korišćenje ličnih podataka:
Lenovo neće biti u mogućnosti da izvrši uslugu servisiranja koja je obuhvaćena
ovom garancijom ako odbijete da dostavite vaše podatke ili ako ne želite da
prenesete vaše podatke na našeg agenta ili preduzimača. U skladu sa Aktom o
zaštiti privatnosti iz 1993., imate pravo da pristupite vašim ličnim podacima i da
zahtevate izmenu bilo koje greške koje postoje u njima tako što ćete kontaktirati
Lenovo zatvoreno akcionarsko društvo (Australija i Novi Zeland) ABN (australijski
poslovni broj) 70 112 394 411. Adresa. Level 10, North Tower, 1-5 Railway Street,
Chatswood, NSW, 2067. Telefon: 61 2 8003 8200. E-pošta: [email protected]
Bangladeš, Kambodža, Indija, Indonezija, Nepal, Filipini, Vijetnam i
Šri Lanka
Sledeći navodi se dodaju Prvom delu:
Rezolucija o neslaganju
Neslaganja koja proizilaze iz ove garancije ili u vezi sa njom biće konačno rešena
arbitražom koja će se odigrati u Singapuru. Ova garancija će se regulisati, tumačiti
i sprovoditi u skladu sa zakonima koji su na snazi u Singapuru, bez obzira na
sukob zakona. Ako ste do proizvoda došli u Indiji, neslaganja koja proizilaze iz ove
garancije ili u vezi sa njom biće konačno rešena arbitražom koja će se odigrati u
Bangaloru u Indiji. Arbitraža u Singapuru će biti održana u skladu sa Pravilnikom o
arbitraži singapurskog međunarodnog centra za arbitražu („SIAC Pravilnik”), a zatim
stupanjem na snagu. Arbitraža u Indiji će biti održana u skladu sa zakonima koji su
na snazi u Indiji, a zatim stupanjem na snagu. Arbitražna presuda će biti konačna
i obavezujuća za strane, bez mogućnosti žalbe. Svaka presuda će biti u pisanoj
formi i potkrepljena zaključnim činjenicama i pravnim zaključcima. Sav arbitražni
zapisnik, uključujući i svu dokumentaciju izloženu u takvom zapisniku biće vođeni
na engleskom jeziku. U takvom zapisniku, verzija ove garancije na engleskom
jeziku ima prvenstvo u odnosu na verzije na drugim jezicima.
28
Vodič za bezbednost i garanciju
Evropski ekonomski prostor (EEP)
Sledeći navodi se dodaju Prvom delu:
Kupci koji se nalaze u Evropskom ekonomskom prostoru mogu da kontaktiraju
Lenovo na sledećoj adresi: EMEA Service Organisation, Lenovo (International)
B.V., Floor 2, Einsteinova 21, 851 01, Bratislava, Slovakia. Usluga servisiranja
obuhvaćena ovom garancijom za Lenovo hardverske proizvode koji su kupljeni
u zemljama EEP može biti pružena u svakoj zemlji EEA u kojoj je taj proizvod
predstavljen i učinjen dostupnim od strane kompanije Lenovo.
Rusija
Sledeći navodi se dodaju Prvom delu:
Trajanje usluge servisiranja proizvoda
Usluga servisiranja proizvoda traje četiri (4) godine od datuma prvobitne kupovine.
