Udruženje internih revizora u BiH,
Centar za unapređenje korporativnog upravljanja Banja Luka
priznatog kao IIA u BiH kod IIA Global
Ul. Jovana Dučića 23 a
Ul. Dolina 2/II
78000 Banja Luka
71000 Sarajevo
POZIV ZA UČEŠĆE
Poštovani,
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Seminar koji organizuje Udruženje/Institut internih revizora u BiH u
saradnji sa Centrom za unapređenje korporativnog upravljanja Banja Luka, koji će se održati
11. decembra 2014. godine u Banja Luci
Univrezitet za poslovne studije Banja Luka, ul. Jovana Dučića br. 23 , 78000 Banja Luka
Seminar se organizuje s ciljem promoviranja struke interne revizije i korporativnog upravljanja i
razmjene međusobnih iskustava i znanja.
U svojstvu predavača, na Seminaru će učestvovati predstavnici državnih institucija kao što su: Centralna
banka Bosne i Hercegovine, Centralna harmonizacijska jednica Bosne i Hercegovine, Agencija za javne
nabavke Bosne i Hercegovine, Služba za reviziju institucija Republike Srpske.
Seminar je namjenjen revizorima, posebno internim revizorima, članovima odbora za reviziju,
predstavnicima uprava i organa upravljanja i ostalima koji pokazuju interes za reviziju i korporativno
upravljanje.
Učešćem na ovom Seminaru, imaćete mogućnost i priliku steći nova iskustava i međusobno razmjeniti
informacije na polju interne revizije, finansija i korporativnog upravljanja, te kako i na koji način
unaprijediti organizaciju u kojoj radite i sve ono što bi eventualno moglo pomoći nama kao zemlji u
razvoju, te našim internim revizorima i ostalim uposlenicima koji su zaduženi za rad u gore navedenim
oblastima i kako da primjenimo najbolju praksu.
Vjerujemo da će Vaša institucija prepoznati potrebu i uputiti Vas na ovaj Seminar.
S postovanjem
Prilog: Program seminara zajedno sa informacijom o predavačima.
PROGRAM SEMINARA
Četvrtak, 11.12.2014. godine
MJESTO ODRŽAVANJA
Moderator: Mr.sc. Boško Čeko
09:30 - 10:00
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
BANJA LUKA
Ul. Jovana Dučića 23
78000 Banja Luka
Uvodničari Seminara:
Alma Delić, predsjednica IIA u BiH
Zoran Babić, predsjednik Centra za unapređenje korporativnog upravljanja
10:00 - 10:30
MATERIJAL
“Aktuelnosti IIA”
Mr. sc. Ankica Kolobarić
U kotizaciju je uračunato prisustvo
seminaru, pisani materijal, kafe pauza i
ručak.
10:30—11:00
“Planiranje interne revizije”
KOTIZACIJA
Iznos kotizacije: 150 KM + PDV
Doc.dr. Dragan Kulina
11:00—11:30 - Kafe pauza
11:30—12:00
Uplata: gotovinski ili na žiro račun:
MOJA BANKA - 1374706002346653
UniCredit banka—3833202266338176
“Izvještavanje interne revizije”
Doc.dr. Milovan Bojić
12:00—12:30
SATI EDUKACIJE
“Metodologija interne revizije u javnom sektoru”
Seminar se priznaje kao 7 sati KPE od
strane IIA u BiH.
Broj priznatih sati od strane SRRF će biti
objavljen naknadno.
Mr.sc. Njegoš Pavlović
12:30—13:00
“Novi Zakon o javnim nabavkama BiH”
Đinita Fočo, dipl. pravnik
PRIJAVA
Prijave slati na mail:
[email protected]
Kontakt:
T: 033 251 700 F: 033 251 701
13:00—14:00—Ručak
*Organizator zadržava pravo izmjene i dorade Programa
INSTITUT INTERNIH REVIZORA U BIH, Ul.
Dolina 2/II, 71000 Sarajevo
SEMINAR
u saradnji sa Udruženjem/ Institutom internih revizora u BiH i
Centrom za unapređenje korporativnog upravljanja Banja Luka
Univerzitet za poslovne studije, Ul. Jovana Dučića 23, Banja Luka
11. decembar 2014. godine
PREDAVAČI I TEME
Alma DELIĆ, dipl.oec.
Uvodničar
Diplomirani ekonomista, ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor,
sa bogatim
iskustvom u oblasti interne i eksterne revizije u privrednom i javnom sektoru. Redovan
je predavač u Institutu internih revizora na seminarima i Školi za interne revizore, kao i
u Institutima u regionu (Srbija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora). Jedna je od osnivača
i predsjednica Instituta internih revizora u BiH.
Dr. Sc. Zoran BABIĆ
Uvodničar
Doktor ekonomskih nauka stalno zaposlen na Univerzitetu za poslovne studije Banja
Luka, na predmetima vezanim za oblasti računovodstva i revizije. Doktorirao, 2011.g
na Univerzitetu za poslovne studije na temu „ Korporativno upravljanje i finansijsko
izvještavanje u uslovima globalne ekonomske krize“. Posjeduje bogato iskustvo na
rukovodećim pozicijama privrednih društava i javnih preduzeća. Trenutno je
predsjednik Odbora za reviziju preduzeća „Vodovod“ a.d. Banja Luka. Predsjednik je
Centra za unapređenje korporativnog upravljanja i takođe i njegov osnivač. Centar
trenutno broji 370 članova, od tog su 20 doktora nauka, 30 magistara, a ostali članovi
su diplomirani ekonomisti i pravnici.
