DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI
TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER
1.DÖNEM
2.DÖNEM
TEMEL BÖLÜM DERSLERİ
TEMEL BÖLÜM DERSLERİ
KODU
DERS ADI
MBA511 Araştırma Yöntemleri
DİE512
DIE513
Denizcilik İşletmeleri için
Yönetim
Denizcilik Ekonomisi ve
Lojistik
Seçmeli
T U L KREDİ AKTS
3 0 0
3
8
KODU DERS ADI
DIE521 Denizcilik Finansı ve Değerleme
3 0 0
3
8
DIE522
3 0 0
3
8
DIE524 Tez Semineri
3 0 0
3
6
Seçmeli
12
30
TOPLAM
TOPLAM
Denizcilik Piyasasının Hukuki
Çerçevesi
3.DÖNEM
ALAN SEÇMELİ DERSLER
T U L KREDİ AKTS
KODU
DIE500
Tez
0 0 0
DIE500 Tez
TOPLAM
3
3
GENEL TOPLAM
30
30
120
BİLİMSEL HAZIRLIK
KODU
DERSİN ADI
T U L KREDİ AKTS
BH500
BH501
BH502
Muhasebe
0 0 0
0
0
Ekonomi
0 0 0
0
0
İstatistik
0 0 0
0
0
SEÇMELİ DERSLER
T U L KREDİ AKTS
3 0 0
3
6
3 0 0
3
6
DİE505
Dünya Ekonomisi ve Denizcilik 3 0 0
3
6
DİE506
Denizcilikte Kargo
Operasyonları
3 0 0
3
6
DİE507
Liman ve Marina İşletmeciliği
3 0 0
3
6
DİE508
Denizcilikte YBS
3 0 0
3
6
EF509
Finansal Risk ve Türev Araçları 3 0 0
3
6
MBA510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
3 0 0
3
6
MBA511 Hizmet Pazarlaması
Uluslararası İnsan Kaynakları
MBA512
Yönetimi
DİE513 Denizcilik Piyasaları
3 0 0
3
6
3 0 0
3
6
3 0 0
3
6
DİE514
3 0 0
3
6
Denizcilik Yatırımları
3
9
2 0 0
2
6
0 0 0
0
6
11
30
ALAN SEÇMELİ DERSLER
DERS ADI
DERS ADI
Uygulamalı Pazarlama ve İş
MBA503
Geliştirme
Uluslararası Tedarik Zinciri
MBA504
Sistemleri
3 0 0
4.DÖNEM
KODU
KODU
T U L KREDİ AKTS
3 0 0
3
9
1
DERS ADI
TOPLAM
T U L KREDİ AKTS
0 0 0
3
30
3
30
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DENİZ İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER (dersin kodu, içeriği ve kredisi)
BİRİNCİ YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
MBA511 Araştırma Yöntemleri
Bu dersin amacı, öğrencilerin kendi tezlerini yapabilmeleri ve iş alanındaki kararları ve sorunları daha iyi ele
almalarına imkân sağlamaktır. Dersin konuları, olasılık dağılımları, tahmin ve hipotez testleri, kalite kontrol
ve regresyon analizi olarak yer almaktadır. Pazarlama, yatırım analizi ve üretim konularında istatistiksel
tekniklerin uygulamaları tartışılacaktır. Bu alanlarda uygulama ile ilgili vakalar, istatistik yazılımı kullanılarak
analiz edilecektir.
DİE512 Denizcilik İşletmeleri için Yönetim
Ders deniz sektörünü oluşturan temel piyasalardan nakliye, gemi yapımı, navlun piyasalarının genel yapısı,
iş koşulları, bu piyasalarda çalışan firmaların ulusal/uluslararası regülasyonlar altında yürütülen rutin
operasyonel faaliyetlerini, faaliyet alanlarını, iş süreçlerini aktarmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede
gemicilik sektörünün ticari boyutu tarafında yer alan brokerlik faaliyetlerinin gemi alım-satımı, kiralama,
bunlarla ilgili sözleşmelerin tasarımı ve sonlandırılma prosedürleri, müzakere teknikleri, sözleşmede yer
alan tarafların sorumluluk ve hakları gibi tüm boyutları irdelenecektir.
