-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku
o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i
Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2012.
godinu.
1. Usvajaju se Godišnji račun, Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja za 2012. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. i 59. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list
CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11), člana 25 i 36. Statuta Aktiva Integra
AD, Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku
o umanjenju osnovnog kapitala Aktiva Integra AD
Podgorica
Član 1.
Aktiva Integra AD Podgorica umanjuje svoj osnovni kapital za 1.232.725 Eur, nakon
čega osnovni kapital iznosi 1.435.225 Eur.
Član 2.
Umanjenje kapitala Aktiva Integra AD iz člana 1. izvršiće se smanjenjem nominalne
vrijednosti njenih akcija sa 50 Eur na 26,8975 Eur.
Član 3.
Kapital će se smatrati umanjenim kada se izmjene Statuta registruju u CRPS.
Obrazloženje:
Osnovni kapital Aktiva Integra AD umanjuje se za iznos od 1.232.725 Eur, odnosno za
iznos gubitka iz tekuće godine od 1.167.592 Eur i iznos prenesenih gubitaka iz ranijih
godina od 65.133 Eur.
Gubitak tekuće godine se u najvećem dijelu odnosi na gubitak po osnovu prodaje hartija
od vrijednosti, stečenih u prethodnim godinama i vođenih u bilansu stanja kao
revalorizacione rezerve po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju.
Navedene revalorizacione rezerve su nastale u prethodnim godinama uglavnom po
osnovu usklađivanja nabavne vrijednosti predmetnih hartija od vrijednosti i njihovog
svođenja na fer vrijednost.
Usled prodaje predmetnih hartija od vrijednosti nastali su rashodi po osnovu promjena
revalorizacionih rezervi koje su se odnosile na dugoročna ulaganja (hartije od
vrijednosti) i koji u 2012. godini iznose 1.138.050 Eur, a iskazani su u prebijenom iznosu
i odnose se na gubitke po osnovu prenosa (ukidanja usled prodaje) prethodno nastalih
negativnih revalorizacionih rezervi u iznosu od 1.142.081 Eur, kao i na dobitke po
osnovu prenosa (ukidanja usled prodaje) prethodno nastalih pozitivnih revalorizacionih
rezervi u iznosu od 4.031 Eur, za sve hartije od vrijednosti prodate u 2012. godini.
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD,
Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku o izmjenama Statuta
AKTIVA INTEGRA AD Podgorica
Član 1
Član 21, stav 1, Statuta mijenja se i glasi:
"Osnovni kapital
Član 21.
Akcionarski (osnovni kapital) Društva utvrđen je u iznosu od 1.435.225 eura i sastoji se
od novčanih uloga akcionara Društva."
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD,
Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku o razrješenju članova Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Mladen Bojanić, dipl ecc, Mladen Kuzman, dipl.pravnik i Saša Saveljić, dipl. ing.,
razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aktive Integre AD Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD,
Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku o imenovanju članova Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Imenuju se:
1. Mladen Kuzman dipl.pravnik (JMB: 2601960210027),
2. Saša Saveljić, dipl. ing (JMB: 2505966210038),
3. Žarko Đuranović, dipl. ing (JMB: 0307963210041)
svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre AD, Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD,
Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku o nadoknadama članovima Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Članovi Odbora direktora Aktive Integre AD Podgorica neće primati mjesečnu
nadoknadu za 2013. godinu, a po usvajanju godišnjeg računa Društva, Skupština
akcionara može, u zavisnosti od rezultata poslovanja, donijeti odluku o godišnjoj
nadoknadi članovima Odbora direktora.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
-predlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG",
br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD,
Podgorica, Skupstina Drustva je dana 28.06.2013. godine, donijela
Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2013. godinu
Član 1.
Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD, Podgorica za 2013.
godinu, bira se VM KOD D.o.o., Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Download

Na osnovu čl