Treći deo – Informacije o usluzi servisiranja
obuhvaćenoj garancijom
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Austrija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Belgija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Danska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Finska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Francuska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Nemačka
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
zrael
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Vodič za bezbednost i garanciju
29
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
30
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Irska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Italija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Holandija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Norveška
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Španija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Švedska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Švajcarska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Ujedinjeno
Kraljevstvo
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Litvanija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Estonija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Letonija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Luksemburg
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Island
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
SAD
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 3
Kanada
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 3
Vodič za bezbednost i garanciju
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Japan
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Australija
Jedna godina za
delove i rad
3
Novi Zeland
Jedna godina za
delove i rad
3
Brazil
Jedna godina za
delove i rad
4
Meksiko
Jedna godina za
delove i rad
4
Argentina
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Čile
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Kolumbija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Peru
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Venecuela
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Ekvador
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Bolivija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Urugvaj
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Paragvaj
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Honduras
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Vodič za bezbednost i garanciju
31
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
32
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Hong Kong
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Makao
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Tajvan
Jedna godina za
delove i rad
3 ili 4
Koreja
Jedna godina za
delove i rad
1, 2, 3 ili 4
Singapur
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Malezija
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Tajland
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Vijetnam
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Indonezija
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Filipini
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Indija
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Šri Lanka
Jedna godina za
delove i rad
1, 2 ili 4
Rusija
Jedna godina za
delove i rad
4
Belorusija
Jedna godina za
delove i rad
4
Kazahstan
Jedna godina za
delove i rad
4
Vodič za bezbednost i garanciju
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Turkmenistan
Jedna godina za
delove i rad
4
Ukrajina
Jedna godina za
delove i rad
4
Bosna i
Hercegovina
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Bugarska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Hrvatska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Kipar
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Češka Republika
Dve godine za
delove i rad
1 ili 3
Grčka
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Mađarska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Makedonija, (BJR)
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Moldavija
Jedna godina za
delove i rad
4
Rumunija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Srbija/Crna Gora
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Slovačka
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Slovenija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Vodič za bezbednost i garanciju
33
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
34
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Bahrein
Jedna godina za
delove i rad
4
Egipat
Jedna godina za
delove i rad
4
Jordan
Jedna godina za
delove i rad
4
Kuvajt
Jedna godina za
delove i rad
4
Liban
Jedna godina za
delove i rad
4
Oman
Jedna godina za
delove i rad
4
Pakistan
Jedna godina za
delove i rad
4
Katar
Jedna godina za
delove i rad
4
Saudijska Arabija
Jedna godina za
delove i rad
4
Ujedinjeni Arapski
Emirati
Jedna godina za
delove i rad
4
Poljska
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Alžir
Jedna godina za
delove i rad
4
Angola
Jedna godina za
delove i rad
4
Kenija
Jedna godina za
delove i rad
4
Maroko
Jedna godina za
delove i rad
4
Vodič za bezbednost i garanciju
Tip proizvoda
ili uređaja
Stoni računar
Zemlja ili region
kupovine
Garantni period
Tip usluge
servisiranja
obuhvaćenoj
garancijom
Nigerija
Jedna godina za
delove i rad
4
Južna Afrika
Jedna godina za
delove i rad
4
Tunis
Jedna godina za
delove i rad
4
Uganda
Jedna godina za
delove i rad
4
Turska
Dve godine za
delove i rad
3 ili 4
Portugal
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 3
Albanija
Jedna godina za
delove i rad
1 ili 4
Bocvana
Jedna godina za
delove i rad
4
Obala slonovače
Jedna godina za
delove i rad
4
Po potrebi, dobavljač usluga će izvršiti uslugu popravke ili zamene u zavisnosti od
tipa usluge obuhvaćene garancijom koji je određen za vaš proizvod i dostupnu
uslugu. Planiranje servisiranja će zavisiti od vremena kada ste uputili poziv,
dostupnosti delova i drugih faktora.
Tipovi usluge servisiranja obuhvaćenoj garancijom
1. Usluga servisiranja jedinice koju menja korisnik („CRU”)
U okviru usluge servisiranja jedinice koju menja korisnik (CRU), dobavljač usluga
će vam isporučiti jedinice koje menja korisnik (CRUs) kako biste ih instalirali.
Informacije o CRU i uputstva za zamenu se isporučiju uz proizvod i možete
ih dobiti od Lenova upućivanjem zahteva u svakom trenutku. Jedinice koje
menja korisnik i koje se jednostavno instaliraju nazivaju se „jedinice koje menja
korisnik samouslužnim servisiranjem”. „Jedinice koje menja korisnik opcionalnim
servisiranjem“ su CRU jedinice čija zamena može zahtevati posedovanje određenih
Vodič za bezbednost i garanciju
35
tehničkih veština i alatki. Vi ste odgovorni za instaliranje jedinica koje menja korisnik
za samouslužno servisiranje. Možete uputiti zahtev da dobavljač usluga instalira
jedinice koje menja korisnik opcionalnim servisiranjem u skladu sa jednim od
tipva usluge servisiranja obuhvaćenoj garancijom koji je određen za vaš proizvod.
Ponudu opcionalne usluge servisiranja moguće je platiti u dobavljaču usluga ili
Lenovu u okviru koje vam jedinice koje menja korisnik samouslužnim servisiranjem
biti instalirane. Listu jedinica koje menja korisnik i njihove oznake možete pronaći u
publikaciji koja je isporučena uz vaš proizvod ili na adresi www.lenovo.com/CRUs.
