3. ZBRINJAVANJE OTPADA
3.1 Prikupljanje i odlaganje otpada
Na farmi sa velikom koncentracijom svinja, stvara se velika količina otpadnih
materija - đubreta, koje zahteva posebne uslove obrade i kraće ili duže vreme
uskladištavanja izvan stajskih objekata. Pri tome u uskladištenom đubrivu dolazi, do
razgradnje organskih materija pod uticajem mikroorganizama. Ako se taj proces
razgradnje organskih materija, odnosno njihovih proteina, odvija pod uticajem
anaerobnih mikroorganizama, tada se kao produkt njihovog metabolizma stvaraju:
amonijak, sulfidi, skatol, merkaptan, buterna kiselina, sumporvodonik, aldehidi i metan.
Sve su to gasoviti sastojci koji svojim neprijatnim mirisima opterećuju spoljašnju sredinu.
Prema važećim propisima o upravljanju otpadom, investitor je dužan sprovoditi
mere za smanjenje produkcije otpada, recikliranje i tretiranje otpada za ponovnu
upotrebu, kao i sigurno odlaganje nekorisnog otpada na kontrolisanu komunalnu deponiju
neopasnog otpada. U ovoj farmi od otpada produkuje se čvrsti i tečni stajnjak (deo
čvrstog otpada od izmeta životinja i osoka). Tečno đubrivo se sakuplja u namenski bazen
(betonski) za izđubrivanje u kojoj se vrši previranje - fermentacija do njegovog korištenja
za fertilizaciju poljoprivrednog zemljišta. Navedeno rešenje odlaganja đubriva je ekološki
i ekonomski najprihvatljivije, jer se time sprečava zagađenje površinskih i podzemnih
voda i zemljišta, a istovremeno se pospešuje hranljiva vrednost zemljišta i povećava
prinos useva na zemljištu koje operator koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ostali
nekorisni otpaci, koji nastaju na prostoru farme su iz kategorije komunalnog otpada i
sakupljaju se u namenski kontejner. Ovaj otpad odvozi JKP na komunalnu deponiju s
ciljem njegovog konačnog odlaganja.
3.2 Razdvajanje otpada
Tokom tova svinja nastaju sledeće vrste otpada koje se razdvajaju na:
-
Tečni i čvrsti stajnjak;
Otpadna životinjska tkiva;
Otpad od istraživanja, dijagnosticiranja, lečenja ili prevencije bolesti u životinja;
Mešani komunalni otpad.
Sakupljač životinjskog otpada mora:
-
Biti registrovan za obavljanje delatnosti;
Imati rešenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva da zadovoljava
uslovima za sakupljanje otpada na određenom području;
Raspolagati objektom, opremom, vozilima za prevoz životinjskog otpada;
Osigurati preuzimanje i prevoz životinjskog otpada do sabirališta ili u
objekat za toplotnu preradu;
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
-
Pri obavljanju poslova pridržavati se higijenskih i ekoloških načela zaštite;
Biti osposobljen za sakupljanje tkiva visokog rizika i ostalog zaraznog
materijala odvojeno od konfiskata i nejestivih nusproizvoda;
3.3 Otpadni materijali za ponovnu upotrebu
Otpadni materijal za ponovnu upotrebu na farmama za tov svinja su tečni i čvrsti
stajnjak koji se koristi za poljoprivredna zemljišta radi postizanja boljih useva.
3.4. Komunalni otpad
Komunalni otpad se tretira i sakuplja u skladu sa Zakonom i posebnim propisima
upravljanja komunalnog otpada kojima se uređuju komunalne delatnosti.
S obzirom da ovaj otpad najviše nastaje tokom naših svakodnevnih aktivnosti to
je i rešavanje odnosno postupanje s komunalnim otpadom jedan od najvećih problema.
To podrazumeva uređivanje deponija otpada i sanaciju postojećih deponija.
Komunalni otpad će se sakupljati u kontejnere, a povremeno JKP će ga odvoziti
na predviđeno mesto za odlaganje. Odlaganje otpada na deponiju se vrši ako ne postoji
drugo odgovarajuće rešenje, u skladu sa načelom hijerarhije upravljanja otpadom.
