SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE MILIĆI
Jovana Dučića br. 2
75 446 Milići
Telefon: 056 740 195
Faks : 056 745 431
e-mail: [email protected]
web: www.opstinamilici.org
Ponedeljak 9. avgust 2010 godine
Broj žiro računa :
MILIĆI
Broj 7
God. XIII
NOVA BANKA
555-006-00004417-53
1.
2.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Repoblike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 2. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), Skupština
opštine Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj dana 30.jula
2010.godine, d o n i j e l a j e
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 2. shodno članu 36. stav
3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 101/04, 42/05 i 118/05),člana 2.12. Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 ,
24/06,32/07,33/08 , 37/08 i 32/10), člana 33. stav 1. alineja 2. Statuta
opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07,
1/08 i 4/08) i Odluke o visini naknada za rad članova izborne komisije
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,
broj37/10), Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj
30. jula 2010. godine, d o n i j e l a j e
ODLUKU
o usvajanju dokumenta Strategija razvoja malih i
srednjih preduzeća i preduzetništva na području
opštine Milići za period 2011-2015.godine
I
Skupština opštine Milići usvaja dokument Strategija razvoja
malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na području opštine Milići
za period 2011-2015.godine.
II
Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva
na području opštine Milići za period 2011 – 2015.godine, ostaje
otvorena za primjedbe i prijedloge privrednih subjekata, preduzetnika i
svih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, a u cilju njenog poboljšanja i
inoviranja.
III
Sastavni dio ove Odluke je dokument Strategija razvoja
malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na području opštine Milići
za period 2011-2015.godine.
IV
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
Broj:01-022-37/10
Datum:30.jula 2010.godine.
I
Predsjedniku i članovima opštinske izborne komisije utvrđuje
se stalna mjesečna naknada za rad u Opštinskoj izbornoj komisiji.
Predsjedniku i članovima opštinske izborne komisije utvrđuje
se mjesečna naknada za 2010. godinu tako da se u izbornom periodu
naknada isplaćuje predsjedniku komisije u visini isplaćene naknade za
vršenje dužnosti predsjednika klubova odbornika, a članovima u visini
isplaćene naknade odbornika u Skupštini opštine.
Izvan izbornog perioda isplaćuje se 30% napred utvrđene
naknade.
Izborni period u 2010. godini traje od 05.maja 2010.godine
do dana potvrđivanja rezultata izbora objevljenih u službenim glasilima
BiH i RS od strane Centralne izborne komisije.
Isplata naknade članovima Opštinske izborne komisije po
ovoj Odluci vrši se istovremeno sa isplatom mjesečne naknade
odbornicima Skupštine opštine Milići.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
O D L U K U
o naknadi predsjedniku i članovima
Opštinske izborne komisije za 2010. godinu
Sredstva za isplatu naknada iz stava I ove Odluke
obezbjediće se iz budžeta opštine, budžetske pozicija 6112 Opštinska
izborna komisija.
III
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Branislav Spasojević, s.r.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje sa primjenom
Odluka o naknadi predsjedniku i članovima Opštinske izborne komisije
za 2010. godinu, broj 01-022-161/09 od 29. decembra 2009.
godine(„Službeni glasnik Opštine Milići“, broj:1/10).
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 1
IV
VI
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“, od kada će se i
primjenjivati.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-81/10
Datum: 30.jula 2010. godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj: 01-022-80/10
Datum: 30. jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
4.
