-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku
o usvajanju Godišnjeg računa, Izvještaja o poslovanju i
Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013.
godinu.
1. Usvajaju se Godišnji račun, Izvještaj o poslovanju i Izvještaj o izvršenoj reviziji
finansijskih izvještaja za 2013. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku
o dobrovoljnoj likvidaciji Aktiva Integra AD
1. Usvaja se Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji Aktiva Integra AD, Podgorica.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE
Dobrovoljna likvidacija akcionarskog društva definisana je članom 24. Zakona o privrednim
društvima CG i može se sprovesti kada akcionarsko društvo ima dovoljno finansijskih
sredstava da pokrije svoje obaveze.
Ukupna imovina Aktiva Integra AD Podgorica, na dan 31.12.2013. godine iznosi 1.078.919
Eur, od kojih se 234.946 Eur odnosi samo na gotovinu. Ukupne obaveze Aktiva Integra AD,
na isti dan, iznose 3.628 Eur. Iz navedenog proilzilazi da je ispunjen zakonski uslov za
pokretanje postupka dobrovoljne likvidacije.
S obzirom da se saziva redovna sjednica Skupštine akcionara, za donošenje navedene
Odluke potrebno je da glasaju akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od prisutnog
broja akcija (17.787 akcija).
U skladu sa članom 31. Zakona o privrednim društvima CG, akcionari imaju pravo na
raspodjelu imovine društva nakon likvidacije.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku
o imenovanju likvidatora
1. Za likvidatora Aktiva Integra AD imenuje se Ivana Gogić (JMB:1202977285017).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OBRAZLOŽENJE:
U skladu sa članom 24. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara, nakon
donošenja odluke o likvidaciji društva, imenuje likvidatora koga predlaže odbor direktora, u
skladu sa uslovima koji su utvrđeni za njegovo imenovanje.
Od dana imenovanja likvidatora:
1) prestaju ovlašćenja članova odbora direktora, osim u dijelu za koji likvidator ili društvo, na
skupštini akcionara, odluči da nastavi sa radom;
2) društvo prestaje da posluje, osim kada je to neophodno za savjesno, redovno i korisno
okončanje poslova društva i za likvidaciju društva, kako je to utvrdio likvidator;
Kada su poslovi društva u potpunosti ili u značajnoj mjeri okončani, likvidator priprema
konačni izvještaj sa objašnjenjem kako je likvidacija sprovedena i kako se raspolagalo sa
imovinom društva. Konačni izvještaj obavezno sadrži: konačni bilans stanja; prikaz izvora
prihoda i njihovu upotrebu; spisak imovine koja je otuđena; prihode koji su ostvareni
otuđenjem; da li postoje pitanja koja treba rješavati i predlog načina njihovog rješavanja; iznos
troškova likvidacije i naknade koja pripada likvidatoru.
Nakon pripreme konačnog izvještaja, likvidator saziva vanrednu skupštinu akcionara na kojoj
prezentira konačni izvještaj.
U roku od sedam dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara, likvidator
dostavlja kopiju konačnog izvještaja CRPS-a, zajedno sa zahtjevom za brisanje društva iz
Registra.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku
o utvrđivanju kriterijuma za prodaju imovine Aktiva Integra AD
Imenuje se Odbor za praćenje procesa dobrovoljne likvidacije Aktiva Integra AD, u sledećem
sastavu:
1. Mladen Kuzman,
2. Saša Saveljić
3. Žarko Đuranović
Članovi Odbora za praćenje procesa dobrovoljne likvidacije imaju pravo na uvid u sve
informacije u vezi sa postupkom likvidacije i prodajom imovine.
Sjednica Odbora za praćenje likvidacije se može održati na zahtjev likvidatora ili jednog člana
Odbora.
Imovina Aktiva Integra AD sastoji se od gotovine, dugoročnih hartija od vrijednosti i nekretnine
u vidu poslovnog prostora od 150m2 u Podgorici.
Ovlašćenja likvidatora prilikom prodaje imovine
1. Likvidator je ovlašćen da hartije od vrijednosti prodaje na lokalnoj i regionalnim berzama,
preko ovlašćenih učesnika na tim tržištima. Likvidator će nastojati da hartije iz portfelja proda
pod najpovoljnijim tržišnim uslovima u skladu sa trenutnom situacijom.
2. Likvidator je ovlašćen da, nakon sticanja zakonskih uslova za početak prodaje imovine,
oglasi prodaju nekretnine u najmanje jednom dnevnom časopisu koji izlazi na teritoriji Crne
Gore kao i na web stranici Aktiva Integra AD.
