INTERNATIONAL UNIVERSITY OF SARAJEVO
INTERNACIONALNI UNIVERZITET U SARAJEVU
Fakultet menadžmenta i javne uprave
Odsjek ekonomije i menadžmenta
Studijski program
menadžmenta i rukovođenja
Akademska godina: 2014/15.
Copyright IUS ©2014. All rights reserved.
FBA
Faculty of Business and Administration
-3-
SADRŽAJ
1
O Univerzitetu
1
2
O Fakultetu menadžmenta i javne uprave
3
3
Naši studenti
5
4
Osiguranje kvaliteta
6
5
Evropski sistem prijenosa bodova (ECTS)
7
6
Trajanje studija, dodjeljivanje ECTS bodova i dodatka diplomi
8
7
Oblici provođenja nastave i provjere znanja studenata
8
8
Uvod u naučnu oblast i opći opis studija
10
9
Ciljevi studijskog programa
11
10 Mogućnost zaposlenja
11
11 Akademsko osoblje
12
12 I ciklus studija
19
12.1
Ciljevi i profil I ciklusa studija
19
12.2
Predviđeni ishodi učenja I ciklusa studija
20
12.3
Nastavni plan i program I ciklusa studija
22
12.4
Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa
24
13 II ciklus studija
26
13.1
Ciljevi i profil II ciklusa studija
26
13.2
Predviđeni ishodi učenja II ciklusa studija
26
13.3
Nastavni plan i program II ciklusa studija
27
13.4
Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija
28
14 III ciklus studija
29
14.1
Ciljevi i profil III ciklusa studija
29
14.2
Predviđeni ishodi učenja III ciklusa studija
30
14.3
Nastavni plan i program III ciklusa studija
30
14.4
Uvjeti za upis na III ciklus studija
32
-4-
1
O Univerzitetu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, neprofitna i nezavisna visokoškolska ustanova koja samostalno osigurava sredstva za
svoj rad, nudi obrazovanje na sva tri ciklusa studija kao i posebne programe za profesionalno usavršavanje u registriranim
oblastima. Obrazovanje se realizira putem naučnih i umjetničkih programa koji se međusobno prožimaju omogućujući
simbiozu tradicionalnih i novih disciplina. Univerzitet podstiče i promovira akademsku, kulturnu i društvenu saradnju sa
regionalnim i međunarodnim univerzitetima srodne orijenta cije.
Internacionalni univerzitet u Sarajevu akreditiran je od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i
upisan i državni Registar akreditrianih visokoškolskih ustanova u BiH koji se vodi pri Agenciji za razvoj obrazovanja i osiguranje
kvaliteta. IUS je i pridruženi član Evropske asocijacije univerziteta (European University Association - EUA).
Međunarodni karakter Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, sa studentima iz cijelog svijeta i akademskim osobljem sa
značajnim međunarodnim iskustvom, studijskim programima daje poseban kvalitet. Neposrednom interakcijom studenti
Univerziteta imaju privilegiju upoznavati različite kulture što im omogućava ne samo usvajanje znanja, kompentencija i vještina
iz uže oblasti studijskog programa već i stjecanje drugih vještina i iskustava koja su u globaliziranom svijetu izuzetno važna.
Pohađanje nastave na engleskom jeziku i praćenje međunarodnih naučnih i stručnih časopisa, uz korištenje najbolje literature
iz relevantnih oblasti, osigurava studentima kvalitetno obrazovanje iz oblasti specifičnih za Studijski program menadžmenta i
rukovođenja kao i uvid u savremene tokove ove oblasti.
Nastavni plan i program menadžmenta i rukovođenja usklađen je sa bolonjskim sistemom obrazovanja i bh. nacionalnim
okvirom kvalifikacija. Kroz veliki broj izbornih predmeta studenti imaju mogućnost upoznati se i sa sadržajima iz drugih
naučnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu čime je omogućena horizontalna prohodnost studenata. Svršeni studenti
dobijaju dvojezičnu diplomu i dodatak diplomi na engleskom i na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Nastavni plan i program I ciklusa studija također ispunjava uvjete za stjecanje diplome bakalaureata iz oblasti menadžmenta i
rukovođenja u Republici Turskoj na način koji je utvrdilo Vijeće za visoko obrazovanje Republike Turske (YÖK).
Osnivač IUS-a
Osnivač IUS-a je Fondacija za razvoj obrazovanja Sarajevo. Osnovana je u Sarajevu 2001. godine kao nevladina organizacija
neprofitnog karaktera s ciljem kreiranja uvjeta za unapređenje obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Misija IUS-a
Misija IUS-a je razvoj kompetentnih i pouzdanih ljudi koji pored sposobnosti samostalnog i kritičkog mišljenja imaju i snažan
osjećaj socijalne odgovornosti te doprinose razvoju nauke i tehnologije kao i prenošenju znanja na dobrobit društva.
Vizija IUS-a
IUS će težiti izvrsnosti koja će zadovoljiti i potrebe institucije čiji je primarni cilj kvalitetno obrazovanje, ali će kroz interdisciplinarnu
stukturu stvarati i prenositi znanjete tako postati međunarodna referentna tačka u obrazovanju i nauci.
Organizacione jedinice
Univerzitet ima sljedeće organizacione jedinice:
• Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS);
-5-
• Fakultet menadžmenta i javne uprave (FBA);
• Fakultet umjetnosti i društvenih nauka (FASS);
• Istraživački institut sa centrima.
Kampus
Kampus Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) smješten je na Ilidži, u blizini prirodnih izvora ljekovite vode i
arheološkog nalazišta iz rimskog razdoblja. Okružen prirodnim ljepotama, omeđen obalom rijeke Željeznice, naš univerzitet je
blizu poznatog sarajevskog parka Vrelo Bosne.
Dobro povezan s centrom Ilidže, središtem grada, aerodromom i drugim važnim odredištima, s lijepim pogledom na planine,
kampus je miran i prijatan za učenje.
Moderne prostorije za učenje i istraživački centri, ljubazno osoblje, i mnogobrojne mogućnosti kojima se akademski život
dopunjuje sa društvenim i kulturnim, pružaju jedinstvenu kombinaciju studiranja mladima iz cijeloga svijeta.
Bogati resursi IUS-a, biblioteka i čitaonice, bežični pristup internetu, pristup naučnim bazama podataka (kao što je npr. JSTOR),
smještajni kapaciteti, sportski tereni, restorani snažna su podrška nastavnim i vannastavnim aktivnostima studenata.
2
O Fakultetu menadžmenta i javne uprave
Fakultet menadžmenta i javne uprave nudi mogućnosti studiranja na sva tri ciklusa i na tri različita studijska programa koja
uključuju međunarodone i javne odnose, menadžment i rukovođenje i ekonomiju. Studijski programi osmišljeni su tako da
studentima osiguraju adekvatno profesionalno obrazovanje u željenoj oblasti, ali i da ih pripreme za samostalno, inteligentno
i kritičko razmišljanje.
Predavači Fakulteta menadžementa i javne uprave motivirani su i dinamični, predano prate napredak studenata i. pomažu im
u radu. Svi studijski programi ptraže aktivno i participativno učenje. Fakultet menadžmenta i javne uprave poštuje raznolikosti,
iskrenost, otvoreni razgovor, odgovornost prema društvu, predanost učenju kao i uspostavljanje i razmjenu vrijednosti. Imamo
sljedeće odsjeke:
ODSJEK EKONOMIJE I MENADŽMENTA na kojem se realizuju sljedeći studijski programi
ekonomija,
menadžment i rukovođenje.
Ekonomija
Program ekonomije omogućava razumijevanje naučnih principa i kasniju primjenu znanja u poslovanju. Metode učenja i
obrazovanja pripremljene su tako da podstaknu naše studente i na individualni i na timski rad. Svrha programa je pružiti znanje
iz ekonomske teorije i primjene u praksi. Nastava je organiziranaa tako da potiče studente na kreativno učenje. Motivirani
studenti mogu izabrati predmete koji ih upućuju na nastavak školovanja, odnosno postdiplomske studije.