3.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj
samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj
41/03), člana 53.Zakona o bibliotekarskoj djelatnosti („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj 52/01, 39/03 i 112/08), člana 33. stav 1. alineja
8. Statuta Opštine Milići ( „Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05,
10/05, 5/07, 1/08 i 4/08) i Odluke Skupštine opštine Milići o utvrđivanju
kriterijuma za izbor i imenovanje organa upravljanja i rukovođenja u
javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići”, broj 3/10, Skupština opštine Milići na
Osamnaestoj sjednici održanoj 30.jula 2010. godine,
donijela je
ODLUKU
o raspisivanju javnog konkursa
za izbor i imenovanje direktora
Narodne biblioteke Milići
I
Skupština opštine Milići raspisuje javni konkurs za izbor i
imenovanje
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 19. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), člana 35.i
39.Poslovnika Skupštine opštine Milići –Prečišćeni tekst („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 6/05,1/06 i 7/06), a nakon razmatranja
prijedloga Komisije za izbor, imenovanje i mandatno-imunitetska
pitanja, broj 01-022-15-5/10 od 30.07.2010.godine, Skupština opštine
Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj dana 30.jula 2010.godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke
o obrazovanju Savjeta za bezbjednost građana
i imenovanje članova Savjeta
Član 1.
U Odluci o obrazovanju Savjeta za bezbjednost građana i
imenovanje članova Savjeta, broj 01-22-21/09 od 26.02.2009. i
28.05.2009.godine („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 2/09 i 5/09) u
nazivu Odluke iza riječi „Savjeta“ dodaje se povlaka „-„
i naziv
„Foruma“.
Član 2.
1.
Direktor Narodne biblioteke Milići
II
Opšti i posebni uslovi i kriterijumi za izbor kandidata iz člana I ove
Odluke propisani su Odlukom Skupštine opštine Milići o utvrđivanju
kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim preduzećima i
ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Milići („Službeni glasnik
Opštine Milići “, broj 3/10).
U Članu 1.,2.,3.,4.,5.,6.,i 7.iza riječi „Savjeta“ dodaje se
povlaka “-„ i naziv „-Foruma“ .
Član 3.
U članu 3. mjenja se broj „deset“ brojem „jedanaest“.
Član 4.
III
Javni konkurs objaviće se u „ Službenom glasniku Republike
Srpske“, dnevnom časopisu „ Glas Srpske“ i web stranici opštine Milići.
Javni konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana poslednjeg objavljivanja
u glasilu iz prethodnog stava.
IV
Postupak izbora uključujući pregled prispjelih prijava na konkurs i
izradu rang liste kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima utvrdiće
Komisija za izbor direktora Narodne biblioteke Milići imenovana
Rješenjem SO-e Milići broj 01-022-80-1 od 30. jula 2010.godine.
V
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za
privredu i društvene djelatnosti.
U članu 4. dodaje se redni broj „11“ iza kojeg se dodaje lično
ime novoimenovanog člana „Milijana Vasiljević“.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-21/09
Datum: 30.juli 2010.godine.
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 2
5.
7.
Na osnovu člana 30. Zakona o uređenju prostora i građenju
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/10), člana 30. stav 1.
alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 33. stav 1. alineja 2.
Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05,
10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), Skupština opštine Milići na Osamnaestoj
sjednici održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Informacije o radu Policijske stanice Milići u prvom
polugodištu
2010.godine,
broj
10-1-8/01-232-79/10
od
14.07.2009.godine, Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici
održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
Z A K LJ U Č A K
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi
Regulacionog Plana za prostor Osnovna školanaselje Goločevina u opštini Milići
U Odluci o pristupanju izradi Regulacionog plana za prostor
Osnovna škola-naselje Goločevina u opštini Milići, broj 01-022-89/08
(„Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 6/08) u članu 5. briše se stav 2.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-76/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
8.
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-89-1/’08
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
6.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Analize izvršenja inovirane Strategije razvoja zasnovane
na poštovanju ljudskih prava 2005-2010.godine, KPOR-a od jula
2010.godine, Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici
održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
Z A K LJ U Č A K
1. Skupština opštine Milići prihvata Analizu izvršenja
inovirane Strategije razvoja zasnovane na poštovanju ljudskih prava
2005-2010.godine, Komisije za planiranje opštinskog razvoja – KPOR.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 8. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 8. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Izvještaja o trenutnoj situaciji i Programu sanacije
kompletnog stanja i mjera za poboljšanje nivoa zdravstvene zaštite u
Domu zdravlja „Sveti Nikola“ Milići, broj 271/10 od 26.07.2010.godine,
Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj 30.jula
2010.godine, d o n i j e l a j e
Z A K LJ U Č A K
1.Skupština opštine Milići prihvata Izvještaj o trenutnoj
situaciji i Programu sanacije kompletnog stanja i mjera za poboljšanje
nivoa zdravstvene zaštite u Domu zdravlja „Sveti Nikola“ Milići.