Uslov za vraćanje neispravne jedinice koju menja korisnik (CRU), ako postoji, biće
naznačen u uputstvima koja su isporučena uz zamenski CRU. Kada je neophodno
vraćanje: 1) uputstva za vraćanje, unapred plaćena adresnica za vraćanje i kutija će
biti priloženi uz zamenski CRU; i 2) možda će vam biti naplaćen zamenski CRU ako
dobavljač usluga ne dobije neispravan CRU u roku od trideset (30) dana od prijema
zamenskog CRU-a.
2. Usluga servisiranja na terenu
U okviru usluge servisiranja na terenu, dobavljać usluga će ili popraviti ili zameniti
proizvod na licu mesta. Morate da obezbedite odgovarajući radni prostor kako
biste omgućili rasklapanje i ponovno sklapanje proizvoda. Neke popravke će
možda morati da se obave u servisnom centru. Ako je tako, dobavljač usluga će
poslati proizvod u servisni centar o svom trošku.
3. Usluga servisiranja koja zahteva slanje putem kurirske službe ili
železničkog/autobuskog saobraćaja
U okviru usluge servisiranja koja zahteva slanje putem kurirske službe ili
železničkog/autobuskog saobraćaja, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen
u određenom servisnom centru a troškove isporuke snosiće dobavljać usluga. Vi
ste odgovorni za iskopčavanje uređaja i njegovo pakovanje u transportnu kutiju
koju ste dobili za vraćanje proizvoda u određeni servisni centar. Kurir će pokupiti
proizvod i dostaviti ga u određeni servisni centar. Servisni centar će vam vratiti
proizvod o svom trošku.
4. Usluga servisiranja koja zahteva dostavu proizvoda od strane
samog korisnika
U okviru ove usluge servisiranja, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen nakon
što ga dostavite servisnom centru na sopstveni rizik i o svom trošku. Nakon
popravke ili zamene proizvoda, moći ćete da ga preuzmete. Ako ne možete da
preuzmete proizvod, dobavljač usluga može da odloži proizvod ako smatra da je to
potrebno, bez ikakve odgovornosti prema vama.
36
Vodič za bezbednost i garanciju
5. Usluga servisiranja koja zahteva slanje putem pošte
U okviru ove usluge servisiranja, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen u
određenom servisnom centru nakon što ga dostavite na sopstveni rizik i o svom
trošku putem pošte. Nakon popravke ili zamene proizvoda, Lenovo će vam ga
vratiti na sopstveni rizik i o svom trošku, osim ako dobavljač usluga ne odredi
drugačije.
6. Usluga servisiranja koja zahteva dvosmerno slanje proizvoda
putem pošte
U okviru ove usluge servisiranja, vaš proizvod će biti popravljen ili zamenjen nakon
što ga dostavite servisnom centru na sopstveni rizik i o svom trošku dvosmernim
slanjem putem pošte. Nakon popravke ili zamene proizvoda, biće vam omogućeno
vraćanje pošiljke, tj. proizvoda na sopstveni rizik i o svom trošku. Ako ne možete
da organizujete vraćanje pošiljke, tj. proizvoda, dobavljač usluga može da odloži
proizvod ako smatra da je to potrebno, bez ikakve odgovornosti prema vama.
7. Usluga zamene proizvoda
U okviru usluge zamene proizvoda, Lenovo će isporučiti zamenski proizvod na
vašu lokaciju. Vi ste odgovorni za njegovu instalaciju i proveru njegovog rada.
Zamenski proizvod postaje vaše vlasništvo prilikom zamene za proizvod koji ne
radi, koji postaje vlasništvo Lenova. Proizvod koji ne radi morate da zapakujete u
transportnu kutiju od kartona u kojoj ste dobili zamenski proizvod i na kraju da ga
vratite Lenovu. Lenovo će snositi troškove transpota, u oba pravca. Ako ne uspete
da iskoristite kutiju od kartona u kojoj je proizvod primljen, možete biti odgovorni za
svako oštećenje nastalo tokom isporuke na proizvodu koji ne radi. Možda će vam
biti naplaćena zamena proizvoda ako Lenovo ne dobije od vas proizvod koji ne radi
u roku od trideset (30) dana od datuma prijema zamenskog proizvoda.
