PREDLOG
JUGOPETROL AD Kotor
SKUPŠTINA AKCIONARA
Broj:
Kotor, 19.06.2014. god.
Na osnovu člana 35 stav 2 tačka 3 i člana 42 stav 5 Zakona o privrednim društvima (“Sl.
list RCG” broj 06/02 i “Sl. list CG” broj 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) a u
skladu sa članom 23 stav 2 tačka 2 Statuta JUGOPETROL AD Kotor, Skupština
akcionara JUGOPETROL AD Kotor na redovnoj godišnjoj sjednici, održanoj dana
19.06.2014. godine donijela je:
ODLUKU
o razrješenju članova Odbora direktora
1. Razrješavaju se dužnosti zbog isteka mandata članovi Odbora direktora
JUGOPETROL AD Kotor:
Dragan Radusinović,
Petros Karalis,
Stamatia Psyllaki,
Viktor Papakonstantinou,
Konstantinos Karachalios,
Matthaios Matthaiou i
Vuk Rajković.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjedavajući
________________________
Download

Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora