SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
30. augusta 2011.
BIHAĆ
Godina XV - Broj 16
Izdanje na bosanskom
jeziku
446.
447.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici održanoj
14.7.2011. godine, donijela je
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici održanoj
14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
ZAKLJUČAK
I
Shodno Poslovniku Skupštine Unsko-sanskog
kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”
broj: 05/04), dopustiti izuzetno izmjene dnevnog
reda zbog nemogućnosti ovlaštenog predlagača ili
izvjestioca da prisustvuje sjednici Skupštine, jer se
u protivnom pravi presedan koji povećava troškove
sjednice i utiče na raspored daljih aktivnosti
Skupštine Unsko-sanskog kantona.
I
Insistira se kod predlagača i obrađivača materijala
da primjenjuju odredbe Odluke o metodologiji i
rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu
i drugih informativnih materijala, koji se upućuju
Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” br. 3/05, 18/09),
te da se poštuju rokovi utvrđeni Programom rada
Skupštine Unsko-sanskog kantona.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-166/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 01-02-4-165/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
Broj 16 - Strana 610
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
448.
Na osnovu člana 98. Poslovnika Skupštine
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), Skupština
Unsko-sanskog kantona, na 11. sjednici održanoj
14.7.2011. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
I
Traži se od Vlade Unsko-sanskog kantona, u
cilju planiranja rada Skupštine Unsko-sanskog
kantona u drugoj polovini 2011. godine da
dostavi izvještaj o materijalima koji su planirani
programom rada Skupštine za razmatranje u
periodu 1.1.2011. - 30.6.2011. godine, a nisu
dostavljeni u Službu Skupštine na dalji postupak.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 01-02-4-164/11
14. jula 2011. godine
Bihać
Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
mr. sci. Husein Rošić
449.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
43. i 44. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/11),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 22.8.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova isplate stipendija
I
Usvaja se Program utroška sradstava Budžeta
Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu utvrđenih
u razdjelu 18, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
ekonomski kod 614299, subanalitika IAM 001 isplate stipendija Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta za školsku 2010/11. godinu u
iznosu od:
150.000,00 KM
(slovima: stotinu pedeset hiljada KM)
30. augusta 2011.
II
Sredstva iz tačke I ove Odluke namijenjena
su za isplatu 150 stipendija za redovne studente
s područja Unsko-sanskog kantona, kojima su
dodijeljene stipendije u skladu sa Pravilnikom o
kriterijima za dodjelu stipendija i subvencioniranja
smještaja i ishrane u studentskim domovima
redovnih studenata s područja Unsko-sanskog
kantona državljana Bosne i Hercegovina (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 6/08).
III
O namijenskom utrošku sredstava iz tačke I ove
Odluke Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture
i sporta će izvještaj dostaviti Vladi kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstvo finansija.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-644/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
450.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), a na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.8.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa
utroška dijela sredstava
tekućih grantova - Grantovi
neprofitnim organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
dijela tekućih grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama - Ministarstva za pitanja boraca
i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona,
utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomski kod 614 300 - GAN
013, kako slijedi:
30. augusta 2011. Red.
broj
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Nosioc aktivnosti
Broj 16 - Strana 611
Svrha programa
Iznos KM
1.
Udruženje logoraša “dr. Irfan Ljubijankić” - Dani patriota - marš mira Kamenica Cazin
Šturlić
2.000,00 KM
2.
Udruženje branilaca Hasin vrh - Bihać
Marš mira “Put spasa - 92 - 2011 - Biljani
- Jezero (Grmuško - srbijanski plato)
500,00 KM
3.
Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Pokriće troškova prilikom odlaska u
- Ključ
Srebrenicu
1.400,00 KM
4.
Organizacija ratnih vojnih invalida - Bihać
Tradicionalno druženje RVI-i RVI Donji
Vakuf (Srednjo-bosanski kanton)
1.000,00 KM
5.
Udruženje “17. Viteška krajiška brdska i Tradicionalno druženje bivših pripadnika
brigada” - Ključ
17. Viteške krajiške brigade
2.000,00 KM
UKUPNO:
6.900,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomski kod 614 300-GAN 013
- Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-646/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
451.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik UnskoRed.
broj
1.
Nosioc aktivnosti
Udruženje “505-Viteška-Bužim”
UKUPNO:
-sanskog kantona”, broj: 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.8.2011. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
dijela sredstava tekućih
grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava
dijela tekućih grantova - Grantovi neprofitnim
organizacijama - Ministarstva za pitanja boraca i
ratnih vojnih invalida, utvrđenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011. godinu, ekonomski
kod 614 300 - GAN 013, kako slijedi:
Svrha programa
Iftar za borce 505 Viteške brigade
Iznos KM
3.850,00 KM
3.850,00 KM
Broj 16 - Strana 612
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomski kod 614 300-GAN 013
- Grantovi neprofitnim organizacijama.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 43. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/11), na prijedlog Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
22.8.2011. godine, donosi
Broj 03-017-645/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
I
Usvaja se Program raspodjele sredstava dijela
tekućih grantova - grantovi za obilježavanje
značajnih datuma - Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, utvrđenih u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2011.
godinu, ekonomski kod 614 100 - GAL 001,
kako slijedi:
452.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko
- sanskog kantona (“Službeni glasnik UnskoRed.
broj
ODLUKU
o usvajanju Programa
utroška dijela sredstava
tekućih grantova - grantovi
za obilježavanje značajnih
datuma
Nosioc aktivnosti
Svrha programa
Iznos KM
Transfer za obilježavanje značajnih datuma
1.
“Izačiću ponosan mi budi”
Mjesna zajednica Izačić - Bihać
UKUPNO:
1.700,00 KM
1.700,00 KM
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu, ekonomski kod 614100-GAL 001 grantovi za obilježavanje značajnih datuma.
III
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svojih nadležnosti, a po dostavljenim pojedinačnim
programima iz tačke I ove Odluke.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-647/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
453.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 23. Zakona
o organizaciji i djelokrugu organa uprave i
upravnih organizacija (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 12/08) i Odluke Ministra
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj
08-34-5359-4/11, a na prijedlog Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog
Ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
imenuje Tuzlak Mensuda, dipl. ing. Šumarstva
iz Cazina, za Direktora Kantonalne uprave za
šumarstvo sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Radno pravni status imenovanog iz tačke I
regulisati će se posebnim rješenjem, u skladu sa
važećim pripisima.
III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.”
Broj 03-017-588/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
454.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 42. Zakona
o arhivskoj djelatnosti (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 6/99), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 23.6.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost Upravnom odboru JU
Arhiv Unsko-sanskog kantona da se za direktora
ustanove imenuje Fikret Midžić, magistar
historijskih nauka iz Bihaća.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.”
Broj 03-017-489/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
455.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/08), a u vezi sa člsnom
31. Zakona o bibliotečkoj djelatnosti (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 6/99),
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 13.7.2011. godine, donosi
ODLUKU
I
Daje se saglasnost Upravnom odboru JU
Kantonalna i univerzitetska biblioteka, da se
za direktora ustanove imenuje Ratko Knežević,
Broj 16 - Strana 613
profesor engleskog jezika i književnosti iz
Bihaća.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona.”
Broj 03-017-599/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
456.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 64. stav 3.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 46/10),
a po Preporuci Komisije za izbor, broj 03/305-6150-16/2011 od 19.8.2011. godine, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 22.8.2011. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog
odbora Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu ispred
Unsko-sanskog kantona
I
Vlada Unsko-sanskog kantona predlaže Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine da za člana
Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta
u Sarajevu ispred Unsko-sanskog kantona
imenuje dr. Samir Muminović, koji je izabran
nakon provedene procedure shodno Zakonu o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj:
12/03 i 34/03).
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-659/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
457.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a po Preporuci
Komisije za izbor broj: 03/3-05-12130-22/10 od
19.8.2011. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona
na sjednici održanoj dana 22.8.2011. godine,
donosi
Broj 16 - Strana 614
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
RJEŠENJE
o imenovanju člana Upravnog
odbora Zavoda zdravstvenog
osiguranja i reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine
ispred Unsko-sanskog kantona
I
Za člana Upravnog odbora Zavoda
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije
Bosne i Hercegovine ispred Unsko-sanskog
kantona imenuje se mr. Azra Suljić.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-661/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
458.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), te člana
12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03),
Odluke o osnivanju JU “Kantonalni fond za
pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija”, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 13.7.2011.
godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom
zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca,
prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija”
I
Za članove Upravnog odbora JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”, imenuju se:
30. augusta 2011.
1. Šahinović Suad, predsjednik
2. Veladžić Mirzet, član
3. Okić Nezir, član
4. Sijamhodžić Amir, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-606/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
459.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona”, broj 5/08), te člana 12. i 13. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u
Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 12/03 i
34/03), Odluke o osnivanju JU “Kantonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno
ugroženih kategorija”, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 13.7.2011.
godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
članova Nadzornog odbora JU
“Kantonalni fond za pomoć u
stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih
vojnih invalida, demobilisanih
boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”
I
Za članove Nadzornog odbora JU “Kantonalni
fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”, imenuju se:
1. Bišćević Amir, predsjednik
2. Kljajić Senad, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-607/2011
Premijer Kantona
13. jula 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 615
RJEŠENJE
460.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.8.2011.godine donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova Školskog
odbora JU “Prva osnovna škola”
Velika Kladuša
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Školskog
odbora JU “Prva osnovna škola” Velika Kladuša,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-1702/2009 od 30.6.2009.
godine i broj: 03-017-73/2011 od 24.02.2011.
godine, i to:
1. Vesković Emil - iz reda osnivača škole,
2. Durmić Amir - iz reda zaposlenih,
3. Ćerimović Hasan - iz reda zaposlenih,
4. Sijamhodžić Hasan - ispred roditelja i
5. Šehić Senad - iz reda lokalne zajednice.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-656/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
461.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04),
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 22.8.2011 .godine donosi
o imenovanju članova Školskog
odbora JU “Prva osnovna škola”
Velika Kladuša
I
Do okončanja postupka izbora i imenovanja
članova Školskog odbora JU “Prva osnovna
škola” Velika Kladuša, na način i po postupku
predviđenom Zakonom o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), za članove
privremenog Školskog odbora, a najviše na period
do 60 dana imenuju se
1. Skeho Emir - iz reda osnivača škole,
2. Badić Alija - iz reda zaposlenih,
3. Alibegović Meliha - iz reda zaposlenih,
4. Kajtazović Silvana - ispred roditelja i
5. Kovačević Adisa - iz reda lokalne zajednice.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-657/2011
Premijer Kantona
22. augusta 2011. godine
dr. sci. Hamdija Lipovača
Bihać
462.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Privremenog Školskog odbora
JU OŠ “Cazin II” Cazin
I
Razrješavaju se dužnosti članova Privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-164/2011 od 24.3.2011.
godine, i to:
Broj 16 - Strana 616
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Husein Osmičević - predsjednik
2. Samir Hairlahović - član
3. Aida Delalić - član
4. Sehija Omerčević - član
5. Senka Dizdarević - član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-554/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
463.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora
JU OŠ “Cazin II” Cazin
I
Za članove Školskog odbora JU Osnovna škola
“Cazin II” Cazin, imenuju se:
1. Hairlahović Lejla - član iz reda zaposlenih
2. Kovačević Emira - iz reda zaposlenih
3. Hadžalić Asim - član ispred roditelja
4. Šišić Sedin - član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-555/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
30. augusta 2011.
