Uputstvo o bezbednosti proizvoda
1
(HL-3140CW / HL-3150CDN / HL-3150CDW / HL-3170CDW / DCP-9020CDN /
DCP-9020CDW / MFC-9140CDN / MFC-9330CDW / MFC-9340CDW)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Pročitajte ovo uputstvo pre nego što probate da koristite proizvod ili pre pokušaja bilo kakvog rada
na održavanju. Nepridržavanje ovih uputstava može dovesti do povećane opasnosti od požara,
strujnog udara, opekotina ili gušenja. Kompanija Brother neće biti odgovorna za štetu koja može
nastati ako se vlasnik proizvoda ne bude pridržavao instrukcija datih u ovom uputstvu.
Kako treba koristiti ovo uputstvo
1
1 Pročitajte celo uputstvo pre početka korišćenja proizvoda i sačuvajte ga za kasnije potrebe.
2 Pažljivo pratite instrukcije date u ovom uputstvu i uvek se pridržavajte svih upozorenja i uputstava
označenih na proizvodu.
3 Ako i nakon čitanja ovog uputstva imate nekih nedoumica u pogledu korišćenja proizvoda,
obratite se Brother korisničkoj službi ili lokalnom zastupniku kompanije Brother.
4 Da biste lakše shvatili sve instrukcije, proučite simbole i konvencije korišćene u dokumentaciji.
Verzija A
SRB
1
Simboli i konvencije korišćeni u dokumentaciji
1
U dokumentaciji se koriste sledeći simboli i konvencije.
Vodite računa o svim upozorenjima i uputstvima označenim na proizvodu.
UPOZORENJE
UPOZORENJE označava potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne spreči, može dovesti
do smrti ili teških povreda.
OPREZ
OPREZ označava potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne spreči, može
dovesti do lakših ili umereno teških povreda.
VAŽNO
VAŽNO označava potencijalno opasnu
situaciju koja, ako se ne spreči, može
dovesti do oštećivanja proizvoda ili gubitka
funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA
Napomene vam govore kako treba reagovati
na situaciju do koje može doći ili daju savete
o tome kako neka operacija utiče na druge
funkcije.
Sličice opasnosti od električne
energije upozoravaju na moguć
strujni udar.
Sličice opasnosti od požara vas
upozoravaju na mogućnost izbijanja
požara.
Sličice vrele površine upozoravaju da
ne dodirujete vrele delove proizvoda.
Sličice zabrane označavaju mere
koje ne smeju da se obave.
Masna
2
Masna slova označavaju
određenu dugmad na kontrolnoj
tabli proizvoda ili na ekranu
računara.
Kurzivna
Kurzivna slova ističu važan
deo teksta ili vas upućuju na
povezanu temu.
Courier Tekst pisan fontom Courier New
New
predstavlja poruke na LCD-u
proizvoda.
Napomena
• Nisu svi modeli dostupni u svim zemljama.
• Ilustracije u ovom uputstvu prikazuju
modele HL-3170CDW i MFC-9340CDW.
Napomena o sastavljanju i objavljivanju
1
Ovaj priručnik je sastavljen i objavljen radi pružanja najaktuelnijih informacija o bezbednosti
proizvoda. Informacije sadržane u ovom priručniku mogu biti promenjene.
Za najnoviju verziju priručnika posetite nas na adresi http://solutions.brother.com/
Izaberite bezbednu lokaciju za ovaj proizvod
1
Stavite proizvod na ravnu, vodoravnu i stabilnu površinu koja nije izložena vibracijama i udarima,
npr. na radni sto. Stavite proizvod blizu telefonske utičnice (samo MFC) i standardne uzemljene
strujne utičnice. Izaberite mesto na kome se temperatura održava između 10 i 32,5°C, a vlažnost
vazduha između 20 i 80% (bez kondenzacije).
UPOZORENJE
NE izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti, prekomernoj toploti, otvorenom plamenu,
nagrizajućim gasovima, vlazi ili prašini. To može dovesti do opasnosti od strujnog udara,
kratkog spoja ili požara. To takođe može oštetiti proizvod i/ili ga onesposobiti za rad.
