sa merama zaštite na radu, mogućim opasnostima kao i načinu delovanja i ponašanja u
slučaju nastanka nepredviđenih i neželjenih događaja.
Nakon utvrđivanja količine otpada, treba izraditi analizu zamene pojedinih
pomoćnih materijala na farmama ukoliko je to moguće, u smislu postupnog
minimiziranja stvaranja otpada, kao i sagledavanja mogućnosti recikliranja istog.
Analiza će se uraditi po fazama rada, nakon jednogodišnjeg rada farme, od dana
izrade i usvajanja Plana otpada.
Pri normalnim uslovima rada farme, uz poštovanje zakonskih propisa, primenu
tehničkih i organizacijskih mera zaštite, kvalitetnog održavanja, ispravne kontrole i
praćenja stanja životne sredine, primene mera za umanjenje negativnih uticaja na životnu
sredinu, sprečava se nastajanje otpadnih materija i smanjuju se nepovoljni uticaji na
životnu sredinu.
3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1 Prikupljanje i odlaganje otpada
Održavanje i čišćenje objekata za smeštaj krava se praktikuje suvom metodom
korištenjem metle i lopate. Odstranjivanje đubriva se vrši ručno pomoću lopate dva puta
dnevno, a zatim se mehaničkim grtačima duž hodnika na centralni sabirni hodnik, putem
kojeg se traktorom transportuje do đubrovnika, gde se slaže tokom godine.
Prema važećim propisima o upravljanju otpadom, investitor je dužan sprovoditi
mere za smanjenje produkcije otpada, recikliranje i tretiranje otpada za ponovnu
upotrebu, kao i sigurno odlaganje nekorisnog otpada na kontrolisanu komunalnu deponiju
neopasnog otpada. U ovoj farmi od otpada produkuje se čvrsti i tečni stajnjak (deo
čvrstog otpada od izmeta životinja i osoka). Tečno đubrivo se sakuplja u namenski bazen
(betonski) za izđubrivanje u kojoj se vrši previranje - fermentacija do njegovog korištenja
za fertilizaciju poljoprivrednog zemljišta. Navedeno rešenje odlaganje đubriva je ekološki
i ekonomski najprihvatljivije, jer se time sprečava zagađenje površinskih i podzemnih
voda i zemljišta, a istovremeno se pospešuje hranljiva vrednost zemljišta i povećava
prinos useva na zemljištu koje operator koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ostali
nekorisni otpaci, koji nastaju na prostoru farme su iz kategorije komunalnog otpada i
sakupljaju se u namenski kontejner. Ovaj otpad odvozi JKP na komunalnu deponiju s
ciljem njegovog konačnog odlaganja.
Pregled jediničnih vrednosti u nastanku stajnjaka
Životinja
Broj
kom
Prosečna
težina
kg
govedo
1
450
Dnevna
količina
izmeta
kg/dan
38,70
Isparljive
čvrste
materije
VS kg
4,50
Suva
materija
TS kg
5,81
Dodatak Kompost
vode
kg
l
33,90
72,60
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
Na farmi pojavljuju se otpadne vode koje se odvode sledećim sistemom odvodnje:
•
•
•
•
•
•
•
Odvodnja sanitarno-fekalne otpadne vode;
Odvodnja otpadnih voda iz dezbarijera;
Odvodnja tehnološke otpadne vode od pranja izmuzišta, sanitarnog izmuzišta, te
pranja laktofriza i opreme u izmuzištu i sanitarnom izmuzištu;
Odvodnja vode od povratnog ispiranja filtera postrojenja za preradu pitke vode;
Odvodnja površinskih voda s krovova objekata;
Odvodnja površinskih voda s prometnih i manipulativnih površina;
Odvodnja površinskih i procednih voda s površine horizontalnih silosa.
Sanitarno-fekalne otpadne vode pojavljuju se u sanitarnim čvorovima u sklopu
objekta izmuzište i objekta Upravna zgrada. Sanitarno-fekalne otpadne vode iz sanitarnih
prostorija izmuzišta odvodiće se putem zatvorenog sistema kanalizacije do
vodonepropusne prihvatne jame, smeštene uz objekat za izmuzište.