464.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Privremenog Školskog odbora
JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most
I
Razrješavaju se dužnosti članova Privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-169/2011 od 24.3.2011.
godine, i to:
1. Salešević Ismet - iz reda lokalne zajednice,
predsjednik
2. Botalić Maksida - iz reda zaposlenih
3. Omanović Timka - iz reda zaposlenih
4. Kumalić Hasib - ispred roditelja
5. Kadirić Amela - iz reda osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-556/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
465.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora
JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most
I
Za članove Školskog odbora JU Osnovna škola
“Vrhpolje” Sanski Most, imenuju se:
1. Safić Zlatko - član iz reda zaposlenih
2. Karabeg Admir - član iz reda zaposlenih
3. Kumalić Hasib - član ispred roditelja
4. Salešević Ismet - član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-557/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
466.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Privremenog Školskog odbora
JU Mješovita srednja škola Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članova Privremenog
Školskog odbora JU Mješovita srednja škola
Bihać, imenovani Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj 03-017-174/2011 od
24.3.2011. godine, i to:
1. Beganović Edina - iz reda osnivača,
predsjednik
2. Popara Vehbo - iz reda zaposlenih, član
3. Karabegović Senad - iz reda zaposlenih, član
Broj 16 - Strana 617
4. Babić Muhamed - ispred roditelja, član
5. Beganović Elvis - iz reda lokalne zajednice,
član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-558/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
467.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola Bihać
I
Za članove Školskog odbora JU Mješovita
srednja škola Bihać, imenuju se:
1. Muhamed Piralić - član iz reda zaposlenih
2. Popara Vehbo - član iz reda zaposlenih
3. Babić Muhamed - član ispred roditelja
4. Bajrić Damir - član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-559/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 16 - Strana 618
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
468.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Privremenog Školskog odbora
JU Mješovita elektrotehnička
i drvoprerađivačka srednja
škola Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članova Privremenog
Školskog odbora JU Mješovita elektrotehnička i
drvoprerađivačka srednja škola Bihać, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-172/2011 od 24.3.2011. godine, i to:
1. Rizvić Zlatan - iz reda osnivača škole,
predsjednik
2. Mrenica Ilija - iz reda zaposlenih, član
3. Šabanac Afan - iz reda zaposlenih, član
4. Beganović Adnan - ispred roditelja, član
5. Alagić Adela - iz reda lokalne zajednice, član
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-560/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
469.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
30. augusta 2011.
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju
članova Školskog odbora
JU Mješovita elektrotehnička
i drvoprerađivačka srednja
škola Bihać
I
Za članove Školskog odbora JU Mješovita
elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola
Bihać, imenuju se:
1. Šabanac Afan - član iz reda zaposlenih
2. Mrenica Ilija - član iz reda zaposlenih
3. Beganović Adnan - član ispred roditelja
4. Midžić Damir - član iz reda lokalne zajednice
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-561/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
470.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi sa članom
155. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju
i obrazovanju (“Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona” broj 5/04), na prijedlog Ministarstva
obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada
Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
5.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Privremenog Školskog odbora
JU Srednja poljoprivredna škola
“Sanus Futurum” Sanski Most
I
Razrješavaju se dužnosti članova Privremenog
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola “Sanus Futurum” Sanski Most, imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-170/2011 od 24.3.2011. godine, i to:
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
1. Habibović Sejfo - iz reda osnivača škole,
predsjednik
2. Asotić Ajdin - iz reda zaposlenih, član
3. Mešanović Fahrudin - iz reda zaposlenih, član
4. Kumalić Asim - ispred roditelja, član
5. Vukalić Fazir - iz reda lokalne zajednice, član
Broj 16 - Strana 619
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-563/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Po ovlaštenju
Ministar Ministarstva
unutrašnjih poslova
dr. sci. Šefik Smlatić
Broj 03-017-562/2011
5. jula 2011. godine
Bihać
471.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi
Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u vezi
sa članom 155. i 156. Zakona o osnovnom i
općem srednjem odgoju i obrazovanju (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona” broj 5/04), te
člana 12. i 13. Zakona o ministarskim, vladinim
i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine”, broj 12/03 i 34/03), na prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici
održanoj dana 5.7.2011. godine, donosi:
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Srednja
poljoprivredna škola “Sanus
Futurum” Sanski Most
I
Za članove Školskog odbora JU Srednja
poljoprivredna škola “Sanus Futurum” Sanski
Most, imenuju se:
1. Asotić Ajdin - član iz reda zaposlenih
2. Mešanović Fahrudin - član iz reda zaposlenih
3. Burnić Hikmet - član ispred roditelja
4. Vukalić Fazir - član iz reda lokalne zajednice
472.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 25. stav 3.
i člana 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
Republike Bosne i Hercegovine”, broj 6/92, 8/93
i 13/94), a u vezi sa članom 33. stav 1. Pravila
JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona,
na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke,
kulture i sporta, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 23.6.2011.godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika
i članova Upravnog odbora
JU “Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti predsjednika i člana
Upravnog odbora JU “Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona” Bihać, imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-017993/2008 od 12.11.2008. godine i to:
1. Haurdić Senad - iz reda zaposlenih,
predsjednik
2. Šantić Mladen - iz reda odgojno obrazovnih
ustanova
3. Demirović Samira - iz reda zaposlenih
4. Vukčić Indira - iz reda odgojno obrazovnih
ustanova
5. Šahinović Jasmina - ispred osnivača
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-491/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
Broj 16 - Strana 620
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
RJEŠENJE
473.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), člana 17. Odluke
o osnivanju JU “Veterinarski zavod” (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 10/05), na
prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 23.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Upravnog odbora JU
“Veterinarski zavod” Bihać
I
Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać Zlatko
Jusufhodžić i Šemsudin Žunić imenovani
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-448/2008 od 16.1.2008. godine i Besima
Midžić imenovana Rješenjem Vlade Unskosanskog kantona broj: 03-017-1568/2009 od
5.5.2009. godine
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-495/2011
23. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
o razrješenju članova
Upravnog odbora JZU Opća
bolnica Sanski Most
I
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora JZU Opća bolnica Sanski Most,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj 03-017-940/2008 od 10.10.2008.
godine (izuzev članova koji su razrješeni
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-1151/2009 od 9.1.2009. godine), te
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-2190/2010 od 10.6.2010. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-520/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
475.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 46/10) i članom 26. Zakona
o ustanovama (“Službeni list SRBiH”, broj 6/92,
8/93 i 13/94), na prijedlog ministra Ministarstva
zdravstva i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
24.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
474.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10) i
članom 26. Zakona o ustanovama (“Službeni list
SRBiH”, broj 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog
ministra Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 24.6.2011. godine, donosi
o razrješenju članova
Upravnog odbora ZU Dom
zdravlja Sanski Most
I
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Sanski Most,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj: 03-017-442/2008 od 16.1.2008.
godine (izuzev članova koji su razrješeni
Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona broj
03-017-956/2008 od 24.10.2008. godine).
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-522/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Broj 16 - Strana 621
-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
24.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Upravnog odbora
ZU Lječilište “Gata” Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
476.
I
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unskosanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), a u skladu sa
članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 46/10) i članom 26. Zakona
o ustanovama (“Službeni list SRBiH”, broj 6/92,
8/93 i 13/94), na prijedlog ministra Ministarstva
zdravstva i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana
24.6.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju članova
Upravnog odbora ZU Zavod
za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona
I
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora ZU Zavod za javno zdravstvo
Unsko-sanskog kantona, imenovani Rješenjem
Vlade Unsko-sanskog kantona broj 03-0171870/2009 od 13.11.2009. godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona”.
Broj 03-017-524/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
477.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 5/08), a u skladu
sa članom 64. stav 7. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine”, broj 46/10) i članom 26. Zakona
o ustanovama (“Službeni list SRBiH”, broj 6/92,
8/93 i 13/94), na prijedlog ministra Ministarstva
zdravstva i socijalne politike, Vlada Unsko-
Razrješavaju se prije isteka mandata članovi
Upravnog odbora ZU Lječilište “Gata” Bihać,
imenovani Rješenjem Vlade Unsko-sanskog
kantona broj 03-017-2192/2010 od 10.6.2010.
godine.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona”.
Broj 03-017-526/2011
24. juna 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
478.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 5/08), na prijedlog
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, Vlada Unsko-sanskog kantona na
sjednici održanoj dana 13.7.2011. godine, donosi
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja Vlade
Unsko-sanskog kantona broj
03-017-466/2011 od 13.6.2011. godine
I
U Rješenju Vlade Unsko-sanskog kantona
broj: 03-017-466/2011 od 13.06.2011. godine
o imenovanju članova Zajedničke komisije
za realizaciju Ugovora o poslovnoj saradnji
zaključenog između Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, “Balkan Investiment
Bank” A.D. Banja Luka i “Meggle mljekara”
d.o. Bihać, broj: 03-017-466/2011 od 13.6.2011.
godine, tačka I, dopunjava se pod tačkom 7. koja
glasi:
“7. Felić Edita - tehnički sekretar (ispred
ministarstva)”
Broj 16 - Strana 622
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Tehnički sekretar Zajedničke komisije vrši
stručne i administrativno-tehničke poslove za
potrebe Komisije (priprema sjednice Komisije,
priprema materijale za rad Komisije, vodi zapisnik
na sjednicama komisije, te obavlja druge poslove
koje mu odredi predsjednik Komisije).
II
Ostali dijelovi Rješenja broj 03-017-466/2011
od 13.6.2011. godine ostaju nepromjenjeni.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u “Službenom glasniku Unskosanskog kantona.”
Broj 03-017-589/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Premijer Kantona
dr. sci. Hamdija Lipovača
479.
Na osnovu člana 24. Pravilnika o izvršenju
rada za opće dobro na slobodi (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 8/11), ministar
Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog
kantona donosi
UPUTSTVO
O MATIČNOJ KNJIZI, REGISTRU I
LIČNOM KARTONU OSUĐENIH LICA
UPUĆENIH NA IZVRŠENJE RADA ZA
OPĆE DOBRO NA SLOBODI
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Uputstva)
Ovim Uputstvom propisuje se matična knjiga,
registar i lični karton osuđenih lica upućenih na
izvršenje rada za opće dobro na slobodi (u daljem
tekstu: osuđeno lice), kao evidencije koje se vode
u materijalnom obliku u Ministarstvu pravosuđa i
uprave Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu:
Ministarstvo pravosuđa), i lični karton osuđenih
lica kojeg vodi povjerenik.
II - MATIČNA KNJIGA OSUĐENIH LICA
Član 2.
(Sadržaj i način vođenja matične
knjige osuđenih lica)
(1) Matična knjiga osuđenih lica upućenih
na izvršenje rada za opće dobro na slobodi (u
30. augusta 2011.
daljem tekstu: Matična knjiga) vodi se na način i
po postupku propisanom Pravilnikom o izvršenju
rada za opće dobro na slobodi i ovim Uputstvom.
(2) Matična knjiga sastoji se od potrebnog
broja listova koji su povezani tvrdim povezom
i označeni brojem (ostraničeni), na kojem je
označeno da se radi o Matičnoj knjizi.
(3) Matična knjiga vodi se na jedinstvenim
obrascima vodoravnog formata dimenzija
60x35cm, koji su sastavni dio ovog Uputstva i to:
Obrazac l.(Naslovna strana), Obrazac la. (Lijeva
strana) i Obrazac lb. (Desna strana). Oznaka
stranice vrši se na Obrascu lb) (Desna strana).
(4) Upis u Matičnu knjigu vrši se po
hronološkom redu, odmah po dostavljanju
pravosnažne i izvršne presude, odnosno naloga
suda za izvršenje (u daljem tekstu: izvršna odluka)
Ministarstvu pravosuđa.
(5) Matična knjiga zaključuje se na kraju
godine (31. decembra/prosinca) službenom
zabilješkom napisanom ispod posljednjeg rednog
broja, koja sadrži:
a) ukupan broj primljenih osuđenih lica koji su
zavedeni u Matičnoj knjizi,
b) datum i potpis državnog službenika koji vodi
Matičnu knjigu i
c) otisak pečata Ministarstva pravosuđa.
(6) Matična knjiga može se koristiti više
godina, s tim što se Matična knjiga zaključuje
svake godine.
III - REGISTAR OSUĐENIH LICA
Član 3.
(Sadržaj i način vođenja
registra osuđenih lica)
(1) Uz Matičnu knjigu vodi se i Registar
osuđenih lica (u daljem tekstu: Registar).
Registar se vodi u vidu knjige formata A-4.
Registar se vodi po abecednom redu.
(2) Svaka stranica Registra ima 26 redova, a
visina reda je 1 cm.
(3) Svaka stranica Registra podijeljena je na
pet kolona i to: kolona broj 1 je širine 1 cm,
kolona broj 2 je širine 7 cm, kolone br. 3, 4 i 5 su
širine po 4 cm.
