Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
1
Logotip
sponzora
Kablovske
tehnologije za
usluge visokog
kapaciteta i
interaktivnu
televiziju
Branimir Turk
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
2
Sadržaj
Prilagodba HFC-a zahtjevima za povećanje bandwidtha
Pregled DOCSIS 3.0 standarda
DOCSIS 3.0 CMTS arhitekture
Implementacija DOCSIS 3.0
Interaktivna TV
Model dimenzioniranja kablovskih sustava
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
3
HFC bandwidth
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
4
Povećanje raspoloživog bandwidtha u
HFC mrežama
Proširenje RF spektra na 1GHz
Segmentacija HFC mreže
D-PON
Multiwavelenght sustavi
Migracija na DOCSIS 3.0
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
5
Proširenje spektra na 1GHz
Proširenje RF spektra na 1GHz
Dodavanje “novih” kanala u RF spektar
Omogućuje dodavanje novih HSD i HDTV servisa u
postojeću HFC mrežu
Sva HFC oprema mora podržavati 1GHz
Najčešće se koristi u slučajevima kada segmentacija ili
prelazak na digitalno nije moguć
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
6
Segmentacija
Jednak bandwidth
dostupan manjem broju
korisnika
Tri opcije:
Logička segmentacija
Modularna segmentacija
Fizička segmentacija
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
7
Multiwavelength
Prijenos više broacast
signala putem jedne
optičke niti
6 valnih duljina
1260-1360nm (O-Band)
Kombinacija s CWDM-om
u US smjeru
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
8
D-PON (1)
FTTH rješenje posebno dizajnirano za DOCSIS
aplikacije
Ne zahtjeva promjene u načinu distribucije TV signala
Podržava postojeću CPE opremu
Ne mijenja provisioning
Upstream channel bonding
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
9
D-PON (2)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
10
DOCSIS 3.0
Channel Bonding
MAC Layer
IPv6
Security
IP Multicast
Business Services
over DOCSIS
Network Management
Physical Layer
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
11
Channel Bonding (1)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
12
Channel Bonding (2)
Vezanje više fizičkih RF kanala u logički kanal
DS Channel bonding
US Channel bonding
Logički kanal = Bonding grupa (BG)
Svi US i DS kanali unutar BG pripadaju istoj MAC domeni
400Mbps DS
120Mbps US
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
13
MAC Domain Descriptor
CMTS mora poznavati topologiju HFC mreže
MDD (MAC Domain Descriptor)
MDD se šalju na svim primarnim kanalima
Svakom fiber node-u se šalju samo MDD-ovi relevantni za taj
node
MDD sadrži:
• Parametre DS kanala u MAC domeni
• Listu svih aktivnih US kanala
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
14
Fiber node s više MAC domena
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
15
Bonding Grupe
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
16
Cisco DOCSIS 3.0
DS Channel bonding
Wideband SPA
MC20x20
MC8x8V
US Channel bonding
MC5x20
MC20x20
MC8x8V
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
17
T(raditional)-CMTS
DOCSIS 1.x/2.0
DOCSIS sučelja
NSI - Network Side Interface