DİE513 Denizcilik Ekonomisi ve Lojistik
Derste modern ekonomik teori, uygulamalı bir şekilde ve denizcilik sektörü perspektifinden bakılarak
işlenecektir. Bu nedenle ders denizcilik sektöründeki güncel sorunlar ele alınmaktadır. İşlenen konular
denizcilik sektöründe faaliyet gösteren armatörler, nakliyatçılar, politika yapıcılar ve diğer paydaşlar
arasındaki ekonomik ilişkileri ve politikaları incelenmesini, fiyatlar ve kargonun nasıl etkilendiğinin
yanıtlanması ve sektördeki şirketlerin takip ettikleri farklı ekonomik stratejilerinin incelenmesini
kapsamaktadır. Ayrıca, öğrencilere denizcilik alanında faaliyet gösteren bir kuruluş perspektifinden, işletme
operasyonları yönetimi, temel lojistik fonksiyonları, maliyet entegrasyonu, tedarik zinciri yönetimi
perspektifinden lisansüstü düzeyde bilgi vermektir. Lojistik stratejilerini oluşturması, taktiksel lojistik,
tedarik ve stok yönetimi, depolama ve işleme tesislerinin tasarımı, depolama operasyonları, nakliye
yönetimi, uluslararası ve ters lojistiğin detayları sunulacaktır.
XXX Seçmeli
Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir.
2
İKİNCİ YARIYIL
ZORUNLU DERSLER
EF521 Denizcilik Finansı ve Değerleme
Ders finans alanında kullanılan teorik kavramların ve metodolojik araçların incelenmesini ve bunların
denizcilik sektörüyle ilgili yatırım ve finansal süreçlere uyarlanacak şekilde geliştirilerek uygulanması
incelemektedir. Konular arasında denizcilik/nakliye yatırımı ve finansın temel prensipleri, fizibilite
çalışmaları, denizcilik sektörünün banka kredileri, sermaye piyasaları gibi finansman kaynakları
kapsamaktadır. Bunlara ek olarak yukarıda sıralanan iş süreçlerini modelleyen ve yine bu faaliyetleri
tanımlayan, analiz eden, geliştiren, uygulayan, denetleyen modelleme teknikleri anlatılacaktır. Bu teknikler
öğrenciye denizcilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin iş süreçleri ve işleyişinin tüm aşamalarının
anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, öğrencilerden, ekonomik fizibilitesi, finansal riskleri ve karlılığı açısından
yatırımların değerlendirmesi ve özellikle paydaşlar üzerindeki etkisini belirleyebilmesi istenecektir. Bunun
yanında öğrenciye projelerin finansal çerçevesinin planlanması, değerlendirilmesi ve eğer gerekiyorsa
yeniden tasarlanması ile ilgili becerilerin kazanılması konusunda bilgiler aktarılacaktır.
DİE522 Denizcilik Piyasasının Hukuki Çerçevesi
Ders denizcilik sektörünün yapısı ve bireysel firma davranışlarını şekillendiren uluslararası denizcilik hukuku,
uluslararası sözleşmeler ve uluslararası nakliye ve yasal çerçevesini kavrayabilme konusunda kapsamlı bir
tanıtım sunar. Ders öğrenciye, uluslararası deniz hukukunun karmaşık yapısının yanı sıra uluslararası
boyutunu ve sözleşmelerin önemini anlamasını hedeflemektedir. Derste öğrenciye hukukun belli dallarında
özgün bilgilerin bilinmesinin gerektiği yetki alanlarının belirlenmesi ve uluslararası nakliyecilikte ve ilgili
operasyonlarındaki yetki alanları konusunda gerekli olan bilgilerin aktarılması sağlanmaktadır. Bunun yanı
sıra ulusal ve uluslararası denizcilik politikaları ve de rekabet hukukunu etkileyen teşvikler ayrıca işlenecek
konular arasında yer almaktadır.