Na svakoj stranici Registra u prvom redu
ispisan je tekst:
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
a) u koloni broj 1 - “Redni broj”,
b) u koloni broj 2 - “Prezime, ime oca i ime
osuđenog lica na radu za opće dobro na
slobodi”,
c) u koloni 3 - “Godina Matične knjige, strana i
matični broj”,
d) u koloni 4 - “Povjerenik”,
e) u koloni 5 - “Napomena”.
(4) Registar se sastoji od potrebnog broja
listova za svako slovo, označenih tim slovom.
Listovi su povezani tvrdim povezom.
Na prednjoj stranici tvrdog poveza Registra
ispisan je, u gornjem lijevom uglu tekst:
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
UNSKO-SANSKI KANTON
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
Na sredini prednje stranice tvrdog poveza
ispisan je tekst: “REGISTAR OSUĐENIH LICA
NA RADU ZA OPĆE DOBRO NA SLOBODI IZ
MATIČNE KNJIGE ZA GODINE__________”.
IV - LIČNI KARTON OSUĐENIH LICA
Član 4.
(Sadržaj i način vođenja ličnog
kartona osuđenih lica koji vodi
Ministarstvo pravosuđa)
(1) U Ministarstvu pravosuđa formira se i vodi
lični karton osuđenih lica (u daljem tekstu: Lični
karton), za svako osuđeno lice koje je uvedeno u
Matičnu knjigu.
Broj 16 - Strana 623
Član 5.
(Sadržaj i način vođenja ličnog kartona
osuđenih lica koji vodi povjerenik)
(1) Povjerenik formira Lični karton za svakog
osuđenika koji je upućen na izvršenje rada za
opće dobro na slobodi i nad kojim on vrši nadzor.
(2) Lični karton osuđenika je omot izrađen
na jedinstvenom obrascu formata A-4, u koji se
upisuju podaci i ulaže dokumentacija potrebna za
praćenje zakonitosti izvršenja rada za opće dobro.
(3) Lični karton vodi se na Obrascu broj 3,
koji je sastavni dio ovog Uputstva.
(4) Upis podataka u Lični karton počinje
danom prijema rješenja Ministarstva pravosuđa o
raspoređivanju (upućivanju) osuđenika na rad za
opće dobro na slobodi.
(5) Po završetku rada za opće dobro na
slobodi i nakon dostavljanja zaključnog izvještaja
Ministarstvu pravosuđa i uprave, Lični karton se
odlaže u arhivu i čuva trajno.
V - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 6.
(Štampanje Matične knjige, Registra i
Ličnog kartona)
Štampanje Matične knjige, Registra i Ličnog
kartona osuđenog lica vrši se samo na zahtjev
Ministarstva.
Član 7.
(Obrada ličnih podataka)
(2) Lični karton je omot izrađen na
jedinstvenom obrascu formata A-4, u koji se
upisuju podaci i ulaže dokumentacija potrebna
za praćenje zakonitosti izvršavanja rada za opće
dobro na slobodi.
Obrada ličnih podataka osuđenih lica u
evidencijama utvrđenim ovim Uputstvom vršit
će se u skladu sa propisima kojima se reguliše
zaštita ličnih podataka.
(3) Lični karton vodi se na Obrascu broj 2,
koji je sastavni dio ovog Uputstva.
Član 8.
(Stupanje na snagu Uputstva)
(4) Upis podataka u Lični karton počinje
danom prijema izvršne odluke. Upis podataka u
Lični karton vrši državni službenik Ministarstva
pravosuđa.
Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana
od dana objavljaivanja u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
(5) Po završetku rada za opće dobro na slobodi
i nakon dostavljanja zaključnog izvještaja sudu,
Lični karton se odlaže u arhivu i čuva trajno.
Broj 07-02-9247-1/2011
19. augusta 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
Broj 16 - Strana 624
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 625
Broj 16 - Strana 626
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 627
Broj 16 - Strana 628
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 629
Broj 16 - Strana 630
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 631
Broj 16 - Strana 632
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 633
Broj 16 - Strana 634
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
480.
Na osnovu člana 12. stav (3) Pravilnika o
izvršenju rada za opće dobro na slobodi (“Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 8/11),
ministar Ministarstva pravosuđa i uprave Unskosanskog kantona donosi
UPUTSTVO
O NAČINU RADA, ODGOVORNOSTI I
OBUČAVANJU POVJERENIKA
I - OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Uputstva)
Ovim Uputstvom reguliše se način rada,
odgovornost i način obučavanja povjerenika u
Ministarstvu pravosuđa i uprave (u daljem tekstu:
Ministarstvo pravosuđa).
II - NAČIN RADA POVJERENIKA
Član 2.
(Rad povjerenika)
(1) Prilikom izvršavanja rada za opće dobro
povjerenik se rukovodi načelom da prava lica na
radu za opće dobro mogu biti ograničena samo u
mjeri neophodnoj za izvršavanje svrhe izrečene
kazne.
(2) Povjernik i državni službenik utvrđuju
program izvršenja rada za opće dobro na slobodi,
nakon obavljenog razgovora sa licem za rad za
opće dobro u roku utvrđenom u članu 17. stav
(1) Pravilnika o izvršenju rada za opće dobro na
slobodi (u daljem tekstu: Pravilnik).
(3) Program izvršenja utvrđuje se pojedinačno
za svako lice na radu za opće dobro, na osnovu
njegovih osobina ličnosti, ličnih prilika,
zdravstvenog stanja, prethodnog zaposlenja,
sposobnosti, stručnosti i raspoloživih radnih
mjesta poslodavca.
III - OBAVEZE I OVLAŠTENJA
POVJERENIKA
Član 3.
(Obaveze povjerenika)
(1) Povjerenik je dužan da lice na radu za opće
dobro uvede u posao u skladu s pojedinačnim
programom izvršenja i pruži mu pomoć i zaštitu.
(2) Povjerenik je dužan upoznati lice na radu
za opće dobro sa propisanom zaštitom na radu
Broj 16 - Strana 635
na tom radnom mjestu i obezbijediti mu lična
zaštitna sredstva.
(3) U saradnji sa državnim službenikom,
povjerenik je dužan nadgledati ispunjavanje
obaveza lica na radu za opće dobro, odnos
prema radu, odnos prema drugim zaposlenim i
korisnicima usluga pravnog lica, obaviti razgovor
i upozoriti ga na neprilično ponašanje i posljedice
koje iz toga mogu proisteći, a u slučaju grubog
zanemarivanja obaveza, o tome odmah obavijestiti
Ministarstvo pravosuđa.
(4) Povjerenik je dužan uvažavati bliža
uputstva i prijedloge državnog službenika u
pogledu utvrđivanja uslova za izvršavanje rada za
opće dobro.
(5) Povjerenik ne smije nikome davati podatke
koji su u vezi sa izvršenim krivičnim djelom i
ličnim ili porodičnim prilikama lica na radu za
opće dobro.
(6) Povjerenik je dužan da omogući licu na
radu za opće dobro da podnese prigovore koji se
odnose na odnos prema njemu za vrijeme izvršenju
rada i zahtjev za prilagođavanje rada njegovim
potrebama, evidentira ih u ličnom kartonu tog
lica te ih proslijedi ministru pravosuđa, u skladu
s Pravilnikom.
(7) Povjerenik je dužan da redovno i uredno
vodi propisane evidencije i podnosi propisane
izvještaje.
(8) Povjerenik je dužan da omogući licu na
radu za opće dobro uvid u njegov lični karton,
(9) Povjerenik je dužan da uspostavi i održava
kontakt sa licem na radu za opće dobro na način
koji garantuje poštivanje ljudskog dostojanstva,
osnovnih prava i sloboda i privatnosti lica na
radu za opće dobro i njegove porodice, bez
diskriminacije po bilo kojem osnovu utvrđenom
Pravilnikom.
Član 4.
(Prava povjerenika)
Povjerenik je ovlašten da predloži izmjene
i dopune programa izvršenja rada ili njegovo
prilagođavanje licu na radu za opće dobro, na
osnovu stečenog uvjerenja i zapažanja tokom
ispunjavanja obaveza tog lica na radu na koji je
rapoređen.
IV - OBUKA POVJERENIKA
Član 5.
(Način organizovanja obuke)
(1) Ministarstvo pravosuđa organizuje obuku
povjerenika, radi osposobljavanja za vršenje
nadzora i upoznavanja sa pravima i obavezama u
Broj 16 - Strana 636
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
postupku izvršenja rada za opće dobro na slobodi,
u skladu sa Pravilnikom.
(2) U postupku organizovanja obuke
Ministarstvo pravosuđa može zatražiti stručnu
pomoć od nadležnih ministarstava iz oblasti
zdravstva, rada, socijalne zaštite, obrazovanja i
sporta.
(3) Ukoliko se ukaže potreba, može se zatražiti
pomoć i od pojedinih stručnjaka (socijalni radnik,
pedadog, psiholog, penolog i sl.).
Član 6.
(Program obuke)
Obuka obuhvata upoznavanje povjerenika sa:
propisima koji uređuju rad za opće dobro; ciljem
izvršavanja rada za opće dobro i savremenim
dostignućima iz navedene oblasti, radi postizanja
navedenog cilja; načinom postupanja s licem
na radu za opće dobro i obavezom poštivanja
njegovih prava i obaveza, kao i njegove ličnosti
i njegove porodice za vrijeme izvršenja rada;
načinom na koji se lice na radu za opće dobro
treba uvesti u posao; načinom praćenja discipline
i urednog izvršavanja rada i upotrebe sredstava
za zaštitu na radu; načinom izrade programa
izvršenja rada, izvještaja i ličnog kartona lica
na radu za opće dobro i postupanja u slučaju
podnošenja prigovora i drugih zahtjeva lica na
radu za opće dobro, odnosno zamenarivanja rada
za opće dobro.
Član 7.
(Naknada za vršenje obuke povjerenika)
Ministar pravosuđa posebnom odlukom
utvrđuje visinu naknade stručnim licima koja
sudjeluju u obuci.
V - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 8.
(Stupanje na snagu Uputstva)
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom
donošenja, a objavit se u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 07-02-9248-1/2011
19. augusta 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
481.
Na osnovu člana 33. Pravilnika o izvršenju
rada za opće dobro na slobodi (“Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona”, broj 8/11), ministar
Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog
kantona donosi
30. augusta 2011.
LISTU
POSLODAVACA KOJI ISPUNJAVAJU
UVJETE ZA IZVRŠENJE RADA ZA
OPĆE DOBRO NA SLOBODI
I
Ovom listom određuju se poslodavci koji
ispunjavaju uvjete za izvršenje rada za opće
dobro na slobodi ito:
1. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska
Krupa, ul. Radnička bb.
2. JP Vodovod d.o.o Bihać, ul. Ivana Frane Jukića
bb.,
3. JKP “Kdmrad” d.o.o. Bihać, ul. Trg Maršala
Tita br. 10.,
4. JKP Vodovod d.o.o. Cazin, ul. Izeta Nanića
bb.,
5. JKP Čistoća d.o.o. Cazin, ul. Izeta Nanića bb.,
6. JKP “Sana” Sanski Most, ul. Meše Selimovića
bb.,
7. VIK-JKP Vodovod i kanalizacija., Sanski Most,
ul. Meše Selimovića bb.,
8. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Velika
Kladuša, ul. Kulište br. 2.
9. Javno komunalno uslužno poduzeće komunalije
d.o.o. Velika Kladuša, ul. Ivana Marinkovića
bb.,
10. JKP “10 Juli” d.o.o. Bosanska Krupa, ul.
Džemaludina Čauševića br. 4.,
11. KOMB J.K.P. Bužim, ul. Generala Izeta
Nanića bb.,
12. Rad d.o.o. Ključ, ul. Branilaca BiH br. 99.,
13. JP “Ukus” d.o.o. Ključ, ul. Branilaca BiH bb.
Ključ,
14. Komunalno JP Bosanski Petrovac, ul.
Bosanska bb.
II
Poslodavci iz tačke I ispunjavaju uvjete u
pogledu poslova na kojima se može obavljati
rad za opće dobro na slobodi u skladu sa članom
6. Pravilnika o izvršenju rada za opće dobro na
slobodi.