NE stavljajte proizvod blizu grejnih tela, klima uređaja, električnih ventilatora, frižidera ili vode.
To može dovesti do opasnosti od strujnog udara, kratkog spoja ili požara zato što voda može doći
u dodir sa proizvodom (uključujući i kondenzaciju od strane uređaja za grejanje/klimatizaciju/
ventilaciju).
NE stavljajte proizvod blizu hemikalija niti na mesta gde može doći do prosipanja hemikalija.
Posebno organski rastvarači ili tečnosti mogu izazvati rastapanje ili rastvaranje kućišta i/ili
kablova, što može dovesti do požara ili strujnog udara. Oni mogu izazvati i kvar ili obezbojavanje
proizvoda.
3
NE stavljajte proizvod na mesto gde neki od proreza ili otvora na proizvodu može da se začepi
ili blokira. Prorezi i otvori služe za ventilaciju. Blokiranje ventilacije proizvoda može dovesti do
opasnosti od pregrevanja i/ili požara.
Umesto toga:
• Ostavite najmanje 150 mm prostora između ventilacionog otvora i zida.
• Stavite proizvod na čvrstu vodoravnu površinu.
• NE stavljajte proizvod blizu ili iznad radijatora ili grejnih tela.
• NE stavljajte ovaj proizvod u ugradni element, osim ako se obezbedi adekvatna ventilacija.
OPREZ
Izbegavajte postavljanje proizvoda na prometna mesta. Ako morate da ga postavite na prometno
mesto, osigurajte mu bezbednu lokaciju gde ne može slučajno da se obori, pri čemu bi moglo
doći do povređivanja vas i drugih osoba i teškog oštećivanja proizvoda. Takođe se pobrinite da
kablovi budu sprovedeni tako da ne može da se zapne nogom o njih.
NE priključujte proizvod u strujne utičnice čiji je rad regulisan zidnim prekidačima ili automatskim
tajmerima, niti na istu fazu na koju su priključeni veliki potrošači, kao što su klima-uređaj,
fotokopir-aparat, uništavač papira i sl., koji mogu da prekinu dovod električne energije.
NE jedite pakovanje silika-gela, već ga bacite. U slučaju gutanja odmah potražite pomoć lekara.
NE stavljajte teške predmete na proizvod.
NE stavljajte ovaj proizvod na nestabilna kolica, stalak ili sto. Ovaj proizvod je težak i može
da padne i povredi vas i teško se ošteti. Kod MFC i DCP proizvoda postoji dodatna opasnost
od povređivanja u slučaju ako pukne staklo skenera. Ako imate dece, dodatno obratite pažnju
na to da proizvod bude smešten na bezbedno mesto.
4
VAŽNO
• NE stavljajte predmete na ovaj proizvod. Tako biste povećali opasnost od pregrevanja u slučaju
kvara proizvoda.
• NE stavljajte ispred proizvoda ništa što bi moglo da blokira odštampane dokumente ili faksove
(samo MFC).
• NE stavljajte proizvod pored izvora smetnji, kao što su zvučnici ili bazne jedinice bežičnih
telefona koje nije proizvela kompanija Brother. Tako se može ometati funkcionisanje elektronskih
komponenti u proizvodu.
• Pri nestanku električne energije mogu biti obrisane informacije iz memorije proizvoda.
5
Opšte mere opreza
UPOZORENJE
Plastične kese se koriste za pakovanje proizvoda. Sklonite te plastične kese podalje od beba
i dece da biste sprečili da se pomoću njih uguše. Plastične kese ne služe za igru.
• NE stavljajte toner kasetu, sklop toner kasete i bubnja, niti prihvatnik viška tonera u vatru.
Može da eksplodira i povredi vas.
• NE koristite zapaljive supstance u blizini proizvoda. NE koristite bilo kakvu vrstu spreja da
biste očistili unutrašnjost ili spoljašnjost proizvoda. Tako možete izazvati požar ili strujni udar.