2.Skupština opštine Milići zadužuje Odjeljenje za privredu i
društvene djelatnosti u Administrativnoj službi opštine Milići da pored
drugih zakonskih obaveza, prati izvršenje Programa sanacije
kompletnog stanja i mjera za poboljšanje nivoa zdravstvene zaštite u
Domu zdravlja „Sveti Nikola“ Milići.
3.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
o radu
2.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
Član 1.
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
1.Skupština opštine Milići usvaja Informaciju
Policijske stanice Milići u prvom polugodištu 2010.godine.
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj: 01-022-85/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-88/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 3
9.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Informacije o aktivnostima u stambeno-komunalnoj oblasti
na području opštine Milići, broj 01-022-78/10 od 22.07.2010.godine,
Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj 30.jula
2010.godine, d o n i j e l a j e
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Izvještaja o radu Komisije za mlade, broj 01-022-79-1/10
od 15.07.2010.godine, Izvještaja o radu Komisije za jednakost i
ravnopravnost polova, broj 01-022-79-2/10 od 15.07.2010.godine i
Izvještaja o radu Komisije za poljoprivredu, broj 01-022-79-3/10 od
16.07.2010.godine, Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici
održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
Z A K LJ U Č A K
Z A K LJ U Č A K
1.Skupština opštine Milići prihvata Informaciju o aktivnostima
u stambeno-komunalnoj oblasti na području opštine Milići, Odjeljenja
za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju.
2.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-78/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
10.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Informacije o aktivnostima u oblasti urbanističkog
planiranja i građenja na području opštine Milići, broj 01-022-86/10 od
22.07.2010.godine, Odjeljenja za prostorno uređenje, stambenokomunalne poslove i ekologiju, Skupština opštine Milići na
Osamnaestoj sjednici održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
1.Skupština opštine Milići usvaja Izvještaje o radu za period
01.01.-31.05.2010.godine:
-Komisije za mlade,
-Komisije za jednakost i ravnopravnost polova i
-Komisije za poljoprivredu.
2.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
Broj:01-022-79/10
Datum: 30.juli 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
12.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), a nakon
razmatranja Statističkog tromjesečnog izvještaja o primjeni ZOSPI-a
broj 03-053-8/10 od 14.07.2010.godine, Skupština opštine Milići na
Osamnaestoj sjednici održanoj 30.jula 2010.godine, d o n i j e l a j e
Z A K LJ U Č A K
Z A K LJ U Č A K
1.Skupština opštine Milići prihvata Informaciju o aktivnostima
u oblasti urbanističkog planiranja i građenja na području opštine Milići,
Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i
ekologiju.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
1.Skupština opštine Milići prihvata Statistički tromjesečni
izvještaj o primjeni ZOSPI-a broj obrađenih zahtjeva za period april –
jun 2010.godine, Odjeljenja za opštu upravu.
2.Skupština opštine Milići traži od Odjeljenja za opštu upravu
da dostavlja detaljnije izvještaje o primjeni ZoSPI-a, sa podacima o
podnosiocima i sadržini zahtjeva.
3.Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj: 01-022-86/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
11.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-053-8/10
Datum: 30.jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 29. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 41/05 i
118/05), člana 33. stav 1. alineja 34. Statuta opštine Milići („Službeni
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 4
13.