III
Ministar pravosuđa i uprave može izmijeniti i
dopuniti listu poslodavaca na isti način kako je i
utvrdio listu.
IV
Ova lista se objavljuje u “Službenom glasniku
Unsko-sanskog kantona”.
Broj 07-02-9249-1/2011
19. augusta 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 16 - Strana 637
IV
482.
Na osnovu člana 6. Odluke o listi lijekova koji
se propisuju i izdaju na teret sredstva Zavoda
zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona,
kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja
(“SI. glasnik USK-a”, broj 5/03, 4/04, 13/04, 20/4
i 17/07), a u vezi sa odrebom člana 33. Pravilnika
o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova
na malo (“Službene novine Federacije BiH”, broj
42/2011), (u daljem tekstu: Pravilnik) direktor
Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog
kantona donosi
UPUTSTVO
Za sprovođenje liste lijekova
koji se propisuju i izdaju na
teret sredstava Zavoda
zdravstvenog osiguranja
OPŠTE ODREDBE
I
Ovim Uputstvom, shodno Pravilniku, utvrđuju
se uvjeti za propisivanje i izdavanje lijekova na
teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja
USK-a Bihać (u daljem tekstu: Zavod).
II
Ovo uputsvo dužne su primjenjivati sve
zdravstvene ustanove i privatni zdravstveni
radnici koji imaju zaključene ugovore o pružanju
zdravstvenih usluga osiguranicima Zavoda (u
daljem tekstu ugovorne zdravstvene ustanove i
ugovorne apoteke) na području Unsko-sankog
kantona.
PROPISIVANJE LIJEKOVA
III
Lijekove sa Liste lijekova propisuje na obrascu
recepta bijele boje sa crnom štampom na teret
sredstava Zavoda ovlašteni doktor medicine,
doktor stomatologije, odnosno porodični doktor u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno ovlašteni
doktori specijalisti zaposleni u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti (za-zdravstvenu zaštitu
djece, školske djece i studenta, žena, radnika,
pneumoftiziološku i neuropsihijatrijsku zaštitu),
kao i ovlašteni doktori, specijalisti zaposleni
u hitnoj medicinskoj pomoći, nadležni prema
prebivalištu osiguranog lica.
Lijekovi koji nisu na Listi lijekova propisuju
se na recept na obrascu bijele boje sa crvenom
štampom i mogu ih propisivati ovlašteni doktori
u primoranoj zdravstvenoj zaštiti, ovlašteni
specijalisti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i
ovlašteni doktori, specijalisti zaposleni u hitnoj
medicinskoj pomoći u skladu sa Zakonom,
Pravilnikom i drugim propisima.
V
Ovlaštenje iz tačke III. ovog uputstva daje
direktor Zavoda na period od godinu dana, s tim
što se ovlaštenje može povući i prije isteka roka
na koje dato, ako organi kontrole Zavoda, utvrde
nepravilnost u radu ovlaštenog doktora.
Radi racionalizacije i kontrole propisivanja
lijekova na recept, ovlašteni doktori, ovlašteni
specijalisti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
kao i ovlašteni doktori, specijalisti zaposleni u
hitnoj medicinskoj pomoći, obavezni su prilikom
propisivanja lijekova na recept upisati šifru koju
im odredi Zavod.
VI
Ovlašteni doktor, ovlašteni secijalista u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i ovlašteni
doktor, specijalista zaposlen u hitnoj medicinskoj
pomoći mogu propisivati lijekove osiguranim
licima u matičnoj ugovornoj zdravstvenoj
ustanovi. U slučaju da isti doktor radi u drugoj
zdravstvenoj ustanovi, za propisivanje lijekova
za tu zdravstvenu ustanovu određuje mu se druga
šifra i daje novo ovlaštenje.
Za vrijeme godišnjeg odmora, doktoru koji
mijenja ovlaštenog doktora, na zahtjev ugovorne
zdravstvene ustanove, daje se ovlaštenje i šifra sa
vremenskim ograničenjem trajanja.
VII
Lijekovi koji se propisuju i izdaju na recept
na teret sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja, a nalaze se na Listi lijekova, razvrstani
su prema kriterijima za njihovo propisivanje i
izdavanje i to:
- lijekove koji su na Listi lijekova označeni
sa Rp propisuju na recept ovlašteni doktori u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a izdaju ih
zdravstvene ustanove-apoteke koje imaju sa
Zavodom zaključen ugovor o izdavanju lijekova
na recept za osigurana lica;
- lijekove koji su na Listi lijekova označeni
sa RpSp propisuju na recept ovlašteni doktori u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti po preporuci i na
prijedlog specijaliste određene grane medicine
Broj 16 - Strana 638
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
odnosno stomatologije koji predlažu potrebnu
terapiju-lijekove ovlaštenom doktoru, a izdaju
se u ugovornim apotekama. U ovim slučajevima
ovlašteni doktor u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti na poleđini recepta upisuje ime i prezime
specijaliste koji je predložio taj lijek, datum
preporuke i broj nalaza specijaliste, te naziv
zdravstvene ustanove odnosno ordinacije privatne
prakse, kao i klauzulu “po preporuci specijaliste”
odnosno klauzulu “nastavak bolničkog liječenja”
ukoliko je lijek predložen od starne doktora
specijaliste iz stacionarane ustanove nakon otpusta
osiguranog lica sa stacionarnog liječenja.
VIII
U slučajevima propisivanja lijekova osiguranim
licima koja su pretrpjela povredu na radu ili
boluju od profesionalnog oboljenja, ovlašteni
doktor propisuje sve lijekove na obrascu recepta
za komercijalne lijekove bijele boje sa crvenom
štampom, a što je u saglasnosti sa odredbom
člana 81. Zakona o zdravstvenom osiguranju
kojom je utvrđeno da sve troškove zdravstvene
zaštite, zbog povrede na radu ili profesionalnog
oboljenja, snosi poslodavac.
IX
Na jedan recept može se propisati samo jedan
lijek, oblik i jačina, i to samo za pojedinačnog
pacijenta.
Pomoćni materijal koji služi za upotrebu
lijeka smatra se pripadajućim dijelom lijeka (npr.
kapaljka, destilovana voda za rastvor, stakleni
štapići i drugo).
Nazivi lijekova mogu se skraćivati na način
koji je utvrđen važećom farmakopejom.
Recept iz stava 1. ove tačke vrijedi 15 dana od
dana propisivanja lijeka, ako Pravilnikom i ovim
uputstvom nije drugačije propisano.
Recepti kojima se propisuju antibiotici vrijede
tri dana od dana propisivanja lijeka.
Recepti kojima se propisuju opojne droge
vrijede pet dana od dana propisivanja lijeka.
Osiguranom licu se može propisati lijek
na recept samo u ambulanti prema mjestu
prebivališta. Na ovaj način kroz protokol
bolesnika i zdravstveni karton osiguranog lica,
u mjestu stanovanja, evidentira se gdje, kada i u
kojoj količini je propisan lijek.
X
Izuzetno od tačke IX. stav 4. ovog uputstva,
ovlašteni doktor može propisati recept sa rokom
važenja maksimalno do tri mjeseca od dana
propisivanja lijeka, i to samo u slučajevima kada
30. augusta 2011.
se od strane ovlaštenog doktora procijeni da se
radi o stabilnom hroničnom pacijentu.
Procjenu stabilnog hroničnog pacijenta iz
stava 1. ovog člana obavlja ovlašteni doktor na
osnovu predhodnog mišljenja patronaže, kao i
vlastite procjene pacijenta, a saglasno utvrđenoj
listi hroničnih bolesti.
U roku važenja recepta iz stava 1. ovog člana
mora se osigurati aktivan nadzor nad zdravstvenim
stanjem stabilnog hroničnog pacijenta od strane
patronaže.
Propisivanje lijekova za stabilnog hroničara
na način predviđen u stavu 1. i 2. ove tačke ne
odnosi se na antibiotike, kao i opojne droge.
XI
Kada se propisuje gotov lijek koji se u
prometu nalazi u raznim oblicima, veličinama,
pakovanjima i jačinama, ovlašteni doktor koji
propisuje lijek na recept, naznačuje oblik, jačinu,
veličinu pakovanja i dozu lijeka.
Broj pakovanja označava se rimskim brojem i
latinskim nazivom broja.
XII
Na jedan recept može se propisati lijek u
količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom
stanju pacijenta i prirodi bolesti, ali najviše za 30
dana trajanja terapije i to: kod malignih oboljenja
šećerne bolesti, tuberkuloze, epilepsije i reumatske
groznice.
Izuzetno od stava 1. ove tačke, na jedan recept
može se propisati i lijek u količini koja odgovara
zdravstvenom stanju i prirodi bolesti stabilnog
hroničnog pacijenta iz tačke X. ovog uputstva, ali
najviše za tri mjeseca trajanja terapije.
Broj pakovanja lijeka označava se rimskim
brojevima i slovima na latinskom jeziku.
Ukoliko se na recept propisuje više od jednog
pakovanja obavezno je staviti oznaku “necesse
est” i istovremeno se u zdravstveni karton i
protokol upisuju razlozi za propisivanje takve
količine lijeka.
U slučajevima propisivanja lijeka na recept
u hitnoj medicinskoj pomoći može se propisati
lijek u količini potrebnoj za tri dana liječenja ili
najmanje originalno pakovanje. Doktor iz hitne
medicinske pomoći, koji je propisao lijek, dužan je
osigurano lice uputiti izabranom doktoru u mjestu
prebivališta osiguranog lica, kako bi izabrani
doktor podatke o propisanom lijeku (sa naznakom
generičkog i zaštićenog naziva, količine i jačine
lijeka i datuma propisivanja) evidentirao u karton
osiguranog lica.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Propisivanje lijekova za stabilnog hroničara
na način predviđen u stavu 2. ove tačke i tački X
ovog uputstva se ne odnose na antibiotike, kao i
opojne droge.
Prilikom propisivanja lijeka iz stava 2. ove
tačke, ovlašteni doktor na obrascu recepta
obavezno na recept svojeručno stavlja oznaku
“repetetur” ili “ponoviti” uz obavezu naznake
broja ponavljanja rimskim brojem i latinskim
nazivom broja. Recept vrijedi za prvo izdavanje
lijeka, te za onoliki broj puta ponavljanja izdavanja
lijeka koliko je naznačeno na receptu.
XIII
Kada se zbog prirode bolesti lijek treba
hitno izdati, ovlašteni doktor odnosno ovlašteni
specijalista koji je propisao lijek označava recept
sa jednom od slijedećih oznaka: “cito”, “statim”
ili “periculum in mora”.
XIV
Ako ovlašteni doktor odnosno ovlašteni
specijalista koji propiše lijek na recept smatra
da ne treba ponoviti izdavanje lijeka po tom
receptu, na recept svojeručno stavlja oznaku “non
repetetur”. Oznaka iz stava 1. ove tačke ne smije
biti odštampana na receptu.
XV
Svaki propisani lijek ovlašteni doktor
medicine, odnosno stomatologije, evidentira u
zdravstveni karton osiguranog lica i u protokol
bolesnika koji se vode u zdravstvenoj ustanovi
sa naznakom generičkog i zaštićenog naziva,
količne i jačine lijeka, uputstva datog za uputrebu
i datuma propisivanja.
XVI
Kod propisivanja antibiotika i ostalih lijekova
pakovanih po sistemu unipak folije, količina lijeka
može se naznačiti brojem kapsula, dražeja ili
tableta, a ne brojem originalnih pakovanja lijeka.
U ovom slučaju ugovorna apoteka obavezna je
osiguranom licu, vidno, naznačiti krajnji rok za
upotrebljivost lijeka.
XVII
Uputsvo o načinu upotrebe lijeka mora biti
na receptu napisano jasno, razgovjetno i potupno
(npr. 3x2 po dvije tablte prije jela).
Nije dozvoljeno staviti riječi “po naredbi”, “po
uputstvu” i sl.
Upustvo na receptu za lijekove za koje je
određeno da ih primjenjuje zdravstveni radnik ima
oznaku “na ruke doktora” (ad manum medic).
Broj 16 - Strana 639
Kada ovlašteni doktor odnosno ovlašteni
specijalista propiše lijek na recept iznad
maksimalne dopuštene doze, označava ga
uskličnikom i potpisom.