DRFI - Downstream RFI
URFI - Upstream RFI
Fiksni US/DS omjer
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
18
M(odular)-CMTS (1)
Razdvajanje MAC od PHY sloja
Fleksibilnost pri sparivanju US i DS kanala
Tri komponente
M-CMTS Core – Svi CMTS elementi osim PHY sloja
E-QAM – DS PHY komponenta
DTI – Vremenska sinkronizacija
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
19
M-CMTS (2)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
20
I(ntegrated)-CMTS
Integracija svih
DOCSIS sučelja
unutar istog uređaja
Fleksibilnost pri
sparivanju US i DS
kanala
US i DS Channel
bonding
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
21
M-CMTS vs. I-CMTS
M-CMTS
I-CMTS
+Konvergencija video i
podatkovnih servisa na
E-QAM
+Jednostavnost
+”Sve u jednoj kutiji”
- Fiksna konfiguracija
+Skalabilnost
-DTI poslužitelj
-HA E-QAM redundancija
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
22
DOCSIS 3.0 Razmještaj kanala
Fleksibilnost pri sparivanju US i DS kanala
US kanali s MC5x20, DS kanali s WB SPA
US kanali s MC20x20 (0x20), DS kanali s WB SPA
US kanali s MC20x20, DS kanali s MC20x20
Dvije strategije razmještaja:
Overlay – Odvajanje 1.x/2.0 i 3.0 servisa
Converged – Spajanje 1.x/2.0 i 3.0 servisa
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
23
DOCSIS 3.0 Overlay (1)
Overlay
Odvajanje “standardnih” 1.x/2.0 (NB) korisnika i D3.0 (WB)
korisnika
D1.x/2.0 primarni DS kanal s MC5x20
D3.0 primarni DS kanal s WB SPA
US kanalni s MC5x20
Dijeljenje US između 1.x/2.0 i 3.0
Moguće kombiniranje WB SPA DS i MC20x20 US
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
24
DOCSIS 3.0 Overlay (2)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
25
DOCSIS 3.0 Converged (1)
Converged
1.x/2.0 (NB) i D3.0 (WB) servisi koriste “bondane” kanale sa WB
SPA ili MC20x20
US kanalni s MC5x20 ili MC20x20
Dijeljenje US između 1.x/2.0 i 3.0
Dynamic bandwidth sharing
Dinamičko alociranje bandwidth-a između NB i WB kanala
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
26
DOCSIS 3.0 Converged (2)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
27
Dynamic Bandwidth Sharing (DBS)
Dinamička alokacija BW
Garancija BW-a za
pojedini tip prometa
Bonding grupa
Primarni kanal
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
28
DOCSIS 1.x/2.0 MAC
1 DS kanal, 2 US kanala
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
29
DOCSIS 3.0 DS Channel Bonding (1)
Dijeljenje WB SPA kanala preko četiri MAC domene
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
30
DOCSIS 3.0 DS Channel Bonding (2)
Povećanje kapaciteta dodavanjem novih WB kanala
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
31
DOCSIS 3.0 US Channel Bonding
US channel bonding
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
32
Interaktivna TV
Interaktivna kablovska TV
Odvojene HSD i video usluga
“Prirodniji“ rješenje za kablovske operatere
VDOC Video Over DOCSIS
IPTV rješenje
SDV (Switched Digital Video)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
33
VDOC (1)
VDOC – Video Over DOCSIS
IPTV video rješenje za HFC
DOCSIS 3.0 channel bonding
