O B A V J E Š T E NJ E
o uspostavljanju
REVOLVING KREDITNE LINIJE ZA "LOKALNI RAZVOJ"
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavlja revolving kreditnu liniju za
"Lokalni razvoj" putem koje će u svoje ime, za račun Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
plasirati kreditna sredstva prikupljena u okviru Projekta "Lokalni razvoj", s ciljem
finansiranja projekata lokalnih zajednica koji doprinose poboljšanju infrastrukture i pružanja
usluga i stimuliranja ekonomskog razvoja na lokalnom nivou. Na osnovu Odluke Vlade
Federacije BiH o upravljanju revolving fondovima po projektima «Lokalna inicijativa» i
«Lokalni razvoj» (Službene novine Federacije BiH, broj: 78/06 i 34/07), Odluke o uslovima i
kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za "Lokalni razvoj" (Službene
novine Federacije BiH, broj: 86/08), Rješenja o imenovanju Komisije za revolving sredstva
po projektima “Lokalne inicijative” i “Lokalni razvoj” (Službene novine Federacije BiH, broj
02/09) (u daljem tekstu: Komisija) i Operativnog uputstva za kreditiranje iz revolving
sredstava fonda za "Lokalni razvoj" utvrđuje se sljedeće:
Namjena korištenja sredstava kreditne linije
Sredstva revolving kreditne linije koristit će se za kreditiranje općina/gradova i komunalnih preduzeća
ili drugih pravnih lica čiji je osnivač općina/grad sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.
Kreditna sredstva će se koristiti za finansiranje građevinskih radova i nabavku opreme u sklopu
projekta.
Sredstva su namijenjene za kreditiranje sljedećih projekata:
 izgradnja/rekonstrukcija vodovodne mreže i tretman otpadnih voda,
 izgradnja/rekonstrukcija puteva,
 upravljanje čvrstim otpadom,
 poboljšanje energetske efikasnosti i slično, u školama, bolnicama i ostalim općinskim
ustanovama,
 ulična rasvjeta,
 izgradnja/rekonstrukcija sportskih dvorana,
 izgradnja/rekonstrukcija tržnica u općinskom/gradskom vlasništvu i sl.
Iz kreditnih sredstava ne mogu se plaćati konsultantske usluge (uključujući projektovanje, nadzor i
sl.)
Vrijednost kreditne linije
Vrijednost kreditne linije nije fiksna i ograničena je raspoloživim sredstvima na računu
Projekta "Lokalni razvoj", koji na dan 22.9.2010. godine iznosi 12.843.342,88 KM.
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
 &  Predsjednik Uprave + 387 33
71000 Sarajevo, Igmanska 1
Centrala
+ 387 33
TRN kod Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 1950000000000180
Fax
+ 387 33
Porezni broj: 0170288000
S.W.I.F.T.
Identifikacijski broj: 4200057850004
Web site
660 127;
724 900;
660 128
724 902
611 232
IBBHBA22
http://www.rbfbih.ba
RB FBiH
2/3
Korisnici kredita
Za finansiranje iz revolving kreditne linije podobne su:
 kreditno sposobne općine/gradovi, u smislu ograničenja iz člana 7. Zakona o dugu,
zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije
BiH, broj 86/07), za koje Federalno ministarstvo finansija/financija potvrdi da uredno
izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po prethodnim projektima i nemaju neregulirane
odnose po drugim projektima.
 komunalna preduzeća ili druga pravna lica čiji je osnivač općina/grad za koja Federalno
ministarstvo finansija/financija potvrdi da uredno izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po
prethodnim projektima.
