T.C.
Y18:Ni~EHiR KAYMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
01/12/ 014
Say• : 66436632/100/5850678:
Konu: Yabanctlara Yonelik
Egitim Ogretim Hizmtleri
il Komisyon Karan
············ ·········· ······· · ··· ··· MUDURLUGUNE
Y eni~ebir/MERSiN
ilgi:
il Milli Egitim Mtidful ugtiniln 24/11/2014 tarih ve 5654507 sayth yaz1s1.
ilgi yaz1 geregi , il Milli Egitim MUdtirlilgtinlin, " Yabancdara Yon lik Egitim
Ogretim Hizmetleri ti Komisyon Karan '' konulu yaz1s1 ve komisyo karan ekte
gonderilmi~ olup, karar dogrultusunda hareket edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Mustafa BAKKAL
M""diir a.
~ube
iidiirii
EK:
Yaz1 ve Ekleri
DAGITIM:
ilgili Okul Mtidfultiklerine
Adres : Egri~;am Mahallesi G.M.K. Bulvan 12. Cad de No:8
YENi~EHiRI MERSiN
Telefon : 0.324.325 43 25 - 26
Fax: 0.324.325 43 27
Birim: Temel Egitim E-Posta: [email protected]
Web Sitesi:http://yenisehir33.meb.gov.t
T.C.
MERSiN VALiLiGi
il Milli Egitim Miidiirliigii
24/1112 14
Say• : 61961361123515654507
Konu:Yabancllara Yonelik
Egitim-Ogretim Hizmetleri
il Komisyonu Karan
.......•................•....• KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidiirliigii)
Bakanhgumz, Temel E gitim Genel Mildiir1ilgiiniin 2310912014 tarihli ve 10230228 I
235 I 4145933 sayth "Yabancllara Yonelik Egitim Ogretim Hizmetleri" konul
2014121
Nolo Genelge emirleri geregince olu~turulan il Komisyonunun 2011112014 Per~ mbe giinii
saat: lO.OO'da yapmt~ o1dugu toplantlya ili~kin karar ornegi ili~ikte gonderilmi~tir.
il Komisyonu tarafmdan smtf sevileri belirlenen ogrencilerin
i19 Ogrenci
Yerle~tirme Komisyon1an tarafmdan belirlenen struf seviyelerinde ikamet adresle ine uygun
okullara yerle~tirilmeleri,
Ogrenci Yerle~tirme Komisyonu marifetiyle adreslerine uyg
olarak
ogrencilerin herhangi bir i~leme gerek kalmadan komisyon karan do rultusunda
evraklara dayah olarak okul mildilrliikleri tarafmdan uygun struflara yerle~ti ilmesi, bu
ogrencilerin evraklanmn dosyalanarak, Bakanhgimtz tarafmdan VOBiS (Yabanc1
Ogrenciler Bilgi i~Ietim Siste mi) a91ldtgi zaman veri giri~lerinin yapilmas1,
il9e
yerle~tirilen
Aynca; Mersin Milli Egitim Miidtirliigil Yabanc1 Uyruklu Ogrencil
Ogretimleri ile ilgili olu~turula.n il Komisyonunun yabanc1 uyruklu ogrencilerin b
degerlendifl1lek iizere 26-27 Kas1m 2014 tarihlerinde Tilrkiye genelinde T
uygulanacagmdan onilmtizdek i hafta toplanamayacagt i9in 04 Arahk 2014 Per~
saat: lO.OO'fa toplanmast kar rla~tmlmi~tir.
rin Egitim
~vurulanm
OG smav1
mbe giinii
BilgJlerinizi ve geregini onemle rica ederim.
EKLER:
1·· il Ko ·syonu Karan
2.. Ogrenci Listesi (6 Sayfa)
DAGITIM~
. .
.
.
• Akden z, Mez1th, Torosl:ir, Yem~ehtr,
Mut, demli i19e Kaymakamhklanna (i19e MEM)
Dumlupmar Ml)h.G. M. K.
~1
1 ' ·· · .• ~ 1 -
A x.. .
Bulv . Yeni~e hir/Mersin
L u - . /1__.. ,...._,.. : ...
~ o. ""
"""'' t,.
Aynntth bilgi i..in:M.BA(H$/Sube Miidiirii- .PARLAK/Sef
MERSiN iL MiT EGiTiM M0D0RL0ci0 2014/21 NOLU GENELGE DOGRULTUSUNDA OLUSTURUlJ I'N
20.11.2014
Toplant1 Tarihi
Tutanak No/ Karar Say1s1:
S.N
I
5
YABANCI
UYRUGU
KiMLiKNO
ADISOYADI
SINIFI
I
iKAMET
ETTiGi
iLc;E
98705423928 SURiYE
4. SINIF
YENiSEHlR
2
EMEL ELHELO
98705424222 SURiYE
3. SINIF
YENiSEHiR
1 RUCAYYA ELWLO
3
ABDULAZiZ SQLEYMAN
98705932192 SURiYE
1. SINIF
4
AHMED iSL,ALMOUKA YED
98719107494 SURiYE
9. SINIF
YENiSEHiR
YENiSEHiR
5
AYEHAKHRA
99052472132 SURiYE
12. SINIF
YENiSEHiR
6
7
HIBAAKHRAS
MUHANNADA SAIED
99688450740 SURiYE
98712988854 SURiYE
10. SINIF
1l.SINIF
YENiSEHiR
8
M-HESSAMMA ~z
98728938676 SURiYE
12. SINIF
YENiSEHiR
98704598054
98704596906
98731176270
98731179172
99328384770
98732521826
98456359378
98725755108
98725754354
98715402814
98715402364
98730329684
5. SINIF
10. SINIF
8. SINIF
2. SINIF
10. SINIF
9. SINIF
1. SINIF
l.SINif
2.SINif
l.SINif
2.SINI'f
4.SINIIF
YENiSEH1R
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
YENiSEHiR
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUNDUZAL~L
SOUAR AL KA~L
YARAAL~L
DANIA AL KA -iL
MAIS ALACHE}R
MOHAMMAD 1-j:ADAD
SHATHA AMINI
MOHAMAD HAjMAMEH
AHMAD HAMA!MEH
KARAM DA YE$
MEYY AR DA Y~H
SAL WA HEND;1 WI
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
SURiYE
Ac;II< (LAMA
YENiSEHiR
I
EA$KAN
Mu at BAGI$
iiMEM Sube Miidiirii
OVE
Nec"1eddin DiNe;
Ahl Evran .H.Ortaokulu MUd.