DİE524 Tez Semineri
Ders öğrenciye seçtiği tez ile ilgili genel kuralları vermeyi hedeflemektedir.
XXX Seçmeli
Öğrenciler aşağıda yer alan seçmeli derslerden birini seçmeleri beklenmektedir.
3
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DIE500 Tez
Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir.
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DIE500 Tez
Öğrencinin yapacağı tezin konusunu belirlemesi ve tez danışmanını seçmesi beklenmektedir.
4
SEÇMELİ DERSLER
MBA503 Uygulamalı Pazarlama ve İş Geliştirme
Ders vaka çalışmaları yöntemi ile pazarlama teorilerinin uygulamalarını incelemektedir. Bu çerçevede
öğrencilerin pazarlama konularında çözümler sağlayabilecek ve pazarlama konularında pratik uygulamaları
sunabilecek yeteneklerini ilerletmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında iş faaliyetleri koşullarında
pazarlama ile ilgili kavramların pratik uygulamaları da irdelenecektir. Buna yönelik olarak bir kurumun kendi
organizasyonel sınırlarının dışına ulaşabilmesi için etkin bir pazarlamanın ve tam verimli çalışan bir örgütün
diğer bileşenlerinin yer alacağı bir platformun örgüt içinde oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda
belirtilen bu süreçlerin anlaşılması için iş geliştirme kavramları ve SWOT, rekabet gücü analizleri, pazar
matrisi gibi özgün tekniklerin tanıtılması ders kapsamına girmektedir.
MBA504 Uluslararası Tedarik Zinciri Sistemleri
Ders tedarik zincirleri sistemlerinin fonksiyonlarını ve bu fonksiyonların uluslararası ticaret faaliyetlerini
kolaylaştıran etkileşimlerini kapsamaktadır. Aktarılan bilgiler öğrencilere kendi amaçları ve ticaret ortakları
açısından uluslararası tedarik zinciri sistemlerinin temel unsurlarını tam anlamıyla kavramalarını
sağlayacaktır. Uluslararası tedarik zinciri tasarlanması ve geliştirilmesinde modern eğilimler, büyük bir ağın
getirdiği riskler derste vurgulanacak konular arasında yer almaktadır. Bunun yanında sistemin
planlamasından, dağıtıma kadar kaynak akışının etkin bir şekilde devam etmesini sağlayacak tüm yönleri
irdelenecektir.
DİE505 Dünya Ekonomisi ve Denizcilik
Ders temelde dünya ekonomisini anlamak ve buna göre dünya ticaretini incelemek ve neticesinde deniz
taşımacılığı bağlantılı ekonominin duyarlılığını ileri-geri etkileşim bağlamında incelemeyi hedeflemektedir.
Bu çerçevede normal, hızlı büyüme ve durgunluk dönemleri itibariyle analizlere yer verilecektir. Dünya
ekonomisini etkileyen başlıca faktörler aynı zamanda da ekonomi bağlamında da irdelenecektir.
DİE506 Denizcilikte Kargo Operasyonları
Ders oldukça geniş bir kargo sınıflandırma ölçeğinin anahtar özellikleri ile kargo tipleri dâhil, kargo işini
etkileyebilecek en güncel uluslararası yönetmelikleri ve genel prensipleri içermektedir. Ro-Ro kargo
elleçleme, konteynerizasyon, malzeme ve açık deniz tedarik sistemleri de ayrıca örnek vakalarla
işlenecektir.