Prihvatljivost projekta
Prihvatljivim projektima smatraju se projekti koji ispunjavaju dolje navedene uslove:
-
projekti koji ispunjavaju kriterij podobnosti za kreditiranje, kako je prethodno
navedeno u dijelu: Namjena korištenja sredstava kreditne linije;
-
općinsko/gradsko vijeće odobrilo je kreditno zaduženje općine/grada za finansiranje
projekta ili izdavanje garancije za komunalno preduzeće ili druga pravna lica koja
učestvuju u projektu čiji je osnivač općina/grad;
projektom se unapređuje općinska infrastruktura ili usluga koju općina i/ili općinsko
komunalno preduzeće pruža građanima (osim administrativnih usluga općine, tako
npr. rekonstrukcija općinske zgrade ili šalter sale nije podoban projekt);
uz projekt je dostavljena finansijska projekcija koja demonstrira da će projekt uvećati
prihode ili smanjiti troškove i imati pozitivni finansijski efekt. U slučaju da projekt
nema pozitivnu finansijsku stopu prinosa, treba se pružiti jasno ekonomsko
opravdanje za investiranje;
projekt ima jasan i kompletan finansijski plan, uključujući dokaze da je bilo koje
sufinansiranje koje je predloženo osigurano, ili će biti blagovremeno osigurano;
dostavljene su sve neophodne dozvole, uključujući i čisto vlasništvo nad zemljištem
ako se primjenjuje.
-
-
-
Uslovi kreditne linije
Kreditna sredstva odobravaju se pod sljedećim uslovima:
 Minimalni iznos kredita:
50.000,00 KM
 Maksimalni iznos kredita:
1.000.000,00 KM
 Grace period:
do 6 mjeseci
 Kamatna stopa:
fiksna, 4% na godišnjem nivou
 Jednokratna naknada za obradu zahtjeva:
0,5% od iznosa kredita
 Rok otplate:
do 7 godina
 Minimalno vlastito učešće u realizaciji projekta*:
10%
 Instrumenti osiguranja plaćanja:
mjenice i bezuslovne garancije
* Korisnik je dužan osigurati finansiranje iz vlastitih sredstava u visini od 10% ukupne
vrijednosti projekta. Pored učešća u finansiranju građevinskih radova i nabavci opreme u
sklopu projekta prihvatljivo je i učešće u vidu plaćenih konsultantskih usluga (projektovanje,
nadzor i sl.).
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
 &  Predsjednik Uprave + 387 33
71000 Sarajevo, Igmanska 1
Centrala
+ 387 33
TRN kod Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 1950000000000180
Fax
+ 387 33
Porezni broj: 0170288000
S.W.I.F.T.
Identifikacijski broj: 4200057850004
Web site
660 127;
724 900;
660 128
724 902
611 232
IBBHBA22
http://www.rbfbih.ba
RB FBiH
3/3
Potrebna dokumentacija
Lista dokumentacije koju je potrebno priložiti uz kreditni zahtjev, može se preuzeti svakim radnim
danom u sjedištu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i svim poslovnicama, u periodu od
09 do 15 sati, te u elektronskoj formi na web-stranici Banke: www.rbfbih.ba.
Procedure obrade i odobravanja kreditnih zahtjeva
Banka obrađuje kreditni zahtjev primjenjujući uobičajenu praksu i procedure. Prilikom obrade
kreditnih zahtjeva procjenjuju se i vrednuju:
o
o
o
o
podobnost projekta i tražioca kredita u smislu tačke IV. i V. Odluke o uslovima i
kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za lokalni razvoj
(Službene novine Federacije BiH, broj: 86/08);
kreditna sposobnost tražioca kredita;
nivo kreditnog rizika koji sa sobom takav kredit nosi;
realnost i kvalitet prezentiranog investicionog programa i/ili poslovnog plana.
Banka dostavlja Komisiji verifikaciju kreditnog zahtjeva sa stopom kreditnog rizika radi
davanja saglasnosti. Na osnovu saglasnosti Komisije, Banka donosi odluku o plasiranju
sredstava.
Dostavljanje dokumentacije i informacije
Dokumentacija se može dostavljati na adresu:
RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ul. Igmanska br.1
Sarajevo
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Sektoru za analizu i ocjenu projekata (telefon
033/ 724 900).
Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine
 &  Predsjednik Uprave + 387 33
71000 Sarajevo, Igmanska 1
Centrala
+ 387 33
TRN kod Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 1950000000000180
Fax
+ 387 33
Porezni broj: 0170288000
S.W.I.F.T.
Identifikacijski broj: 4200057850004
Web site
660 127;
724 900;
660 128
724 902
611 232
IBBHBA22
http://www.rbfbih.ba
Download

O B A V J E Š T E NJ E