Studij menadžmenta i rukovođenja
Nastavni plan na programu menadžmenta i rukovođenja sadrži osnovne predmete poput ekonomije, marketinga, matematike,
statistike, finansija, računovodstva, opće i socijalne psihologije, sociologije, optimizacije, strateškog i operativnog upravljanja.
Prema interesu, studenti mogu uzeti izborne predmete u određenom području. Osnovni predmeti pomoći će našim studentima
-6-
steći cjelovit pregled i sposobnost upravljanja resursima u organizacijama te strateškim i upravljačkim faktorima produktivnosti.
Studenti uče vrlo važne tehnike poput rizika i strateške analize, upravljanja lancem nabave, ulaganja i rukovođenje koje će im
pomoći da se takmiče na globalnoj areni.
ODSJEK MEĐUNARODNIH ODNOSA I JAVNE UPRAVE na kojem se realizuje studijski program
Međunarodni i javni odnosi
Međunarodni i javni odnosi
Studijski program međunarodnih i javnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) nudi dodiplomske studije
usmjerene na međunarodna i regionalna pitanja. Oblast međunarodnih odnosa sastoji se od izučavanja historije, politike,
ekonomije, kultura regionalnih sistema širom svijeta, međunarodne ekonomije, uzroka i posljedica ratova i uvjeta za mir,
uloge velikih međunarodnih sila i drugih država u svjetskim tokovima kao i uloge koje igraju pojedinci i grupe u kreiranju
međunarodnih sukoba i saradnje. Cilj programa je osposobiti studente da razumiju i koriste glavne koncepte, pristupe i teorije
u izučavanju međunarodnih odnosa, da analiziraju, interpretiraju i evaluiraju kretanja u svjetskoj politici. Ovaj multidisciplinarni
pristup pripremit će studente za rad u diplomatiji, novinarstvu, inostranim poslovima i drugom. Diplomanti međunarodnih
odnosa također mogu naći posao u javnom i privatnom sektoru, regionalnim i međunarodnim organizacijama kao i u vladinim
institucijama i nevladinom sektoru.
3
Naši studenti
Uključenost studenata u odlučivanje i unapređenje nastavnih procesa
Studentski parlament (SPIUS) predstavlja i zastupa studente i na taj način aktivno učestvuje u ostvarenju njihovih prava.
Studentski parlament (SPIUS) također delegira predstavnike u tijela Univerziteta čime omogućava punopravno ostvarivanje
prava i uključenosti studenata u procese donošenja odluka.
Predstavnici studenata također su uključeni u procese izrade, evaluacije te u periodične analize studijskih programa.
Savjetovanje studenata
Univerzitet pridaje posebnu važnost akademskom savjetovanju studenata. Unutar studijskog programa, dekan svakom
studentu neformalno dodjeljuje akademskog savjetnika koji ima obavezu da nadgleda i ocjenjuje napredak studenta te
ga savjetuje o obaveznim i izbornim predmetima koje treba prijaviti kako bi što uspješnije napredovao. Za vrijeme prijave
(registracije) predmeta, odnosno ovjere semestara, student je obavezan konsultirati se sa svojim akademskim savjetnikom
oko izbora i prijave predmeta u narednom semestru. Prije početka semestra akademski savjetnik studentu odobrava listu
predmeta za naredni semestar.
Promovrsanje mobilnosti studenata
Ured za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IRO) intenzivno radi na promoviranju mobilnosti
studenata kroz različite programe razmjene kao što su Erasmus+ i Mevlana. Pri tome studentima se osigurava priznavanje ECTS
bodova ostvarenih prilikom razmjene, a osoblje Ureda savjetuje studente i pomaže im da naprave odgovarajući izbor.
Studentski klubovi
Kako bi akademsko iskustvo bilo što potpunije, studentima IUS-a omogućene su raznovrsne vannastavne aktivnosti. Trenutno
aktivno je 19 studenskih klubova od kojih ćemo spomenuti IUS Rock Bend, Poduzetnički klub, Klub za intelektualne aktivnosti,
-7-
Fudbalski klub, Klub za razvoj kulture, umjetnosti, društvenih i sportskih vještina, Istraživački klub, Klub studenata arhitekture
i Klub fotografije.
4
Osiguranje kvaliteta
Osiguranje kvaliteta obuhvata i sam proces izrade studijskog programa tokom kojeg je definirana obaveza konsultiranja
nastavnog osoblja, stručnjaka iz date oblasti, studenata, predstavnika privrede i poslodavaca i lokalne zajednice.
U toku implementacije provode se redovne analize svih bitnih indikatora realizacije studijskog programa što se ogleda u
periodičnim sistemskim analizama i izvještajima.
Sistem implementacije nastavnog procesa i ocjenjivanja rada studenata daje dovoljno autonomije svakom nastavniku kako
bi prilagodio nastavne metode i ocjenjivanje svakom pojedinom predmetu, ali uz poštivanje jasno definiranih standarda na
nivou Univerziteta. Na ovaj način osigurana je transparentnost procesa ocjenjivanja, ali i data mogućnost prilagođavanja
svakom nastavniku i studentu.
5
Evropski sistem prijenosa bodova (ECTS)
U cilju efikasne mobilnosti studenata nastavni plan i program organiziran je kroz predmete čije su vrijednosti izražene
jedinicima evropskog sistema prijenosa bodova (ECTS).
Ukupan predviđeni broj ECTS bodova dodjeljuje se nakon polaganja ispita i ocjenjivanja, a razlike u stepenu ostvarivanja
definiranih ishoda učenja izražavaju ocjenama u skali od F, FX do A, odnosno od 5 do 10. ECTS sistem primjenjuje se kod svih
studentskih prijelaza.
Svi predmeti navedeni su prema nivou (studijskoj godini) unutar određenog ciklusa studija, i to brojčano: 100-199; 200-299;
300-399 i 400-499 za četiri godine I ciklusa studija, 500-599 za II ciklus studija i 600-899 za III ciklus studija. Prvi broj upućuje na
godinu studija na kojoj se predmet izvodi. Svi predmeti imaju kratak naziv, tj. skraćenicu, ispred broja, koja jasno upućuje na
program na kojem se taj predmet nudi (npr. ARCH - arhitektura). Razlika u sadržaju i bodovnim vrijednostima unutar predmeta
iskazana je kroz broj sati koji su planirani za predavanja, vježbe, odnosno samostalan rad (3+0 ili 2+2 ili 2+1+2).
Svaki studijski program na Univerzitetu određuje i obavezu uspješnog obavljanja studentske prakse u trajanju od najmanje 30
dana.
6
Trajanje studija, dodjeljivanje ECTS bodova i dodatka diplomi
U donjoj tabeli prikazani su podaci o trajanju i dodjeli ECTS bodova studentima nakon uspješnog okončanja određenog ciklusa
studija, i to:
Ciklus studija
Ostvareni ECTS studijski bodovi nakon okončanog ciklusa Trajanje
studija:
I ciklus
240
4 godine
II ciklus
60
1 godina
III ciklus
180
3 godine
Studentima koji diplomiraju dodjeljuje se diploma i dodatak diplomi koji sadrže stečeno zvanje, nazive položenih predmeta,
realizirane projekte, završni rad/projekt postignute ocjene, ostvareni broj ECTS bodova, prosjek ocjena za svaki semestar i
-8-
ukupan prosjek ocjena na ciklusu studija i druge zakonom propisane elemente.
7
Oblici provođenja nastave i provjere znanja studenata
Nastavne aktivnosti koje se primjenjuju na Univerzitetu razlikuju se u ovisnosti od fakulteta i naučnih disciplina. Općenito,
predmeti prirodnih nauka imaju tendenciju veće strukturiranosti i više sati provedenih u direktnom radu sa studentima u
odnosu na predmete društvenih i humanističkih nauka. Važnu komponentu studiranja predstavlja samostalan rad studenata, a
individulanim konsultacijama posvećuje se posebna pažnja. Akademsko osoblje koristi kombinaciju više nastavnih oblika kako
bi se postigli predviđeni ciljevi učenja i povećala zainteresiranost studenata za rad.