2.1. Postoji mogućnost odvojene prodaje poslovnog prostora, na prostore od 100m2 i 50m2.
2.2. Početna cijena za prodaju nekretnine će biti 2.000 Eur/m2. Rok za prodaju nekretnine
pod ovim uslovima trajaće dva mjeseca. Likvidator je obavezan da objavi oglas o prodaji
imovine pod pomenutim uslovima najmanje dva puta mjesečno u jednom dnevnom časopisu
koji izlazi na teritoriji Crne Gore, kao i na web stranici Aktiva Integra AD.
2.3. Ukoliko se nekretnina ne proda pod uslovima navedenim pod 2.2., likvidator se ovlašćuje
da ubuduće prodaju nekretnine vrši isključivo putem javnog nadmetanja, na način da je javno
nadmetanje objavljeno najmanje 30 dana prije roka nadmetanja i to u jednom dnevnom
časopisu koji izlazi na teritoriji Crne Gore kao i na web stranici Aktiva Integra AD.
2.4. Početna cijena na prvom javnom nadmetanju biće u visini od 1.750 Eur/m2.
2.5. Ukoliko se ustanovi da nema zainteresovanih kupaca po toj cijeni, likvidator može na
sledećem javnom nadmetanju spustiti cijenu na nivo koji prethodno potvrdi Odbor za praćenje
procesa dobrovoljne likvidacije, sa 2/3 od ukupnog broja glasova.
2.6. Rok izmedju javnih nadmetanja ne smije biti kraći od dva mjeseca.
3. Svaka prodaja imovine mora se objaviti na web strani Aktiva Integra AD.
4. Isplata sredstava vlasnicima akcija će se vršiti najmanje jednom u šest mjeseci.
5. Stručne, administrativne i druge poslove neophodne za funkcionisanje Aktiva Integra AD do
trenutka konačne likvidacije obavljaće trenutno zaposleni u Aktiva Integra AD.
6. Troškovi likvidacije obuhvataju:
-naknade za troškove zaposlenih u Aktiva Integra AD,
- troškove bankarskih, brokerskih i kastodi provizija,
- troškove knjigovodstva i revizije,
- troškove održavanje Skupštine akcionara,
- poreze u skladu sa zakonskim propisima,
- ostale stvarno nastale troškove.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, troškovi likvidacije obuhvataju i
naknadu likvidatoru. Likvidator se odriče navedenih troškova i nastaviće da prima naknadu
kao zaposleni Aktiva Integra AD, u skladu sa tačkom 5. ove odluke do trenutka konačne
likvidacije i brisanja društva iz CRPS.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku o raspodjeli dobiti
Aktiva Integra AD, Podgorica za 2013. godinu
Član 1.
Neto profit Aktiva Integra AD za 2013. godinu iznosi 21.963 Eur.
Član 2.
Ukupan iznos neto profita biće podijeljen akcionarima u vidu dividende. Bruto iznos dividende
iznosi 0,4116 Eur po akciji.
Član 3.
Pravo svojine nad akcijama biće utvrđeno na osnovu zvaničnog spiska akcionara iz Registra
Centralne Depozitarne Agencije na dan donošenja Odluke o raspodjeli neto profita za 2013.
godinu.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku o razrješenju članova Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Mladen Kuzman dipl.pravnik i Saša Saveljić dipl. ing. i Žarko Đuranović dipl. ing.,
razrješavaju se članstva u Odboru direktora Aktive Integre AD Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku o imenovanju članova Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Imenuju se:
1. Mladen Kuzman dipl.pravnik (JMB: 2601960210027),
2. Saša Saveljić, dipl. ing (JMB: 2505966210038),
3. Žarko Đuranović, dipl. ing (JMB: 0307963210041)
svi iz Podgorice, za članove Odbora direktora Aktive Integre AD, Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014. godine, donijela
Odluku o nadoknadama članovima Odbora direktora
Aktiva Integra AD, Podgorica
Član 1.
Članovi Odbora direktora Aktive Integre AD Podgorica neće primati mjesečnu nadoknadu za
2014. godinu, a po usvajanju godišnjeg računa Društva, Skupština akcionara može, u
zavisnosti od rezultata poslovanja, donijeti odluku o godišnjoj nadoknadi članovima Odbora
direktora.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
-PredlogNa osnovu čl. 35. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02, "Sl. list CG", br.
17/07, 80/08, 40/10, 73/10 , 36/11, 40/11) i člana 36. Statuta Aktiva Integra AD, Podgorica,
Skupstina Drustva je dana 21.06.2014 godine, donijela
Odluku o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu
Član 1.
Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Aktiva Integra AD, Podgorica za 2014. godinu,
bira se VM KOD D.o.o., Podgorica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjedavajući Skupštine Društva
Ivana Gogić
Download

Predlozi odluka VIII redovne sjednice Skupstine akcionara