IZDAVANJE LIJEKOVA
XVIII
Lijekovi propisani na recept pod uvjetima i
na način utvrđen Pravilnikom, Odlukom i ovim
Uputsvom obezbjeđuju se osiguranim licima
u apotekama koje imaju zaključen ugovor o
pružanju usluga osiguranim licima sa Zavodom (u
daljem tekstu: ugovorna apoteka).
Lijek se može propisati samo licu kome je
utvrđeno svojstvo osiguranog lica. Svojstvo
osiguranog lica dokazuje se zdravstvenom
legitimacijom izdatom od strane Poslovnice
Zavoda. Pri propisivanju lijeka neophodno je
provjeriti identitet osiguranog lica, te važnost
odnosno ovjeru zdravstvene legitimacije,
a u skladu sa Uputsvom o sadržaju i obliku
zdravstvene legitimacije.
Izdavanje lijekova u apotekama, ograncima
apoteka i depoima apoteka obavljaju magistri
farmacije, a saglasno članu 37. i 38. Zakona o
apotekarskoj djelatnosti (“Sl. novine Federacije
BiH”, broj: 40/10), kao i odredbama Pravilnika i
Odluke.
XIX
Ugovorna apoteka ne smije izdati lijek na
recept u slijedećim slučajevima ako:
- recept nije izdat od strane ovlaštenog doktora
odnosno ovlaštenog specijaliste;
- nedostaje potrebno obilježavanje odnosno
podaci iz člana 5. Pravilnika i podaci iz Uputsva
za popunajvanje recepta;
- je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15
dana odnosno više od tri mjeseca u slučajevima
iz tačke X. i XII. stav 2. ovog Uputstva;
- je od dana propisivanja antibiotika proteklo više
od tri dana,
- je od dana propisivanja lijeka koji sadrži opojne
droge i psihotropne tvari proteklo više od pet
dana;
- je na recept propisan lijek iznad dopuštene
maksimalne doze, a ovlašteni doktor odnosno
ovlašteni specijalist koji je propisao lijek nije
stavio uskličnik i potpis.
XX
Lijek propisan na recept sa oznakom hitnosti,
ugovorna apoteka odmah izdaje.
Broj 16 - Strana 640
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
U vrijeme noćnog dežurstva, ugovorna apoteka
izdaje lijek na osnovu recepta koji nosi oznaku
hitnosti iz tačke XII. ovog uputstva kao i recepte
propisane u vrijeme noćnog dežurstva u hitnoj
medicinskoj pomoći.
XXI
Ugovorna apoteka izdaje na recept samo onaj
lijek koji je propisan na receptu.
Ako apoteka nema propisanog lijeka, obavezna
ga je nabaviti ili njegovo izdavanje pacijentu
obezbjediti u drugoj apoteci.
Izuzetno od stava 1. i 2. ovog člana, ako
apoteka nema propisani lijek zbog njegove
nestašice na tržištu Federacije, ugovorna apoteka
odnosno privatni zdravstveni radnik može izdati
lijek istog sastava koji se u prometu nalazi pod
drugim imenom, pod uvjetom da se pacijent
saglasio sa takvom zamjenom lijeka i da je
Zavod na obrazložen zahtjev isporučioca lijeka
dao saglasnost.
Zamjenu lijeka iz stava 3. ove tačke ugovorna
apoteka naznačava na receptu.
XXII
Ako bi pri propisivanju gotovog lijeka koji
se u prometu nalazi u raznim oblicima, jačinama
odnosno veličinama, ovlašteni doktor odnosno
ovlašteni specijalist, ne naznači oblik, veličinu
odnosno jačinu lijeka, magistar farmacije
upozorava na to ovlaštenog doktora odnosno
ovlaštenog specijalistu i pokušava se s njim
sporazumjeti, ako je to moguće, i to prije izdavanja
lijeka.
Ako magistar farmacije, u slučaju iz stava 1.
ove tačke nema mogućnosti da se sporazumije
sa ovlaštenim doktorom odnosno ovlaštenim
specijalistom, postupit će na jedan od slijedećih
načina:
1. u pogledu oblika-izdaće najpogodniji oblik
lijeka, s obzirom na uputstvo o njegovoj
upotrebi;
2. u pogledu jačine-izdaće lijek najmanje jačine
3. u pogledu veličine pakovanja izdaće najmanje
pakovanje lijeka.
U svim slučajevima iz stava 2. ove tačke
magistar farmacije će označiti na receptu oblik,
jačinu i veličinu pakovanja izdatog lijeka.
XXIII
Prilikom izdavanja lijeka, magistar farmacije
na receptu stavlja štambilj apoteke, ogranka
apoteke odnosno depoa apoteke, datum izdavanja
lijeka, cijenu lijeka, svoj paraf.
30. augusta 2011.
Prilikom izdavanja lijekova koji sadrže opojne
droge i psihotropne tvari, apoteka i ogranak
apoteke dužni su se pridržavati odredaba Zakona
o apotekarskoj djelatnosti, Zakona o lijekovima
i medicinskim sredstvaima, Pravilnika, kao i
propisa o drogama.
Prilikom izdavanja lijekova propisanih u skladu
sa tačkom X i tačkom XII. stav 7. ovog Uputstva
magistar farmacije dužan je pridržavati se broja
ponavljanja izdavanja lijeka te je obavezan svaki
put kada izda lijek propisan na ovom receptu da
na poleđini recepta stavi datum izdavanja lijeka,
svoj paraf, štambilj apoteke i izdatu količnu
lijeka.
XXIV
U skladu sa Odlukom o neposrednom
učešću osiguranih lica u troškovima korištenja
zdravstvene zaštite na teritoriji Unsko-sanskog
kantona osigurano lice obavezno je prilikom
preuzimanja lijeka uplatiti 1,00 KM po receptu.
XXV
Za liječenje dijabetesa mellitusa, tip 1.
Osiguranom licu koje je inzulina ovisno na-recept
se propisuju alkohol i vata, ovlašteni doktor
odnosno ovlašteni specijalista je dužan osigurano
lice, sa receptom na kome su propisani alkohol
i vata uputiti u nadležnu Poslovnicu Zavoda
zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta
osiguranog lica radi evidentiranja i ovjere.
Magistar farmacije može izdati alkohol i
vatu na receptu koji je evidentiran i ovjeren u
Poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja.
XXVI
Recepte na obrascu bijele boje sa crnom
štampom Zavod zdravstvenog osiguranja
štampa i distribuira ih ugovornim zdravstvenim
ustanovama, odnosno ugovornim privatnim
zdravstvenim radnicima srazmjerno utvrđenom
standardu broja recepata po osiguranom licu, te
broja osiguranih lica kojima te ustanove odnosno
privatni zdravstveni radnik pružaju usluge
zdravstvene zaštite.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
XXVII
Danom stupanja na snagu ovog uputstva
prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Liste
lijekova koji se propisuju i izdaju na teret
sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unskosanskog kantona broj 01-37-882/03 od 30.5.2003.
godine.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
XXVIII
Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u Službenom glasniku USK-a.
Broj 04/3-49-5033/11
15. augusta 2011. godine
Bihać
Direktor
prof. dr. sci.
Suad Hamzabegović
Broj 16 - Strana 641
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je DIZDAREVIĆ SABAHUDIN,
predsjednik udruženja.
Broj 07-05-6480-UP-1/2011
16. juna 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
484.
483.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženje mladih
“Ujedinjenje - Conventus” Bosanska Krupa sa
sjedištem u Bosanskoj Krupi, ul. Patriotske lige
bb., zastupanog po ovlaštenom licu za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja Dizdarević
Sabahudinu, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi
RJEŠENJE
1. Dana 31.5.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 212. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv
udruženja:
Udruženje
mladih
“Ujedinjenje- Conventus” Bosanska Krupa
Skraćeni
“Conventus”
naziv
udruženja:
UMBK
Sjedište udruženja: Bosanska Krupa, ul.
Patriotske lige bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- organiziranje volonterskih aktivnosti;
- organiziranje radionica, kampova i sličnih
sadržaja za edukaciju i druženje mladih;
- savjetovanje i pružanje pomoći mladima;
- štampanje biltena, letaka, plakata, magazina i
sl., u cilju informisanja i unapređenja znanja
mladih;
- organiziranje okruglih stolova, predavanja,
seminara i sličnih edukativnih sadržaja za
mlade;
- organiziranje manifestacija, izleta, akcija
u smislu promocije omladinskog turizma i
aktivizma;
- pisanje, priprema i implementacija projekata
koji se tiču problematike mladih.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja “MURAT
ŠUVALIĆ” Bosanska Krupa, za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi:
RJEŠENJE
1. Dana 28.6.2011.godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 213. upisano je udruženje
“MURAT ŠUVALIĆ” Bosanska Krupa.
Sjedište udruženja je u Bosanskoj Krupi, Trg
Alije Izetbegovića.
2. Djelatnosti udruženja su:
- organizovanje stručnih savjetovališta za mlade,
te predavanja i okruglih stolova sa ciljem
edukacije i informiranje omladine o drogama,
zdravoj ishrani i koristima boravka u prirodi,
- uspostavljanje saradnje sa sportskim klubovima,
te udruženjima ljubitelja prirode, sve sa ciljem
populariziranja zdravog načina života među
mladima,
- podjela informativnih materijala letaka, brošura,
plakata sa porukama o pogubnosti droga, te
prednostima i blagodatima zdravlja i zdrave
ishrane,
- podjela prehrambenih artikala, odjeće i
pokućstva starim, socijalno ugroženim osobama,
te pružanje istima druge vrste pomoći,
- organizovanje stručno-naučnih seminara i javnih
tribina o aktualnim temama, multimedijalnih
projekcija, emisija na radiju i televiziji, izložaba,
promocija knjiga i ostalih skupova od kulturnog,
naučnog i ekološkog značaja,
- organiziranje čitaonica i klubova za druženje
članova udruženja,
- ostvarivanje saradnje sa ustanovama, državnim
organima, medijama, humanitarnim organizacijama, te drugim međunarodnim i domaćim
nevladinim organizacijama, sa istim ili sličnim
djelatnostima, koje djeluju u skladu sa Ustavom,
zakonom i međunarodnim ugovorom i
Broj 16 - Strana 642
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose
ostvarivanju osnovnih ciljeva udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
udruženja je BESIM KULENOVIĆ, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-6321-UP-1/2011
28. juna 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
485.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja Malonogometni
klub “BOCA JUNIORS” Bihać, za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 30.6.2011.godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 214. upisano je udruženje
“BOCA JUNIORS”.
Sjedište udruženja je u Bihaću, Mustafe
Omerovića bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- uspostavljanje rada sa mlađim kategorijama, te
njihovo usmjeravanje sportu i etičkim načelima
bavljenja sportom,
- organizovanje izleta i priredaba za članove
udruženja, kao i druge simpatizera,
- podsticanje i unapređenje razvoja nogometnog
sporta na općinskom nivou u cilju njegovog
omasovljenja, naročito malog nogometa,
- učestvovanje u ligaškim, turnirskim i kup
takmičenjima u organizaciji nadležnih organa u
BiH, Federaciji i USK-a,
- ostvarivanje saradnje sa sportskim savezima,
nogometnim savezima i drugim sličnim
organizacijama u cilju zajedničkog podsticanja
razvoja i unapređenja nogometnog i sportskog
duha uopće,
- angažovanje stručnih trenera na vođenju škola
nogometa i malog nogometa, u vidu selektiranja
i usmjeravanja djece za bavljenje ovim sportom,
- organizovanje turnirskog tipa, kao i drugih
vidova takmičenja za sve uzraste,
- organizovanje manifestacija, sportskih priredbi
i drugih okupljanja članova i ljubitelja malog
nogometa,
30. augusta 2011.
- ostvarivanje saradnje sa udruženjima i drugim
organizacijama istih ili sličnih ciljeva,
- organizovanje igara na sreću u skladu sa
Zakonom,
- obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose
ostvarivanju osnovnih ciljeva udruženja.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
udruženja su ZAHIROVIĆ NURUDIN,
predsjednik i BEGIĆ ALEN, podpredsjednik
udruženja.