Za zbrinjavanje otpadnih voda od pranja dezbarijera izvode se posebne
vodonepropusne prihvatne jame. Prihvatne jame smeštene su neposredno uz objekat
dezinfekcijske barijere. Sadržaj vodonepropusnih prihvatnih jama iz dezinfekcijskih
barijera zbrinjavat će se putem pravne osobe registrovane za obavljanje te delatnosti.
Tehnološke otpadne vode od pranja muzne opreme i laktofriza provodi se
preko separatora masti ( za svako izmuzište po jedan separator i zasebna prihvatna jama)
radi odvajanja masnoće te će se odvoditi u prihvatnu jamu.
Otpadne vode od pranja filtera postrojenja za preradu pitke vode upustaće se
u višekomornu taložnicu. Pročišćena voda će se ispuštati u stajski kanal kod staje za
krave u suvostaju.
Površinske vode sa krovnih površina objekata će se preko horizontalnih i
vertikalnih oluka ispuštati u okolnu zelenu površinu i otvorene površinske kanale koji će
se izvesti na samoj farmi i koji će služiti kao zaštita od nekotrolisanog razlivanja vode.
Čiste površinske vode sa prometnih i manipulativnih površina će se odvoditi
u površinske kanale koji će se izvesti na samoj farmi i koji će služiti kao zaštita od
nekontrolisanih razlivanja vode.
U cilju sprečavanja isticana silažnog soka u okolno zemljište, odvodnja s
površine horizontalnih silosa rešava se ugradnjom betonskih kanala s padom prema
slivnicima te se daljim sistemom kanalizacijskih cevi gravitacijski odvode do kanala za
stajnjak gde se nalaze staje za muzne krave.
3.2 Razdvajanje otpada
Tokom uzgoja krava muzara nastaju sledeće vrste otpada koje se razdvajaju na:
-
Tečni i čvrsti stajnjak;
Otpadna voda;
Otpadna životinjska tkiva;
Otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, lečenja ili prevencije bolesti u životinja;
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
-
Mešani komunalni otpad.
Sakupljač životinjskog otpada mora:
-
Biti registrovan za obavljanje delatnosti;
Imati rešenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva da zadovoljava
uslovima za sakupljanje otpada na određenom području;
Raspolagati objektom, opremom, vozilima za prevoz životinjskog otpada;
Osigurati preuzimanje i prevoz životinjskog otpada do sabirališta ili u
objekat za toplotnu preradu;
Pri obavljanju poslova pridržavati se higijenskih i ekoloških načela zaštite;
Biti osposobljen za sakupljanje tkiva visokog rizika i ostalog zaraznog
materijala odvojeno od konfiskata i nejestivih nusproizvoda;
3.3 Otpadni materijali za ponovnu upotrebu
Otpadni materijal za ponovnu upotrebu na farmama za uzgoj krava muzara su
tečni i čvrsti stajnjak koji se koristi za poljoprivredna zemljišta radi postizanja boljih
useva.
3.4. Komunalni otpad
Komunalni otpad se tretira i sakuplja u skladu sa Zakonom i posebnim propisima
upravljanja komunalnog otpada kojima se uređuju komunalne delatnosti.
S obzirom da ovaj otpad najviše nastaje tokom naših svakodnevnih aktivnosti to
je i rešavanje odnosno postupanje s komunalnim otpadom jedan od najvećih problema.
To podrazumeva uređivanje deponija otpada i sanaciju postojećih deponija.
Komunalni otpad će se sakupljati u kontejnere, a povremeno JKP će ga odvoziti
na predviđeno mesto za odlaganje. Odlaganje otpada na deponiju se vrši ako ne postoji
drugo odgovarajuće rešenje, u skladu sa načelom hijerarhije upravljanja otpadom.
Komunalni otpad se skuplja u kese crne boje ili kontejnere koji su namenjeni za tu vrstu
otpada.
3.5 Opasni otpad
Opasan otpad predstavlja otpad iz veterinarskih zahvata, koji čine ostaci lekova u
vlastitoj ambalaži i ostali medicinski materijal. Zbrinjava se na način da nadležni
veterinar preuzima opasan otpad, te isti zbrinjava od ovlaštene pravne osobe za
zbrinjavanje opasnog otpada u skladu sa Zakonom o otpadu.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
7
Download

UO 7.1.005. Plan upravljanja otpadom farme krava muzara