ŽIVOTNI TOK
Prezime i ime Kovačević Ševal
Datum i mjesto rođenja 24. 06. 1951g. Pribišići- Rudo, BiH
Državljanstvo rođenjem Yugoslaven
Sadašnje državljanstvo Bosne i Hercegovine
Sadašnji bračni status Oženjen, supruga Kasema,
rođena , 1951 g.
Angažiranost članova porodice- djece dva sina :
Edis, starosti 36 godineDoktorant iz ekonomskih nauka
Diplomirao na Univerzitetu u Nürnebrg-u,
završio postdiplomski studij na Ekonomskom
fakultetu u Sarajevu, zaposlen,
u CB BiH, kao rukovodilac jednog važnog sektora.
Enes, starosti 35 godina
Magistar- inženjer oblast građevine,
sa Univerziteta u Hanoveru Njemaćka
samostalni inženjer-konstruktoruposlen u IPSA Institut Sarajevo
Nacionalna pripadnost Bošnjak
Stečene kvalifikacije Diplomirani inženjer saobraćaja smjer – cestovni,
Diplomirao na FPZ- Sveučilištu u Zagrebu
Sadašnje zanimanje Stalni sudski vještak saobraćajne struke,
Ranije angažiranje
Rukovodilac sektora za procjenu i
U periodu 24. 07. 2001- 30.11. 2007 godina : likvidaciju šteta Aurum, porom Raiffeisen –
osiguranja,
«UNIQA- osiguranja « d.d. Sarajevo, A. Zvizdovića 1.
U periodu 1973-1989 i 1991-1993 godina : Radio sam u MUP-u R BiH CSB- Sarajevo.
Prošao sam sve faze u MUP-u kroz sektor javne sigurnosti.
Zadnja uloga bila mi je Rukovodilac odsjeka
za poslove i zadatke sigurnosti saobraćaja
Nakon rata , od 06. 09. 1997 do 31. 12. 1998 godine Radio kod UNDP kao koordinator i
nadzornik
komunalnih projekata u Kantonima Sarajeva i Goražda
U periodu 1989- 91 godine , po uputi Bio sam rukovodilac direktor sektora Kadrovske komisije Skupštine Grada Sarajeva : - Tramvajski saobraćaj JKP GRAS Sarajevo
Za vrijeme ratnih dejstava
Potom Zaključkom Vlade R. BiH, određen bio sam određen za
Koordinatora Vlade R BiH i izradio bezbjednosno- tehnički
Elaborat za otvaranje i uspostavu humanitarnih koridora :
Luka Ploče- Sarajevo i ostale saobraćajne pravce u BiH
u periodu august 1992- februar 1993g.
Znanje jezika i Dobro se sluţim- govorim , prevodim stručnu litearaturu sa
Ostala interdisciplinarna njemačkog , a pasivno , sluţim se i engleskim jezikom.
znanja i iskustva
Posebno pratim, zakonodavstvo iz oblasti osiguranja i sigurnosti
saobraćaja, sudske prakse vezano za ove oblasti, posebnim osvrtom na
reforme koje su nastupile u Evropi zadnjih godina u pogledu novih
standarda, normi i dimenzija u ovoj oblasti
Politička interesiranja : Član sam SDA Stranke >BiH od 1991 godine. Po ugledu na programe
političkih
partija SR Njemačke i uz pomoć pravno- ekonomske literature ove zemlje koja
elaborira „Sozial- markt – wirtschaft“ Deutschland : 1947- 1990 g. – Socilal tržišnu
privredu / na temelju učenja polit-ekonoma i filozofa Alfred Mueller Armacka i
Ludwiga Ercharda –prvog ministra za privredu u Vladi Njemačke poslije
II svjetskog rata ), sačinio sam 1996 godine poseban Alternativni program
obnove i razvoja u BiH, kao alternativni program za potrebe jedne od političkih
partija u Bosni Hercegovini.
Posebne reference Zadnjih godina poslije rata faktički jedini sam vještak u struci koji je
angažiran na predmetima saobraćajnih nezgoda i šteta u kojima je pasivno
legitimirana Misija UN-a na području Ex- Jugoslavija. Također i danas sam
kao vještak involviran u predmetima koji se procesuiraju
na Tužilaštvima i Sudovima diljem Bosne i Hercegovine,
Isto tako, jedan sam od aktivnih stručnjaka iz oblasti saobraćaja i
saobraćajne infrastrukture, koji redovno kontaktira sa medijima u cilju edukacije
stanovništva iz oblasti saobraćaja i upozoravanja javnosti uopće. Redovno
učestvujem sa svojim referatima na Naučno – stručnim konferencijama koje
organizira Vlada FBiH i Fakultete za saobraćajni komunikacije Sarajevo kao i
Fakultet prometnih znanosti Zagreb, a ujedno član sam i Hrvatskog znanstvenog
društva za promet.
Hobi Jednako tako, pratim ISKUSTVA IZ OBLASTI PRIVATIZACIJE posebno
iskustva konverzije državne imovine u Istočnoj Njemačkoj u privatnu a
putem tzv. Treuhand ( drţavnih komisija povjerljive ruke )
u Njemačkoj i istua sam primjenjivao kroz rad u Upravnom odboru
Agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo.
Ostalu praksu posebno sudsku praksu iz oblasti meĎunarodnih
vještačenja kao iskustva vršim transfer u BiH za potrebe Državnih
Suda BiH, sudova i tužilaštava Kantona Sarajevo, FBiH i BiH
Osim toga kao jedan osnivača ( zamjenik predsjednika) Pomorskog društva
u Bosni i Hercegovini, a trenutno VD Predsjednika društva, pa moţe se slobodno
ka reći do sada i jedni i to uspješno, intenzivno se bavim MeĎunarodnim pravom
iz oblasti prava mora, u cilju zaštite drţavnih interesa BiH u Aquatoriju Neum
Iskustvo Svakodnevno vještačenje prvenstveno za potrebe sudova
u korištenju izrađujem nalaze na računaru, koristeći korisničke programe
računara Microsoft Word, Excel, Auto- Cad, PC- Crash i drugi
Sarajevo, 31.01. 2014 godine Kovačević Ševal, dipl. ing.
Download

CV - sda novo sarajevo