Broj 07-05-5998-UP-1/2011
30. juna 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
486.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja profesionalnih
pčelara “UNA - SANA” sa sjedištem u Bihaću, ul.
Malo Založje broj 41., zastupanog po ovlaštenom
licu za obavljanje poslova upisa u Registar
udruženja Kazaz Mirsadu, Ministarstvo pravosuđa
i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 1.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 215. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje profesionalnih
pčelara “UNA - SANA”
Skraćeni naziv udruženja: UPP “UNA SANA”
Sjedište udruženja: Bihać, ul. Malo Založje
broj 41.
2. Djelatnosti udruženja su:
- povezivanje članova kojima je pčelarstvo
osnovno zanimanje radi poticanja rada, kroz
unapređenje i povećanje proizvodnje i plasmana
proizvoda;
- zaštita kvaliteta i geografskog porijekla pčelinjih
proizvoda;
- organizovanje i unapređenje oblika stručnog
usavršavanja i obrazovanja članova društva kroz
sekcije, seminare i druge organizacione oblike;
- stvaranje uslova i ambijenta za nesmetan razvoj
pčelarstva kroz zaštitu prirodne okoline u cilju
normalnog odvijanja prirodnih procesa;
- razvijanje i unapređenje aktivnog odnosa članova
i svih građana prema mjerama i akcijama koje se
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
preduzimaju u cilju zaštite i unapređenja životne
sredine;
- zaštita i uzgoj autohtone rase pčela (apis
mellifera carnica) uz upotrebu savremenih
tehnologija, opreme i repromaterijala;
- standarizacija pčelarskih proizvoda, opreme i
pribora;
- organizovanje sekcija, kurseva, seminara,
sajmova, stručnih razgovora i drugih
manifestacija o pčelarstvu i pčelinjim
proizvodima;
- edukacija građana o ulozi pčela u prirodi, zaštiti
protiv pčelinjih bolesti, korištenje i upotreba
pčelinjih proizvoda kao i njihova uloga u
ishrani.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je KAZAZ MIRSAD, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-6085-UP-1/2011
1. jula 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
487.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja za zaštitu
životinja “Topla šapa” Velika Kladuša sa sjedištem
u Velikoj Kladuši, ul. Maršala Tita bb., zastupanog
po ovlaštenom licu za obavljanje poslova upisa
u Registar udruženja Muhamedagić Hajrudinu,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 4.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 216. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje za zaštitu životinja
“Topla šapa” Velika Kladuša
Skraćeni naziv udruženja: UZŽ Velika
Kladuša
Sjedište udruženja: Velika Kladuša, ul. Maršala
Tita bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- utjecanje i apeliranje na zakonodavne i izvršne
organe vlasti s ciljem potpune implementacije i
sprovođenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja
i njegovih provedbenih akata;
- iniciranje i predlaganje putem zakonskih
zastupnika u organima vlasti na federalnoj i
Broj 16 - Strana 643
kantonalnoj razini sa područja općine Velika
Kladuša, te općinske vlasti, kao i druge načine,
donošenje zakona i drugih općih akata kako bi se
što kvalitetnije i potpunije zaokružila sistemska
zaštita životinja na svim razinama vlasti u BiH;
- putem kampanja nastojati povećati i poboljšati
svijest stanovništva o zaštiti i pravima životinja,
te njihovom konstatnom narušavanju, u kom
smislu će se shodno ukazanim potrebama
organizirati mirni prosvjedi, pisanje, upućivanje
i objavljivanje protesnih pisama, organiziranje
peticija, distribuiranje promidžbeno-edukativnog
materijala u skladu sa zakonom;
- izdavanje knjiga, časopisa, biltena, brošura,
letaka, Cd-e i drugih nosača informacija u skladu
sa materijalnim mogućnostima, te korištenje
i drugih oblika i načine promidžbe djelatnosti
udruženja u skladu sa zakonom;
- poklanjanje ili prodavanje po simboličnoj cijeni
predmete vlastite izrade, vezano za područje
djelatnosti udruženja u skladu sa zakonom;
- organiziranje javnih priredbi, predavanja, tribina,
seminara, tečajeva, projekcije, filmova i video
materijala, iz okvira svoje djelatnosti;
- sudjelovanje na domaćim i međunarodnim
skupovima i slično;
- sarađivanje sa drugim lokalnim, nacionalnim
ili međunarodnim organizacijama koje se
bave zaštitom i pravima životinja ili sličnim
zadacima;
- ostvarivanje čvršće, konkretnije i trajnije saradnje
sa drugim pravnim subjektima a isključivo u
svrhu promoviranja ciljeva i djelatnosti;
- z aključivanje sporazuma i ugovora o
udomljavanju životinja u skladu sa zakonom i
ovim Statutom;
- iniciranje izgradnje skloništa na području Općine
Velika Kladuša;
- educiranje malodobnih i mladih osoba u
pravima i zaštiti životinja s ciljem razvijanja i
učvršćivanja osjećaja tolerancije kod ove dobne
populacije i odsustva nagona za nasiljem;
- promoviranje vegetarijanskog i veganskog
načina ishrane ljudi;
- organiziranje i drugih aktivnosti koje su od
interesa za ostvarivanje osnovnih ciljeva i
djelatnosti udruženja.
Broj 16 - Strana 644
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
udruženja su MUHAMEDAGIĆ HAJRUDIN,
predsjednik i TRGIĆ MEVLIJA, zamjenica
predsjednika udruženja.
Broj 07-05-6149-UP-1/2011
4. jula 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
488.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja Biciklistički
klub “KRAJINA” sa sjedištem u Cazinu, ul.
Bošnjačkih šehida bb., zastupanog po ovlaštenom
licu za obavljanje poslova upisa u Registar
udruženja Silić Mensuru, Ministarstvo pravosuđa
i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 7.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 217. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv
udruženja:
Biciklistički
klub
“KRAJINA”
Skraćeni naziv udruženja: BK “KRAJINA”
Sjedište udruženja: Cazin, ul. Bošnjačkih
šehida bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- razvijanje biciklističkog sporta;
- organiziranje i provođenje redovnih treninga
radi priprema za natjecanja;
- preduzimanje odgovarajućih aktivnosti radi
unapređenja i omasovljenja biciklizma i praćenje
i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim
iskustvima u oblasti biciklizma;
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u
sastavu državne reprezentacije;
- upravljanje sportskim objektima koji su u
vlasništvu kluba ili koje klub koristi;
- vođenje brige o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti
članova kluba;
- jačanje sportskog morala i sportskog duha kod
svojih članova i utvrđivanje pravila ponašanja u
njihovim međusobnim odnosima;
- podsticanje rada svojih članova dodjeljivanjem
nagrada i priznanja za izuzetne sportske
rezulatate i za doprinos razvoju i unapređivanju
biciklizma;
30. augusta 2011.
- izdavanje publikacija o sportskim i drugim
aktivnostima kluba.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je SILIĆ MENSUR, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-7235-UP-1/2011
7. jula 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
489.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja teniski klub
BK TENS sa sjedištem u Bosanskoj Krupi,
Šujnovac bb., zastupanog po ovlaštenom licu za
obavljanje poslova upisa u Registar udruženja
Mesić Mirsadu, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi
RJEŠENJE
1. Dana 8.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 218. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje teniski klub BK
TENS
Skraćeni naziv udruženja: UTK BK TENS
Sjedište udruženja: Bosanska Krupa, Šujnovac
bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- da organizira članove radi igranja tenisa kao
rekreativnog sporta i kroz takmičenja u zemlji i
inozemstvu;
- da formira određene grupe sličnih starosnih
dobi radi organizovanog nastupa na sportskim
takmičenjima;
- da prikuplja sredstva od dozvola iznajmljivanja
terena, organizovanja turnira, kao i ostalih
sličnih aktivnosti u okviru udruženja na području
Bosanske Krupe u svrhu unapređenja udruženja;
- da kroz stručna predavanja i treninge vrši
edukaciju članova na unapređenju znanja i
vještina sportske igre tenisa;
- da samostalno u okviru udruženja organizuje
manifestacije, turnire, te razna takmičenja, kao
i okupljanja;
- da vrši druge zadatke od opšteg interesa za
udruženje.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MESIĆ MIRSAD, predsjednik
Skupštine udruženja.
Broj 07-05-8741-UP-1/2011
8. jula 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
490.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja osobe sa
invaliditetom i govornim manama “OCD
PRUŽENA RUKA” sa sjedištem u Cazinu,
Ostrožac na Uni bb., zastupanog po ovlaštenom
licu za obavljanje poslova upisa u Registar
udruženja Bajrić Harisu, Ministarstvo pravosuđa
i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 13.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 219. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje osobe sa
invaliditetom i govornim manama “OCD
PRUŽENA RUKA”
Skraćeni naziv udruženja: “OCD PRUŽENA
RUKA”
Sjedište udruženja: Cazin, Ostrožac na Uni bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- utemeljenje i vođenje evidencije fizičkih i
pravnih osoba, članova udruženja;
- organizovanje savjetovanja, seminara, tribina,
radionica i drugih oblika obavještavanja
i upoznavanja članova udruženja i drugih
zaiteresiranih iz područja ostvarivanja prava i
interesa osoba i djece s invaliditetom, osoba i
djece sa teškoćama u razvoju govora i govornih
mana;
- poduzimanje mjera i aktivnosti prema osobama
sa invaliditetom i govornim manama koja trebaju
visoku razinu društvene potpore, a kvaliteta
njihova života direktno ovisi o razvijenosti
servisa i usluga u zajednici;
- poduzimanje mjera i aktivnosti radi osiguranja
potpunog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih
sloboda djece s teškoćama u razvoju i mladih
osoba s invaliditetom i govornim manama
ravnopravno s drugom djecom i mladima;
- poduzimanje mjera i aktivnosti radi osiguranja
potpunog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih
Broj 16 - Strana 645
sloboda osoba sa invaliditetom i govornim
manama starije životne dobi;
- poticanje i poduzimanje mjera i aktivnosti radi
intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom
i govornim manama na tržište rada;
- izrađivanje programa i projekata u korist
osoba i djece s invaliditetom, osoba i djece sa
teškoćama u razvoju govora i govornih mana te
senzibiliranje javnosti za njihovo ostvarivanje;
- aktivno sudjelovanje u pružanju raznih oblika
socijalne i druge pomoći, te davanje uputa
i preporuka pri rješavanju problema svojih
članova;
- organiziranje druženja, izleta, sportske i
rekreativne aktivnosti za sve članove udruženja;
- prikuplja i informiše članove udruženja o
životnim prilikama, te inicira sveobuhvatno
istraživanje o svim aspektima neprilagođene
okoline koja izravno utječe na kvalitetu života
osoba i djece s invaliditetom, osoba i djece sa
teškoćama u razvoju govora i govornih mana;
- podstiče sve akcije u gradovima USK-a i ostalim
lokalnim zajednicama gdje djeluje udruženje
kada je riječ o uklapanju prostornih barijera na
objektima javne i poslovne namjene;
- inicira, planira i realizuje programe koji pomiču
volonterski rad;
- surađuje sa lokalnim, gradskim i državnim
tijelima uprave i resornim subjektima koji su
profesionalno, stručno i osobno nadležni za
rješavanje problematike osoba s invaliditetom i
osoba i djece sa teškoćama u razvoju govora i
govornih mana;
- aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona
i drugih propisa u korist osoba i djece s
invaliditetom, osoba i djece sa teškoćama u
razvoju govora i govornih mana;
- pomaže članovima u ostvarivanju svih prava:
moralnih, ljudskih, materijalno finansijskih,
obiteljskih, pravnih i drugih oblika pomoći;
- sarađuje sa srodnim udruženjima radi razmjene
iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i
organiziranja skupova, susreta članova, i
- obavlja i druge djelatnosti kojima se ostvaruju
ciljevi udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je BAJRIĆ HARIS, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-6601-UP-1/2011
13. jula 2011. godine
Bihać
Ministar
Andrej Mamontov,
dipl. pravnik
Broj 16 - Strana 646
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
491.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu “Udruženja boraca
odbrambeno oslobodilačkog rata BiH 1992-1995”
iz Bosanskog Novog sa sjedištem u Bosanskoj
Krupi, ul. Lipik broj 5., zastupanog po ovlaštenom
licu za obavljanje poslova upisa u Registar
udruženja Grudić Asmiru, Ministarstvo pravosuđa
i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 21.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 220. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: “Udruženje boraca
odbrambeno oslobodilačkog rata BiH 1992-1995”
iz Bosanskog Novog
30. augusta 2011.