Za informacije o tome kako se čisti proizvod pogledajte „User’s Guide” (Uputstvo za
upotrebu)/„Basic User’s Guide” (Uputstvo za osnovnu upotrebu): „Routine Maintenance”.
NE pokušavajte da koristite ovaj proizvod u slučaju zaglavljivanja papira ili prisustva otcepljenih
komada papira u proizvodu. Duži dodir papira sa fjuzerom može dovesti do požara.
NE koristite usisivač da biste sakupili prosut toner. Na taj način možete dovesti do zapaljivanja
praha tonera unutar usisivača, što može izazvati požar. Pažljivo očistite prah tonera suvom,
mekom krpom bez dlačica i uklonite ga u skladu sa lokalnim propisima.
6
1
Isključite proizvod iz strujne utičnice pre čišćenja proizvoda i stakla skenera (samo MFC i DCP).
NE koristite tečna ili aerosolna sredstva za čišćenje. Za čišćenje koristite suvu, meku krpu bez
dlačica.
Izbegavajte korišćenje proizvoda tokom oluje sa grmljavinom. Može postojati neznatna opasnost
od strujnog udara u slučaju udara groma.
Ako dođete u dodir sa tonerom, pratite sledeća uputstva:
• Udisanje
Odmah zatražite pomoć lekara. U slučaju udisanja izvedite tu osobu na svež vazduh i pustite
je da miruje.
• Dodir s kožom
Odmah uklonite zagađenu odeću i operite izloženu površinu kože obilno vodom ili sapunicom.
• Dodir s očima
Potražite pomoć lekara. Ako supstanca dospe u oči, odmah isperite obilno vodom najmanje
15 minuta.
• Gutanje
Odmah zatražite pomoć lekara. Isperite usta vodom i popijte 200−300 ml vode.
Za dodatne informacije o bezbednosti tonera korišćenih u proizvodu idite na sledeću adresu da
biste pročitali sigurnosne listove (SDS) http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
7
VRELA POVRŠINA
Po završetku korišćenja proizvoda neki njegovi unutrašnji delovi mogu biti veoma vreli. Sačekajte
najmanje 10 minuta da se proizvod ohladi pre nego što dodirnete njegove unutrašnje delove.
(Samo MFC i DCP)
Ovaj proizvod je težak i ima više od 20 kg. Da biste sprečili eventualne povrede, proizvod treba
da podižu bar dve osobe. Jedna osoba treba da drži prednju stranu proizvoda, a druga zadnju,
kao na donjoj slici. Pazite da ne priklještite prste pri spuštanju proizvoda.
(Samo MFC)
Vodite računa pri izmeni telefonskih kablova. Nikad ne dodirujte izložene telefonske žice niti
kontakte, osim ako je telefonski kabl izvučen iz zidne utičnice. Nikad ne postavljajte telefonske
kablove tokom oluje sa grmljavinom. Nikad ne postavljajte telefonsku utičnicu na vlažno mesto
ili na mesto na koje može dospeti vlaga, npr. blizu frižidera ili nekog drugog uređaja koji stvara
kondenzaciju. Tako možete izazvati strujni udar.
8
OPREZ
(Samo MFC i DCP)
Na nekim delovima proizvoda može doći do povređivanja ako se poklopac (osenčen) snažno
zatvori. Obratite pažnju kada stavljate ruku na mesta prikazana na slikama i NE zatvarajte
poklopce silom.
(Samo MFC i DCP)
Da biste sprečili povređivanje, pazite da ne stavite prste na mesta prikazana na slikama.
9
VAŽNO
NE skidajte i ne oštećujte nalepnice opreza i upozorenja unutar proizvoda.
200°C
390°F
200°C
390°F
10
Bezbedno priključivanje proizvoda
1
UPOZORENJE
Unutar proizvoda se nalaze visokonaponske elektrode. Pre čišćenja unutrašnjosti proizvoda
proverite da li ste prvo otkačili telefonski kabl (samo kod MFC), a zatim kabl za napajanje iz
strujne utičnice. Tako ćete sprečiti da dođe do strujnog udara.
