Srpski
Uputstvo za instalaciju V 1.1
Ultrazvučno merilo energije
S Srpski
1. OPŠTE
Ovo uputstvo je namenjeno iskusnom osoblju i zato ne sadrži
osnovne korake instalacije.
Sveobuhvatno uputstvo za Instalaciju i upotrebu je dostupno na internetu na www.hydrometer.de.
Važno !
Pečatna nalepnica na kalkulatoru se ne sme oštetiti! U slučaju
njenog oštećenja fabrička garancija i podešavanje ne važe. Kablovi
isporučeni uz kalkulator se ne smeju skraćivati ili menjati na bilo
koji način.
Napomene:
Moraju se poštovati propisi o korišćenju merila energije!
Instalaciju treba da vrši osoblje koje je osposobljeno
za instalaciju i korišćenje elektro opreme i upoznato
je sa Regulativom za niski napon
Medij: voda bez aditiva.
Temperatura medija je 5...130 °C (150 °C).
Temperaturni opseg zavisi od varijante i nominalne veličine.
Zatvoreni varijanta se koristi ako se očekuje kondenzacija.
Radni/ambijentalni uslovi su 5...55 °C; IP54; 93 % rel. vlažnosti.
Dodatni detalji o varijantama mogu se dobiti iz sveobuhvatnog
Uputstva za instalaciju i korišćenje. Usklađenost sa ovim uputstvom je od suštinskog značaja
IZAR @ SET softver se koristi za očitavanje / parametrizaci i može se
dobiti na internet adresi www.hydrometer.de
S Srpski
2. INSTALACIJA MERILA ENERGIJE
U zavisnosti od dizajna i primene (merenje u grejanju, hlađenju ili
klimatizaciji), merilo energije se instalira u toplu ili hladnu liniju sistema kao što je prikazano na tipskoj pločici. Senzor protoka mora
biti instaliran, tako da pravac protoka odgovara smeru strelice na
senzoru
Proverite da li je senzor protoka uvek ispunjen sa tečnošću u toku
instalacije. Sekcija za smirivanje pre i posle senzora protoka nisu
neophodne. Merilo se može instalirati u horizontalne i vertikalne
cevovode, pod uslovom da se vazdušni mehurići ne mogu skupiti
u merilu. Preporučuje se da se senzor protoka instalira u nagnut
položaj.
S Srpski
Proverite da li je merilo instalirano dovoljno daleko od mogućih
izvora elektromagnetnih smetnji (prekidači, elektro motori, fluorscentne lampe, itd.). Za temperature medija 90 ° C ili više, ili ako je
Tvode <Tambijente (primena kod merenja hlađenja ili grejanja/hlađenja),
integrator mora biti uklonjen sa merila protoka i instaliran na
dovoljnoj udaljenosti od izvora toplote. Za tu svrhu služe zidni nosač
(isporučuje se sa merilom) ili nosač-odstojnik (opciono). Preporučuje
se da se zapornini ventili montiraju pre i posle merila kako bi se
pojednostavila montaža i demontaža merila. Merilo treba da bude
instalirano u lako dostupnim požajima za servis i operativno osoblje.
Nakon instalacije merilo treba da se pusti u rad i to evidentira.
T: 5 … 90 °C
Tvode > Tambijenta
Odstojnik - Držač
T: 5 … 130 °C/150 °C
Tvode < Tambijenta
Montaža na zid
S Srpski
3. INSTALACIJA SENZORA TEMPERATURE
Pažljivo rukujte senzorima temperature! Kablovi senzora su
opremljeni oznakama tipa u boji:
Tip merila
Merilo energije grejanja u povratnom
cevovodu
Merilo energije grejanja u potisnom
cevovodu
Merilo energije
hlađenja u povratnom
cevovodu
Merilo energije
hlađenja u potisnom
cevovodu
Merilo energije
grejanja/hlađenja u
povratnom cevovodu
Merilo energije grejanja/hlađenja u
potisnom cevovodu
Oznaka tipa
Kontakt
Crvena
5 Toplo 6
Mesto montaže
Plava
7 Hladno 8
U merilu
Crvena
5 Toplo 6
U merilu
Plava
7 Hladno 8
Povrat
Plava
7 Hladno 8
Potis
Crvena
5 Toplo 6
U merilu
Plava
7 Hladno 8
U merilu
Crvena
5 Toplo 6
Povrat
Crvena
5 Toplo 6
Potis
Plava
7 Hladno 8
U merilu
Crvena
5 Toplo 6
U merilu
Plava
7 Hladno 8
Povrat
Potis
Crveno: senzor u toplojliniji, plavo: senzor u hladnoj liniji.
Programirana lokacija montaže se prikazuje u petlji informacija.