DOCSIS 3.0 multicast
CM može primati podatke s bonding grupa
SDV (Switched Digital Video)
Fleksibilnost u rasporedu kanala
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
34
VDOC (2)
RF spanning
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Static multicast
Cisco Public
35
Interaktivna kablovska TV (1)
Interaktivna TV posebno prilagođena cable mrežama
Ne koristi IP za video transport
STB ne radi IGMP join
Komunikacija STB i VOD sustava
Potrebna povratna veza za komunikaciju
RTSP komunikacija
Parametri VOD sesije
STB se tunira na potrebnu frekvenciju VOD sesije
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
36
Interaktivna kablovska TV (2)
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
37
Komponente interaktivne kablovske TV
Resource manager
Alociranje VOD resursa
Poznavanje topologije sustava
Definiranje VOD servisnih grupa
Service monitoring
E-QAM
VOD Serveri
VOD poslužitelj
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
38
Resource manager
Front-end poslužitelji
Sučelje prema STB-u
HTTP
Database poslužitelj
Back-end podsustav
Autorizacija sesija
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
39
Model dimenzioniranja kablovskih
sustava
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
40
Unos broja korisnika i karakteristika
servisa
Broj korisnika
Broj 1.1/2.0 korisnika
Broj 3.0 korisnika
Nazivna DS brzina za 1.1/2.0 po korisniku [Mbps]
Nazivna US brzina za 1.1/2.0 po korisniku [Mbps]
Nazivna DS brzina za 3.0po korisniku [Mbps]
Nazivna US brzina za 3.0 po korisniku [Mbps]
Faza 1 (početno) Faza 2
10000
0
2,000
0,500
0,000
0,000
20000
10000
4,000
1,000
30,000
3,000
Karakteristike servisa
Nazivni bandwidth 1.1/2.0 DS kanala [Mbps]
Ciljano iskorištenje 1.1/2.0 DS kanala
Nazivni bandwidth US kanala [Mbps]
Ciljano iskorištenje US kanala
DS DOCSIS 1.1/2.0 DS oversubscription ratio
US DOCSIS 1.1/2.0 US oversubscription ratio
DS DOCSIS 3.0 DS oversubscription ratio
US DOCSIS 3.0 US oversubscription ratio
Ukupan broj DOCSIS frekvencija
Broj D3.0 bonding grupa u segmentu
DS ciljano iskorištenje DOCSIS 1.1/2.0 segmenata%
Faza 1 (početno) Faza 2
50
60%
10
30%
50
50
30
30
9
1
75%
50
65%
30
35%
50
50
30
30
9
1
75%
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
Faza 3
30000
15000
8,000
2,000
50,000
5,000
Faza 3
50
70%
30
40%
50
50
30
30
9
1
75%
41
Unos karakteristika opreme
Karakteristike opreme
Omjer US / DS
DS ciljano iskorištenje DOCSIS 3.0 DS-ova po segmentu%
Broj DS-ova na MC5x20 kartici
Broj WB DS-ova na Wideband SPA kartici
Broj D3.0 kanala koje poslužuje jedan pun E-QAM
Broj frekvencija po RF sučelju
Broj Mbps u Gbps
DS broj MC5x20 modula po šasiji
DS broj wideband modula po šasiji
Jedinična list cijena U10012-2D5X20H-HA bundlea
Jedinična list cijena UBR-5G-SIP-D3SPA bundlea
Jedinična list cijena UBR10k šasije
Jedinična list cijena E-QAM šasije sa jednom RF karticom
Jedinična list cijena RF kartice za E-QAM šasije
Jedinična list cijena DTI servera
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
Faza 1 (početno) Faza 2
4
70,0%
5
18
40
4
1000
8
2
$198.700
$119.450
