Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam
neka je na Allahova poslanika, Muhammeda,
s.a.v.s., njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga
slijede na putu islama!
Poštovana braćo i sestre, draga djeco i omladino!
Kada bismo analizirali ibadete koje je Allah, dž.š.,
propisao ljudima, posebno one koji se ubrajaju među
stroge vjerske dužnosti, kao što je obavljanje
namaza, post u mjesecu ramazanu, davanje zekata,
obavljanje hadždža itd., primijetili bismo da je jedan
od osnovnih ciljeva njihovog propisivanja, pored
iskazivanje poslušnosti prema Allahu, dž.š., i
ostvarivanje brojnih koristi kako za pojedinca koji te
ibadete čini tako i za širu društvenu zajednicu.
Allah, dž.š., je neovisan od bilo čega pa tako i od
ljudskih dijela i postupaka. Sve što je propisao i
odredio da se čini, propisano je za naše dobro, i ima
za cilj da donese konkretnu korist onima koji ta djela
čine. Zajedničko za sve ibadete koje smo spomenuli
na početku jeste jačanje međuljudskih veza a samim
tim i društvene zajednice.
Namaz obavljamo u društvu sa drugim ljudima, kada
postimo bolje razumijemo one ljude koji gladuju,
daje zekat u različite svrhe a sve u korist ljudi, na
hadždžu prisustvujemo opće-muslimanskom skupu
više miliona vjernika te tako učvršćujemo uvjerenje
u snagu naše vjere i zajedništva, i tako dalje...
Sve ovo ukazuje nam na činjenicu da ne možemo
izvršiti svoje obaveze prema Allahu, dž.š., niti
možemo ući u Džennet ukoliko se ne družimo sa
drugim ljudima, ne suosjećamo sa njima, ne brinemo
o njihovom stanju i ne želimo da im pomognemo.
Svakako da kurban bajram i svi propisi i običaji koje
on sa sobom nosi ubraja se među ibadete koji nam na
najljepši način ilustriraju kako treba da se žrtvujemo
za druge i kako da im pomažemo i onda kada to oni
ne traže od nas. Kada govorimo o klanju kurbana i
žrtvi koju tom prilikom prinosimo, nemoguće je ne
spomenuti dvije kur'anske pripovijesti koje veoma
upečatljivo i slikovito noseći u sebi brojne pouke i
poruke govore o žrtvovanju.
Prva priča, koja nam je svima dobro poznata, nastala
je još na početku, kada je ljudska civilizacija tek
nastajala kako bi odmah na početku ljudi znali da se
za istinu i pravdu treba žrtvovati.
Naime, radi se o dvojici sinova Adema, a.s., Habilu i
Kabilu. Manje više svima je poznato kako je ova
priča nastala; da je Kabil zavidio Habilu, htio je uzeti
od njega nešto što njemu ne pripada pa je Allah, dž.š.,
naredio da njih dvojica prinesu žrtvu - kurban.
Primljena je žrtva koju je prinio Habil, a Kabilov
kurban nije bio kabul. Ova nas priča uči da Allah,
dž.š., ne prima djela onih koji su zavidni, koji mrze
druge, kojima je jedina briga da napakoste drugima i
koji se žele bespravno dočepati tuđeg prava.
Također nas Allah dž.š., uči da ne prima žrtvu od
onih koji prekidaju rodbinske veze, koji ne govore sa
svojim susjedima, itd. Ono što želim reći je to da
onaj tko prinosi žrtvu, ne smije imati nijednu od gore
nabrojanih ružnih osobina, a smisao i jedan od
osnovnih ciljeva žrtve jeste da nam pomogne da se
spasimo tih i sličnih negativnih osobina.
Druga priča jeste ona o Ibrahimu, a.s., kojem je
Allah, dž.š., putem sna naredio da kao žrtvu prinese
svoga sina. Ova priča nas uči sljedećem: smisao
našeg žrtvovanja u ime Allaha, dž.š., jeste da nas i
naše porodice Allah, dž.š., sačuva nevolja i nedaća.
Jer, kada je Ibrahim, a.s., pokazao da je spreman
žrtvovati ono što mu je najdraže u ime Allaha, dž.š.,
Allah, dž.š., sačuvao je život njegovog sina što znači
da je jedan od smislova koje žrtvovanje nosi sa
sobom kao i udjeljivanje sadake, jeste to da nas
Allah, dž.š., stavi pod Svoju zaštitu.
I, konačno, propis o načinu podjele kurbanskog mesa
na tri trećine nije slučajan, nego upućuje na tri važne
oblasti našeg interesiranja i djelovanja u životu.
Porodica – na prvom mjestu je obaveza brinuti se za
svoje stado. Kao što iz kurbanske cjeline prvo
odvajamo za sebe i porodicu tako u raspodjeli
dnevnog vremena prvo mislimo na porodicu. Nju
nikad ne smijemo zaboraviti. Ona je naš prioritet.
Neće nam kurban pomoći preći preko Sirat mosta
ako nas vlastita djeca budu vukla za noge i
usporavala optužujući nas da se nismo brinuli za
njih, da ih nismo u mekteb slali, naučili klanjati,
dovodili u džamiju, itd..
U kurbanskoj cjelini druga trećina je namijenjena
rodbini. Na obavezu prema rodbini podsjeća i prvi
ajet sure En-Nisa: “Allaha se bojte i rodbinske
veze ne kidajte“.
Ta briga o rodbini koliko je važna najbolje će nam
svjedočiti sljedeće Poslanikove, s.a.v.s., riječi: „Tko
u krugu svoje rodbine ima siromaha, pa ne bude
dobročinitelj prema njemu, i sadaku koja njemu
pripada usmjeri drugom, Allah mu tu sadaku neće
primiti i neće ga na Ahiretu ni pogledati“.
Naravno, uz porodicu, ova obaveza obuhvata i
susjede, jer propisi uzvišenog dini-islama daju veliku
pažnju susjedu, stavljajući njegova prava odmah uz
prava rođaka. Zato kurbansku žrtvu treba iskoristiti i
za snaženje naših dobrih susjedskih odnosa.
Obavezni smo se međusobno pomagati.
Kada prođu dani žrtve ne prestaje obaveza našeg
žrtvovanja. Ako poslije zaklanih kurbana odnosi
među nam budu opet hladni i budemo jedni od drugih
udaljeni, ta žrtva nema nikakav smisao jer Bogu ne
treba meso već naša promjena, naša bogobojaznost
Mu treba.
Posljednja trećina kurbana se izdvoji siromašnima.
Ebu Zerr, r.a., moli Poslanika, s.a.v.s.,: Oporuči mi
nešto, što će mi u životu biti važno“. Poslanik,
s.a.v.s., reče: „voli siromaha i druži se s njim“.
Također, Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Allah dž.š. je na
pomoći svome robu sve dok je on na pomoći svome
bratu“. Želiš Božiju pomoć?
Poštovana braćo i sestre! Nadam se da će ova
današnja hutba pomoći da o obredu prinošenja žrtve –
kurbana, koji nas očekuje uskoro, razmišljamo na
jedan dublji, produhovljeniji način, kako bismo
postigli brojne koristi radi kojih nam je ta obaveza i
propisana.
Gospodaru naš, primi naše kurbane i sve ostale
ibadete, učini naše sutra boljim od danas, obdari nas
činjenjem dobra i napuštanjem lošeg, tako ti milosti
Tvoje u ovom danu! Amin!
Split, 19.09.2014. Vahid ef. Hadžić
367
Download

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Salavat i selam neka je na