Nastavne aktivnosti
Vrijeme provedeno na nastavi i u radu sa drugim studentima može imati nekoliko oblika, ali obično uključuje kombinaciju
dolje navedenog:
- Predavanja prilikom kojih se najčešće koriste štampani materijali, slajdovi ili prezentacije , ali je glavni fokus na slušanju
izlaganja.
- Vježbe gdje asistenti interaktivno rade s manjim brojem studenata u grupama nadopunjujući predavanja obradom
specifičnihtema ili rješavanjem zadataka.
- Većina predmeta uključuje i određene oblike praktične nastave, kao što su laboratorijske vježbe, što može podrazumijevati i
sedmični rad u laboratoriju gdje studenti usavršavaju profesionalne vještine i stječu praktična iskustva.
- Studentska praksa u trajanju od najmanje 30 radnih dana u profesionalnom okruženju pruža mogućnost donošenjau
informirane odluke o budućem pozivu.
Individualni rad studenata
Osim pohađanja predavanja i vježbi studenti provode veliki dio radne sedmice u samostalnom učenju koje uključuje čitanje
relevantnih studijskih materijala, istraživanje, boravak u biblioteci, izradu zadaće, pripremu seminarskih radova i referata, te rad
na različitim grupnim ili individualnim projektima i prezentacijama.
Oblici provjere znanja studenata
Internacionalni univerzitet u Sarajevu primjenjuje pismene, usmene i praktične oblike provjere znanja studenata. Ocjenjivanje
studenata provodi se testiranjem, odnosno, vrednovanjem pisanih i praktičnih radova i ispitivanjem u skladu sa predviđenim
programom, postavljenim ciljevima učenja i procedurama ocjenjivanja. Ispiti iz umjetničkih oblasti se polažu komisijski. Svi
oblici provjere znanja su javni.
Konsultacije
Predmetni nastavnici održavaju redovne konsultacije sa studentima koristeći različite vidove kao što su kabinetske , konsultacije
u učionici, putem emaila ili savremenih računarskih aplikacija, kao što je Moodle, kako bi omogućili studentima što uspješnije
savladavanje nastavno-naučnih sadržaja i postizanje zadatih ciljeva.
-9-
Vrednovanje znanja studenata
Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS
skalom ocjenjivanja kako slijedi:
a) 10 (A) - izuzetan uspjeh bez grešaka ili sa neznatnim greškama, nosi 95-100 bodova;
b) 9 (B) - iznad prosjeka, sa ponekom greškom, nosi 85-94 bodova;
c) 8 (C) - prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75-84 bodova;
d) 7 (D) - općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65-74 bodova;
e) 6 (E) - zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55-64 bodova;
f ) 5 (F, FX) - ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.
8
Uvod u naučnu oblast i opći opis studija
Vođenje poslovnog subjekta je disciplina koja zahtijeva konstantno istraživanje, analizu, komparaciju i donošenje poslovnih
odluka. Poslovnim subjektima potrebni su menadžeri koji će efikasno rukovoditi, razvijati i obogatiti firme dodatnim
vrijednostima i voditi ih unapređenju. U tom smislu, menadžeri su odgovorni da na najbolji način rasporede sva raspoloživa
sredstva, materijalno-tehničke, finansijske kao i ljudske resurse kako bi se poslovni subjekt dugoročno održao. Da bi se postigli
ovi ciljevi, potrebno je znanje izgrađeno na strateškim teorijama menadžmenta, praktičnim slučajevima i situacijama koje su
se desile u poslovanju te načinima na koje se može primijeniti stečeno znanje kako bi se menadžeri mogli nositi s budućim
izazovima firme.
Shodno gore navedenim činjenicama postoji velika potražnja za visoko obrazovanim, stručnim i profesionalnim menadžerima
koji posjeduju umijeća i znanja i koji mogu napraviti prave korake u pravo vrijeme kako bi se dostigli planirani ciljevi.
Menadžment i rukovođenje su važni, ne samo na poslovnom planu, već i u svakodnevnom životu svakog pojedinca. Biti dobar
menadžer, odnosno rukovodilac, znači prije svega imati viziju poslovanja, biti dobar analitičar, motivator te imati integritet u
procesu upravljanja svim resursima.
Srž menadžmenta ogleda se u finansijskom upravljanju, marketingu, upravljanju ljudskim resursima, strateškom menadžmentu,
upravljanju proizvodnjom i uslugama, procesima, istraživanju i razvoju, upravljanju informacijama i informacijskim
tehnologijama. Upravljačka znanja i vještine su ključevi uspjeha u ekonomskom i društvenom razvoju svake nacije.
Na Fakultetu menadžmenta i poslovne administracije (FBA) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) imamo intelektualne i
društvene ciljeve.. Intelektualni uključuju unapređenje znanja i pružanje obrazovanja radi slobode čovjeka. Društvena ambicija
bori se za poštivanje standarda slobode i demokratije i djeluje kao nezavisni izvor kritike na dobrobit zajednice.
9
Ciljevi studijskog programa
Izazovi našeg vremena stavlja menadžerima imperativ da svoje znanje konstantno nadograđuju. Kao inicijatori novih modela
poslovanja i procesa, menadžeri postaju sve traženiji, a njihova znanja i ekspertize neophodni su širom svijeta.
- 10 -
Nastavni plan rada programa menadžmenta i rukovođenja osmišljen je tako da zadovolji potrebe budućih rukovodilaca koji će
se suočavati s nepredvidivim izazovima. Glavni ciljevi studijskog programa su:
osigurati kvalitetno obrazovanje iz teorije i prakse rukovođenja,
osposobiti studente da kritički razmišljaju i razvijaju kreativnost,
razviti sklonost ka neovisnom istraživačkom radu,
razviti sposobnost timskog rada i odlučivanja,
podsticati studente u rješavanju situacija koje prelaze granice predmeta obrazovanja,
pripremiti studente za različita zanimanja uključujući i ona koja zahtijevaju dodatne akademske i stručne kvalifikacije,
promovirati etičnost, profesionalnu i društvenu odgovornost u vođenju, upravljanju i donošenju poslovnih odluka.
10
Mogućnost zaposlenja
Diploma menadžmenta i rukovođenja IUS-a konkurentna je diplomama ostalih univerziteta, kako u Bosni i Hercegovini tako i
šire. Naime, prvi ciklus studija menadžmenta i rukovođenja daje našim diplomcima dodatne opcije i prednosti pri zaposlenju
u lokalnim i međunarodnim okvirima. Diplomanti menadžmenta i rukovođenja sposobni su preuzeti različite odgovornosti u
upravljanju, reklamiranju, finansijama i srodnim poslovima.
Studiranje i interakcija s različitim kulturama na našem međunarodnom univerzitetu daje studentima značajna iskustva i
dodatne vrijednosti. Osim toga, to je od velike važnosti za studente i diplomce, kao buduće menadžere u sve konkurentnijem
poslovnom okruženju globaliziranog svijeta.
11
Akademsko osoblje
Program raspolaže akademskim kadrom sa značajnim iskustvom u radu na visokoškolskim ustanovama širom svijeta te
relevantnim naučnim referencama. U nastavku donosimo kratke biografije naših predavača:
doc. dr. Senad Bušatlić
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15, Sarajevo
ured: F1.15, Zgrada B
tel.: +387 33 957 120
email: [email protected]
CV link: http://mls.ius.edu.ba/senad-busatlic
- 11 -
Obrazovanje:
Predmeti:
• doktorat na Univerzitetu “Braća Karić” , Srbija,
Dodiplomski predmeti:
2010;
Razumijevanje klijenata
Organizacijsko ponašanje
• magisterij na Internacionalnom univerzitetu
Upravljanje ljudskim resursima
u Novom Pazaru, Srbija, 2008;
Organizacijski menadžment
Uvod u organizaciju
• završen studij na Bogazici (Bosphorus) UniStrateški menadžment
versity, Turska, 2000.