Komunalni otpad se skuplja u kese crne boje ili kontejnere koji su namenjeni za tu vrstu
otpada.
3.5 Opasni otpad
Opasan otpad pretstavlja otpad iz veterinarskih zahvata, koji čine ostaci lekova u
vlastitoj ambalaži i ostali medicinski materijal. Zbrinjava se na način da nadležni
veterinar preuzima opasan otpad, te isti zbrinjava od ovlaštene pravne osobe za
zbrinjavanje opasnog otpada u skladu sa Zakonom o otpadu.
4. PRIVREMENO ODLAGANJE OTPADA U KRUGU
FARME ZA TOV SVINJA
Privremeno odlaganje otpada na farmi za tov svinja se vrši na sledeći način:
1. Upotrebljenu vodu od pranja objekata, kao i upotrebljenu vodu za higijenskosanitarne potrebe prikuplja se kanalima u vodonepropusnu septičku jamu koja
mora redovno da se prazni preko nadležnog komunalnog preduzeća;
2. Stajsko đubre odlaže na betoniranom platou, zaštićenom od atmosferskih uticaja i
odvozi na sopstvene poljoprivredne površine ili predaje drugim poljoprivrednim
proizvođačima, uz obavezno trenutno zaoravanje. Čvrsti otpad koji nastaje na
farmi (prostirka i feces) je koristan otpad;
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
7
3. Sav komunalni otpad uklanja sa lokacije preko nadležnog komunalnog preduzeća
Sa leševima uginulih životinja postupa u skladu sa propisanim veterinarskosanitarnim uslovima;
4. Predvidi odgovarajuće mere za sprečavanje širenja neprijatnih mirisa (npr. za
upijanje neprijatnog mirisa amonijaka koristiti rupičaste džakove napunjene
zeolitom i sl.);
5. Sakupljanje tečnog stajnjaka-osoke vrši preko izbetoniranih kanala do
vodonepropusne jame-osočare. Osoku ne sme upuštati u rečne tokove niti je
izlivati na okolno zemljište;
6. Izvučenu osoku evakuiše na oranice koje će odmah zaoravati, dok će transport
iste vršiti isključivo cisternama koje onemogućavaju prosipanje putem. Jamu
osočaru redovno prazniti;
Otpadna životinjska tkiva (02 01 02) tokom proizvodnje nastajaće od uginulih
životinja. Uginuća se saniraju prema propisanim postupcima na neškodljiv način,
odnosno u poseban kontejner sa uređajima za hlađenje do odvoza trupla u registrovano
skladište za smeštaj uginulih životinja ili najbližu kafileriju. Otpad od istraživanja,
dijagnosticiranja, lečenja ili prevencije bolesti u životinja obuhvata više vrsta otpada koju
će zbrinjavati veterinar.
5. METODE TRETMANA I/ILI ODLAGANJA OTPADA
Uklanjanje tečnog đubriva i otpadnih voda od pranja objekata i opreme ostvaruje
se preko podnih rešetki i kanala za izđubravanje. Tehničko rešenje izđubravanja dato je
po sistemu samooticanja uz povremeno ispiranje čistom vodom.
Ovako koncipiran sistem izđubravanja obezbeđuje kontinuirani dotok otpadnih voda do
postojećeg sabirnog bazena (lagune).
Otpadne materije
Osoka
Otpadna voda
Otpadne materije kod
ventilacije objekta
(amonijak i vodonik
sulfid)
Neprijatni mirisi
Mesto pojavljivanja
U objektu svinja
Urin, feces
Pranje objekta
Ventilacioni ispusti
Ventilacioni ispusti
Laguna za tečni stajnjak
Tretman prerada,
reciklaža, odlaganje
Tretman: Skladištenje u
zemljanu lagunu
Odlaganje: mobilnim
cisternama se odnosi na
njive investitora dva puta
godišnje
Odlaganje: difuzija u
atmosferu
Odlaganje: direktno
ispuštanje u atmosferu
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
8
Download

UO 7.1.004. Plan upravljanja otpadom farme za tov svinja