$154.500
$29.260
$3.770
$50.000
Faza 3
4
70,0%
5
18
40
4
1000
8
2
$198.700
$119.450
$154.500
$29.260
$3.770
$50.000
4
70,0%
5
18
40
4
1000
8
2
$198.700
$119.450
$154.500
$29.260
$3.770
$50.000
42
Izračun karakteristika servisa i opreme
Općenito
DS ciljani prosječan broj iskorištenih DOCSIS 1.1/2.0 DS-ova po segmentu
DS ciljani prosječan broj iskorištenih DOCSIS 3.0 DS-ova po segmentu
DS Ukupan 1.1/2.0 bw (s oversub) [Gbps]
DS Bandwidth 1.1/2.0 (s oversub) po korisniku [Mbps]
US Ukupni 1.1/2.0 bw (s oversub) [Gbps]
US Bandwidth 1.1/2.0 (s oversub) po korisniku [Mbps]
DS Ukupan 3.0 bw (s oversub) [Gbps]
DS Bandwidth 3.0 (s oversub) po korisniku [Mbps]
US Bandwidth 3.0 (s oversub) po korisniku [Mbps]
DS Ukupan broj 1.1/2.0 DS-ova
US Ukupan broj 3.0 US-ova
DS Ukupan broj DS-ova 1.1/2.0 + 3.0
US Ukupan broj US-ova 1.1/2.0 + 3.0
Ukupan broj MC5x20 modula (veći od prethodna tri broja)
Ukupan broj WB modula (veći od prethodna tri broja)
Ukupan broj 10k šasija
Potreban broj RF E-QAM kartica (na temelju broja segmenata)
Potreban broj E-QAM šasija
Ukupan broj postojećih UBR10k šasija
Ukupan broj postojećih MC5x20 kartica
Ukupan broj postojećih WB SPA modula
Ukupan broj postojećih DTI servera
Broj novih U10012-2D5X20H-HA bundleova
Broj novih UBR-5G-SIP-D3SPA bundleova
Broj novih UBR10k šasija (koje nismo pokrili U10012-2D5X20H-HA bundleovima)
Broj novih E-QAM šasija sa jednom RF karticom
Broj novih RF kartica za E-QAM šasije
Broj novih DTI servera
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
Faza 1 (početno) Faza 2
6,75
0,00
0,400
0,040
0,100
0,010
0,000
0,000
0,000
14
0
14
34
7
0
7
0
0
6
12
0
0
0
0
1
0
0
0
Faza 3
0,75
5,60
1,600
0,080
0,400
0,020
10,000
1,000
0,100
50
96
358
135
10
23
12
67
14
7
14
0
0
0
23
5
14
53
8
0,75
5,60
4,800
0,160
1,200
0,040
25,000
1,667
0,167
138
209
853
309
28
64
32
184
37
12
24
23
8
2
41
18
23
94
0
43
Broj segmenata i raspored frekvencija
Segmentacija
Broj 1.1/2.0 Segmenta
Broj 3.0 Segmenata
Broj Segmenata
Faza 1 (početno) Faza 2
3
0
3,00
67
55
67,00
Optimalan raspored frekvencija
DS 3.0/ DS 2.0 omjer ukupnih bandwidtha
Omjer 1.1/2.0/3.0 US / 1.1/2.0 DS
Provjera
DS 3.0 / DS 2.0
Optimalan broj D3.0 frekvencija kako bi se optimizirao broj potrebnih segmenata
Optimalan broj D2.0 frekvencija kako bi se optimizirao broj potrebnih segmenata
Faza 1 (početno) Faza 2
0,00
2,43
6,25
2,70
5,21
2,24
6,25
7,76
1,24
5,21
7,55
1,45
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
0,00
0,00
9,00
Faza 3
184
128
184,00
Faza 3
44
Izračun broja potrebnih HUB-ova
Distribucijski hubovi
Faza 1 (početno) Faza 2
Broj distribucijskih hubova tip 1a
12
Broj distribucijskih hubova tip 1b
0
Broj distribucijskih hubova tip 1c
0
Broj distribucijskih hubova tip 1d
0
Broj distribucijskih hubova tip 1e
7
DS ukupan broj DS-ova u svim hubovima
128
Razlika DS-ova pokrivenih distribucijskim hubovima i potrebnih
114
Ukupan broj segmenata pokriven Hub-ovima ovog tipa
19
Razlika broja segmenata pokrivenih distribucijskim hubovima i potrebnih
16
US ukupan broj US-ova u svim hubovima
513
Razlika broja US-ova pokrivenih distribucijskim hubovima i potrebnih