Poslovni menadžment
Postdiplomski predmeti:
Upravljanje ljudskim resursima
Polja istraživanja: organizacijski menadžment,
strateški menadžment, prodaja i marketing, upravljanje
ljudskim resursima, osiguranje kvaliteta upravljanja.
prof. dr. Metin Toprak
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15, Sarajevo
ured: F 1.4, zgrada B
tel.: +387 33 957 418
email: [email protected]
Obrazovanje:
• doktorat na Istanbul University, 1992;
• magisterij na Istanbul University, 1989;
• završen studij na Istanbul University, 1987.
Predmeti:
• Makroekonomija
• Međunarodna ekonomija
• Novac i bankarstvo
• Međunarodna politička ekonomija
Polja istraživanja: makroekonomija, ekonomska politika, reforma visokog obrazovanja.
CV link: http://econ.ius.edu.ba/metin-toprak
doc. dr. Ognjen Riđić
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.ured: F 1.13, zgrada B
tel: +387 33 957 419
email: [email protected]
CV kontakt:http://mls.ius.edu.ba/ognjen-ridic
Obrazovanje:
• doktorat na Univerzitetu u Zenici,
2013.
• magisterij na Albertus Magnus College, SAD,
2010.
• University of Connecticut SAD, 2004.
Predmeti:
Organizacijsko ponašanje,
Menadžment u zdravstvu,
Menadžment ljudskih resursa,
Revizija,
Kvalitativne istraživačke metode u biznisu,
Kvantitativne istraživačke metode u biznisu.
Polja istraživanja: menadžment modernog vremena, menadžment u zdravstvu, menadžment ljudskih resursa, projektni
menadžment, menadžment sveukupnog kvaliteta, marketinški menadžment, marketing, revizija finansije i osobno finansijsko
planiranje i menadžment.
- 12 -
doc. dr. Mehmed Ganić
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta 15.
ured: F1.7 zgrada B
tel: +387 33 957414
email: [email protected]
CV kontakt:http://econ.ius.edu.ba/mehmed-ganic
Obrazovanje:
Predmeti:
Međunarodna monetarna ekonomija,
• doktorat na Univerzitetu u Zenici, 2010.
Novac i bankarstvo,
• magisterij na Univerzitetu u Sarajevu, 1999.
Finansijska tržišta i institucije,
• Univerzitet u Tuzli, 1995.
Monetarna i fiskalna politika,
Međunarodno bankarstvo i finansije,
Globalizacija i poslovanje,
Globalizacija i globalno upravljanje.
Polja istraživanja: finansijska kretanja na nacionalnim i međunardnim finansijskim tržištima,
makro finansijski menadžment, korporativne finansije, monetarna politika, centralno bankarstvo.
doc. dr. Nermin Oruč
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.
ured: F1.12., zgrada B
tel: +387 33 957 409
email: [email protected]
CV kontakt:http://econ.ius.edu.ba/nermin-oruc
Obrazovanje:
• doktoratna Staffordshire University, 2011;
• magisterijna Staffordshire University, 2005;
•
Univerzitet u Sarajevu, 2000.
Predmeti:
Uvod u vjerovatnoću i statistiku,
Statistika,
Industrijska organizacija,
Rast i razvoj,
Ekonometrija,
Istraživačke metode,
Ekonometrija,
Primijenjena ekonometrija.
Polja istraživanja: migracije, siromaštvoi nejednakost, analiza tržišta rada, ruralni razvoj,
finansijski razvoj, međunarodna trgovina.
- 13 -
doc.dr . Edita Đapo
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.ured: F 1.30. zgrada B
tel: +387 33 957 412
email: [email protected]
CV kontakt:http://econ.ius.edu.ba/edita-dapo
Obrazovanje:
• doktorat na Tohoku University, Japan, 2007;
• magisterij na Tohoku University, Japan, 2002;
• Univerzitet u Sarajevu, 1996.
Predmeti:
Međunarodna ekonomija,
Međunarodna politička ekonomija,
Uvod u makro i mikro ekonomiju,
Makroekonomija,
Teorija igara.
Polja istraživanja: međunarodna ekonomija.
viši asistent Sadi Fadda
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.ured: F.1.14. , zgrada B
tel: +387 62 387 926
tel: +387-33-957-410
email: [email protected]
CV kontakt:http://econ.ius.edu.ba/sadi-fadda
Obrazovanje:
• doktorant, Internacionalni univerzitet Sarajevo;
• magisterrj na Lebanese International University, Liban, 2006;
• American University of Beirut, Liban, 2003.
Predmeti:
Teorije igara,
Upravljanje lancem vrijednosti,
Menadžerska matematika,
Finansijsko planiranje,
Uvod u korporativne finansije,
Uvod u vjerovatnoću i statistiku,
Menadžment informacionih sistema.
Polja istraživanja: teorije igara, matematske finansije, optimizacije, društvene mreže
- 14 -
viša asistentica Lejla Dizdarevic
Internacionalni univerzitet Sarajevo
Hrasnička cesta br.15ured: F1.33., zgrada B
tel: +387 33 957 411
email: [email protected]
CV: http://mls.ius.edu.ba/lejla-dizdarevic-0
Predmeti:
Obrazovanje:
• doktorant na Univerzitetu u Sarajevu,
Ponašanje potrošača,
• magisterij na Eastern Mediteranean University,
Ponašanje u organizaciji,
Sjeverni Kipar, Turska, 2006;
Menadžment ljudskih resursa.
• Eastern Mediterranean University, Sjeverni Kipar,
Turska, 2004.
Polja istraživanja: menadžment u turizmu, marketing u turizmu i ugostiteljstvu, planiranje i razvoj turizma, turizam i okoliš.
viša asistentica Sümeyye Kuşakcı
Internacionalni univerzitet Sarajevo
Hrasnička cesta 15ured: F. 3-25
tel: 033/947-407
email: [email protected]
CV: http://mls.ius.edu.ba/sumeyye-kusakci
Edukacija:
• magisterij na Vienna University of Economics
and Business, 2007
• Vienna University of Economics and Business,
2005
Predmeti:
Specijalne teme u menadžmentu,
Organizacijsko rukovođenje,
Uvod u mikro i makro ekonomiju, projektni ispit,
Menadžment ljudskih resursa,
Strateški menadžment,
Organizacije učenja,
Uvod u menadžment
Polja istraživanja: savjetovanje, mala i srednja preduzeća, strateški menadžment, rukovođenje,
moderne teme u menadžmentu.
viši asistent Ramo Palalic
Internacionalni univerzitet Sarajevo
Hrasnička cesta15ured: F 1.14
tel: 033/947-401
email: [email protected]
CVkontakt: http://mls.ius.edu.ba/ramo-palalic
Obrazovanje:
• doktorat na Internacionalnom universitetu u
Sarajevu
• magisterij na Internacionalnom univerzitetu u
Sarajevu, 2009.
• International Islamic University, Malezija, 2004.
Predmeti:
Marketing,
Poslovna komunikacija,
Poduzetnički menadžment,
Poslovna etika,
Menadžment lanca snabdijevanja.
Polja istraživanja: opći menadžment, organizacijsko rukovođenje,oOrganizacijsko učenje, motivacijai posvećenost,
marketing,mMala preduzeća i poduzetništvo,istraživanje u marketingu, islamsko bankarstvoi finansije.
- 15 -
viši asistent Haris Hojkurić
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.
ured: F 1.6, zgrada B
tel: +387 33 957409
email: [email protected]
CVkontakt:http://econ.ius.edu.ba/haris-hojkuric
Obrazovanje:
• doktorant na Internatiocionalnom Burch univerzitetu BiH.
