Sreda, 1. februar 2015.
Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti usluga:
Fizičko-tehničko obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Malog pozorišta “Duško Radović“ za period od godinu dana
Na osnovu člana 39. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12)
Malo pozorište „Dupko Radović“, Aberdareva 1, Beograd
objavljuje
POZIV
ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI USLUGA –
FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA
OBJEKTA MALOG POZORIŠTA „DUŠKO RADOVIĆ“
za period od godinu dana, JNMV broj – 01/15
1. Naziv, adresa internet stranica Naručioca: Malo pozorište “Duško Radović”, Aberdareva 1, Beograd.
www.malopozoriste.co.rs
2. Vrsta postupka javne nabavke: predmetna javna nabavka se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti u
skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12) i podzakonskim aktima kojima se uređuju
javne nabavke radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.
3. Vrsta predmeta javne nabavke: 79710000 - usluge obezbeđenja.
4.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda.
5.Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:
Konkursna dokumentacija može da se preuzme lično uz ovlašćenje bez naknade u prostorijama naručioca na adresi
Aberdareva broj 1 od 10.00 do 14.00 časova, ili na Portalu uprave za javne nabavke i na internet stranici naručioca:
www.malopozoriste.co.rs
6. Način podnošenja ponuda i rok za podnošenje ponuda: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa konkursnom
dokumentacijom i pozivom za podnošenje ponuda. Ponuđač podnosi ponudu do 20.02.2015. godine do 10,00 časova,
odnosno u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponude na Portalu javnih nabavki, i to: ličnim
podnošenjem na adresu: Malo pozorište „Duško Radović“, Aberdareva 1, Beograd ili putem pošte na adresu: Malo
pozorište „Duško Radović“, Aberdareva 1, Beograd, sa naznakom: „ Ponuda za javnu nabavku – fizičko-tehničko
obezbeđenje i protivpožarna zaštita objekta Malog pozorišta „Duško Radović“ za period od godinu dana, JNMV broj 01/15
“ – ne otvarati.
Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom
otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.
7.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda održaće se poslednjeg dana roka za podnošenje
ponuda, odnosno 20.02.2015. godine, u 10,30 časova na adresi Aberdareva 1, Beograd, u Sali za sastanke.
8.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranju ponuda mogu
učestvovati opunomoćeni predstavnici ponuđača. Pre početka postupka javnog otvaranja ponuda, predstavnici ponuđača
koji će prisustvovati postupku otvaranja ponuda dužni su da naručiocu predaju pismena punomoćja. Ovlašćenje mora da
bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
9.Rok za donošenje odluke: Naručilac će doneti odluku u okvirnom roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
10.Lice za kontakt Marina Stjelja, e-mail : [email protected], telefon: 011/7858-422; 069/23-600-65.
Download

Poziv za ponudu - Pozorište Duško Radović