Važno:
Najažurnije informacije o garanciji za Vodič za bezbednost i garanciju takođe su
dostupne na Lenovo sajtu za podršku. Da biste dobili najnoviju kopiju Vodiča za
bezbednost i garanciju, posetite: http://support.lenovo.com
Vodič za bezbednost i garanciju
37
38
Vodič za bezbednost i garanciju
Poglavlje
Obaveštenja
Deklaracija
Hvala što koristite Lenovo proizvode.
Pažljivo pročitajte svu dokumentaciju koju ste dobili uz proizvod pre njegove
instalacije i korišćenja po prvi put. Lenovo nije odgovoran za bilo koji gubitak
osim ako je prouzrokovan instalacijama i operacijama koje je obavilo Lenovo
profesionalno osoblje za pružanje usluga servisiranja. Odgovorni ste za neuspešno
rukovanje proizvodom u skladu sa instrukcijama i zahtevima koji se nalaze u
uputstvima koje ste dobili uz računar ili ako proizvod ne radi kako treba.
Ovo uputstvo može da sadrži tehničke nepravilnosti ili štamparske greške.
Informacije koje su ovde navedene se menjaju periodično; te izmene će biti
uključene u nova izdanja ove publikacije.U cilju pružanja bolje usluge, Lenovo
zadržava sva prava na poboljšanje i/ili izmenu proizvoda i softverskih programa
koji su opisani u uputstvima koje ste dobili uz računar, kao i sadržaja uputstva bez
dodatnog obaveštenja.
Uputstva koja ste dobili uz računar su tu kako bi vam pomogla u ispravnom korišćenju
Lenovo proizvoda. Za konfiguraciju proizvoda, pogledajte odgovarajući ugovor (ako
postoji) ili spisak proizvoda koji se nalaze u pakovanju, ili se obratite distributeru prodaje
proizvoda.
Sadržaj uputstava koje ste dobili uz računar je zaštićen zakonima i propisima o
autorskom pravu. Nijedan od uputstava koje ste dobili uz računar ne sme biti
reprodukovan ili transkribovan u bilo koje svrhe ili prevođeni na bilo koji drugi jezik
bez prethodne pismene dozvole kompanije Lenovo.
Softverski interfejs i funkcije, kao i konfiguracija hardvera koji su opisani
u uputstvima dobijenim uz uređaj možda se neće u potpunosti slagati sa
konfiguracijom kupljenog računara. Možete nam se obratiti ako imate pitaja u
vezi sa uputstvima koja ste dobili uz računar. Najnovije informacije ili pitanja ili
komentare možete dobiti ako nam se obratite ili ih možete potražiti na Lenovo veb
sajtu: Veb sajt za pružanje usluge servisiranja: http://support.lenovo.com.
Vodič za bezbednost i garanciju
39
Obaveštenja o elektronskom zračenju
Pogledajte informacije „Tip uređaja“ u Vodiču za korisnike da biste saznali više o
modelima Lenovo računara.
Izjava Savetne komisije za komunikacije (Federal
Communications Commission – FCC) o usklađenosti
Ova oprema je testirana i u skladu je sa ograničenjima za digitalni uređaj Klase B,
shodno pravilima Savezne komisije za komunikacije koja su navedena u Odeljku
15. Ova ograničenja su dizajnirana u cilju pružanja razumne zaštite od štetnih
smetnji na stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da
zrači energijom radio frekvencije a ako nije instalirana i ako se ne koristi u skladu
sa instrukcijama, može da izazove štetne smenje na radio komunikacijama.
Međutim, ne postoji garancija da kod određenih instalacija neće doći do smetnji.
Ako ova oprema izaziva štetnje smetnje u radio ili TV prijemu, što se može utvrditi
isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se savetuje da pokuša da ispravi
smetnju preduzimanjem jedne od navedenih mera ili više njih:
• Preusmerite ili premestite antenu za prijem.
• Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
•Uključite opremu u utičnicu strujnog kola koja se razlikuje od one u koju je
uključen prijemnik.
• Obratite se ovlašćenom prodavcu ili serviseru za pomoć.
Lenovo nije odgovoran za radio ili televizijske smetnje do kojih dolazi usled
korišćenja drugih kablova ili konektora od preporučenih ili neovlašćenim izmenama
ili modifikacijama ove opreme. Neovlašćene izmene ili modifikacije mogu da ponište
ovlašćenje korisnika za rukovanje ovom opremom.