479
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 1.1/2.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)96188
Razlika broja DOCSIS 1.1/2.0 korisnika pokrivenih dist. Hubovima i potrebnih
86188
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 3.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
0
Razlika broja DOCSIS 3.0 korisnika pokrivenih dist. hubovima i potrebnih
0
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 1.1/2.0 i 3.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
96188
Razlika broja korisnika pokrivenih dist. hubovima i potrebnih
86188
Ukupna list cijena novih distribucijskih hubova
$0
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
Faza 3
12
0
0
14
50
749
391
118
51
354
219
35953
15953
21476
11476
57429
27429
$6.623.882
12
0
0
20
30 Faza 1
775 IMA
-78 Previše
122 IMA
-62 Previše
366 IMA
57 Previše
20016 IMA
-9984 Previše
14347 IMA
-653
34363 IMA
-10637 Previše
$1.827.852
Faza 2
IMA
Previše
IMA
Previše
IMA
Previše
IMA
Previše
IMA
Previše
IMA
Previše
Faza 3
NEMA
NEMA
IMA
NEMA
NEMA
NEMA
45
Izračun broja potrebnih Node-ova
Distribucijski hubovi
Faza 1
Faza 2
1c (US
CWDM)
1a (obični) 1b (dupli)
Broj distribucijskih hubova (s Prismom)
DS broj DOCSIS 1.1/2.0 DS-ova s CMTS-ova da bi opslužio jedinični hub (broj DS-ova po hubu)
DS broj DOCSIS 3.0 DS-ova s CMTS-ova da bi opslužio jedinični hub (broj DS-ova po hubu)
Ukupni broj DOCSIS 1.1/2.0 i 3.0 DS-ova s CMTS-ova da bi opslužio jedinični hub (broj DS-ova po hubu)
DS ukupan broj DS-ova u svim hubovima
Ukupan broj segmenata pokriven Hub-ovima ovog tipa
DS broj optičkih niti po hubu
US broj US-ova s CMTS-ova da bi se opslužio jedinični hub (broj US-ova po hubu)
US ukupan broj US-ova u svim hubovima
US potreban broj optičkih niti po hubu
Ukupan broj niti po hubu
DS Ukupan bandwidth po hubu za DOCSIS 1.1/2.0 korisnike [Mbps]
DS Ukupan bandwidth po hubu za DOCSIS 3.0 korisnike [Mbps]
US Ukupan bandwidth po hubu [Mbps]
DS Broj DOCSIS 1.1/2.0 korisnika po hubu (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
DS Broj DOCSIS 3.0 korisnika po hubu (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
DS Broj DOCSIS 1.1/2.0 i 3.0 korisnika po jednom hubu (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 1.1/2.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 3.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
DS Ukupan broj podržanih DOCSIS 1.1/2.0 i 3.0 korisnika po hubovima (bandwidth huba/bandwidth korisnika)
Broj nodeova po hubu
Ukupni broj nodeova
Broj korisnika po nodeu
Faktor DS multiplikacije huba (korištenjem extra niti ili O-band WDM)
US CWDM - broj lambdi po niti
Jedinična list cijena distribucijskog huba
12
6,75
0,00
6,75
81
12
1
27
324
27
28
202,5
0
81
5063
0
5063
60750
0
60750
27
324
188
1
1
1d (DS OBand US
CWDM)
0
13,50
0,00
13,50
0
0
2
54
0
54
56
405
0
162
10125
0
10125
0
0
0
54
0
188
2
1
1e (Prisma je na
istoj lokaciji kao Ukupno
CMTS)
0
6,75
0,00
6,75
0
0
1
27
0
3
4
202,5
0
81
5063
0
5063
0
0
0
27
0
188
1
8
0
27,00
0,00
27,00
0
0
1
108
0
14
15
810
0
324
20250
0
20250
0
0
0
108
