POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE
Pozivamo Vas da dostavite svoju ponudu za javnu nabavku male vrednosti dobara: Oprema
za kuhinju- za potrebe Gerontološkog centra u Zrenjaninu.
Naručilac: Gerontološki centar ,23000 Zrenjanin ul. Principova br. 22-26; tel. 023 546-150;
faks: 023 546-120: E-mail: [email protected]
Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na Portalu Uprave za javne nabavke, i na internet
stranici narucioca www.gczrenjanin.org. Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena
cena.
Ponude i prateća dokumentacija se mogu podneti neposrednom predajom u sedištu Ustanove,
ili poštom na njenu adresu. Rok za podnošenje ponuda je najkasnije do 28.11.2014..godine
do 12,00 časova.Ponude pristigle nakon ovog roka smatraće se neblagovremenim, i neće se
razmatrati.Ponuda se predaje u pisanom obliku, na srpskom jeziku, u zatvorenoj koverti, na
kojoj je na prednjoj strani napisano: Ponuda za JNMV– Oprema za kuhinju BR. JN.
24/2014, ne otvarati”- ne otvarati”Na poleđini koverte ponuđač obavezno upisuje svoj
naziv, adresu i broj telefona.
Otvaranje ponuda izvršiće Komisija za javne nabavke male vrednosti naručioca dana
28.11.2014. godine, u 12,30 časova ( petak).
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica, a aktivno mogu učestvovati
samo pismeno ovlašćeni predstavnici ponuđača koji punomoćje donesu i predaju Komisiji za
javne nabavke na dan otvaranja, ili isto dostave uz ponudu.Ovlašćenje-punomoć treba da
bude potpisano i overeno od ovlašćenog lica ponuđača.
Odluka o dodeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču doneće se u roku od 10 dana od otvaranja
ponuda, ako naručilac pribavi bar jednu prihvatljivu i odgovarajuću ponudu, i dostaviće se
svim ponuđačima, u roku od 3 dana od donošenje iste.
Kontakt telefoni: Miodrag Mandić, pravnik- sekretar, Jasmina Meljanac, šef računovodstva
Vuk Reljin, glavni kuvar; Tel. 023/546-150 Faks:023/546-120
KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU
Download

Poziv za podnošenje ponude - Gerontološki centar – Zrenjanin