Ovaj uređaj je u skladu sa pravilima Savezne komisije za komunikacije navedenih
u Odeljku 15. Rad je uslovljen ispunjenjem sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne
sme da izaziva štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu
smetnju, uključujući i smetnje koje mogu da dovedu do neželjenog rada.
Odgovorna strana:
Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Telefon: (919) 294-5900
40
Vodič za bezbednost i garanciju
Saopštenje odskeka Industrija Kanade o usklađenosti emisije
za Klasu B
Ova Klasa B digitalnih aparata je u skladu sa kanadskim standardom ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Izjava o saglasnosti Evropske unije o direktivama za
elektromagnetsku uskađenost
Ovaj proizvod je u skladu sa zahtevima zaštite Direktive 2004/108/EC
Veća Evropske unije o približavanju zakona država članica kada je reč o
elektromagnetskoj usklađenost. Lenovo ne može da preuzme odgovornost
za neispunjavanje zahteva bezbednosti koje je proisteklo iz nepreporučene
modifikacije proizvoda, uključujući i instalaciju opcionih kartica drugih proizvođača.
Ovaj proizvod je testiran i u skladu je sa ograničenjima za tehnološku opremu
Klase shodno standardu CISPR 22/evropskom standardu EN 55022. Ograničenja
za opremu Klase B su ustanovljena za tipične stambene prostore u cilju pružanja
razumne zaštite od smetnji kod licenciranih uređaja za komunikaciju.
EU-EMC Direktiva (2004/108/EC) EN 55022, Izjava o
usklađenosti Klase B
Deutschsprachiger EU Hinweis:
Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen
Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/
EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die
elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die
Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.
Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben
zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo
empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung
für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung
der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern
ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.
Vodič za bezbednost i garanciju
41
Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit
von Betriebsmitteln” EMVG (früher “Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten”). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/
EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.
Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20.
Juli 2007 (früher “Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von
Geräten”), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für
Geräte der Klasse B.
Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen
EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die
Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland)
GmbH, Pascalstr. 100, D-70569 Stuttgart.
Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022
Klasse B.
Korejska izjava o Klasi B
Japanska izjava VCCI o Klasi B
Japanska izjava o usaglašenosti za proizvode čija je snaga
manja od ili jednaka 20 A po fazi
42
Vodič za bezbednost i garanciju
Izjava o usaglašenosti tastature i miša za Tajvan
Informacije o servisiranju Lenovo proizvoda za Tajvan
೉៌୦ᖒད޶ӋԤ३ϴѧѮᢊϷϴѧ
Obaveštenje o kablu za napajanje
Radi vaše bezbednosti, Lenovo je obezbedio kabl za napajanje sa uzemljenim
pričvršćivačem za utikač za korišćenje sa ovim proizvodom. Da biste izbegli strujni
udar, uvek koristite kabl za napajanje i uključite ga u odgovarajuću uzemljenu
utilnicu.
Kablovi za napajanje koje obezbešuje Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama
i Kanadi se nalaze na listi nezavisne organizacije za izdavanje sertifikata za
bezbednost proizvoda Underwriters Laboratories (UL) i imaju sertifikat kanadske
neprofitne organizacije za razvoj standarda Canadian Standards Association (CSA).
Za jedinice koje su predviđene da rade na 115 volti: Koristite paket kabova koji se
nalazi na UL listi i koji ima CSA sertifikat i koji ima sledeće karakteristike: 18 AWG
(minimalno), SVT ili SJT tip, kabl sa trožilnim provodnikom, maksimalna dužina od
4,5 m i paralelni nož-kontakt, uzemljeni pripijeni utikač jačine od 10 ampera, napon
od 125 volti.
Za jedinice koje su predviđene da rade na 230 volti (korišćenje u SAD): Koristite
set kabova koji se nalazi na UL listi i koji ima CSA sertifikat i koji ima sledeće
karakteristike: 18 AWG (minimalno), SVT ili SJT tip, kabl sa trožilnim provodnikom,
maksimalna dužina od 4,5 m i tandemski nož-kontakt, uzemljeni pripijeni utikač
jačine od 10 ampera, napon od 250 volti.
