Adresa: La Benevolencija 8/I
Telefon: (033) 251-591
Faks: (033) 251-595
E-mail: [email protected]
Web: https://www.ejn.gov.ba
Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:6.2.2015. u 15:34
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
1190-1-3-7-3-3/15
ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN
I 1. Podaci o ugovornom organu
Naziv
OPĆINA JAJCE
IDB/JIB
4236200900004
Kontakt osoba
Selmir Avdić
Adresa
Nikole Šopa bb
Poštanski broj
70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad
Jajce
Telefon
(030) 658-013
Faks
(030) 658-013
Elektronska pošta
[email protected]
Internet adresa
www.opcina-jajce.ba
I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
Kao pod I 1.
I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I 1.
I 4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I 1.
I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I 5.a. Vrsta
Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN
I 5.b. Nivo
1/6
Općinski nivo (FBIH),Jajce
I 5.c. Djelatnost
Izvršna vlast
I 6. Zajednička nabavka
Ne
I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?
Ne
ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA
II 1. Vrsta ugovora
Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata
II 2. Podjela na lotove
Ne
II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II 4. Opis
II 4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji i proširenju objekata vodovoda Jajce
II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka radova na rekonstrukciji i proširenju objekata vodovoda Jajce
II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
Glavni predmet
Kod
45232151-5
Opis
Radovi na obnovi vodovodne mreže
II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci
II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?
Ne
II 6. Ukupna količina ili obim ugovora
definisano tenderskom dokumentacijom
2/6
II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
2000000,00
II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
Općina Jajce
II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 kalendarskih dana
ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE
III 1. Da li sе zahtijeva garancija za ponudu?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?
Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.
III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise
Novčana sredstva za plaćanje nabavke osiguravaju se iz kreditnih sredstava EIB-a kroz projekat WATSAN koji se
implementira u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i Federalnog
ministarstva finansija.
III 4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Definisano tenderskom dokumentacijom
III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano tenderskom dokumentacijom
III 8. Rezervisan ugovor
Ne
III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima
III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju
3/6
Ne
III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova
Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK
IV 1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena
IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju
IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?
Ne
IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
15.3.2015.
IV 3.c. Novčana naknada
Da
IV 3.c-1. Iznos novčane naknade
20 KM
IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?
Ne
IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum i vrijeme
25.3.2015. 14:00:00
IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum i vrijeme
25.3.2015. 14:30:00
Adresa i mjesto
Općina Jajce - mala sala općine
ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE
Uplatu za Tendersku dokumentaciju vršiti na žiro – račun br. 3060250000480835 otvoren kod HYPO – ALPE ADRIA BANK, sa
naznakom uplata za tender.dokumentaciju broj:02-14-7-676/15, vrsta prihoda 722131, broj općine 042, primalac: budžet
općine Jajce.
4/6
INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY
PART I: CONTRACTING AUTHORITY
I 1. Contracting authority data
Name
Municipality of Jajce
IDB/JIB
4236200900004
Contact Person
Selmir Avdić
Address
Nikole Šopa bb
Postal Code
70101 Jajce (hp mo)
Municipality/City
Jajce
Telephone
(030) 658-013
Fax Number
(030) 658-013
Email Address
[email protected]
Website Address
www.opcina-jajce.ba
I 2. Address for obtaining tender documents
As in I 1.
I 3. Type of the contracting authority, level and main activity
I 3.a. Type of contracting authority
Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL
I 3.b. Level of government where contracting authority belong to
Municipality level (FBiH),Jajce
I 3.c. Main activity of contracting authority
Executive Branch
PART II: OBJECT OF THE CONTRACT
II 1. Type of the contract
Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of water projects
II 1.a. Title of the object of the contract
Reconstruction and expansion of water supply facilities in Jajce
II 1.b. Description of the object of the contract
5/6
Reconstruction and expansion of water supply facilities in Jajce
II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
Main object
Main vocabulary
Description
Water-main refurbishment construction work
Code
45232151-5
II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Defined by the tender documentation
PART III: PROCEDURE
III 1. Type of procedure
Open procedure
III 2. Conditions for obtaining tender documents
III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?
No
III 2.b. Obtainable until
15.3.2015.
III 2.c. The fee for the tender documents
Yes
III 2.c-1. Amount
20 KM
III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Date and time
25.3.2015. 14:00:00
Address and Place
As in step I ( Jajce Municipality, street Nikola Šop bb, phone 38730658011, Fax:
38730658013, Email: [email protected])
6/6
Download

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 1190-1-3-7-3-3/15