TM
Sewer+™ je nadogradnja Autodesk
platforme koja otvara nove
mogućnosti u projektovanju svih
tipova komunalnih mreža:
kanalizacija, vodovoda, gasovoda,
toplovoda, kablovske kanalizacije za
elektro i telekomunikacione vodove.
Jednostavnim načinom rada, a
sveobuhvatnom i preciznom obradom
unešenih podataka Sewer+™
omogućava projektovanje i
najsloženijih komunalnih mreža.
MODEL TERENA
IZVEŠTAJI,
TABELE,...
MODEL
KOMUNALNE
MREŽE
HIDRAULIČKO
DIMENZIONISANJE
OSE KANALA
NIVELETA
KANALA I IZBOR
CEVI
SEWER+™ je vodeći program za
projektovanje komunalnih
mreža na tržištu CAD alata sa 17
godišnjom tradiciom.
Sewer+™ nudi podršku projektantu pri izradi svih delova
projektne dokumentacije.
PROJEKTOVANJE KOMUNALNIH MREŽA
TeamCAD d.o.o.; Bulevar Mihajla Pupina 10g / V sprat / apt. 254; 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 3015043, E-mail: [email protected]
Model terena
Hidrauličko dimenzionisanje
Unos terenskih podataka: 3D
AutoCAD® elemenata, AutoCAD®
blokova sa atributom visine, txt
datoteka ili Civil 3D® surface-a.
Modeliranje terena: digitalni reljef
površine ili projekcija tačaka na
osu.
Nove terenske tačke: unos visine ili
interpolacija postojećih tačaka.
Model komunalne mreže
Izmene su moguče u svim fazama
projektovanja: dodavanje,
brisanje, umetanje, menjanje
atributa, a svaka izmena se
automatski ažurira u svim
delovima projekta.
Osim alata za izradu tehničkog
dela projekta Sewer+ nudi i alate
za grafičku obradu crteža:
definisanje oznaka podataka, izbor
veličine i tipa fonta, boje i tipa
linija, položaj oznaka itd.
Projektovanje različitih tipova
komunalnih mreža: kanalizacija,
vodovoda, gasovoda, toplovoda,
kablovske kanalizacije za elektro i
telekomunikacijske vodove.
Sewer+™ omogućava kombinaciju
različitih komunalnih mreža u
jednom projektu.
Automatski proračun ukrštanja
komunalnih mreža i prikaz
ukrštanja u podužnim profilima.
Sewer+™ omogućava hidraulički
proračun kanalizacionih sistema po
retencijskoj »TRRL« i racionalnoj
metodi.
Za hidraulički proračun vodovodnih
sistema Sewer+™ koristi EPANET
model.
Sewer+™ omogućava proračun u
SWMM.
Izveštaji, tabele
Pored AutoCAD® crteža moguće je
kreirati i tabele: hidrauličke
rezultate; koordinate čvorova,
okana i njihovih visina; predmera
radova: iskop jarka, cevi, okna itd.
Svi prikazi mogu se preneti u Excel®,
Word® i sl.
Niveleta kanala
Os kanala
Kreiranje ose kanala: direktnim
interaktivnim unosom okana ili
čvorova, iz AutoCAD® polilinija ili
iz Excel tabele.
Kreiranje nivelete kanala:
direktnim interaktivnim unosom u
uzdužni profil, unosom visine i
dubine ili nagiba cevi ili iz Excel®
tabele.
Jednostavno kreiranje tabele
uzdužnog profila po meri korisnika:
sadržaj i grafički izgled.
Izmene su korisniku omogućene u
svim koracima izrade projekta, a
Sewer+™ automatski usklađuje sve
delove projekta.
Sewer+™ nudi više različitih
funkcionalnosti, koje omogućavaju
precizno i brzo projektovanje
komunalnih mreža, a sve su
transparentno dostupne kroz mali
broj komandi.
Već samo »unos ose« i »unos
nivelete« vode projektanta do
izrade projekta komunalne mreže u
maksimalno kratkom vremenu.
TeamCAD d.o.o.; Bulevar Mihajla Pupina 10g / V sprat / apt. 254; 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 3015043, E-mail: [email protected]
PREDNOSTI Sewer+TM
Efikasno projektovanje svih vrst mreža i
kompletnih sistema.
Usklađena izrada svih delova projektne
dokumentacije.
Brzo i jednostavno pronalaženje racionalnih
rešenja.
Sa dve komande do izrade projektne
dokumentacije.
BRZO I EFIKASNO PROJEKTOVANJE SVIH VRSTA KOMUNALNIH MREŽA
„Poslije probe više programa za projektiranje
komunalnih mreža, otkrili smo program Sewer+.
Efikasnosti rada u programu Sewer+ ne može se
usporediti ni jedan program koji je trenutačno
dostupan na tržištu. Naši su projekti zbog Sewer+
pripremljeni brže i bolje kao bilo kad prije.“
Dražen Gal, ECOINA d.o.o., Zagreb, HR
„Program Sewer+2012 posedujemo od septembra
2011 godine i odmah smo poceli da ga koristimo za
jedan obiman projekat ulicnih instalacija u Podgorici
(bulevar dužine 3500m).
Ubrzo smo zakljucili da nam je program od presudnog
značaja za kvalitetno projektovanje, analizu varijantnih
rešenja i maksimalnu uštedu vremena u projektovanju.
Projektant u svakom momentu ima ažurno stanje svih
instalacija koje obrađuje i veoma lako može da ih
međusobno usaglašava.“
Milan Dopuđa, ČELEBIĆ, Podgorica, CG
"Sa programom Sewer+ imamo mogučnost
projektovanja i vrlo složenih kanalizacijskih sistema.
Sviđa mi se, da mi nije potrebno posebno brinuti o
pravilnim visinama uzdužnog profila različitih
komunalnih mreža, na kojima radim, jer tačan prikaz
križanja u uzdužnom profilu progrm napravi sam.
Upravljanje križanjima komunalnih vodova je sa
Sewer+-om jednostavno, tačno i transparentno."
Katarina Blatnik, IEI d.o.o., Ljubljana, SI
TeamCAD d.o.o.; Bulevar Mihajla Pupina 10g / V sprat / apt. 254; 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 3015043, E-mail: [email protected]
Sada svu svoju pažnju možete posvetiti optimizaciji projektovanega sistema,
za tehničku ispravnost pobrinut će se Sewer+TM.
KONTAKTIRAJTE NAS
TeamCAD d.o.o.
Bulevar Mihajla Pupina 10g / V sprat / apt. 254
11070 Novi Beograd, Srbija
E-mail: [email protected]
Web: sewer.teamcad.rs
Telefon: +381 11 3015043
Fax: +381 11 2607725
TeamCAD d.o.o.; Bulevar Mihajla Pupina 10g / V sprat / apt. 254; 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel.: +381 11 3015043, E-mail: [email protected]
Download

Preuzmite