DİE507 Liman ve Marina İşletmeciliği
Ders ile marina tasarımcılığı, kuruculuğu veya işletmeciliği konularında kariyer düşünen öğrencilere ve
herkese marina yönetimi hakkında temel çerçevenin aktarılması hedeflenmektedir. Ayrıca günümüz
rekabetçi piyasalarındaki hızlı değişimlerin bu sektörde nasıl olumlu yöne çevrilebileceği konuları da
işlenecektir. İşlenilecek konular arasında karlı marina yönetimi, stratejik planlama, marina operasyon
teknikleri, marina yönetiminde yasal konular, sözleşme ve sorumluluklar, tesis tasarımı ve tadilatı, marina
hizmetlerinde kaliteyi ve değer sunumunu artırmak, finansal yönetim, marina hizmet pazarlaması,
konumlandırma ve fiyatlandırması yer almaktadır.
DİE508 Denizcilikte YBS
Ders YBS’nin liman ve marina yönetimi, lojistik ve kargo operasyonları gibi denizcilik çevrelerinde
derinlemesine kullanımını içermektedir.
EF509 Finansal Risk ve Türev Araçları
Dersin amacı öğrencilere finansal risk yönetim araç ve tekniklerini tanıtmaktır. Derste her tip sigorta
edilebilir riskin tanımlanması, analizi ve yönetimi ile finansal türev piyasaların işleyişi, future fiyatlandırma,
hedge ve türev araçları stratejileri ve opsiyon fiyatlandırma anlatılacaktır.
5
MBA510 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar
Dersin amacı öğrencileri vakalarla destekleyerek post-modern örgütlerin işleyişi ve yönetimi hakkında
bilgilendirmek, aynı zamanda çağdaş yönetim tekniklerini öğretmektir.
MBA511 Hizmet Pazarlaması
Günümüzde hizmet sektörleri gelişmiş ekonomilerde en büyük ağırlığa sahip sektör olarak karşımıza
çıkmaktadır ve bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar giderek artan sayıda küresel pazarlarda rekabet
etmeye başlamıştır. Finans, perakendecilik, sağlık ve kamu sektörü gibi hizmet sektöründe çalışan
yöneticiler pazarlamanın planlanması ve pazarlama stratejilerinin uygulanması noktasında hizmet
pazarlamasının çok kullanışlı olduğunu fark edeceklerdir. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar
imalat alanındaki kuruluşlara göre birtakım kilit noktalarda farklılık göstermektedir. Bu ders, hizmet
pazarlama sistemlerinin; hizmet tasarımı, kapasite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi gibi hizmet odaklı
konularda nasıl uygulanılacağını ve karşılaşılacak sorunlara nasıl çözüm getireceği konularında gerekli
bilgileri aktarmayı amaçlamaktadır. Ders yöneticilerin sektör koşullarında yenilikçi gelişim ve pazarlama
stratejilerinin uygulanması gibi konularda yetkinliğini arttırmayı hedeflemektedir.
MBA512 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders kapsamını çok uluslu kuruluşlarda uluslararası insan kaynakları yönetimi işlevleri kapsamaktadır. Dersi
oluşturacak ana konu başlıkları, işe alım, çalışanların eğitimi, tazminat ve performans değerlendirme olarak
ortaya çıkmaktadır.
DİE513 Denizcilik Piyasaları
Dersin kapsamında navlun, sigorta, bakım-onarım, gemi inşaatı girdi piyasaları, limancılık, forwarding,
bunkering konuları, gemi tedarikçileri, offshore pazarları, denizcilik dip kaynakları tanıtılacaktır. Ayrıca, arz
ve talep kavramları ile denge durumları da işlenecektir.
DİE514 Denizcilik Yatırımları
İşletmeciliğin yatırım kararları çerçevesinde denizcilik sektörüne özgü proje, fizibilite, finansman konuları
dersin kapsamı arasındadır. Bu bağlamda gemi ve diğer deniz araçları, liman vb. kıyı yapıları, denizcilik
sektörüne dair doğrudan ilişkide olan yatırım konularında seçilen vakalar incelenecektir.