Za jedinice koje su predviđene da rade na 230 volti (izvan SAD): Koristite set
kablova sa uzemljenim pripijenim utikačem. Set kablova treba da ima odgovarajuća
bezbednosna odobrenja zemlje u kojoj će oprema biti instalirana.
Kablovi za napajanje koje obezbeđuje Lenovo za određenu zemlju ili region obično
su dostupni u toj zemlji ili regionu.
Vodič za bezbednost i garanciju
43
Za jedinice koje su predviđene da rade u Nemačkoj: Bezbednost kablova za
napajanje mora biti odobrena. Za Nemačku, to će biti kabl H05VV-F, 3G,
0,75 mm2, ili bolji. Za druge zemlje, koristiće se odgovarajući tipovi kablova
prema zemlji.
Za jedinice koje su predviđene da rade u Danskoj: Koristite set kablova sa
uzemljenim pripijenim utikačem. Set kablova treba da ima odgovarajuća
bezbednosna odobrenja zemlje u kojoj će oprema biti instalirana.
Za jedinice koje su predviđene da rade u Norveškoj, Švedskoj i Finskoj: Koristite set
kablova sa uzemljenim dvožilnim utikačem. Set kablova treba da ima odgovarajuća
bezbednosna odobrenja zemlje u kojoj će oprema biti instalirana.
Ako nameravate da koristite personalni računar u zemlji ili regionu koji se razlikuje od
mesta porudžbine, kupite dodatni Lenovo kabl za napajanje koji je namenjen za zemlju
ili region gde će se personalni računar koristiti. Detalje pogledajte u vodiču za kabl za
napajanje koji se nalazi na našem veb sajtu: http://support.lenovo.com. Neke zemlje i
regioni podržavaju više napona tako da morate proveriti da li ste poručili odgovarajući
kabl za napajanje za namenjeni napon.
Obaveštenje o kablu izrađenom od polivinil hlorida
(PVC)
UPOZORENJE: Rukovanje kablom na ovom uređaju ili kablovima za dodatnu
opremu koja se prodaje uz ovaj uređaj izložiće vas spoljnom provodniku – hemikaliji
za koju se zna da u državi Kaliforniji izaziva rak i defekte pri rođenju ili druga
oboljenja reproduktivnih organa. Operite ruke nakon rukovanja.
44
Vodič za bezbednost i garanciju
Kineska tabela o obelodanjivanju supstanci
Ukrajinska izjava o zabrani korišćenja opasnih
supstanci (RoHS)
Izjava o RoHS direktivi u Indiji
RoHS direktiva podržava Pravilnik o elektronskom otpadu (upravljanje i rukovanje),
iz 2011.
Vodič za bezbednost i garanciju
45
Obaveštenja o električnom i elektronskom otpadu
(WEEE)
Lenovo ohrabruje vlasnike opreme informacione tehnologije (IT) da odgovorno
recikliraju njihovu opremu kada im više nije potrebna. Lenovo nudi različite
programe i usluge u cilju pomoći vlasnicima da recikliraju njihove IT proizvode.
Informacije o ponudama za recikliranje proizvoda možete pronaći na veb sajtu
kompanije Lenovo: http://www.lenovo.com/lenovo/environment/recycling
Važno obaveštenje o WEEE direktivi
WEEE obeležavanje na Lenovo proizvodima primenjuje se u zemljama sa WEEE
direktivom i regulativama o elektronskom otpadu (npr. Evropska direktiva 2002/96/
EC, Pravilnik o upravljanju i rukovanju elektronskim otpadom u Indiji iz 2011.).
Uređaji su označeni u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC koja se odnosi
na električni i elektronski otpad (WEEE). Ovom direktivom se utvrđuje okvir vraćanja
i recikliranja korišćenih uređaja kako je primenljivo u okviru svake zemlje. Ova
oznaka se primenjuje za različite proizvode da bi se naznačilo da se taj proizvod
ne baca, već odlaže u postavljene kolektivne sisteme za prikupljanje proizvoda sa
ograničenim vekom trajanja.