Slobodni senzor temperature se može instalirati na loptasti ventil
ili u čauru u skladu sa zahtevima za ovaj tip senzora. Ako je senzor
instaliran u čauruu, on mora biti umet-nut do dna čaure i
osiguran. Za instalaciju u kuglasti ventil, petodelni set spojnice je
priložen u posebnoj vrećici. Proverite da li je senzor montiran
simetricno. Povezni kablovi se ne smeju skraćivati ili produživati.
Maksimalna dužina kabla je 10 m. Poželjno je da se senzori
instaliraju direktno uronjeni. Ubacite Jedan O-prsten u rupu senzora pomoću alata za montiranje koji je priložen. Samo pritegnite
mesingani ili plastični šraf rukom (2-3 Nm); pritegnite zavrtanj
ključem sa obrtnim momentom od cca. 12 Nm
S Srpski
1
2
3
4
5.1
5.2
6
4. NAPAJANJE
4.1 Baterijsko
Litijumska baterila 3,6 V DC je smeštena u standardnoj verziji. Baterija se ne sme puniti ili kratko spojiti. Temperature ispod 40 ° C
produžuju život baterije. Iskorišćene baterije treba odlagati na
pogodna mesta za sakupljanje otpada. Postoji rizik od eksplozije
ako se isporučena baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
4.2 Napojna jedinica
Napojna jedinica 24 V AC ili 230 V AC (Klasa zaštite 1) može biti
zamenjena ili naknadno ubačena u bilo kom trenutku. Sigurnosni
zaštitni poklopac mora da bude instaliran u svakom trenutku.
Nikada ne povezujte dve faze, jer bi to uništilo mrežni adapter. Kabl
treba da se osiguraju za opterećenje od max. 6A i zaštićeni od
manipulacije. Napojna jedinica obaveštava merilo o prisustvu
mrežnog napona. Ako napajanja nestane, rezervna baterija
(CR2032) u napojnoj jedinici obezbeđuje napajanje do 1 godine.
LCD čitanja ( pritiskom na dugme) i datum i vreme su i dalje ažurirani, ali nijedna od mernih funkcija, uključujući i merenje protoka ne
radi. Komunikacija i dalje funkcioniše preko opcionog M-Bus, RS485
i RS232 modula ili optičkog interfejsa, ali smanjuje život rezervne
baterije. Radio funkcija se isključuje u slučaju otkaza mrežnog
napajanja.
S Srpski
Slot 1
Slot 2
Impulsni ulazi (2x)
Impulsni ulazi (2x)
Impulsni ul (2x)/Izl (1x)
Impulsni izlazi (2x)
RS232
Impulsni ul (2x)/Izl (1x)
M-Bus
RS232
RS485
M-Bus
L-BUS (for ext. radio)
RS485
Analogni izlazi (2x)
L-BUS (za spoljni radio)
5. DODATNI MODULI
Merilo energije ima dva
slota za dodatne module.
Moduli se mogu koristiti i
kombinovati kao što je
prikazano u gornjoj tabeli.
Kod radio merila dva mesta u slotu za comunikacione
modulea treba da ostanu prazna. Ovi moduli ne utiču na
evidentiranje potrošnje energije i mogu biti ugrađeni bez
oštećivanja verifikacione markice. Relevantni ESD propisi
elektrostatičog pražnjenja) moraju se poštovati.
Ne prihvata se odgovornost za štetu (naročito elektronskih
kola), usled nepridržavanja propisa ESD.
5.1 Instalacija modula
1. Otvoriti Integrator oslobađanjem hvatača sa strane.
2. Uključiti module u odgovarajući slot i pažljivo uključiti predformirane trakaste kablove na oba kraja.
3. Zatvoriti poklopac i
Slot 1
proveriti da li merilo
Slot 2
radi ispravno pritiskom na taster.
Ako merilo radi isTest izlaz
pravno obnoviti pečat
Pažnjaa
na poklopcu kućišta.
Kod r a d i o
verzije
ostavite
slobodno
S Srpski
5.2 Komunikacioni moduli
Merilo podržava dva komunikaciona kanala preko istog ili različitih
interfejsa. Dodatni komunikacioni modul može da se koristi u radio
modu. Protokol je različit za svaki od dva kanala i unapred je fabrički
podešen, ali se može podesiti da se prilagodi specifičnim zahtevima
koristeći IZAR @ SET softver. Svaki kanal ima svoju primarnu adresu,
ali postoji samo jedna sekundarna adresa, koja je postavljen na
serijski broj fabrički.
5.2.1 M-Bus
M-Bus komunikacioni modul je serijski interfejs za komunikaciju sa
spoljnim uređajima (M-Bus kontrolni centar), npr. [email protected]
Više merila može biti povezano na kontrolni centar. Modul ima dvopolne trakaste konektore sa oznakama kontakata 24, 25.