0
188
4
8
7
6,75
0,00
6,75
47
7
N/A
27
189
N/A
N/A
202,5
0
81
5063
0
5063
35438
0
35438
27
189
188
1
1
$70.507,00 $128.285,00 $80.832,00
Faza 3
1a (obični)
1c (US
CWDM)
1b (dupli)
1e (Prisma je
na istoj
lokaciji kao
CMTS i
Ukupno
izravno je
povezana na
nodeove)
14
50
76
3,00
0,75
22,40
5,60
50
25,40
6,35
356
318
749
56
50
118
1
N/A
12
3
168
150
354
2
N/A
3
N/A
16
97,5
24,375
728
182
126
32
1219
305
728
182
1947
487
17063
15234
35953
10192
9100
21476
27255
24334
57429
12
3
168
150
354
162
162
811
4
1
8
1
1d (DS OBand US
CWDM)
19
12
0
0
0,75
1,50
0,75
5,60
11,20
5,60
6,35
12,70
6,35
128 U distribucijskim hubovima IMA
76dovoljno DS-ova
0
0
19 IMA dovoljno segmenata
12
0
0
1
2
1
3
6
3
513 U distribucijskim hubovima 1 IMA
36 dovoljno US-ova
0
0
3
6
0
103
4
8
1
24,375
48,75
24,375
182
364
182
32
63
32
305
609
305
182
364
182
487
973
487
96188 Na distribucijskim hubovima3656
IMA dovoljno korisnika
0
0
0 Na distribucijskim hubovima2184
IMA dovoljno korisnika
0
0
96188 Na distribucijskim hubovima5840
IMA dovoljno korisnika
0
0
3
6
3
513
36
0
0
938
162
162
162
1
2
1
1
1
8
0
1e (Prisma je na istoj
lokaciji kao CMTS i
Ukupno
izravno je povezana
na nodeove)
1d (DS OBand US
CWDM)
1c (US
CWDM)
1b (dupli)
12
0
0
0,75
1,50
0,75
5,60
11,20
5,60
6,35
12,70
6,35
U distribucijskim hubovima
76 IMA dovoljno
0 DS-ova 0
IMA dovoljno segmenata
12
0
0
1
2
1
3
6
3
U distribucijskim hubovima
36 1 IMA dovoljno
0
US-ova0
3
6
0
4
8
1
26,25
52,5
26,25
196
392
196
36
72
36
164
328
164
118
235
118
282
563
282
Na distribucijskim hubovima
1969
IMA dovoljno
0
korisnika
0
Na distribucijskim hubovima
1411
IMA dovoljno
0
korisnika
0
Na distribucijskim hubovima
3380
IMA dovoljno
0
korisnika
0
3
6
3
36
0
0
94
94
94
1
2
1
1
1
8
30
0,75
5,60
6,35
191
30
N/A
3
90
3
$304.642,00
$54.858,00
$54.858,00
$70.507,00
$304.642,00
$54.858,00
0
0
7
12
0
0
0
7
12
0
0
14
50
0
0
0
0
0
0
0
0
14
43
0
0
0
6
Ukupna list cijena novih distribucijskih hubova
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
List cijena distribucijskog huba po DS portu
List cijena distribucijskog huba po korisniku
$0,00 N/A
$0,00 N/A
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00 N/A
$0,00 N/A
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
N/A
N/A
N/A
N/A
Cisco Public
$0,00 ########## $2.358.894,00 $6.623.882,00
N/A
N/A
$11.993,78
$156,49
$7.429,59
$96,94
$8.840,09
$184,24
$0,00 N/A
$0,00 N/A
$0,00 $1.827.852,00
N/A
N/A
$3.598,13
$81,12
62
50
775 !U distribuc
122 ! NEMA dovoljno segmenata!
366 U distribuci
16
26,25
196
36
164
118
282
4922
3528
8450
3
90
94
1
1
0
Broj novih distribucijskih hubova
$128.285,00 $80.832,00
20
3,00
22,40
25,40
508
80
1
12
240
2
3 N/A
105
784
144
656
470
1127
13125
9408
22533
12
240
94
4
8
12
Broj postojećih distribucijskih hubova
$70.507,00 $128.285,00 $80.832,00 $304.642,00
1a (obični)
20016 !Na distribu
14347 !Na distribu
34363 !Na distribu
366
469
0
$0,00 $1.827.852,00
$0,00
$0,00
$2.359,43
$91,32
46
Pitanja
Presentation_ID
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco Public
47
Download

Kablovske tehnologije za usluge visokog kapaciteta i