Na osnovu člana 30.stav 1.alineja 8. Zakona o lokalnoj
samoupravi(“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i
118/05), člana 9.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 41/03), člana 33. stav 1. alineja 8. Statuta opštine Milići („Službeni
glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), i Odluke
Skupštine opštine Milići o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje
organa upravljanja i rukovođenja u javnim ustanovama čiji je osnivač
Skupština opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići “, broj 3/10),
Skupština opštine Milići na Osamnaestoj sjednici održanoj dana 30.
jula 2010. godine, d o n i j e l a j e
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor direktora Narodne
biblioteke Milići
1. U Komisiju za izbor direktora Narodne biblioteke Milići, imenuju se:
1.Ljiljana Lalović, opštinski službenik
2.Senad Hasanović, opštinski službenik
3.Mirso Ibrahimović, opštinski službenik
4.Ankica Žugić, lice sa stručnim znanjem
5.Branislav Spasojević, lice sa stručnim znanjem
2. Zadatak Komisije za izbor iz tačke 1. ovog Rješenja je:




Da razmotri prijave prispjele na konkurs,
Da sačini listu sa užim izborom kandidata koji
ispunjavaju kriterijume za imenovanje na oglašenu
poziciju,
Da obavi intrvju sa kandidatima sa uže liste,
Predloži rang listu kandidata Komisiji za izbor i
imenovanje SO-e Milići.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja
u „Službenom glasniku Opštine Milići“.
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI
PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj:01-022-80-1/10
Datum: 30. jula 2010.godine
Branislav Spasojević, s.r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 5
SADRŽAJ
PRAVNI AKTI DONIJETI NA OSAMNAESTOJ SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI ODRŽANOJ 30. JULA 2010. GOD.
1.
Odluka o usvajanju dokumenta Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na području opštine Milići za period
2011-2015.godine, broj 01-020-37/10.
-1-
2.
Odluka o naknadi predsjedniku i članovima Opštinske izborne komisije za 2010.godinu, broj 01-022-81/10.
-1-
3.
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Narodne biblioteke Milići, broj 01-022-80/10.
-2-
4.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za bezbjednost građana i imenovanju članova Savjeta, broj 01-022-21/09.
-2-
5.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana za prostor Osnovna škola-naselje Goločevina u
opštini Milići, broj 01-022-89-1/10.
-3-
6.
Zaključak, broj 01-022-85/10 (o prihvatanju Analize izvršenja Strategije razvoja zasnovane na poštovanju ljudskih prava 20052010.godine).
-3-
7.
Zaključak, broj 01-022-76/10 (o prihvatanju Informacije o radu Policijske stanice Milići u prvom polugodištu 2010.godine ).
-3-
8.
Zaključak, broj 01-022-88/10 (o prihvatanju Programa mjera sanacije kompletnog stanja i zaduženje Odjeljenju za privredu i
društvene djelatnosti).
-3-
9.
Zaključak, broj 01-022-78/10 (o prihvatanju Informacije o aktivnostima u stambeno-komunalnoj oblasti na području opštine Milići).
-4-
10.
Zaključak, broj 01-022-86/10 (o prihvatanju Informacije o aktivnostima u oblasti urbanističkog planiranja i građenja na području
opštine Milići).
-4-
11.
Zaključak, broj 01-022-79/10 (o prihvatanju Izvještaja o radu radnih tijela SO-e Milići za period 01.01.-31.05.2010.godine).
-4-
12.
Zaključak, broj 01-053-8/10 (o prihvatanju Statističkog tromjesečnog izvještaja o primjeni ZOSPI-a).
-4-
13.
Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Narodne biblioteke Milići, broj 01-022-80-1/10.
-5PRILOG :
STRATEGIJA RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI ZA PERIOD 2011 – 2015. GODINE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Službeni glasnik izlazi u skladu sa članom 136. Poslovnika Skupštine opštine Milići-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj
6/05, 1/06 i 7/06).
Ponedeljak, 09.08.2010.godine
Na osnovu člana 64. Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/05, 10/05, 5/07, 1/08 i 4/08), „Službeni glasnik“ opštine
izdaje stručna služba SO Milići.
Odgovorni urednik je sekretar Skupštine Opštine.
____________________________________________________________________________________________________________
Понедељак, 09.08.2010 године
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МИЛИЋИ
Број 7/10
Страна 6
Download

Službeni glasnik Opštine Milići br. 07/10