Korisnici električne i elektronske opreme (EEE) koja ima oznaku WEEE ne smeju da
odlažu ovu opremu kao neklasifikovani urbani otpad, već moraju da koriste kolektivni
punkt koji im je obezbeđen kako bi vraćali, reciklirali, oporavili električni i elektronski otpad
i sveli na minimum sve potencijalne štetne uticaje električne i elektronske opreme na
životnu sredinu i zdravlje ljudi budući da sadrži opasne supstance. Dodatne informacije o
električnom i elektronskom otpadu potražite na adresi: http://www.lenovo.com/recycling
46
Vodič za bezbednost i garanciju
Japanska izjava o reciklaži
Sakupljanje i recikliranje Lenovo računara ili monitora koji se
više ne koriste
Ako ste zaposleni u kompaniji/preduzeću i morate da odložite Lenovo računar ili
monitor koji je u vlasništvu kompanije/preduzeća, morate to da učinite u skladu sa
Zakonom za promociju efikasnijeg korišćenja resursa. Računari i monitori spadaju
u kategoriju industrijskog otpada i mora pravilno da ih odloži preduzimač koji
ima sertifikat lokalne samouprave za odlaganje industrijskog otpada. U skladu sa
Zakonom za promociju efikasnijeg korišćenja resursa, Lenovo Japan obezbeđuje,
putem svojih usluga za sakupljanje i recikliranje personalnih računara, sakupljanje,
ponovno korišćenje i recikliranje računara i monitora koji se više ne koriste. Detalje
potražite na adresi:
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.html
U skladu sa Zakonom za promociju efikasnijeg korišćenja resursa, sakupljanje i
recikliranje kućnih računara i monitora od strane proizvođača je počelo 01.10.
2003. godine. Ova usluga se pruža besplatno za kućne računare koji su prodati
nakon 01.10.2003. godine. Detalje potražite na adresi: http://www.lenovo.com/
social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.html
Odlaganje Lenovo računarskih komponenti
Neki Lenovo računarski proizvodi koji se prodaju u Japanu mogu da imaju
komponente koje sadrže teške metale i druge supstance štetne po životnu sredinu.
Za pravilno odlaganje komponenti koje se više ne koriste, kao što su štampana
ploča ili disk jedinica, koristite gore opisane metode za sakupljanje i recikliranje
računara i monitora koji se više ne koriste.
Odlaganje litijumskih baterija iz Lenovo računara
Litijumska baterija u obliku dugmeta instalirana je na sistemskoj ploči vašeg Lenovo
računara u cilju pružanja napajanja računarskog sata dok je računar isključen ili
iskopčan iz glavnog izvora napajanja. Ako želite da je zamenite novom, obratite
se zaposlenima u prodavnici gde ste kupili računar ili zatražite od Lenova pružanje
usluge popravke. Ako ste sami izvršili zamenu i želite da odložite litijumsku bateriju
koja se više ne koristi, izolujte je vinilskom trakom, obratite se zaposlenima u
prodavnici gde ste kupili računar, a zatim pratite njihove instrukcije. Ako koristite
Lenovo računar kod kuće i neophodno je da odložite litijumsku bateriju, morate da
se pridržavate lokalnih odredbi i propisa.
Vodič za bezbednost i garanciju
47
Zaštitni znakovi
Lenovo i Lenovo logotip, IdeaCentre i IdeaCentre logotip su zaštitni znakovi
kompanije Lenovo u Sjedinjenim Američkim Državama, drugim zemaljama, iili i u
jednim i u drugim.
Microsoft, Windows i Windows Vista zaštitni znakovi Microsoft grupe kompanija.
Intel Inside je zaštitni znak kompanije Intel Corporation u SAD i/ili drugim
kompanijama.
AMD, AMD Arrow logotip, ATI, AMD Athlon, AMD LIVE!, AMD Opteron, AMD
Phenom, AMD Sempron, Catalyst, Cool ‘n’ Quiet, CrossFire, PowerPlay, Radeon
i The Ultimate Visual Experience su zaštitni znakovi kompanije Advanced Micro
Devices, Inc.
Drugi nazivi kompanija, proizvoda ili usluga koji se pominju ovde ili u drugim Lenovo
publikacijama mogu biti zaštitni znakovi ili oznake drugih usluga.
Sva prava zadržana.
Nazivi ili oznake određenih kompanija koji se pominju u uputstvima koje ste dobili
uz računar ili ovaj dokument ne moraju nužno da ukazuju na to da je uključen i
srodan softver ili hardver. Stvarna konfiguracija proizvoda će zavisiti od deskriptivne
liste pakovanja.
48
Vodič za bezbednost i garanciju
Download

Vodič za bezbednost i garanciju