• magisterij na DeVry University, SAD, 2006.
• Univerzitet u Sarajevu 2000.
Predmeti:
Korporativne finansije,
Finansijski menadžment,
Javno budžetiranje i finansije,
Igre strategije,
Finansijsko računovodstvo,
Islamska ekonomija,
Industrijske organizacije.
Polja istraživanja: reverzibilno hipotekarno kreditiranje , finansijska tržišta u BiH, životni standard starije populacije, islamska ekonomija.
viša asistentica Narela Bajram
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.ured: F.1.5.,zgrada B
tel: +387 33 957 412
email: [email protected]
CV: http://econ.ius.edu.ba/narela-bajram
Obrazovanje:
• doktorant na Internacionalnom univerzitetu u
Sarajevu,
• magisterij na Internacionalnom univerzitetu u
Sarajevu, 2010.
• Sveti Ćiril i Metodije, Makedonija, 2007.
Predmeti:
Uvod u vjerovatnoću i statistiku,
Statistika,
Poslovna komunikacija.
Polja istraživanja: primjenjena makroekonomija,eEkonomija rada,primjenjena ekonometrija,markov procesi, stohastičko
modeliranje.
- 16 -
asistentica Azra Bičo
Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Hrasnička cesta br. 15.ured: F.1.5 , zgrada B
tel: +387 33 957 412
email: [email protected]
CVkontakt: http://econ.ius.edu.ba/azra-bico
Obrazovanje:
• magisterij na Internacionalnom univerzitetu
u Sarajevu,-
• Internacionalni univerzitet u Sarajevu, 2010
Predmeti:
• Osnove ekonomije,
• Makroekonomija,
• Mikroekonomija,
• Globalizacija i biznis.
Polja istraživanja: makroekonomija,ekonomija rada, međunarodna ekonomija, međunarodna trgovina, primjenjena ekonomija.
12
I ciklus studija
12.1 Ciljevi i profil I ciklusa studija
Slično kao i na drugim fakultetima i programima na IUS-u, na I ciklusu menadžmenta i rukovođenja studenti završe studije u
četiri faze uzimajući univerzitetske, fakultetske, programske i specijalizacijske predmete.
Glavni razlog za uvođenje skupine osnovnih predmeta na bazi univerzitetskih kurseva je upoznati studente sa širokim
spektrom naučnih područja za razvoj interdisciplinarnog pristupa koji će također pomoći pri odabiru odgovarajućeg fakulteta
koji najbolje odgovara njihovim sposobnostima, vještinama i interesima.
Naši studenti u prvoj godini moraju pohađati određene predmete, kao što su bosanski ili turski govorni jezik koji znatno
pomažu u ostvarivanju kulturnih veza između bosanskih i turskih studenata. Osim toga, studenti rade u timovima i
pokušavaju doprinijeti svom obrazovanju i društvu kroz jedinstvene projekte. U drugoj godini studenti uče mikroekonomiju,
makroekonomiju, finansijsko računovodstvo, marketing, vjerovatnoću i statistiku, ustavno pravo, poslovne finansije, sistem
EU-u, međunarodnu političku ekonomiju, itd.
U trećoj godini imamo predmete s odabranih smjerova, a u četvrtoj studenti nastavljaju izučavati materiju koja je fokusirana na
osnovni program uz specijalizaciju kroz izborne predmete.
Osnovni, temeljni i izborni predmeti na IUS-u pomoće studentima da steknu dobro znanje o društvima, organizacijama i
strateškom upravljanju. Studenti menadžmenta i rukovođenja bit će u stanju stećiu osnovne vještine poput menadžmenta
rizika, strateške analize, marketinga, upravljanja lancem opskrbe, ulaganja, finansijskog i menadžerskog računovodstva,
biznisa i drugih srodnih oblasti koje će im pomoći da se takmiče na globalnom poslovnom tržištu. Nakon proučavanja tih
predmeta studenti će biti sposobni analizirati sadašnjost, planirati i predvidjeti ekonomske tokove dok u isto vrijeme radeći
posvećeno rješavaju postojeće probleme u svojim zemljama. Ovaj studijski program ima za cilj obrazovati studente i omogućiti
im primjenu znanja u upravljanju i rukovođenju Bosnom i Hercegovinom i svijetom.
- 17 -
U tom smislu želimo:
• Izgraditi bazu znanja studenata u glavnim područjima poslovanja poput: proizvodnje, rada, marketinga, finansija,
računovodstva, ljudskih resursa, istraživanja i razvoja te odnosa s javnošću;
• Naučiti svršenike programa upravljanju u proizvodnji, rukovođenju, upravljanju marketingom, financijskom
upravljanju, računovodstvenom upravljanju, upravljanjem ljudskim potencijalima, istraživanjem i razvojem
menadžmenta i upravljanjem odnosa s javnošću;
• Primjeniti detaljne i široke, relevantne i međunarodno priznate nastavne metode i istraživanja;
• Ponuditi niz izazovnih i inovativnih programa koji će utjecati na postojeće i buduće potrebe privrede i društva;
• Formirati naše studente u samopouzdane, kompetentne i društveno odgovorne pojedince koji će biti u stanju
dobiti najbolja znanja i vještine za uspjeh na globalnom tržištui;
Uobičajeni period za završetak dodiplomskog studija koji vodi do diplome bakalaureata je četiri (4) godine ili osam (8)
semestara. Diplomu I ciklusa dobit će studenti koji uspješno kompletiraju 240 ECTS bodova, na način predviđen nastavnim
planom i programom. Univerzitet svaki semestar nudi listu ponuđenih predmeta koji čine semestralni nastavni plan i program.
Nakon uspješnog okončanja I ciklusa studija menadžmenta i rukovođenja, student stječe pravo na dodjelu stručnog zvanja:
bakalaureata menadžmenta i rukovođenja.
12.2 Predviđeni ishodi učenja I ciklusa studija
Ishodi učenja I ciklusa studija formulirani su po uzoru na nacionalnu i internacionalnu praksu. Prilikom definiranja ishoda
učenja menadžmenta i rukovođenja uzete su u obzir jasne direktive EQF-a i NQF-a, postojeća praksa u BiH, potrebe društva,
konsultirani su studenti, predstavnici poslodavaca i šire zajednice, te inostrani i domaći eksperti.
Ishodi učenja programa za menadžment i rukovođenje:
Od studenata se očekuje :
Znanje:
• da budu u toku trenutnih i budućih trendova u računovodstvu i finansijama, marketingu, teoriji i praksi komunikacija,
kompjuterskim i informacionim sistemima, menadžmentu, ponašanju u organizacijama i ekonomiji;
• da pokažu razumijevanje poslovnih tema kao što su poslovna etika i društvena odgovornost, poslovno pravo, efekat makro
i mikro ekonomskih pojava na upravljačko odlučivanje, primijenjenu matematiku i statistiku, međunarodne poslovne
teme, lokalni i regionalni ekonomski razvoj;
• da učestvuju u timskom okruženju, utječu na druge članove tima, obavljaju vodeću ulogu u formalnom timu.
Vještine:
• pokažu vještine upravljanja, da planiraju, organizuju, usmjeravaju i kontroliraju funkcije i procese organizacije;
• analiziraju informacije, rješavaju probleme i donose odluke iz multidisciplinarnih perspektiva;
• primjenjuju teorije i koncepte u upravljanju i srodnim oblastima (npr. računovodstvu, ekonomiji, statistici, finansijama,
marketingu, upravljanju ljudskim resursima, strateškom planiranju i poslovnom pravu) u raznim upravljačkim situacijama;
- 18 -
• efektivno komuniciraju u skladu s upravljačkim i profesionalnim okruženjem;;
• primjenjuju optimalne informacijske tehnologije za analizu i optimizaciju rješenja, razvijaju poslovno istraživanje,
izvještavaju i preporučuju postupke i strategije upravljanja.
