Poštovani građani,
Ovim letkom Skupština opštine
Milići, koju čine vaši predstavnici- odbornici,
nastoji da vas pravovremeno,
potpuno i istinito informiše o radu i donijetim
aktima od zajedničkog – javnog interesa,
odnosno da vam pruži mogućnost zaštite
vašeg ličnog interesa.
Otvorena lokalna vlast uz vaše aktivno
učešće je još jedan korak u zajedničkom
nastojanju da na najbolji način iskoristimo
sve svoje kapacitete radi poboljšanja uslova
života u našoj opštini.
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
Info letak Skupštine opštine Milići
OPŠTINA
MILIĆI
INFOSO
Informacije sa 33.sjednice SO-e Milići,
održane 28.12.2011. godine
Opština Milići, Jovana Dučića br.2
tel:056/740-195; faks:056/745-431
е-mail:[email protected]
www.opstinamilici.org
Info letak Skupštine opštine Milići
INFORMACIJE
SA 33. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI
Trideset treća redovna sjednica Skupštine opštine Milići održana je
28.decembra 2011.godine, u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa
početkom rada u 10,10 časova.
Sjednici je prisustvovalo 17. Odbornika.
Skupštini su prisustvovali, osim odbornika, načelnik opštine Živojin
Jurošević, zamjenik načelnika Mile Lalović,predstavnici medija, predstavnici
OSCE, predstavnik LOT tima,predstavnik Asocijacije Budni posmatrač, te
izvjestioci po tačkama dnevnog reda.
Odbornici su na 33. Sjednici SO-e Milići donijeli sledeće odluke i
druga akta:
1. Odluka o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Milići za 2012.godinu,
broj 01-022-120/11.
2.Odluka o usvajanju Budžeta Opštine Milići za 2012.godinu, broj 01-40030/11.
3.Odluka o izvršenju Budžeta Opštine Milići za 2012.godinu, broj 01-400-301/11.
4.Odluka o usvajanju Plana investicija za 2012.godinu, brpj 01-022-107/11.
8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plasiranju sredstava za stimulativno
kreditiranje od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011.godini,
broj 01-022-131-1/10.
9.Odluka o imenovanju članova Savjeta za kulturu, broj 01-022-139/11.
10.Odluka o usvajanju Programa rada Centra za socijalni rad Milići za
2012.godinu, broj 01-022-133/11.
11.Odluka o usvajanju Plana i Programa rada Teritorijalne vatrogasne jedinice
Milići za 2012.godinu, broj 01-022-134/11.
12.Odluka o usvajanju Programa rada civilne zaštite za 2012.godinu, broj 01022-135/11.
13.Odluka o usvajanju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od
vodnih naknada za 2012.godinu, broj 01-022-145/11.
14.Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za šume za
2012.godinu, broj 01-022-144/11.
15.Odluka o usvajanju Programa korišćenja sredstava od naknada za
eksploataciju mineralnih sirovina za 2012.godinu, broj 01-022-143/11.
16.Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora
Javne ustanove Centar za socijalni rad Milići, broj 01-022-141/11.
17.Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova
Upravnog odbora predškolske ustanove „Poletarac“ Milići, broj 01-022-98-1/11
5. Odluka o početnoj prodajnoj cijeni građevinskog zemljišta na području
opštine Milići za 2012.godinu, broj 01-02-137/11.
18.Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana
Upravnog odbora Javne ustanove „Sportski centar Milići“ Milići, broj 01-02270/10.
6.Odluka o naknadi predsjedniku i članovima Opštinske izborne komisije za
2012.godinu, broj 01-022-146/11.
19.Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Javne ustanove Centar
za socijalni rad Milići, broj 01-022-141-1/11.
7.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti
lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Milići, broj 01022-43/08.
20.Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora PU
„Poletarac“ Milići i člana Upravnog odbora JU „Sportski centar Milići“ Milići,
broj 01-022-142-1/11.
Svi akti su objavljeni u „Službenom glasniku Opštine Milići“ br.13/11, od
30.12.2011. godine.
Download

INFOSO - Opština Milići