Mr.sc. Boško ČEKO
Moderator Seminara
Narodna skupština Republike Srpske je 06.10.2000 godine donijela Odluku da se
za Glavnog revizora javnog sektora Republike Srpske imenuje BOŠKO ČEKO,
na period od 5 godina. Narodna skupština Republike Srpske je 21. decembra
2005 godine donijela Odluku o potvrđivanju imenovanja Glavnom revizoru
Republike Srpske, Bošku Čeki na period od 7 (sedam) godina. Potvrđeni mandat
je istekao 2012. godine. U periodu mandata Glavnog revizora, Glavna služba kao
institucija je ostvarila značajne rezultate. Prije svega, Glavna služba je svojim
javnim predstavljanjem revizorskih izvještaja i preporukama datim u revizorskim izvještajima, doprinijela
uspostavljanju i poboljšanju finansijske discipline u Republici Srpskoj, kao i transparentnom izvještavanju o
trošenju javnog novca.
SEMINAR
u saradnji sa Udruženjem/ Institutom internih revizora u BiH i
Centrom za unapređenje korporativnog upravljanja Banja Luka
Univerzitet za poslovne studije, Ul. Jovana Dučića 23, Banja Luka
11. decembar 2014. godine
PREDAVAČI I TEME
Mr. sc. Ankica KOLOBARIĆ, dipl.oec.
Tema: “Aktuelnosti IIA “
Magistar ekonomskih nauka, ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor. Posjeduje
bogato bankarsko iskustvo posebice u području upravljanja bankama i internoj reviziji.
Jedan je od suosnivača, aktivan član i redovan predavač u Udruzenju/Institutu internih
revizora u BIH. Od 01.06.2008. godine obnaša dužnost viceguvernera Centralne
banke Bosne i Hercegovine. Predsjednica Skupštine i član UO Instituta internih
revizora u Bosni i Hercegovini.
Doc. dr. Milovan BOJIĆ
Tema: “Izvještavanje interne revizije”
Od 2001 godine radi u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske
na poslovima i radnim zadacima višeg revizora, vođe revizorskog tima, od 2006
godine radi na poslovima rukovodilac sektora revizije. Angažovan na Univerzitetu
za poslovne studije na izvođenju nastave iz računovodstva i revizije. Posjeduje
zvanje ovlaštenog računovođe, ovlaštenog revizora i ovlaštenog internog revizora.
Ima iskustvo na rukovodećim poslovima iz oblasti finansija u privredi i javnom
sektoru.
Đinita FOČO, dipl. pravnik
Tema: “Novi zakon o javnim nabavkama BiH”
Direktorica Agencije za javne nabavke BiH, po struci je diplomirana pravnica, a
diplomu je stekla na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Prije imenovanja na mjesto
direktorice Agencije za javne nabavke BiH 2005., tri godine provela je u Ministarstvu finansija i trezora BiH na mjestu pravnog savjetnika za saradnju sa
Svjetskom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, te koordinatora na projektu Evropske komisije - javne nabavke.Od 2003. do 2006. godine bila je koordinator za Projekat Reforma javnih nabavki u Bosni i Hercegovina - CARDS Projekat - faza I i II, te 2006. godine članica pregovaračkih timova BiH za sporazum
CEFTA i sporazum SAA.
SEMINAR
u saradnji sa Udruženjem/ Institutom internih revizora u BiH i
Centrom za unapređenje korporativnog upravljanja Banja Luka
Univerzitet za poslovne studije, Ul. Jovana Dučića 23, Banja Luka
11. decembar 2014. godine
PREDAVAČI I TEME
Doc. Dr. Dragan KULINA,
Tema: “Planiranje interne revizije”
Ima 25 godine radnog iskustva koje je sticao u privredi i javnom sektoru kao
rukovodilac, stručni saradnik, referent, direktor sektora finansija i računovodstva.
Bio je član, potpredsjednik i predsjednik u više upravnih i nadzornih odbora
državnih preduzeća, dioničkih društava i javnih ustanova. Kao član ili vođa više
ekspertnih i radnih grupa, učestvovao je u različitim domaćim i stranim projektima.
Posjeduje zvanja Ovlaštenog revizora i Ovlaštenog internog revizora. U
zvanju docenta na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu predaje Računovodstvo i Reviziju.
Mr. sc. Njegoš PAVLOVIĆ
Tema: “Metodologija interne revizije u javnom sektoru”
Pomoćnik direktora za razvoj interne revizije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici
Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. U okviru Projekta PIFC, uz
nadzor eksperata konsultantske kuće ''PKF'' završio sve nivoe obuka iz oblasti
interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole, te stekao zavanje Instruktora.
Posjeduje zvanje ovlašćenog internog revizora. Od 2010. godine zaposlen u
Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora BiH na poziciji
pomoćnika direktora za razvoj interne revizije. Učestvovao u realizaciji projekata iz
oblasti javnih finansija koji su finansirani od Svjetske banke i od Evropske unije,
kao što su Projekat SITAP (eng. Social Insurance Technical Assistence Project),
Projekat PIFC (eng.PIFC – Public Internal Financial Control), te Projekat SPFM
(Jačanje upravljanjem javnim finansijama).
Član u više ekspertskih radnih grupa u javnom sektoru BiH za izradu dokumenata
iz oblasti interne revizije za javnom sektoru BiH (radne grupe za izradu okvirnih dokumenata Etičkog kodeksa,
Povelje interne revizije, Priručnika za interne revizore...).
Član u IACOP PEM-PAL-a, (Zajednice prakse interne revizije u okviru PEM-PAL-a) koja se bavi razvojem
interne revizije u 22 zemlje članice pod okriljem
Download

Seminar "Interna revizija i korporativno upravljanja"