T.e.
l\lliS VALILIGI il MUll Egitim Mudurlugu SaYI : 17480297/165/2296010
02/03/2015
Konu: Toplantl
~.
H
••
""
••
.......................................... MUDURLUGUNE Tlgi: II Glda. Tarim ve Hayvanclllk Mudurlugunun 27 /02/2015 tarih ve
63904782-399.04-194-1523 saylll yazlSI.
.
.
IJgi yazlda belirtilen JI Glda Tanm ve HayvancJ!lk Mudurlugunun kantin sektoruyle
ilgili yasal mevzuat. resmi kontroller ve bu i~letmelerde ya~anan slkmtllar konusunda
04/03/20 15 <=ar~amba giinu saat 14.30 da Valilik toplantl salonunda (alt kat) toplantI
yapllacaktlr. Belirtilen gun ve saate kantinlerde 9ah~an en az bir ki~inin toplantlya katllmasl
hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Nurettin 6ZDAS Mudur a. Milli Egitim Sube Miiduru DAGITIM: Ilgili Okul Mudurliiklerine EK:
1- Yazl
Bu evrak guvenli ekktronik lInza lie Imzalanml~tlr http ilevraksorgu meb.gov.tr adresinden
e6ea-d308-39d2-ba02-bd27 kodu ile leyit edilebilir.
\
T.e.
MU$ VALiLiGi it Glda, Tarim ve Hayvanclhk Miidiirliigii Ie. .......
GnlA lAIIM VE HAYVANClUK ~
SaYl : 63904782-399.04-1~
Konu : Toplantl
1- r S'" 1.."1
27/02/2015
tL MtLLt EGtTtM MUDURLUGUNE
it Miidfuliigornilz tarafmdan Kantin sektoruyle He ilgili yasal mevzuat, resmi
kontroller ve bu i~letmelerde y~anan slkmtIlar ile ilgili toplantl yapllacaktlr. MiidUrliigiinilze
bagh okullardaki kantincilerden her kantinden en az 1 (bir) ki~inin 04.03.2015 <;ar~amba
Giinii saat 14.30'da Valilik Toplantl Salonunda (alt kat) yapdacak olan toplantlya katlhmm
saglanmasl hususunda;
Geregini arz ederim.
~51oGLU
VaH a.
it MiidUlil
~
....
Cezmi TOSU.,- ~
m..
·1t.'.)./20V.
Sunay Mall. Mu~ Bitlis Karayolu Ozeri Otogar Yam No:41 MU~
Tel: 04362123790 DOOili: 188 Fax: 04362122055-2163969
Eposta : [email protected]:gm.gov.tr tnternet Adresi: www.mustarim.gov.tr
Bilgi t~in:
Zehra Nur GEZMi~
Glda MOhendisi
Download

Duyuru İçin Tıklayınız