Profesionalno:
• odgovorno primjenjuju znanje o upravljačkom okruženju, organizacijskoj strukturi i interesima;
• upravljaju privatnim firmama, javnim institucijama i raznim sektorima kao što su marketing, istraživanje i razvoj, ljudski
resursi, planiranje i kontrola;
• pokažu odgovorno, vješto, odlučno i napredno upravljanje.
Lično:
• procjene prednosti i nedostatke, rješavaju probleme i daju preporuke u upravljanju i poslovanju uopće;
• prave odgovarajući izbor te brzo odlučuju u kriznim poslovnim situacijama;
• mogu biti sposobni procijeniti, generalne studije vještine rješavanja problema, donošenja odluka, i kvantitativne analize,
uključujući i samoupravno i kooperativno učenje.
12.3 Nastavni plan i program I ciklusa studija
Tabela 1: Plan i program I ciklusa Studijskog progarama menadžmenta i rukovođenja
Studije menadžmenta i rukovođenja
Kategorija
predmeta
Univerzitetski
predmeti
ECTS
60
Šifra
predmeta
Naziv Predmeta
Tip
predmeta
ECTS
Engleski jezik
ENG111
obavezni
4
Komunikacija i izvještavanje
MAN111
obavezni
4
Matematika I
MATH101
obavezni
6
Ekonomija
ECON101
obavezni
6
Nauka i tehnologija
HUM101
obavezni
6
Historija civilizacije
HIST191
obavezni
6
Pravo i etika
SPS103
obavezni
6
Turski jezik I/Bosanski jezik I
TURK111/
BOS111
obavezni
Turski jezik II/Bosanski jezik II
TURK112/
BOS112
obavezni
Univerzitetski izborni predmet
Univerzitetski izborni predmet
Univerzitetski izborni predmet
- 19 -
2
2
TURK111/
BOS111
izborni
6
izborni
6
izborni
6
Fakultetski
predmeti
Programski
Predmeti
60
96
Slobodni Izborni
predmeti
18
Praksa
Diplomski rad
Marketing
MAN205
obavezni
6
MAN111
Poslovne finansije
MAN222
obavezni
6
MAN231
Finansijsko računovodstvo
MAN231
obavezni
6
MATH101
Mikroekonomija
ECON201
obavezni
6
ECON101
Makroekonomija
ECON202
obavezni
6
ECON101
Međunarodna politička ekonomija
ECON204
obavezni
6
Vjerovatnoća i statistika
ECON211
obavezni
6
MATH101
Ustavno pravo
IR204
obavezni
6
Savremena pitanja Balkana
IR262
obavezni
6
Sistem Evropske unije
IR311
obavezni
6
Menadžment ljudskih resursa
MAN302
obavezni
6
MAN331
Preduzetništvo i upravljanje malim
preduzećima
MAN303
6
MAN111
Ponašanje u organizaciji
MAN304
obavezni
6
MAN331
Upravljačko računovodstvo
MAN321
obavezni
6
MAN231
Novac i bankarstvo
MAN325
obavezni
6
ECON202
Menadžerske finansije
MAN326
obavezni
6
MAN222
Savremeni menadžment
MAN331
obavezni
6
Poslovno pravo
MAN332
obavezni
6
SPS103
Strateški menadžment
MAN402
obavezni
6
MAN331
Upravljanje informacionim
sistemima
MAN461
obavezni
6
MAN331
Metode istraživanja
ECON401
obavezni
6
ECON211
Programski izborni
izborni
6
Programski izborni
izborni
6
Programski izborni
izborni
6
Programski izborni
izborni
6
Programski izborni
izborni
6
izborni
izborni
6
izborni
izborni
6
izborni
izborni
6
obavezni
U skladu sa IUS procedurama i pravilima o obavljanju studentske
prakse.
6 Diplomski rad/ teza
MAN490
izborni
6
Po
završetku
svih
predmeta
Ukupno ECTS
240
* Diplomski rad/teza (po izboru), umjesto diplomskog rada/teze student može izabrati neki od programskih izbornih
predmeta ili bilo koji drugi izborni predmet uz odobrenje dekana Fakulteta. (6 ECTS).
Tabela 2. Lista univerzitetskih izbornih predmeta
- 20 -
Izborni univerzitetski predmeti
1
Matematika II
MATH102
6
2
Fizika
NS102
6
3
Hemija života
NS101
6
4
Kontrukcione tehnologije
ARCH105
6
5
Opća hemija
NS104
6
6
Osnovni dizajn komunikacija
ARCH101
6
7
Uvod u psihologiju
PSY103
6
8
Uvod u vizuelne komunikacije
VA102
6
9
Uvod u sociologiju
SOC102
6
10
Uvod u političke nauke
POLS102
6
11
Menadžment
MAN102
6
12
Osnove međunarodnih odnosa
IR102
6
13
Globalizacija i biznis
ECON102
6
Tabela 3. Lista SMR programskih izbornih predmeta
Studije menadžmenta i rukovođenja, programski izborni predmeti
Kategorija
predmeta
Programski
izborni
predmeti
Šifra
predmeta
Naziv predmeta
ECTS
Preduvjet
Teorija igara
ECON310
6
ECON201
Javna ekonomija
ECON320
6
Finansijske institucije i tržišta
ECON350
6
ECON202
Analiza vremenskih serija
ECON355
6
ECON211
Međunarodna ekonomija
ECON407
6
ECON202
Rast i razvoj
ECON430
6
ECON202
Islamska ekonomija
ECON454
6
Mediji u međunarodnim odnosima
IR306
6
Religija u međunarodnim odnosima
IR309
6
Diplomatija
IR312
6
Politika Evrope
IR342
6
Politička geografija i geopolitika
IR453
6
Ponašanje potrošača
MAN352
6
Upravljanje inovacijama
MAN406
6
Međunarodni menadžment
MAN408
6
Investicijski i portfolio manadžment
MAN421
6
ECON202
Međunarodno bankarstvo i finansije
MAN422
6
MAN325
E-poslovanje
MAN442
6
Međunarodni marketing
MAN443
6
Upravljanje lancima nabave
MAN454
6
MAN331
Menadžment oglašavanja
MAN464
6
Diplomski rad/ teza
MAN490
6
Po završetku
svih predmeta
Uvjeti za upis i ponovni upis na I ciklus studijskog programa
Za upis na I ciklus studija potrebno je da kandidat ima završeno srednje obrazovanje u četverogodišnjem trajanju, što se
dokazuje važećom diplomom.
- 21 -
S obzirom da se nastava na Univerzitetu realizira isključivo na engleskom jeziku, za upis na prvu godinu neophodno je
posjedovanje naprednog znanja engleskog koje se dokazuje međunarodnim certifikatom, kao što je TOEFL, IELTS ili slično, u
skladu sa kriterijima utvrđenim općim aktima Univerziteta.
Ukoliko ne posjeduju takav certifikat, kandidati su obavezni položiti Proficiency Exam koji organizira Škola engleskog jezika
(ELS) na Univerzitetu.
Opći kriteriji za upis kandidata utvrđuju se konkursom koji se raspisuje prije početka svake akademske godine.
Rangiranje kandiata može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:
uspjeha u srednjoj školi;
ocjene na intervjuu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na konkurs;
bodova na općem testu znanja koji Univerzitet održava u cilju ostvarivanja prava na stipendiju;
drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.
Na formiranje konačne rang liste kandidata i prijem studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija utjecat će i uspjeh ostvaren
tokom srednjoškolskog obrazovanja iz predmeta i oblasti značajnih za odgovarajući studij.
Kandidati iz Republike Turske obavezni su, pored prethodno navedenih kriterija, položiti i prijemni ispit za dodiplomski studij
(LYS-Lisans Yerleștirme Sinavi) te na istom ostvariti minimalan broj bodova propisan od strane nadležnog tijela za visoko
obrazovanje Republike Turske, odnosno osvojiti minimalno 1000 bodova na SAT testu (Scholastic Aptitude Test/Scholastic
Assesment Test).