NE hvatajte utikač vlažnim rukama. Tako možete izazvati strujni udar.
Utikač uvek mora biti do kraja uvučen.
Ovaj proizvod treba priključiti na izvor naizmenične struje čije su karakteristike unutar opsega
naznačenih na nalepnici sa specifikacijama. NE priključujte ga na izvor jednosmerne struje niti
na invertor. Ako ste u nedoumici, kontaktirajte kvalifikovanog električara.
NE dozvolite da nešto naleže na kabl za napajanje. NE postavljajte ovaj proizvod tako da kabl
za napajanje može biti nagažen niti na mesto gde može da se zaglavi ili prignječi. Na taj način
kabl može da se ošteti ili izliže.
11
Kako bi se osiguralo bezbedno rukovanje, isporučeni utikač sme da se priključi samo u standardnu
strujnu utičnicu ožičenu standardnim strujnim kablovima. Ako je isporučen, tropolni utikač mora biti
priključen samo u standardnu tropolnu strujnu utičnicu koja je pravilno uzemljena preko kućnog
ožičenja.
Koristite isključivo kabl za napajanje priložen uz proizvod.
NE stavljajte ovaj proizvod na mesto gde kabl može biti razvlačen ili izložen bilo kakvim
naprezanjima. Na taj način kabl može da se ošteti ili izliže.
NE koristite proizvod ako je kabl za napajanje izlizan ili oštećen. Na taj način može doći do
strujnog udara ili požara.
Brother NE preporučuje korišćenje produžnog kabla bilo koje vrste.
12
Servisiranje proizvoda
1
NE pokušavajte sami da popravljate ovaj proizvod zato što vas otvaranje ili uklanjanje poklopaca
može izložiti opasnom naponu i drugim opasnostima i može poništiti garanciju. Ako imate bilo
kakvih problema sa proizvodom, kontaktirajte Brother korisničku službu ili lokalnog zastupnika
kompanije Brother.
UPOZORENJE
Ako proizvod padne ili se ošteti kućište, može doći do strujnog udara. Isključite proizvod iz strujne
utičnice i kontaktirajte Brother korisničku službu ili lokalnog zastupnika kompanije Brother.
OPREZ
Ako se proizvod neuobičajeno zagreje, emituje dim, bilo kakav jak miris ili ako slučajno prospete
bilo kakvu tečnost po njemu, odmah izvucite njegov strujni kabl iz strujne utičnice. Kontaktirajte
Brother korisničku službu ili lokalnog zastupnika kompanije Brother.
VAŽNO
Ako proizvod ne funkcioniše pravilno kada pratite uputstva za njegovu upotrebu, izmenite
samo one komande koje su objašnjene u uputstvu za upotrebu. Nepravilno podešavanje
drugih komandi može dovesti do oštećivanja i često će zahtevati obimno angažovanje
kvalifikovanog tehničara radi vraćanja proizvoda u normalno radno stanje.
13
Garancija i odgovornost za proizvod
1
Ništa što je navedeno u ovom uputstvu ne utiče ni na koju postojeću garanciju za proizvod, niti se
na osnovu nje može zaključiti postojanje bilo kakve dodatne garancije za proizvod. Nepridržavanje
mera predostrožnosti u ovom uputstvu može poništiti garanciju proizvoda.
Odobrenje (samo MFC)
1
OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN RADU SA DVOŽILNOM ANALOGNOM JAVNOM TELEFONSKOM
LINIJOM NA KOJOJ SE NALAZI ODGOVARAJUĆI PRIKLJUČAK.
Kompanija Brother napominje da ovaj proizvod možda neće funkcionisati dobro van zemlje u kojoj je
kupljen i ne daje nikakvu garanciju za slučaj korišćenja ovog proizvoda na javnim telekomunikacionim
linijama neke druge zemlje.