· Priključak je bipolaritetan i električno je izolovan
· M-Bus protokol po EN 1434-3 standardu
· 300 ili 2400 bauda (automatska baud detekcija)
· Konekcija za provodnike 2 x 2.5 mm²
· Povlačena struja: jedno M-Bus opterećenje
5.2.2 Komunikacija preko radija
Integrisani radio modul je interfejs za komunikaciju
sa Hydrometer radio prijemnicima.
Jednosmerna komunikacija ima sledeće karakteristike:
• Modul šalje svakih 6 ... 25 S (promenljivo, u zavisnosti od dužine
protokola)
• Radio modul uvek pristupa trenutnim očitavanjima merila.
S Srpski
· Frekvencija prenosa: 868 MHz ili 434 MHz,
· Razni Hidrometar prijemnici su dostupni za prijem raznih protokola
(na primer, Bluetooth, GPRS, LAN ...)
• Protokol odgovara Open Metering ili HID standardu i šifrovan je.
· Režimi čitanja : Pešačenjem, iz automobila, Fiksna mreža
5.2.3 RS232 komunikacioni modul
RS-232 komunikacioni modul je serijski interfejs za komunikaciju sa
spoljnim uređajima, npr PC; 300 ili 2400 bauda.
Modul sadrži 3-polni trakasti konektor sa kontaktima obeleženim sa
62 (DAT), 63 (Rek) i 64 (GND). Za povezivanje je neophodan dapter
kabl (kat.br. 087H0121.). Boje žica treba da budu povezani kao što je
prikazano:
62 = braon
63 = bela
64 = zelena
5.2.4 RS485 komunikacioni modul
RS-485 komunikacioni modul je serijski interfejs za komunikaciju sa
spoljnim uređajima, npr PC, samo 2400 bauda.
Modul sadrži 4-polni trakasti konektor sa kontaktima označenim sa
D +, D- i +12-. Ovaj modul treba eksterno napajanje od 12 V DC ±5 V
S Srpski
5.3 Funkcija modula za impulsni ulaz
Modul za dva dodatna impulsna brojača.
Impulsni ulaz 1 je obeležen sa “I1 - _| ” i ulaz 2 sa “I2 - _| ”.
· Impulsni ulazi su programabilni ([email protected]) za vrednosti :
1, 2.5, 10, 25, 100, 250, 1000, 2500 litara po impulsu
· Moguće su sve jedinice za energiju dostupne u merilu, jedinice
zapremine m³ ili bez jedinice
· Frekvencije ulaza su u opsegu <
_ 8 Hz; min. dužina impulsa 10 ms
· Otpor ulaza 2.2 MΩ; kontaktni napon 3 V DC
· Podaci su akumulirani zasebno u registrima
· Podaci su čitljivi kao IN1 i IN2 na ekranu i mogu biti prenešeni
preko komunikacionih modula
· Dužina kablova do 10 m
5.4 Funkcija modula za impulsni izlaz
Modul sadrži veze za 2 impulsna izlaza, što se može programirati po
želji koristeći IZAR @ SET softver. Izlazi su obeleženi na trakastom
konektoru sa “O1 - _| ” i “O2 - _| ” i na ekranu sa Out1 i Out2.
S Srpski
· Spoljno napajanje : Vcc = 3-30 V DC
· Struja izlaza <
_ 20 mA sa rezidualnim naponom od <
_ 0.5 V
· Otvoreni kolektor (odvod)
· Electrično izolovan
· Izlaz1: f <
_ 4 Hz
Energy
external
meter
Trajanje impulsa: 125 ms ±10 %
Prekid impulsa: >
_ 125 ms –10 %
· Izlaz 2: f <
_ 100 Hz
Trajanje impulsa/prekid ~1:1
Pulse
· Vrednost impulsa za zapreminu se može
output
module
programirati po želji
Podrazumevano: poslednja cifra ns ekranu
Vcc
Pulse
GND
5.5 Funkcija kombinovanih modula
Kombinovani moduli su opremljeni sa 2 ulaza i 1. izlazom.
Karakteristike impulsnog
ulaza su iste kao u 5.3 gore.
Karakteristike impulsnog
izlaza su iste kao u impulsni izlaz 1 u 5.4 gore, ali
nije električno izolovan.
5.6 Funkcija modula analognih izlaza
Modul poseduje konektore za 2 pasivna analogna izlaza, koja
mogu biti programirana po želji koristeći IZAR @ SET softver. Izlazi
su obelezeni na trakastom konektoru sa “1” i “2” sa odgovarajućim
polaritetom “+” i “–”.