Studenti koji prelaze s drugih visokoškolskih ustanova obavezni su priložiti zahtjev za upis (prelaz) i uvjerenje o položenim
predmetima (transkript položenih predmeta) na visokoškolskoj ustanovi s koje prelaze. Zahtjev se prosljeđuje nadležnoj
komisiji fakulteta. Nakon provedene procedure, dekan donosi konačno rješenje.
Osoba koja izgubi status studenta na jednom od tri ciklusa studija može ga ponovno steći pod uvjetom:
1. da Univerzitet ima prostorne i kadrovske uvjete za omogućavanje redovnog izvršenja obaveza studenta,
2. da polaže ispite po nastavnom planu i programu koji važi u vrijeme ponovnog stjecanja statusa studenta,
3. da nema neizmirenih finansijskih obaveza prema Univerzitetu.
Uz zahtjev za donošenje odluke o ponovnom stjecanju statusa studenta, obavezno se prilaže obrazložen zahtjev studenta.
13
II ciklus studija
13.1 Ciljevi i profil II ciklusa studija
Drugi ciklus studija proširuje znanja stečena tokom prvog ciklusa uključujući detaljan studij predmeta kao što sufinansijsko i
menadžersko računovodstvo i menadžment i organizacija. Nakon odluke da završe II ciklus studija kompletiranjem magistarske
- 22 -
teze ili postdiplomskog istraživačkog projekta, studenti će biti u stanju izabrati 4 ili 6 izbornih predmeta kao financijsko
rukovođenje, međunarodno poslovanje i rukovođenje marketingom, međunarodno bankarstvo i finansije, napredno
rukovođenje ljudskim resursima, napredno poduzetništvo, rukovođenje malim i srednjim preduzećima itd. Naši studenti
magistarskog studija poslovne administracije uče da rukovodioci i organizacije moraju bazirati svoje postojanje na učinku,
kroz koji organizacija pobjeđuje ili gubi. Cijena, kvalitet, brzina ispunjavanja potreba kupaca i inovacije detaljno se podučavaju,
da bismo naučili studente pronaći efikasne načinu borbe na tržištu.
Postdiplomski studij: sažetak uvjeta za uspješno okončanje studija
Kategorija
ECTS
Bilješka:
Predmeti
36/48
MBA Projekat
12
Magistarska
teza
24
ukupno
60
Ukoliko student odluči da ne radi magistarsku tezu, u tom slučaju obavezan je
položiti 2 obavezna (svaki izražen u vrijednosti od 6 ECTS studijskih bodova)
6 izbornih predmeta (svaki izražen u vrijednosti od 6 ECTS studijskih bodova), i
Postdiplomski istraživački projekat (12 ECTS).
If a students opts for writing a Master Thesis, the student needs to take two
required (each worth 6 ECTS) and four elective courses (each worth 6 ECTS).
Nakon uspješnog okončanja II ciklusa menadžmenta i rukovođenja student stječe pravo na dodjelu akademske titule i zvanja:
magistra menadžmenta i rukovođenja.
13.2 Predviđeni ishodi učenja II ciklusa studija
Nakon što uspješno završi II ciklus studija menadžmenta i rukovođenja, student će biti u stanju:
1. stalno raditi na svom profesionalnom razvoju;
1. samostalno kreativno učiti;
2. primijeniti napredne teoretske i kompjuterski zasnovane modele za rješavanje problema u poslovnoj administraciji;
3. primijeniti i prihvatiti odgovarajuće procese i metodologije u nepoznatim situacijama s ciljem analiziranja poslovnih
problema;
4. odabrati odgovarajuće rukovodeće tehnike kako bi postigao ciljeve;
5. doprinijeti društvenoj zajednici svojim znanjem, sposobnošću i vještinama;
6. raditi efektivno i efikasno u timu;
7. biti uspješan rukovodilac.
13.3 Nastavni plan i program II ciklusa studija
Pregled predmeta II ciklusa menadžmenta i rukovođenja predstavljen je u tabeli ispod:
Postdiplomski studij Studijskog programa Menadžmenta i rukovođenja
- 23 -
Predmetna
grupa
obavezni
predmeti
izborni
Šifra
predmeta
ECTS
12
24/36
Naziv predmeta
Tip predmeta
ECTS
Preduvjet
MBA501
Finansijsko i upravljačko
računovodstvo
obavezni
6
MBA521
Menadžment i organizacija
obavezni
6
MBA511
Finansijski menadžment
izborni
6
MBA518
Međunarodno bankarstvo i finansije
izborni
6
MBA524
Upravljanje ljudskim resursima
izborni
6
MBA525
Poduzetništvo i MSP, napredni nivo
izborni
6
MBA526
Strateški menadžment i politika
biznisa
izborni
6
MBA533
Međunarodni poslovni menadžment
izborni
6
MBA541
Marketing menadžment
izborni
6
MBA561
Menadžment informacijskih sistema
izborni
6
ECON501
Mikroekonomija
izborni
6
ECON503
Makroekonomija
izborni
6
ECON508
Međunarodna ekonomija
izborni
6
ECON510
Globalizacija i globalno upravljanje
izborni
6
ECON511
Ekonomski rast i razvoj
izborni
6
ECON514
Komparativni ekonomski sistemi
izborni
6
ECON516
Industrijska ekonomija
izborni
6
ECON532
Međunarodna finansijska tržišta
izborni
6
ECON533
Poslovne finansije
izborni
6
MBA projekat
12
MBA592
Istraživački rad
12
Magistarska
teza
24
MBA598
Magistarska teza
24
ukupno
60
13.4 Uvjeti za upis i ponovni upis na II ciklus studija
Pored zadovoljavanja općih zakonskih uvjeta, pravo upisa na drugi ciklus studijskog programa imaju kandidati sa završenim
prvim ciklusom studija, odnosno kandidati koji su ostvarili 240 ECTS bodova te kandidati koji su završili dodiplomski studij po
predbolonjskom sistemu obrazovanja.
Za upis na studij II ciklusa Studijskog programa menadžmenta i rukovođenja prihvatljivi su oni kandidati koji su uspješno
okončali dodiplomski studij i stekli stručno zvanje bakalaureata iz oblasti ekonomije ili drugih srodnih naučnih oblasti.
Da bi ispunili uvjete za upis, studenti su dužni dokazati da posjeduju napredno poznavanje engleskog jezika nekim od
međunarodno priznatih certifikata ili uspješnim polaganjem testa osposobljenosti na Internacionalnom univerzitetu u
Sarajevu (Proficiency Exam), u skladu sa općim aktima Univerziteta. Osim toga, za dokazivanje naučno-stručne osposobljenosti
za nastavak II ciklusa studija Univerzitet može zahtijevati i polaganje posebnog testa ili intervjua.
Rangiranje kandidata za upis na II ciklus studija može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:
• ostvarenog uspjeha na prethodnom ciklusu studija;
• prolazne ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;
- 24 -
• drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.
U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uvjete za upis veći od predviđenog , prednost imaju kandidati koji su
prema stečenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i na osnovu postignute ocjene na intervjuu, ostvarili veći broj bodova.
14
III ciklus studija
14.1 Ciljevi i profil III ciklusa studija
Doktorat iz menadžmenta i rukovođenja je najviši stepen obrazovanja koji se može dostići u naučnom polju poslovnih studija.
On dodatno nadograđuje znanja i sposobnosti stečene tokom I i II ciklusa studija. Ovaj ciklus temelji se na kvalitativnim,
kvantitativnim i mješovitim istraživačkim metodama, kao i na usmjereni istraživački projekt i šest (6) izbornih predmeta, kao
što su: teorija naprednog finansijskog računovodstva, finansijska ekonomija, korporativne finansije i razni interaktivni seminari
iz menadžerskog računovodstva, specijalnih finansijskih tema, investiranja, rukovođenja odnosima s kupcima, itd. Da bi stekli
pravo kompletiranja III ciklusa MLS programa, studenti moraju položiti tri (3) obavezna (koji nose 24 ECTS kredita) i šest (6)
izbornih predmeta (koji nose 36 ECTS kredita), što je sve ukupno devet (9) ispita ili 60 ECTS kredita.