6
SOCIAL SCIENCES INSTITUTE
DEPARTMENT OF MARITIME BUSINESS MANAGEMENT
MARITIME BUSINESS AND ECONOMICS GRADUATE PROGRAM
SEMESTER I
CORE COURSES
MBA511 Research Methods
The aim of this course is to help the students on their Endeavour to pursue their thesis and make them
better to handle decisions and problems in the area of business. Topics include probability distributions,
estimation and hypothesis testing, quality control and regression analysis. Applications of statistical
techniques to issues in marketing, investment analysis and manufacturing are discussed. Cases involving
application in these areas will be analyzed using statistical software.
DİE512 Management for Shipping Business
The course focuses on the structure and components of the shipping industry as a whole which is mainly
composed of freight markets, ship building, chartering. The course also covers the distinctive working
environment which includes regular operations and daily activities which take place under
national/international regulations. In this context the commercial dimension of the shipping business
activities specifically ship brokering will be closely examined with all its aspects starting with sale and
purchase of a shipping vessel, chartering, procedures in designing or terminating contracts, negotiation
techniques, insurance as well as obligations and rights of all parties in contracts.
DİE513 Maritime Economics and Logistics
The course provides a step to the study of economics in a practical way, looking at the application of
economic theory in the modern world with an emphasis put on maritime sector. Therefore the course will
deal with the contemporary issues in maritime economics. Topics covered include economic relationships
and policies concerning ship owners, shippers, policy makers and other stakeholders in the maritime
industry, answering how prices and cargo is influenced and studying different economic strategies that
shipping companies follow. Additionally, this course gives the students graduate level knowledge in the
perspective of a maritime enterprise the management of operations, core logistic functions, cost
integration, supply chain management. Details of forming logistics strategy, tactical logistics, procurement
and inventory management, design of storage and handling facilities, operation of a warehouse, transport
management, international and reverse logistics will be presented.
XXX Elective
Students are expected to choose one of the elective courses below.
7
SEMESTER II
CORE COURSES
EF521 Maritime Finance and Valuation
The course studies theoretical concepts and methodological tools used in finance and develop them such
that they can be applied in maritime investment and finance processes. Topics will include fundamental
principles of maritime/shipping investment and finance, feasibility studies, sources of finance in the
maritime industry such as bank credits, capital markets. The course will continue with topics in modeling
business activities such as the ones outlined above and to introduce modeling techniques that describe,
analyze, improve, implement, and monitor these processes. Such tools will provide a basis of understanding
and communication within a maritime enterprise throughout all phases of a business process. Additionally,
students will be taught to carry out investment evaluation in terms of its economic feasibility and financial
risks and profits and specifically identify the impact on stakeholders. Further topics covered will provide
skills used in planning, assessing and if necessary redesigning the financial framework of a project.
DİE522 Legal Environment of Maritime Markets
The course offers a thorough introduction to International Maritime Law, International Conventions and an
understanding of international shipping and its legal framework which shape the market structure of
maritime sector and individual firm behavior. The students will be able to understand the complexity of
international maritime law as well as its international aspect and the importance of conventions. They will
know how to determine jurisdiction and the challenges relating to jurisdiction issues in international
shipping and related operations which requires specific knowledge of certain areas in law. Specialized
topics covered will also include national and international marine policies and their incentives effecting
competition law.
XXX Elective
Students are expected to choose one of the elective courses below.
DİE524 Seminar
The course aim at giving the general guidelines related to the choice of theses.
SEMESTER III
DIE500 Thesis
Students are expected to select their thesis advisors and the topics for their theses.
SEMESTER IV
DIE500 Thesis
Students are expected to select their thesis advisors and the topics for their theses.