UYE
Selim Burak KUHU
ingiliz ·e Ogretmeni
0YE
0YE
( YE
Ziya ALBAYRAK
Ahmet FINDIK
Faris Kokulu Miidiirii
M.Fatih AKAR~Y
II Emniyet Yabanc1lar ~ubesi Md.Yrd.
OVE
Miicahit DENER
Dumlupmar i.H.L Miidiir
OVE
Hanifi «;iRKIN
I.Adnan Ozc Ilk O.O.MUdUr·u
i YE
ayrettin ~a~arYAVU z
Evliya t;elebl And.Mes. Usesl Miid. laco Saban co And.Usesl MUd.
YABANCILAlRA YONELiK EGiTiM OGRETiM H.iZMETL
iL KOMiSYONU KARARI
Toplan Taribi
: 20.l1.2014
Karar J o
:5
I
.
•.
¥illi egitim Bakanhgt Temel Egitim Genel Jy!Ud\ir]Ugtlniin 23.09.2 14 tarihli ve
414~~3~/. ~a~l11. 2~1.4~21 o~u Gen~lge~i ..kaps~mda yab~cll~a ~o~eli~ . . gitim ..o~e.~ i~
f~bye~l~tl tle llgth 1~ ve t~lem!en yurutm.ek. l,lzere Mers m Il Mtlh E.~tt
Mudurlugu
bunyesuide olu~turulart 11 Komtsyonu be~mct toplantlSlm yapmak uze e 20.11 .201 4
Per~e~bf giinu saat lO.OO'da Mersin 11 Milli Egitim MiidUrlUgU Temel Egi im Hizmetleri
Subesmde toplatmu~tlr.
.
I
~oplarttlda
soz konusu genelge dogrultusunda okullarumza kaytt olm i9in ba~vuru
yapmt~ rotan yabartcl uyruklu ogrencilerin evraklan incelenerek kendileriy e goru~Ulmii~,
beyanlalfma dayah olarak miilakat yapllmt~ ve genelge hiikiimleri dogrultus da Ulkelerinde
ogreni~l ~ordiikleri .smtf .seviy:Ieri ~ze.rinden denkl~leri ~>elirlenerek .m~ ~izde ..devan~
edece~Iin ~m1~ sevtyelerJ' tesptt . e<blffil~ ve aciJ:eslen d~grultu~U?da Ilgil tl~e ogrenct
yerle~tmne komtsyonlarm:t sevklen yaptlarak ekteki tabloya t~lenmt~tu.
. I
-
~Ihtf
seviyeleri' belirlenen ogrencilerin ll~e Ogrenci Y erle~i
KomisyJnlar1 aracthAtyla ikamet ettikleti adrese uygun olarak ilgili egiti
yerle§ti ..J ~me i§lemleri yap tlarak okullara kayttlarmm yapllmast saglanacakttr.
Mersin Milli Egitim Miidiirliigu Yabanct Uyruklu Ogrencilerin Egitim
1
ilgili oi~~turulan .11 K
. omis vonunun yabanc1 uyrukhi ogrencilerin ba§vurul.arm.1
Uzere 2 -27 Kasun 201 4· tarihlerinde TUrkiye genelinde TEOG smav1 uy
onumuz eki hafta toplan®ayacagt i~in 04 Arahk 2014 Per~embe giinii
toplan 1 as1, kararla$tlnln:u~tu. 20.11 :201 4
UYE
MuratBAGIS
il MEM Sube MUdUru
Ziya ALBA YRAK
11 Emniyet Yabanctlar Subesi Md. Yrd.
UYE
0Yf
c::Jf~ =f= -
ll
M .Fatih AKARCAY
Necmettin DiNC
kurumlanna
Ogretimleri ile
eger.lendirroek
ulanacagmdan
aat: lO.OO'da
DYE
Fatis Kokulu
OYE
Miicahit DEN
Oz¢elik Ortaok Mcf. Ahi Eyran i.H.Ortaokulu Md, Dumlupmar Anadolu
M:Adn
I
Haqifi <;tRKtN
Evliya qelebi A.Mes.Lis.Mi.
UYE
Hayrettin Ya~ar YA VUZ
Hact Sabanct Anadolu Lis. MUd.
UYE
Selim Burak K HU
Ar-Ge Birimi in ilizce Ogretmeni
Download

Y eni~ebir/MERSiN