Treći ciklus studija traje tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa vrednuje se sa 180 ECTS
bodova. Završna (doktorska) teza nosi 120 ECTS bodova. Završni (doktorski) rad izrađuje se u skladu sa odredbama Pravila
studiranja za III ciklus studija.
U procesu uspješne izrade završnog (doktorskog) rada, potrebno je da student najprije utvrdi problem koji će radom rješavati.
Način rješavanja također se mora formulirati prije početka pisanja rada. U pisanju glavna teza dobija potreban oblik. Rad bi
trebao imati najmanje 100 stranica i dosljedno primjenjivati stil i format citiranja izvora, o čemu se student i mentor trebaju
prethodno usaglasiti. Studenti mogu proširiti svoj završni (magistarski) rad, ali novonastali rad mora ispunjavati strožije kriterije
i biti bolje razrađen, bilo kroz citiranje većeg broja izvora, bilo propitujući neke dodatne kritičke ideje i perspektive relevantne
za dato istraživanje.
Od studenata se očekuje da prezentiraju i javno odbrane svoj završni (doktorski) rad pred komisijom u obliku formalne
prezentacije (ili odbrane).
Doktorski studij: sažetak uvjeta za uspješno okončanje studija
Kategorija
ECTS
Da bi stekli pravo kompletiranja III ciklusa SMR programa, kandidati moraju položiti
tri (3) obavezna (koji nose 24 ECTS studijskih bodova) i šest (6) izbornih predmeta
(koji ukupno nose 36 ECTS studijskih bodova).
Predmeti
Naučni rad
(Istraživački
seminar)
Bilješka:
60
Doktorska
teza
120
ukupno
180
Jedan od obaveznih predmeta je i Usmjereni istraživački projekat, BUS 690. U
skladu sa pravilima i procedurama za III ciklus studija, rad, da bi bio prihvaćen,
mora biti objavljen u indeksiranom žurnalu ili u zborniku radova sa međunarodne
konferencije.
Da bi pristupio doktorskom kvalifikacionom ispitu, kandidat treba položiti 9
predmeta u vrijednosti od 60 ECTS studijskih bodova.
Nakon uspješnog okončanja III ciklusa studija, student stiče pravo na dodjelu akademske titule i naučnog zvanja: doktor
nauka menadžmenta i rukovođenja.
- 25 -
14.2 Predviđeni ishodi učenja III ciklusa studija
Po uspješnom okončanju III ciklusa programa menadžmenta i rukovođenja studenti će biti osposobljeni:
• razvijati kritička razmišljanja u vezi s različitim istraživačkim pristupima, metodama i tehnikama;
• koristiti vještine nastave i predavanja;
• pristupiti različitim disciplinama;
• doprinijeti društvu znanjem, vještinama i sposobnostima;
• razumjeti svoju moralnu obavezu u istraživanju;
• nezavisno istraživati;
• kreirati originalan rad i podijeliti znanja s društvenom zajednicom;
• objaviti naučni rad u formi knjige, članka, konferencijskih radova, itd.
14.3 Nastavni plan i program III ciklusa studija
Table 1: Plan i program III ciklusa SMR programa.
Doktorski studij na Studijskom programu menadžmenta i rukovođenja
Predmetna
grupa
obavezni
predmeti
ECTS
24
Šifra
predmeta
Naziv predmeta
Tip
predmeta
BUS601
Kvalitativne metode istraživanja u poslovanju
obavezni
BUS602
Kvantitativne metode istraživanja u
poslovanju
obavezni
BUS690
Usmjereni istraživački projekat
obavezni
- 26 -
ECTS
Preduvjet
6
6
12
izborni
predmeti
Doktorska
teza
ukupno
36
120
180
BUS603
Teorija naprednog finansijskog računovodstva
izborni
6
BUS605
Seminar iz upravljačkog računovodstva
izborni
6
BUS614
Seminar iz investicija
izborni
6
BUS616
Seminar o specijalnim temama u finansijama
izborni
6
BUS621
Historija menadžerske misli - Seminar
izborni
6
BUS622
Teorija organizacije i dizajn - Seminar
izborni
6
BUS624
Specijalne teme iz strateškog menadžmenta
izborni
6
BUS625
Strateško upravljanje ljudskim resursima
izborni
6
BUS631
Seminar iz teorije marketinga
izborni
6
BUS632
Seminar iz ponašanja potrošača
izborni
6
BUS633
Seminar iz menadžmenta odnosa sa kupcima
izborni
6
ECON603
Finansijska ekonomija
izborni
6
ECON604
Korporativne finansije
izborni
6
ECON606
Odabrane teme u teoriji međunarodne
trgovine
izborni
6
ECON607
Odabrane teme u međunarodnoj
makroekonomiji
izborni
6
ECON608
Seminar na odabrane teme iz ekonomije napredni nivo
izborni
6
ECON609
Seminar u ekonomiji- napredni kurs
izborni
6
ECON611
Monetarna teorija i politika
izborni
6
MBA501
Finansijsko i upravljačko računovodstvo
izborni
6
MBA521
Menadžment i organizacija
izborni
6
MBA511
Finansijski menadžment
izborni
6
MBA518
Međunarodno bankarstvo i finansije
izborni
6
MBA524
Upravljanje ljudskim resursima
izborni
6
MBA525
Poduzetništvo i MSP, napredni nivo
izborni
6
MBA526
Strateški menadžment i politika biznisa
izborni
6
MBA533
Međunarodni poslovni menadžment
izborni
6
MBA541
Marketing menadžment
izborni
6
MBA561
Menadžment informacijskih sistema
izborni
6
ECON501
Mikroekonomija
izborni
6
ECON503
Makroekonomija
izborni
6
ECON508
Međunarodna ekonomija
izborni
6
ECON510
Globalizacija i globalno upravljanje
izborni
6
ECON511
Ekonomski rast i razvoj
izborni
6
ECON514
Komparativni ekonomski sistemi
izborni
6
ECON516
Industrijska ekonomija
izborni
6
ECON532
Međunarodna finansijska tržišta
izborni
6
ECON533
Poslovne finansije
izborni
6
BUS698
Doktorska teza
obavezni
120
14.4 Uvjeti za upis na III ciklus studija
Pored općih uvjeta propisanih zakonom i konkursom, pravo upisa na studij III ciklusa (doktorski studij) na ovom programu imaju svi kandidati sa završenim drugim ciklusom studija prema bolonjskom modelu studija, odnosno kandidati koji su ostvarili
- 27 -
300 ECTS bodova, kao i svi koji su završili postdiplomske studije prema ranijem modelu studija i stekli zvanje magistra nauka
(bolonjski i predbolonjski plan i program magistarskog studija), odnosno i kandidati koji su obrazovanje stekli izvan Bosne i
Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Za upis na studij III ciklusa menadžmenta i rukovođenja prihvatljivi su kandidati koji imaju zvanje magistra menadžmenta,
ekonomije ili srodnih naučnih oblasti.
Rangiranje kandidata za upis na III ciklus može se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:
• uspjeha na II ciklusu studija, pri čemu se kandidatima koji su magistarske studije završili po starom sistemu može
priznati do 60 ECTS, u skladu sa ocjenom posebne komisije;
• ocjene na intervjuu odnosno ispitu koji se organizira prilikom apliciranja kandidata na studij;
• drugih kriterija koji se utvrđuju konkursom.
U slučaju kada je broj kandidata koji su ispunili formalne uslove za upis veći od predviđenog, prednost imaju i kandidati koji su
prema stečenom uspjehu u prethodnom ciklusu studija i postignute ocjene na intervjuu, ostvarili veći broj bodova.
- 28 -
Download

Studije menadžmenta i rukovođenja