Izjava o usklađenosti (samo za Evropu)
1
Mi, kompanija Brother Industries, Ltd.,
sa sedištem u: 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da je ovaj proizvod usklađen sa osnovnih zahtevima svih relevantnih direktiva i propisa
koji važe unutar Evropske zajednice.
Izjava o usklađenosti (Declaration of Conformity) može da se preuzme sa našeg sajta. Posetite
http://solutions.brother.com/ i:
i izaberite „Europe”
i izaberite svoju zemlju
i izaberite model
i izaberite „Manuals” i svoj jezik, a zatim kliknite na „Search”
i izaberite Izjavu o usklađenosti
i kliknite na „Download”
Izjava će biti preuzeta u vidu PDF datoteke.
Izjava o usklađenosti za R&TTE (radio i telekomunikacije)
Direktiva 1999/5/SE (samo Evropa) (odnosi se na modele sa
telekomunikacionim i/ili radio interfejsima)
Mi, kompanija Brother Industries, Ltd.,
sa sedištem u: 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,
izjavljujemo da su ovi proizvodi usklađeni sa odredbama R&TTE Direktive 1999/5/SE. Kopija Izjave
o usklađenosti može da se preuzme praćenjem uputstava datih u odeljku Izjava o usklađenosti
(samo Evropa).
14
1
Oznaka CE za uređaje sa bežičnim LAN-om (samo Evropa)
(samo modeli sa funkcijom bežičnog LAN-a)
1
Ovaj proizvod podržava bežični LAN.
Isključite uređaj iz struje
1
OPREZ
Ovaj proizvod se mora postaviti blizu lako pristupačne strujne utičnice. U slučaju nužde, morate
izvući kabl za napajanje iz strujne utičnice da biste potpuno prekinuli napajanje električnom
energijom.
Priključivanje na LAN (modeli sa mrežnim priključkom)
1
OPREZ
NE priključujte ovaj proizvod na LAN priključak na kome može doći do prenapona.
Radio-smetnje
1
Ovaj proizvod je usklađen sa standardom EN55022 (CISPR publikacija 22)/klasom B.
15
Informacije o reciklaži u skladu sa Direktivom za zbrinjavanje
električnog i elektronskog otpada i Direktivom o baterijama
Oznaka na proizvodu
1
Oznaka na bateriji
Samo za Evropsku uniju
Proizvod/baterija je označen/a jednim od gornjih simbola za reciklažu. To znači da uređaj/bateriju
na kraju svog radnog veka morate odložiti na odgovarajuće mesto za prikupljanje, odvojeno od
normalnog kućnog nerazvrstanog otpada.
Izjava o kvalifikaciji za međunarodni standard ENERGY STAR ®
Svrha međunarodnog programa ENERGY STAR ® je promovisanje razvoja i popularizacije
energetski efikasnih kancelarijskih uređaja.
Kompanija Brother Industries, Ltd., kao jedan od ENERGY STAR ® partnera, je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava ENERGY STAR ® specifikacije u pogledu energetske efikasnosti.
16
1
Žigovi
1
Brother logotip je registrovani žig kompanije Brother Industries, Ltd.
Naziv Brother je žig kompanije Brother Industries, Ltd.
Nazivi Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook i Internet Explorer su
registrovani žigovi ili žigovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
Nazivi Apple, Macintosh, Safari, Mac OS, iPad, iPhone i iPod touch su žigovi kompanije Apple Inc.
registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama. Naziv AirPrint je žig kompanije
Apple Inc.
Naziv Linux je registrovani žig Linusa Torvaldsa u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim
zemljama.
Naziv UNIX je registrovani žig konzorcijuma The Open Group u Sjedinjenim Američkim Državama
i drugim zemljama.
Naziv Intel je žig kompanije Intel Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
Nazivi Adobe, Illustrator, PostScript, PostScript 3 i Reader su registrovani žigovi ili žigovi kompanije
Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.
Nazivi Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 i Wi-Fi Protected Access su oznake
udruženja Wi-Fi Alliance.
