OBAVIJEST ZA MEDIJE - PROJEKAT
Sarajevo, 28.10.2014.g.
Seminar "Javne nabavke u sektoru odbrane – rizik od pojave korupcije"
- Poziv za medije Centar za sigurnosne studije u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije, implementira projekat koji finansira Evropska unija "Mapiranje rizika od pojave
korupcije u sigurnosnom sektoru", čije je cilj da sačini analizu i predstavi javnosti mapu glavnih
rizika od korupcije u strukturama sigurnosti u BiH.
Dosadašnjim istraživanjima na projektu, kao i kroz razgovore sa predstavnicima sigurnosnih
institucija, javne nabavke u sektoru odbrane identifikovane su kao jedna od rizičnih oblasti za
pojavu korupcije. Stoga se ukazalo neophodnim organizovati jedan edukativni seminar posvećen
ovoj temi. Posebna nam je čast pozvati medije da propratite seminar na temu:
“Javne nabavke u sektoru odbrane – rizik od pojave korupcije”
koji će se održati
30. oktobra 2014.g. s početkom u 09,30 sati
u Hotelu Crystal, Hrasnička cesta broj 14, Ilidža, Sarajevo
Medijima će biti omogućeno da uzmu izjave prije početka seminara, te da proprate uvodna
obraćanja.
***
Seminar ima za cilj da se, kroz predavanja domaćih i stranih eksperata, odgovorna lica za nabavke
u sektoru odbrane u BiH upoznaju i dodatno edukuju o pravnim normama i rizicima vezanim za
javne nabavke, te sa specifičnostima javnih nabavki u ovoj oblasti.
U prilogu se nalazi dnevni red seminara.
Za više informacija molimo Vas da kontaktirate:
Alma Kovačević, koordinator projekta
Tel: 033 262 456
E-mail: [email protected]
Centar za sigurnosne studije, Branilaca Sarajeva 13, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina
Tel.: + 387 33 262 455/456  Fax: + 387 33 223 250  [email protected]  www.css.ba
Mapiranje rizika od pojave korupcije u sigurnosnom sektoru
DNEVNI RED
09:00
Uvodna izlaganja
09,30
Sesija I
09,45
11,00
Sesija II
11,30
Javne nabavke u sektoru odbrane – rizik od pojave korupcije
Sarajevo, 30. oktobar 2014. godine
Hotel"Crystal"
Dolazak, registracija učesnika, davanje izjava za medije
Dobrodošlica i otvaranje seminara
Denis Hadžovid, generalni sekretar CSS-a
Mevludin Džindo, pomodnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije
Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama
Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke BiH
Diskusija
Pauza
Podzakonski akti o javnim nabavkama
Eva Radeva, ključni pravni ekspert, EU projekat: „Jačanje sistema javne nabavke u Bosni i
Hercegovini“
Diskusija
12,45-14,00
Sesija III
14,00
15,15
Sesija IV
15,30
16,45
Učesnici
Pauza za ručak
Rizik od zloupotrebe procedura javnih nabavki
Dr. Laszlo Velikovszky, voditelj tima, EU projekat: „Jačanje sistema javne nabavke u Bosni i
Hercegovini“
Diskusija
Pauza
Predstavljanje Strategije za borbu protv korupcije 2015-2019 i Akcionog plana sa
osvrtom na mjere koje treba provoditi sektor odbrane
Mevludin Džindo, pomodnik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe
protiv korupcije
Diskusija
Predstavnici institucija sektora odbrane u BiH
Centar za sigurnosne studije, Branilaca Sarajeva 13, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina
Tel.: + 387 33 262 455/456  Fax: + 387 33 223 250  [email protected]  www.css.ba
OBAVIJEST ZA MEDIJE - PROJEKAT
Sarajevo, October 28th 2014
Seminar "Public procurement in the defense sector - risks of corruption"
- Media Advisory Centre for security studies, in coordination with the Agency for Prevention of Corruption and
Coordination of the Fight against Corruption, is implementing the EU funded project "Mapping
Corruption Risks in the defense sector". The project aims to analyze, explain and present a
map of the main risks of corruption in the military, police and security agencies in BiH to the
general public.
Former project research and discussions with representatives of the security sector have indicated
that public procurement in the defense sector is one of the high-risk areas for corruption. It is,
therefore, necessary to organize an educational seminar on this issue. We cordially invite
representatives of media to cover the Seminar on
“ Public procurement in the defense sector - risks of corruption ”
which will take place on
30 October 2014 starting at 09,30 hrs
in Hotel Crystal, Hrasnička cesta 14, Ilidža-Sarajevo.
The representatives of media will be able to take statements before the beginning of the
seminar and to follow the welcome speeches.
The aim of the Seminar is to introduce and educate the officials responsible for public procurement
in the defense sector on legal provisions and risks related to the public procurement, as well as to
other important details on this issue, through the presentations of local and international experts.
Please find enclosed the agenda of the Seminar.
For more information, please contact:
Alma Kovačević, project coordinator
Tel: 033 262 456
E-mail: [email protected]
Centar za sigurnosne studije, Branilaca Sarajeva 13, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina
Tel.: + 387 33 262 455/456  Fax: + 387 33 223 250  [email protected]  www.css.ba
Mapping Corruption Risks in the Security Sector
AGENDA
09:00
Opening remarks
09,30
Session I
09,45
11,00
Session II
11,30
Public procurement in the Defense Sector – risks of corruption
Sarajevo, 30. October 2014.
Hotel "Crystal"
Arrival, registration of participants
Welcome speeches and opening of the seminar
Denis Hadžovid, CSS Secretary General
Mevludin Džindo, Assistant Director of the Agency for the Prevention of Corruption and
Coordination of the Fight against Corruption
Changes and amendments to the Law on public procurement
Đinita Fočo, Director of the Public Procurement Agency of B&H
Discussion
Break
By-laws on public procurement
Eva Radeva, Senior Legal and Institutional Expert, EU project: „Strengthening the public
procurement system in Bosnia and Herzegovina“
Discussion
12,45-14,00
Session III
14,00
15,15
Session IV
15,30
16,45
Participants
Lunch break
Risks of misuse of public procurement procedures
Dr. Laszlo Velikovszky, Ph.D, Team Leader, EU project: „Strengthening the public
procurement system in Bosnia and Herzegovina“
Discussion
Break
Presentation of the draft Strategy for the fight against corruption (2015-2019) and draft
Action plan with special regards to measures to be implemented by the defense sector
Mevludin Džindo, Assistant Director of the Agency for the Prevention of Corruption and
Coordination of the Fight against Corruption
Discussion
Representatives of institutions in the defense sector
Centar za sigurnosne studije, Branilaca Sarajeva 13, Sarajevo, 71000, Bosnia and Herzegovina
Tel.: + 387 33 262 455/456  Fax: + 387 33 223 250  [email protected]  www.css.ba
Download

Javne nabavke u sektoru odbrane – rizik od pojave korupcije