Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: [email protected]
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:13.2.2015. u 14:57
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
201-1-3-1-3-1/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB
4200792820003
Kontakt osoba
Sena Komarica
Adresa
Hamida Dizdara 1
Poštanski broj
71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad
Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon
(033) 560-427
Faks
(033) 560-426
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
dp.ks.gov.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
1/6
Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum
Jedan ponuđač
II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma
2 Godina(e)
II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM
8900000,00
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma
Izgradnja i rekonstrukcija A transverzale
II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma
Izgradnja i rekonstrukcija A transverzale na području Općine Novi Grad Sarajevo
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
2/6
Glavni rječnik
Glavni predmet
Dodatni predmet(i)
Kod
45000000-7
45233120-6
Opis
Građevinski radovi
Građevinski radovi na cesti
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
izgradnja i rekonstrukcija cca 1.300 metara saobraćajnice
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
područje Općine Novi Grad Sarajevo
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Prema ispostavljenim situacijama
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Uslovi iz člana 45. ZJN BIH, prema Tenderskoj dokumentaciji
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Uslovi iz člana 47. ZJN BiH, prema Tenderskoj dokumentaciji
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Uslovi iz člana 51. ZJN BiH, prema Tenderskoj dokumentaciji
III 8. Rezervisan ugovor
3/6
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
3.3.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
100,00 KM
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme
6.3.2015. 10:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme
6.3.2015. 10:15:00
Adresa i mjesto
Direkcija za puteve, 71000 Sarajevo, Hamida Dizdara 1, sala 203
4/6
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Zahtjev za tendersku dokumentaciju dostavlja se na fax 033 560 426 uz dokaz o uplati 100,00 KM na Depozitni račun KS broj:
3380002210019263 vrsta prihoda 722 631 budžetska organizacija 1402001 svrha uplate-uplata tenderske dokumentacije
5/6
ANEKS A
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba
Sena Komarica
Adresa
Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj
71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad
Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon
(033) 560-427
Faks
(033) 560-426
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
dp.ks.gov.ba
6/6
Download

obavještenje o nabavci 201-1-3-1-3-1/15