Nazivi Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi i Wi-Fi Alliance su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
Naziv FLICKR je registrovani žig kompanije Yahoo! Inc.
Naziv AOSS je žig kompanije Buffalo Inc.
Nazivi Google, Google Cloud Print, Google Drive, Picasa, Picasa Web Albums i Android su žigovi
kompanije Google Inc. Upotreba ovih žigova mora biti u skladu sa Google Permissions.
Naziv Nuance, Nuance logotip, PaperPort i ScanSoft su žigovi ili registrovani žigovi kompanije
Nuance Communications, Inc. ili njenih povezanih kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama
i/ili drugim zemljama.
Svaka kompanija čiji su nazivi softvera pomenuti u ovom priručniku ima ugovor o licenciranju
softvera specifičan za programe koji su u njenom vlasništvu.
Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda kompanija prisutnih u proizvodima kompanije Brother,
sa njima povezana dokumentacija i svi drugi materijali predstavljaju žigove ili registrovane
žigove tih odgovarajućih kompanija.
17
Napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda
1
Ovaj proizvod sadrži softver otvorenog izvornog koda.
Posetite sajt Brother Solutions Center na adresi http://solutions.brother.com/ da biste pogledali
napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima.
Autorska prava i licenca
1
© 2012 Brother Industries, Ltd. Sva prava zadržana.
Ovaj proizvod sadrži softver koji su razvili sledeći dobavljači:
© 1983−1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. SVA PRAVA ZADRŽANA.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj proizvod sadrži softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila kompanija ZUKEN ELMIC, Inc.
Ostale informacije
1
Naziv FlashFX ® je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.
FlashFX ® Copyright 1998−2010 Datalight, Inc.
Zavod za patente SAD 5,860,082/6,260,156.
Naziv FlashFX ® Pro™ je žig kompanije Datalight, Inc.
Naziv Reliance™ je žig kompanije Datalight, Inc.
Naziv Datalight ® je registrovani žig kompanije Datalight, Inc.
Copyright 1989−2010 Datalight, Inc. Sva prava zadržana.
Brother korisnička služba
Korisnička služba
1
1
Za kontakt-podatke lokalnog zastupnika kompanije Brother posetite sajt http://www.brother.com/
Lokacije servisnih centara
Za spisak servisnih centara u vašoj zemlji obratite se lokalnom zastupniku kompanije Brother.
Adrese i telefone lokalnih zastupnika možete naći na sajtu http://www.brother.com/ biranjem
odgovarajuće zemlje.
18
1
Protivzakonita upotreba uređaja za kopiranje
(samo MFC i DCP)
1
Reprodukovanje određenih predmeta ili dokumenata u cilju prevare je protivzakonito. U nastavku
sledi nepotpuna lista dokumenata čije kopiranje može biti protivzakonito. Predlažemo vam da se
posavetujete sa svojim pravnim savetnikom i/ili relevantnim nadležnim institucijama ako imate
nedoumica u pogledu neke stavke ili dokumenta:
 Novčanice
 Menice ili druge potvrde o dugu
 Potvrde o oročenju
 Dokumenta o vojnoj službi ili regrutaciji
 Pasoši
 Poštanske marke (poništene ili neponištene)
 Dokumenta o imigraciji
 Dokumenta o socijalnoj pomoći
 Čekovi ili menice državnih institucija
 Identifikacioni bedževi ili amblemi
Pored toga, u nekim zemljama je zabranjeno kopirati vozačke i/ili saobraćajne dozvole.
Dela zaštićena autorskim pravima se zakonski ne mogu kopirati, sa izuzetkom „poštenog
korišćenja” koje se odnosi na njihove pojedine delove. Višestruko umnožavanje predstavlja
neprimerenu upotrebu. Umetnička dela treba u tom smislu smatrati ekvivalentnim delima
zaštićenim autorskim pravima.
19
www.brotherearth.com
Download

Uputstvo o bezbednosti proizvoda1