S Srpski
· Pasivni; spoljno napajanje: 10…30 V DC
· Struja petlje 4 … 20 mA,
gde je: 4 mA = 0 vrednost;
20 mA = programirana max. vrednost
· Preopterećenje do 20.5 mA, potom struja kvara
· Greške se generišu kod 3.5 mA ili 22.6 mA (programabilno)
· Izlazne vrednosti: snaga, protok, temperature
5.7 Test izlaz
Test izlaz je smešten sa strane i namenjen je za upotrebu od
strane test centara.
Proizvođač obezbeđuje dva specijalna kabla za to:
1. Test impulsa zapremine
2. Test impulsa energije
Ostale specifikacije (vrednost impulsa, trajanje impulsa / pauze,
frekvencija impulsa) može se dobiti od Inspekcije ili iz uputstva za
testiranje.
S Srpski
6. PRIKAZ
Da bi se prikazali podaci generisani od strane Integrator na ekranu,
obezbeđeni su razni prozori kao funkcionalne petlje koje mogu
biti pozvane u nizu za prikaz sistemskih informacija u vezi sa
svakim prozorom (npr. količina energija, broj dana rada, količina
vode, aktuelne temperature, maksimum vrednosti). Merilo
energije ima 6 različitih petlji prikaza: glavna petlja, dnevna petlja,
informaciona petlja, petlja impulsnih ulaza, tarifna petlja i
mesečna petlja. Sadržaj prikaza u prozoru svake petlje se može
programirati gotovo po želji. Razni prikazi u prozorima čine do
sedam pokaza koji se menjaju u intervalima od 2 - 4 s. Petlje
prikaza su numerisane od 1 do 6 da pomognu korisniku da brzo
pronađe svoj put. Glavna petlja je programirana sa aktuelnim podacima kao podrazumevano podešavanje, na primer, za energiju,
zapreminu i protok.
7. JEDNOSTAVAN RAD
Taster se koristi za prebacivanje kroz razne prikaze. Dugme može
da se pritisne za kratko ili dugo vreme. Kratkim pritiskom na
dugme (<3 sekunde) prebacuje se na sledeći ekran unutar petlje a
duži pritisak (> 3 sekunde) prebacuje na sledeću petlju ekrana.
Prozor “Energy” (sekvenca 1.1) u glavnoj petlji je osnovni prikaz.
Ekran merila se automatski isključuje zbog uštede energije, ako se
taster ne pritisne za oko. 4 minuta (osim u slučaju kvara) i vraća se
na osnovni ekran kada se ponovo pritisne dugme. Podešavanja
petlji može da se programira tako da odgovaraju specifičnim
zahtevima klijenta koristeći IZAR @ SET softver.
Srpski
8. KODOVI GREŠKE
Ako dođe do greškegreške kod greške je prikazan u glavnoj petlji, .
Svi ostali prozori se mogu i dalje birati pritiskom na dugme. Ako se
ne pritisne dugme za ca. 4 minuta kod greške se pojavljuje na
ekranu ponovo automatski. Ekran sa greškama automatski nestaje
čim nestane uzrok greške. Sve greške prisutne duže od 6 minuta se
čuvaju u evidenciji grešaka “Error Log”.
E-1
E 3**
E 4
E 5
E 6**
Opis greške
Greška osnovnih parametara u “fleš” ili RAM memoriji
Prekoračen je opseg temperatura [-19.9 °C...199.9 °C]
npr. kratak spoj ili prekidveze/lom snzora
Okrenuti senzori potis i povrat
Hardverska greška ultrazvučnog merila npr. kvar pretvarača ili drajvera
ultrazvučnog merila ili kratak spoj
Komunikacija nije moguća (previše često očitavanje)
E A*
Pogrešan smer protoka u komponenti za merenje zapremine
Primljen nedovoljno jak ultrazvučni signal npr. vazduh u zoni mernja
Nema mrežnog napajanja (samo ako se koristi mrežno napajanje) napajanje se
vrši preko rezervne baterije
Baterija skoro prazna; izračunati radni vek istekao
Curenje: detektovano curenje na cevi
E b*
Curenje: detektovano curenje u merilu enrgije prekid cevi
E 7
E 8
E 9
E C*
Curenje: detektovan gubitak impulsnog ulaza 1
E d*
Curenje: detektovan gubitak impulsnog ulaza 2
* opcionalno
** zavisno od primene
9. IZJAVA O USKLAĐENOSTI UREĐAJA NAKON MID
HYDROMETER GmbH izjavljuje da su ovi proizvodi u skladu sa osnovnim
zahtevima sledećh direktiva:
EMC Directive (2004/108/EC)
R&TTE Directive (1999/5/EC)
MID Directive (2004/22/EC)
DE-10-MI004-PTB013 DE-10-MI004-PTB003 Više informacija je dos-
tupno na www.hydrometer.de
Mat.-Nr. 3019509 · 06/2010
Prikaz greške
C-1
Download

Uputstvo za instalaciju