8
ELECTIVES
MBA503 Applied Marketing and Business Development
The course studies applications of marketing theories through case studies. This framework will facilitate
students to advance their ability to provide solutions in marketing topics and present practical applications
to marketing issues. The aim of the course is to explore practical applications of marketing concepts in
business situations. In this framework an efficient design of marketing and other components of a fully
efficient running organization so that it can reach beyond its organizational boundaries requires the
structure of a common platform within its entity. The understanding of this framework business
development concepts will be introduced and it specific techniques that it employs such as SWOT,
competitive force analysis, market matrix amongst others.
MBA504 International Supply Chain Systems
The course provides a basic understanding of the functions of supply chains systems and their interactions
which facilitate international trade operations. The knowledge conveyed to the students will enable them
fully grasp the foundations of international supply chain systems in terms of their own benefit and trade
partners. Modern trends in designing and developing global supply chains and associated risks with a large
network will be brought into consideration. All aspects of the system from planning to the distribution and
methods providing the efficient continuation of the flow of resources will be examined.
DİE505 World Economy and Shipping
The course intends to study the world economy and the world trade in accordance with it; as a result the
economic sensitivity will be introduced in terms of forward-backward interactivity and interconnectedness
with shipping transportations. Under this framework, normal and accelerated growth as well as recession
periods will be analyzed. The main factors influencing the world economy will also be considered in
compliance with economic principles.
DİE506 Cargo Operations in Shipping
The course covers general principles and the latest international regulations that affect all cargo work,
including cargo types and key characteristics of a wide range of cargo classes. It also details Roll On - Roll
Off cargo handling, containerization, equipment and offshore supply with case examples.
DİE507 Port and Marina Management
The course highlights essential topics for students who may pursue career as a marina designer, developer
or operator and to take advantage of the changes in today’s competitive markets. Topics that will be
covered includes Marina profit-center management, Strategic Planning, Marina-operations techniques,
Marina law, contracts and liabilities, Facility design & retrofits, Improving the quality and value of marina
services, financial management, Marina marketing, promotion and pricing.
DİE508 MIS in Shipping
This course provides an in depth overview of the application of MIS to the maritime environment such as
port and marina management, logistics and Cargo operations.
EF509 Financial Risk and Derivatives
This course aims to introduce the students to the tools and techniques of risk management. The course
intends to assist the student in identifying, analyzing and managing all types of insurable risk and the
mechanics of financial derivatives markets, futures prices, hedging and trading strategies using derivatives
and option pricing.
MBA510 New Perspectives in Management
Enriched with cases, the aim of the lesson is to provide students with information on how the post-modern
organizations function and managed; meantime, teach contemporary management techniques.
9
MBA511 Services Marketing
Service industries dominate most advanced economies and a growing number of service organizations
compete in the global market. Managers working in the service industry – for example, those working in
the financial, retailing, hospitality and public sectors – will find the services approach to marketing
particularly relevant in planning and implementing marketing strategy. Service organizations differ in key
respects from manufacturing organizations. This course develops an appreciation of how service marketing
systems operate, addresses service-related issues such as service design, capacity management and
customer relationship management. It is intended to increase managers' capability for innovative
development and implementation of marketing strategy in the service environment.
MBA512 International Human Resource Management
The course’s coverage is about International human resource management functions in multinational
organizations. Topics include emerging issues regarding selection, recruiting, training, compensation and
performance appraisal.
DİE513 Maritime Markets
The course addresses topics such as freight, insurance, maintenance, shipbuilding input markets, ports,
forwarding and bunkering issues, maritime suppliers, offshore markets and marine resources.
DİE514 Investments in Shipping
In terms with business investment decisions, the issues peculiar to shipping like project, feasibility,
financing will be covered. In this context, ships and other vessels, shore facilities like ports, etc., and cases
directly related to maritime sector investments will also be studied.
10
Download

Deniz İșletmeciliği ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı