Uvod
1 Ciljano
posmatranje
Od velikog ka malom
Tumačenje kravljih signala
Gledati i porediti
Rizične grupe
Životinje indikatori
Rizične lokacije
Vreme rizika
Voljni pokreti
Neklasifikovana značajna
zapažanja
Anatomija krave
Upravljanje rizikom
Kriterijumi uspešnosti
2 Na paši
Zdravstveno stanje,
standardne vrednosti i rizici
Bezuslovni ljubitelj paše
Stalna ispaša i telad koja
sisaju
Čula krave
Ponašanje u grupi
Leganje i ustajanje
Estrus
Poboljšanje uslova života
krava
Papci na paši
Ocena kretanja
3 U štali
Kritičko posmatranje
Razlike među životinjama
Prostor i poredak
Rizična mesta
4
6
8
9
10
12
12
14
15
16
17
18
20
21
22
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
34
35
35
36
37
Svetlost i klima
Podovi
Ocena papaka
Ostali uzroci šepavosti
Problemi sa papcima:
posledice
Potreba za ležanjem
Ležišta
Posmatrati i razumeti
Prostirke sa slamom
Ocena higijene
4 Tokom uzimanja i
varenja hrane
Ocena buraga: konzumacija
i varenje hrane
Stajnjak
Ocena stajnjaka A
Ocena stajnjaka B
Priprema obroka
Unos suve materije
Lokacija hranidbene ograde
Voda
Ocena telesne kondicije
Tabela za ocenu telesne
kondicije
Na šta ukazuje ocena
telesne kondicije?
Rizične grupe
5 U izmuzištu
Kako videti bolje
Ponašanje tokom ulaska
u izmuzište
Ponašanje tokom izlaska
iz izmuzišta
Mir i tišina za vreme muže
Ponašanje tokom muže
38
39
40
41
42
43
43
47
48
49
50
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Čistoća i higijena
Skočni zglobovi
Papci
Procena kvaliteta mleka
Zdravlje sisa
Ocena sisa
Ispunjenost buraga
6 Robot muža
Faktori uspeha robot muže
Kretanje krava
Zdravlje papaka
Aktivne krave više jedu
Upoznajte sebe
Zdravlje i kako ga pravilno
proceniti
Bolest i drugi poremećaji
– kako ih prepoznati?
71
72
73
74
75
76
77
Contents
Sadržaj
78
78
80
80
82
83
84
85
7 Junice i zasušene
krave
86
Opšti i posebni uslovi
na farmi
Rast i razvoj
Prvi dani života
Promene
I krave uče
Odgoj podmlatka
Zasušenje
Vreme teljenja
86
87
88
89
90
91
92
95
Index
96
66
67
68
68
69
70
3
Kravlji
„Kr a v e p r už a ju kor is ne inform acij e
T r e b a ih s am o p rav ilno protuma čiti.”
Krave neprestano šalju signale o svom zdravlju, dobrobiti, ishrani i proizvodnji mleka. Izazov za svakog savremenog farmera je
da ove signale prepozna i iskoristi.
Da bi se uhvatili signali krava, sva čula moraju biti uključena, a Kravlji signali
će pomoći da ih izoštrite.
Praktični vodič za
upravljanje farmom krava
Veterinar i veliki ljubitelj krava Jan Hulsen napisao je Kravlje signale na osnovu znanja i velikog iskustva u radu sa farmerima
i njihovim kravama. Ova, veoma bogato ilustrovana knjiga, je idealan, praktičan vodič za unapređenje i usmeravanje vaših
zapažanja o ponašanju, položaju i fizičkim karakteristikama krava, individualno i u grupi. Prilikom posmatranja krava veoma
je važno ne donositi zaključke prerano, već uvek prethodno postaviti tri pitanja: Šta vidim? Zašto se to dešava? Šta to znači?
Na primer: zadebljanja na ramenima krava ukazuju na problem u pristupu hrani.
Kada krave stoje u ležištu, ovo predstavlja znak da ležišta ne pružaju zadovoljavajući komfor. Naoružani ovakvim informacijama,
farmeri mogu blagovremeno reagovati i na taj način poboljšati uslove i rezultate na farmi.
Praktični vodič
za upravljanje
farmom krava
Kravlji SIGNALI
SIGNALI
s v akog tren utka u toku da na .
Kravlji
SIGNALI
Praktični vodič
za upravljanje
farmom krava
Jan Hulsen
www.roodbont.com
www.vetvice.com
www.cowsignals.com
Download

Kravlji signali