Obrazac H2
ZAHTJEV ZA DOBIVANJE DIGITALNE POTVRDE OVLAŠTENE
OSOBE
BROJ ZAHTJEVA: ________ (broj sa GENERALNE NARUDŽBENICE(H1 obrazac))
1. Podaci o ovlaštenoj osobi:
Ime i prezime:
Datum roñenja:
Stalno prebivalište:
Br. Lične karte:
Izdao:
Matični br:
Telefon:
E-mail adresa:
Ako već imate validnu ličnu digitalnu potvrdu na pametnoj kartici napišite
serijski broj kartice:
____________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*u slučaju da ste korisnik Hal E-Bank usluge u nekoj drugoj banci)
Potpisom, izražavam saglasnost, da Halcom-CA obrañuje, upotrebljava i trajno čuva podatke iz ove
narudžbenice, za namjene elektronskog poslovanja, u skladu sa politikom Halcom-CA (CP Name:EBB Sarajevo
CA, CPOID: 1.3.6.1.4.1.5939.1.1.1).
Potpisom garantujem istinitost datih podataka i dozvoljavam njihovu upotrebu u skladu sa odredbama politike
Halcom-CA u potvrdi, kao i moguću javnu objavu u imeniku ili registru poništenih potvrda. Isto tako, se
obvezujem, da ću odmah saopštiti svaku promjenu podataka, koja bi mogla uticati na valjanost potvrde.
Potvrñujem, da sam upoznat sa sadržajem politike Halcom-CA i izjavljujem, da ću se ponašati u skladu sa
njom.
Mjesto i datum
Potpis ovlaštene osobe
koja raspolaže karticom/
USB ključem
Pečat korisnika i potpis
zakonitog zastupnika ili
prokuriste
2. Podaci o izdanoj digitalnoj potvrdi (ispunjava Halcom-CA)
Serijski broj potvrde:
Broj izdane kartice:
Datum izdavanja potvrde:
Ime i prezime ovlaštenog lica:
Zahtjev
zaprimio:
Potpis ovlaštenog lica:
Halcom d.o.o. Sarajevo • Fra Anñela Zvizdovića 1 • 71000 Sarajevo • Bosna i Hercegovina
tel: +387 33 295 497 • fax: +387 33 295 494 • www.halcom.ba • [email protected] • IB: 4200162300001 • PDV: 200162300001
Download

Zahtjev digitalna potvrda – Obrazac H2