- zalaže se za rješavanje pitanja zapošljavanja,
prekvalifikacije, dokvalifikacije i školovanja
svojih članova kod državnih organa,
- učestvuje u javnim raspravama povodom izrade i
donošenja zakona i drugih propisa i dokumenata
kojima se uređuju prava demobilisanih boraca,
- osniva privredna društva u skaldu sa zakonom,
- organizuje sportski kulturni život za svoje
članstvo,
- pruža pravnu pomoć mjesnim ograncima i
članovima udruženja u slučajevima kada su im
povrijeđena statusna prava,
- osigurava finansijska sredstva potrebna za rad
udruženja,
- vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa
zakonom i statutom udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je GRUDIĆ ASMIR, predsjednik
udruženja.
Skraćeni naziv udruženja: “UBOOR BiH
92-95” iz Bosanskog Novog
Broj 07-05-9034-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
21. jula 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
Sjedište udruženja: Bosanska Krupa, ul. Lipik
broj 5.
492.
2. Djelatnosti udruženja su:
- organizuje, planira i izvodi aktivnosti i vrši
kontrolu mjesnih ogranaka,
- koordinira rad, programe, javna istupanja i
akcije mjesnih ogranaka u cilju zauzimanja,
zajedničkog stava i nastupa pred organima
vlasti,
- prati stanje u oblasti pravnog i socijalnog statusa
svojih članova i stara se o pružanju odgovarajućih
vidova pomoći i radi na omasovljenju članstva,
- prati ostvarivaje prava svojih članova i putem
nadležnih državnih organa inicira donošenje
odgovarajućih mjera u skladu sa zakonom,
- daje inicijative za osnivanje i unapređivanje
djelovanja državnih organa i ustanova koje su
od značaja za ostvarivanje prava demobilisanih
boraca,
- prikuplja podatke o svom članstvu neophodne
za izvršenje poslova,
- uspostavlja saradnju sa domaćim i međunarodnim
boračkim organizacijama i udruženjima u skladu
sa zakonom,
- inicira i učestvuje u prikupljanju arhivske i
istorijske građe o pokretu otpora i zalaže se o
afirmaciji oslobodilačkog rata, obrađuje edicije i
prezentira ih javnosti u skaldu sa zakonom,
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja žena “POLET”
Šehovci sa sjedištem u Sanskom Mostu, Šehovci
bb., zastupanog po ovlaštenom licu za obavijanje
poslova upisa u Registar udruženja Talić Elisi,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 21.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 221. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Udruženje žena “POLET”
Šehovci
Skraćeni naziv udruženja: POLET - Šehovci
Sjedište udruženja: Sanski Most, Šehovci bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- organiziranje edukacije za odrasle i omladinu,
- izrađivanje i poticaj na razvoju životne sredine,
- razvijanje ekološke kulture, ponašanja kulture
življenja i stanovanja,
- briga za izgled naselja i mjesta stanovanja,
organiziranje čišćenja i uređenja naselja i rijeka,
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- učešće na konkursima i takmičenjima za najljepše
dvorište, najbolje uređenu kuću i drugo,
- s urađivanje
sa
istim
udruženjima
i
organizacijama,
- o rganizovanje izleta i posjeta drugim
udruženjima,
- vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa
zakonom i statutom udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je TALIĆ ELISA, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-5503-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
21. jula 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
493.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja Moto klub
“RIVER” sa sjedištem u Sanskom Mostu, Ul.
Vahidbegova broj 28., zastupanog po ovlaštenom
licu za obavljanje poslova upisa u Registar
udruženja Hasanbegović Nihadu, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 22.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 222. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Moto klub “RIVER”
Skraćeni naziv udruženja: MK RIVER
Sjedište udruženja: Sanski Most, Ul.
Vahidbegova broj 28.
2. Djelatnosti udruženja su:
- međusobno druženje,
- predstavljanje našag kraja u našoj zemlji pa tako
i u regionu,
- učestvovanje na moto skupovima,
- usklađivanje aktivnosti članova,
- organiziranje prigodnih kulturnih manifestacija,
- razvijanje saradnje sa društvenim, kulturnim i
pravnim organizacijama,
- razvijanje saradnje sa srodnim klubovima u
zemlji i inostanstvu,
- podsticanje razvijanja kulture upravljanja
motornim vozilima i ponašanju u saobraćaju,
- izdavanje publikacija i suvenira iz okvira
aktivnosti kluba,
Broj 16 - Strana 647
- skupljanje dokumentacije o aktivnostima kluba,
organiziranje raznih promotivnih aktivnosti za
članove kluba.
- vrši i druge poslove i zadatke u skladu sa
zakonom i statutom udruženja.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su: HASANBEGOVIĆ NIHAD,
predsjednik i SELMAN SAMIR, potpredsjednik
udruženja.
Broj 07-05-8899-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
22. jula 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
494.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja Motokros klub
“Sanica” sa sjedištem u Sanici, Ul. Oslobodilaca
bb., zastupanog po ovlaštenom licu za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja Kučuković
Muhamedu, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi
RJEŠENJE
1. Dana 26.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 223. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: Motokros klub “Sanica”
Skraćeni naziv udruženja: MKK “Sanica”
Sjedište udruženja: Sanica, Ul. Oslobodilaca
bb.
2. Djelatnosti udruženja su:
- razvijanje,omasovljavanje i unapređivanje
motokros sporta u skladu sa politikom razvoja
sportova u BiH, FBiH, USK i općine Ključ,
- organiziranje i uključivanje u motokros sport
omladine i ostalih građana s ciljem radnih
navika i smisla za društveni život, razvijanje
drugarstva,
- okupljanje i angažiranje sportskih aktivista i
radnika u cilju poticanja sportsko amaterskog
rada,
- obezbjeđenje neophodnih uvjeta za rad motokros
sporta radi razvijanja vrhunskih kvaliteta u
motokros disciplinama,
- rad na obučavanju i usavršavanju sportskih
kadrova potrebnih ronilačkim i plivačkim
sportovima,
Broj 16 - Strana 648
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
- s uradnja sa sportskim i društvenim
organizacijama,
javnim
ustanovama,
poduzećima, mjesnim zajednicama, državnim
organima i drugim organima i organizacijama
koje zakonito djeluju na području općine Ključ
i USK-a,
- učestvovanje na sportskim takmičenjima i
organizacija sportskih takmičenja,
- rad na razvijanju i unapređivanju tehničkih
znanja u okviru motokros sporta, obogaćujući
ih novim suvremenim dostignućima i očuvanju
čovjekove okoline,
- da upotpuni turističko rekreativnu ponudu
saničke doline i općine Ključ,
- da organizira i daje usluge trećim licima
osiguravajući pri tom društveni karakter davanja
usluga u skladu sa zakonom,
- da aktivno surađuje sa civilnom zaštitom i
Ministarstvom unutrašnjih poslova u provođenju
određenih poslova i djelatnosti iz djelokruga
rada,
- osniva pravno lice radi obavljanja privrednih i
društvenih djelatnosti u skladu sa zakonom.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je KUČUKOVIĆ MUHAMED,
predsjednik Upravnog odbora udruženja.
Broj 07-05-7894-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
26. jula 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
495.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja “Udruženje
penzionera vojnih osiguranika Unsko-sanskog
kantona” sa sjedištem u Bihaću, Mjesna zajednica
Harmani, zastupanog po ovlaštenim licima za
obavljanje poslova upisa u Registar udruženja
Mustafić Hamdiji i Harbaš Zuhdiji, Ministarstvo
pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 28.7.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 224. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv udruženja: “Udruženje penzionera
vojnih osiguranika Unsko-sanskog kantona”
Skraćeni naziv udruženja: UPVO USK
30. augusta 2011.
Sjedište udruženja: Bihać, Mjesna zajednica
Harmani
2. Djelatnosti udruženja su:
- okupljanje, organizovanje i rad na zaštiti
statusnih prava penzionera vojnih osiguranika,
- zalaganje kod nadležnih institucija za: redovnu
isplatu penzija, rješavanje stambenih problema,
u cilju zajedničkog djelovanja i ostvarivanja
ciljnih interesa, imenovanje predstavnika
udruženja u Savez UVPO FBiH.
- saradnja sa: udruženjima boraca, veterana
domovinskog rata i sl., ostalim udruženjima
penzionera, kao i drugim udruženjima, ostalim
srodnim institucijama.
- saradnja sa izvršnom i zakonodavnom vlašću
u USK za zadržavanje stečenih i ostvarenih
statusnih prava penzionera vojnih osiguranika,
- zaštita integriteta i suvereniteta države BiH za
koju smo se kao pripadnici VF i OS BiH borili,
- zaštita i pružanje pomoći članovima udruženja i
njihovim porodicama,
- zalaganje za omogućivanje korištenja domova
penzionera, klubova, ustanova za rehabilitaciju
kao i drugih ustanova kojima se štiti zdravlje i
podiže standard penzionera,
- vrši i druge poslove od interesa za udruženje, a
sve u skladu sa zakonom i statutom (praćenje
socijalne politike, organizacija mirnih protesta i
ostalih vidova građanske neposlušnosti),
- saradnja i sa drugim legalnim institucijama u
BiH kao i sa drugim institucijama i udruženjima
u svijetu,
- zalaganje za izvršenje koordinacije rada i
aktivnosti svih udruženja koja se brinu o pravima
i interesima penzionera vojnih osiguranika i
statusa boračkih populacija.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su: FELIĆ DŽEVAD, predsjednik
udruženja, ŠARIĆ SUAD I DELALIĆ OSMAN,
podpredsjednici udruženja.
Broj 07-05-9432-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
28. jula 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
496.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, koji je
podnijelo Kantonalno udruženje oboljelih od
karcinoma “Behar” sa sjedištem u Bihaću, ul.
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
HVO br. 2, po licu ovlaštenom za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja Zulić Milevi,
Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 9.8.2011. godine, u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V
pod registarskim brojem 225. izvršen je upis
Udruženja kako slijedi:
Naziv udruženja: Kantonalno
oboljelih od karcinoma “Behar”
udruženje
Sjedište udruženja: Bihać, ul. HVO-a br. 2
2. Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:
- informisanje i edukacija pacijenata oboljelih od
karcinoma o samoj bolesti, načinima liječenja i
dijagnostičkim pretragama;
- podrška pacijentima oboljelih od karcinoma;
- rad na prevenciji i ranom otkrivanju karcinoma;
- u ključivanje predstavnika oboljelih od
karcinoma u odlučivanje i nadzor zdravstvenog
sistema u područjima i na razinama koje se tiču
onkološkog liječenja;
- vođenje kantonalnog registra za rak.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je: Zulić Mileva, predsjednica
4. U skladu sa članom 33. Zakona o
udruženjima i fondacijama, Udruženje je dužno
sve promjene nastale nakon upisa u Registar
udruženja (promjene statuta, naziva, sjedišta,
djelatnosti, imena lica ovlaštenih za zastupanje
i predstavljanje, članova organa upravljanja i
prestanak rada), prijaviti ovom ministarstvu u
roku od 30 dana od dana izvršene promjene.
Broj 07-05-6740-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
9. augusta 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
497.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja “SVI MI OD
KINA DO BENZINA” sa sjedištem u Bihaću, ul.
