PUNOMOĆJE
Za redovnu Skupštinu akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine, Podgorica (u
daljem tekstu: “Banka”), sazvanu za dan 05.12.2012. godine ( srijeda) sa početkom u 15,00
časova, u sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141.
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
/ podaci o davaocu punomoćja: naziv pravnog lica, odnosno ime i prezime fizičkog lica,
matični broj, adresa, broj akcija Banke sa pravom glasa u vlasništvu davaoca punomoćja/
OPUNOMOĆUJE
___________________________________________________________________________
/ podaci o licu kojem se daje punomoćje: ime i prezime, Jmb, adresa prebivališta /
da u ime Davaoca punomoćja prisustvuje, glasa, postavlja pitanja i ostvaruje ostala
akcionarska prava na Skupštini akcionara Banke, u skladu sa Zakonom.
Opunomoćeni može glasati i ostvariti sva prava i obaviti sve potrebne pravne i tehničke
radnje na Skupštini akcionara Banke po osnovu _________ akcija Banke, koje posjeduje
Davaoc punomoćja u skladu sa spiskom akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901.
godine, Podgorica, dostavljenim od strane Centralne Depozitarne Agencije.
Ovo punomoćje važi samo za predmetnu Skupštinu akcionara Banke.*
Davaoc punomoćja zadržava pravo da ovo punomoćje opozove prije održavanja predmetne
Skupštine akcionara Banke, a može ga opozvati tako što će Skupštini akcionara Banke lično
prisustvovati i na njoj glasati, ili ovlastiti drugo lice.
Davaoc punomoćja,
___________________
NAPOMENA:
Punomoćje dato od strane pravnog lica mora biti potpisano od strane ovlašćenog lica, ovjereno
pečatom i sa upisanim brojem iz djelovodnog protokola tog pravnog lica.
Punomoćje dato od strane fizičkog lica mora biti ovjereno u skladu sa zakonom ( kod organa lokalne
samouprave, osnovnog suda ili notara).
*Ukoliko se punomoćje daje i za ponovljenu Skupštinu akcionara, isto je potrebno naglasiti u tekstu
punomoćja
Download

Obrazac punomoćja