Na osnovu člana 55. stav 1. tačka 2. člana 57. i člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o
Javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12), Odluke o pokretanju postupka javne
nabavke broj: 404-26/2014 od 08.09.2014. godine,
OPŠTINA TUTIN
Ul.Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin
upućuje
POZIV
za prikuplјanje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti - dobara
br. JNMV 26/2014
NABAVKA „IZMUZIŠTA ZA OVCE“
1. Naručilac opština Tutin poziva sve zainteresovane ponuđače da dostave ponudu za
nabavku dobara “Izmuzišta za ovce” iz ovog poziva i konkursne dokumentacije za
predmetnu javnu nabavku.
2. Vrsta postupka javne nabavke: javna nabavka male vrednosti.
3. Predmet javne nabavke: nabavku dobara “Izmuzišta za ovce”
4. .Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 16620000 Mašine za mužu .
5. Pravo učešća u postupku imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja ispunjavaju
obavezne uslove iz člana 75. stav 1. Zakona o javnim nabavkama, i dodatne uslove koji
su u skladu sa članom 76. stav 2. Zakona o javnim nabavkama precizirani konkursnom
dokumentacijom.
6. Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova iz člana 75. stav 1. i člana 76. Zakona o
javnim nabavkama, ponuđač dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom,
materijalnom i krivičnom odgovornošću.
7. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid i preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama
opštine Tutin, na adresi: ul.Husein-bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin, svakog radnog
dana od 08,00 do 15,00 časova. Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije može se
vršiti sve vreme dok teče rok za podnošenje ponuda. Preuzimanje konkursne
dokumentacije može se izvršiti i sa Portala Uprave za javne nabavke: portal.ujn.gov.rs i
sa sajta opštine Tutin www.tutin.rs.
8. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavlјivanja poziva za podnošenje
ponuda na Portalu Uprave za javne nabavke, do 12,00 časova poslednjeg dana roka.
Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni ili na dan koji je državni praznik, kao poslednji
dan roka smatraće se prvi sledeći radni dan do 12,00 časova, odnosno rok za
dostavlјanje ponuda je do 17.09.2014. godine do 12,00 časova.
9. Ponude podnete po isteku datuma i sata određenih u ovom pozivu, smatraće se
neblagovremenim i biće po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene
ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
10. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim kovertama ili kutijama (zatvorenim
na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi
put otvara),ili lično na adresu naručioca, sa naznakom „Ne otvaraj – ponuda za javnu
nabavku br. 26/2014– Nabavcka dobara „IZMUZIŠTA ZA OVCE“
Poželjno je da obrasce i dokaze zahtevane konkursnom dokumentacijom poveže
trakom (jemstvenikom) u celini i zapečati, tako da se ne mogu naknadno
ubacivati, odstranjivati ili zamenjivati pojedini listovi, odnosno prilozi.
11. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. Ponuda sa varijantama nije
dozvolјena.
12. Javno otvaranje ponuda obaviće se 17.09.2014. godine, u 13,00 časova, u prostorijama
Naručioca. O otvaranju ponuda se sačinjava zapisnik, saglasno članu 104. Zakona o
javnim nabavkama.
13. Pravo učešća na otvaranju ponuda imaju ovlašćeni predstavnici ponuđača, što će
dokazati predajom potpisanog i overenog ovlašćenja, koji je dat u sklopu konkursne
dokumentacije.
14. Izbor najpovolјnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterijuma „najniža ponuđena
cena“.
15. Odluka o izboru najpovolјnije ponude biće doneta najkasnije u roku od 10 dana od dana
otvaranja ponuda.
16. Naručilac zadržava pravo da odustane od dodele ugovora za predmetnu javnu nabavku,
ukoliko se izmene okolnosti pod kojima je pokrenut postupak javne nabavke, u slučaju
prijema neispravnih, neodgovarajućih i neprihvatlјivih ponuda ili odustane iz bilo kog
drugog razloga.
17. Sva dodatna objašnjenja u vezi sa javnom nabavkom koja je predmet ovog poziva mogu
se dobiti na telefon svakog dana od 08:00 do 15:00 časova.
Osobe za kontakt: za pravna pitanja Refik Sadiković, i za tehnička pitanja Bajro
Hadžibulić, na tel/fax 020-811-035 ili na E-mail adresa: [email protected]
Br. 404-26-4/2014
Dana. 09.09.2014 godine
Download

10. Ponuđači svoje ponude podnose u zatvorenim