Krupska br. 42, zastupanog po ovlaštenom licu
za obavljanje poslova upisa u Registar udruženja
Sarajlija Muhamedu, Ministarstvo pravosuđa i
uprave donosi
Broj 16 - Strana 649
RJEŠENJE
1. Dana 9.8.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V
pod registarskim brojem 226. izvršen j e upis
Udruženja kako slijedi:
Naziv Udruženja: “SVI MI OD KINA DO
BENZINA”
Sjedište Udruženja: Bihać, ul. Krupska br. 42
2. Ciljevi i djelatnosti udruženja su:
- organiziranje kulturnih manifestacija sa ciljem
njegovanja tradicionalnih običaja Bihaća i
Unsko-sanskog kantona;
- organiziranje turističkih zabavnih i sportskih
manifestacija;
- zaštita prirodne i kulturne baštine, očuvanje
okoliša te promoviranje održivog razvoja;
- promoviranje i apliciranje principa održivog
razvoja na području djelovanja;
- podsticanje razvoja lokalnih zajednica i
povezivanje različitih sektora u zajednici;
- zalaganje za dobre međususjedske i međuljudske
odnose lokalnog stanovništva;
- podsticanje razvoja infrastrukturnih objekata
koji su od opšteg interesa za lokalnu zajednicu;
- okupljanje građana i stručnjaka različitih
struktura i profila u svrhu organiziranja i
pomaganja aktivnosti;
- organiziranje literarnih i sportskih aktivnosti
omladine i djece i organiziranje likovnih
radionica i kolonija;
- organiziranje tečajeva edukativnog karakreta u
svrhu očuvanja starih zanata i običaja;
- organiziranje muzičkih, likovnih, informatičkih
i svih drugih edukativnih radionica;
- organiziranje i vođenje kulinarskih tečajeva
tradicionalne kuhinje;
- organiziranje izrade (kroz razne radionice
edukativnog karaktera) autentičnih i drugih
rukotvorina i suvenira;
- podsticaj zaštiti nacionalnih spomenika i
narodnih običaja;
- podsticaj zaštiti prirode i zdrave čovjekove
okoline;
- podsticaj zaštite ljudskih prava, a naročito prava
nacionalnih manjina;
- podsticaj razvoju obrazovanja, naročito prava na
obrazovanje;
- pomoć starim i nemoćnim osobama (u vidu
posjeta, druženja i razgovora sa njima);
- organiziranje samo ili sa drugim organizacijama
tematskih skupova, savjetovanja, tribina, kao
Broj 16 - Strana 650
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i drugih aktivnosti vezanih za ciljeve ovog
udruženja;
- objavljivanje i štampanje knjiga, brošura,
prospekata, letaka, razglednica, turističkih i auto
karata, te drugih štampanih materijala vezanih
za kulturno historijske teme Bihaća i Kantona;
- saradnja sa srodnim udruženjima i drugim
organizacijama u zemlji i inostarstvu koja
se bave sa sličnim djelatnostima odnosno
promocijom pojedinih regiona i humanitarnim
radom;
- izrada i distribucija svih vrsta video i audio
materijala u svrhu promocije grada i Kantona;
- podsticaj razvoju sporta, naročito podsticanje
omladine na bavljenje sportom;
- o rganiziranje i sporovođenje različitih
humanitarnih aktivnosti u skladu sa svojim
finansijskim mogućnostima.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je FRANČESKI JANDA, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-7739-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
9. augusta 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
498.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženje za zaštitu
bunara pitke vode, okoliša i izletišta “Duboki
potok” sa sjedištem u Cazinu, Podgredina bb,
zastupanog po ovlaštenom licu za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja Memić
Muhamedu, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi
RJEŠENJE
1. Dana 11.8.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 227. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv Udruženja: Udruženje za zaštitu bunara
pitke vode, okoliša i izletišta “Duboki potok”
Skraćeni naziv: “Duboki potok”
Sjedište Udruženja: Cazin, Podgredina bb
2. Ciljevi i djelatnosti udruženja su:
- okupljanje građana sa područja MZ-e Stijena,
radi udruživanja u cilju zaštite bunara pitke
vode, okoliša i izletišta pod nazivom Duboki
potok;
30. augusta 2011.
- organizovanje građana MZ-e Stijena i šire u
cilju izgradnje objekata za zaštitu bunara pitke
vode, izletišta i drugih vrsta objekata radi zaštite
okoliša;
- organizovanje jednodnevnih posjeta izvorima
pitke vode izletištima, u cilju upoznavanja
građana sa prirodnim ljepotama i bogatstvima
kojima raspolažu;
- ostvarivanje saradnje sa organima vlasti svih
nivoa u cilju iznalaženja sredstava za podršku
radu udruženja i odgovarajućim projektima u
interesu ostvarivanja ciljeva udruženja;
- ostvarivanje saradnje sa udruženjima istih ili
sličnih ciljeva;
- kandidiranje odgovarajućih projekata na javnim
pozivima i tenderima u svrhu iznalaženja
sredstava za rad udruženja;
- organizovanje kulturnih, sportskih, ekoloških
i zabavnih manifestacija za članove i druge
zainteresirane građane;
- obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose
razvoju i uspješnijem djelovanju udruženja, a
koje nisu u suprotnosti sa zakonom u cilju
razvoja udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MEMIĆ MUHAMED, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-10162-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
11. augusta 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
499.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu udruženja Airsoft klub
“CRNA MUNJA” sa sjedištem u Cazinu, Selište
broj 392, zastupanog po ovlaštenom licu za
obavljanje poslova upisa u Registar udruženja
Hadžić Aladinu, Ministarstvo pravosuđa i uprave
donosi
RJEŠENJE
1. Dana 11.8.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 228. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv Udruženja: Airsoft klub “CRNA
MUNJA”
Skraćeni naziv: “CRNA MUNJA”
Sjedište Udruženja: Cazin, Selište broj 392
30. augusta 2011. SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
2. Ciljevi i djelatnosti udruženja su:
Broj 16 - Strana 651
2. Ciljevi i djelatnosti udruženja su:
- okupljanje ljubitelja airsoft sporta sa područja
općine Cazin, USK-a i šire;
- podsticanje i promocija domaće poljoprivrednoprehrambene proizvodnje;
- organizovanje različitih oblika takmičenja i
druženja u airsoft sportu na području općine
Cazin i šire, ostvarivanje saradnje sa istim ili
sličnim udruženjima na području kantona i šire;
- zaštita prava i interesa članova udruženja u
okviru ciljeva i djelatnosti udruženja;
- organizovanje izleta, putovanja i drugih oblika
manifestacije za članove udruženja i druge
zainteresirane građane;
- organiziranje različitih manifestacija agrarskog
karaktera na Kantonu;
- učestvovanje u takmičenjima u ovoj vrsti sporta
u organizaciji drugih klubova i saveza;
- organizovanje jednodnevnih i višednevnih
kampovanja za članove airsoft kluba a i šire;
- obavljanje drugih djelatnosti koje doprinose
razvoju i uspješnijem djelovanju udruženja, koje
nisu u suprotnosti sa zakonom u cilju razvoja
udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je HADŽIĆ ALADIN, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-10161-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
11. augusta 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
- brendiranje proizvoda Krajine;
- zajednički nastup članova udruženja na različitim
sajmovima agrarnog karaktera;
- iniciranje pokretanja procedura izmjena i dopuna
postojećih zakona, odluka i pravilnika iz oblasti
povezanih sa osnovnim ciljevima i djelatnostima
udruženja;
- zaštita i prepoznatljivost domaćih proizvoda na
tržištu (hologram markice);
- formiranje klastera na nivou regije;
- implementacija propisa o oznakama geografskog
porijekla, izvornosti i tradicionalnog ugleda
hrane;
- osiguranje podsticajnih sredstava sa nivoa
Kantona i općina, osobito za izvoz domaćeg
proizvoda;
- učešće i kandidiranje projekata prema fondovima
Evropske unije;
500.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama (“Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 45/02),
rješavajući po zahtjevu Udruženja proizvođača i
prerađivača domaćih poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda sa sjedištem u Bihaću, Ceravci bb,
zastupanog po ovlaštenom licu za obavljanje
poslova upisa u Registar udruženja Mešanović
Haris, Ministarstvo pravosuđa i uprave donosi
RJEŠENJE
1. Dana 12.8.2011. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, Knjiga V pod
registarskim brojem 229. izvršenje upis Udruženja
kako slijedi:
Naziv Udruženja: Udruženje proizvođača i
prerađivača domaćih poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda. Skraćeni naziv: UPP DPPP
Sjedište Udruženja: Bihać, Ceravci bb
- ostvarivanje saradnje sa velikim tržnim
lancima JP.NP “Una”, hotelima i drugima u
cilju promocije domaćih poljoprivrednoprehrambenih proizvoda;
- o tvaranje prodajnih objekata domaćih
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u
skladu sa zakonom;
- pomoć u standardizaciji poljoprivrednoprehrambenih proizvoda;
- obavljanje i drugih djelatnosti kojima se
ostvaruju i unapređuju zajednički interesi članova
udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MEŠANOVIĆ HARIS, predsjednik
udruženja.
Broj 07-05-10576-UP-1/2011 Po ovlaštenju ministra
12. augusta 2011. godine
Vahid Ćoralić,
Bihać
dipl. pravnik
Broj 16 - Strana 652
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
30. augusta 2011.
S A D R Ž A J
446-448. Zaključci
609
449. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava
tekućih grantova - isplate stipendija
610
450. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova - Grantovi
neprofitnim organizacijama
610
451. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova - Grantovi
neprofitnim organizacijama
611
452. Odluka o usvajanju Programa utroška dijela
sredstava tekućih grantova - grantovi za
obilježavanje značajnih datuma
612
453-455. Odluke
612
456. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora
Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
ispred Unsko-sanskog kantona
613
457. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora
Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja
Federacije Bosne i Hercegovine ispred
Unsko-sanskog kantona
613
458. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Upravnog odbora JU “Kantonalni fond za pomoć
u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”
614
459. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Nadzornog odbora JU “Kantonalni fond za pomoć
u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i
poginulih boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca, prognanih osoba i
socijalno ugroženih kategorija”
614
460. Rješenje o razrješenju članova Školskog odbora
JU “Prva osnovna škola” Velika Kladuša
615
461. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora
JU “Prva osnovna škola” Velika Kladuša
615
462. Rješenje o razrješenju članova Privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin
615
463. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Cazin II” Cazin
616
464. Rješenje o razrješenju članova Privremenog
Školskog odbora JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most 616
465. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU OŠ “Vrhpolje” Sanski Most 617
466. Rješenje o razrješenju članova Privremenog
Školskog odbora JU Mješovita srednja škola
Bihać
617
467. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Mješovita srednja škola
Bihać
617
468. Rješenje o razrješenju članova Privremenog
Školskog odbora JU Mješovita elektrotehnička i
drvoprerađivačka srednja škola Bihać
618
469. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Mješovita elektrotehnička i
drvoprerađivačka srednja škola Bihać
618
470. Rješenje o razrješenju članova Privremenog
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola “Sanus Futurum” Sanski Most
618
471. Rješenje o konačnom imenovanju članova
Školskog odbora JU Srednja poljoprivredna
škola “Sanus Futurum” Sanski Most
619
472. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova
Upravnog odbora JU “Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona” Bihać
619
473. Rješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora JU “Veterinarski zavod” Bihać
620
474. Rješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora JZU Opća bolnica Sanski Most
620
475. Rješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Dom zdravlja Sanski Most
620
476. Rješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Zavod za javno zdravstvo
Unsko-sanskog kantona
621
477. R
ješenje o razrješenju članova Upravnog
odbora ZU Lječilište “Gata” Bihać
621
478. Rješenje o dopuni Rješenja Vlade
Unsko-sanskog kantona broj:
03-017-466/2011 od 13.6.2011. godine
621
479. Uputstvo o matičnoj knjizi, registru i
ličnom kartonu osuđenih lica upućenih na
izvršenje rada za opće dobro na slobodi
622
480. Uputstvo o načinu rada, odgovornosti
i obučavanju povjerenika
635
481. Lista poslodavaca koji ispunjavaju uvjete
za izvršenje rada za opće dobro na slobodi
636
482. Uputstvo za sprovođenje liste lijekova koji
se propisuju i izdaju na teret sredstava
Zavoda zdravstvenog osiguranja
637
483-500. Rješenja
641
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na raèun broj
1290079402494455 u korist bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać; Telefon 227-785; Za izdavača: Zulejha Duraković;
Redakcija i pretplata: tel. 227-785, lok. 111, fax 227-785, lok. 275; Štampa: GRAFIČAR Bihać; Za štampariju: Mehmed Felić
Download

Sluzbeni glasnik 16 - Skupstina Unsko