T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i
Toplantı Adı
Toplantı Tarihleri
Toplantı Yerleri
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Baş
Tetkikçi Eğitimi Organizasyon Hizmet Alımı
04-08 Mayıs 2015
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
SATIN ALINACAK HİZMETLER
KIŞI ADET GUN/ BİRİM
GECE FİYAT
Eğitimci
X
2
5
Eğitim Dokümanları ve Materyalleri
X
19
X
TOPLAM
FİYAT
TOPLAM
Son Kati Teklif Tarihi: 20.04.2015 Saat:16.00
Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağmı ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz
olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir.
Teklif Sahibinin isim-unvan kaşe ve imzası
Satmalına Ve İdari İşler Daire Başkanlığı
Sağlık M ah.Adnan Saygun Cad. No:55 A blok Oda N o:l 17 Sıhhiye / ANKARA 06100
Teîefon:(312) 565 51 10-11 Faks: (312) 565 50 91
Ayrıntılı Bilgi :S.OĞUZ
E Posta:.................... @ saglik.gov.tr
ISO 9001:2008 K ALİTE YÖ N ETİM SİSTEM İ BAŞ T ET K İK Ç İ EĞ İTİM İ
H İZM ET ALIM I İŞ TANIM I
1)
E Ğ İT İM İN A D İ: ISO 9 0 0 1 :2008 K alite Y önetim Sistem i B aş T etkikçi Eğitim i
2)
E Ğ İT İM İN
A M A C I:
THSK
M erkez T eşk ilatın d a y ü rü tü lm ek te
olan
K alite Y önetim
S iste m i’nin d en etlen m esi, d eğ erlen d irilm esi, izlenm esi, iy ileştirilm esi ve sü rd ü rülebilirliğinin
sağlanm ası
3)
E Ğ İT İM İN S Ü R E S İ: 5 (b eş) gün en az 40 saat
4)
E Ğ İT İM Y E R İ: T ü rk iy e H alk Sağlığı K u ru m u /A N K A R A
5)
K A T IL IM C I S A Y IS I: T e k g ru p h alinde 19 kişiden o lu şacak olan k atılım cılar, T H S K K alite
Y ö n etim T em silci tarafın d an b elirlenerek K alite B irim i tarafın d an eğitim başlam adan bir hafta
ö n ce eğ itim v erecek k u ru lu şa bildirilecektir.
6)
E Ğ İT İM Z A M A N I: E ğitim 04-08 M ayıs 2015 tarihleri arasın d a g erçek leştirilecek tir.
7)
E Ğ İT İM D O K Ü M A N L A R I V E M A T E R Y A L İ:
Eğitim i veren k u ru lu ş tarafın d an ;
a)
E ğitim
su n u m ları
eğitim in
başlam asından
bir
hafta
önce
TH SK
K alite
B irim ine
g ö n d erilecek tir.
b)
E ğitim de
k u llan ılacak d ers n o tlan
siyah/ b ey az basılı spiralli
kitapçık olarak
her
k atılım cıy a eğ itim sırasın d a başlam adan ö n ce d ağ ıtılacaktır.
c)
Eğitim
n otları
başlam ad an
ay rıca
ö n ce
elek tro n ik
g ö n d e rile ce k
ortam da
ve
her
k a tılım cıların
k atılım cıy a
e-posta
16 G B
ad reslerine
kapasiteli
eğitim
ftash
diske
k a y d ed ilm iş o larak eğ itim sırasında başlam adan önce d ağıtılacaktır.
d)
E ğitim öncesi k atılım cılara v erilecek m a tery aller (örneği, y ö n etim ce önceden g ö rü lecek)
toplam katılım cı sayısı k ad ar not defteri (ü zerin d e T H S K logosu bulunan karton kapaklı,
tel sp iralli, çizg ili, A 4 b o y u tu n d a, 100 sayfalık), iki farklı renkli pilo t kalem , sırt çantası
(b ilg isay ar ve do k ü m an ta şım a özelliğ in d e olup y ö n etim ce b elirlen ecek ) k atılım cılara
g irişte k ayıt y ap ılarak teslim edilecektir.
e)
E ğitim in so n g ü n ü y a p ıla c a k olan sınavda başarılı olan k a tılım c ılara T Q N et onaylı başarı
sertifik ası, sın av d a b aşarısız olan ancak eğitim süresini tam am lam ış olan k atılım cılara ise
katılım belgesi v erilecek tir.
8)
E Ğ İT İM C İ N İT E L İK L E R İ:
a)
ISO 9 0 0 1 :2 0 0 8 B aş tetkikçi eğ itim in d e görev alacak e ğ itim ciler. ISO 9 001:2008 K alite
Y ö n etim Sistem i k o n u su n d a International P ersonnel C ertificatio n (IP C ) den izlenebilir
eğitim ci lisan sın a sahip olacak tır.
b)
İş tecrü b esi o larak en az 10 kuruluşta ISO 9 0 0 1 :2008 Baş tetkikçi eğitim i v erm iş ve en az
5 k u ru lu şta baş tetk ik çi o larak görev y apm ış olacaktır.
9)
E Ğ İT İM V E R E C E K K U R U L U Ş :
a)
ISO 9 0 0 1 :2 0 0 8 K Y S k o n u su n d a T Ü R K A K v ey a m uadili y u rt dışı k u ru lu şlar tarafından
ISO 17021 A kreditasyoıı B elgesine sahip ve bu belge hali h azırd a geçerli olacaktır.
b)
E ğitim verecek
k u ru lu şların ö zellikle ISO 9 0 0 1 :2008
B aş tetkikçi eğitim i verm esi
k o n u su n d a ISO 17024 A kreditasyoıı B elgesine sahip ve bu belge hali hazırda geçerli
olacaktır.
10) E ğitim i v erecek k u ru lu ş tek g ru p için 2 eğitim ci görev len d irecek tir.
11) E ğ itim cilerin u laşım , k o n ak lam a v.b. giderleri eğitim ci ku ru lu ş tarafın d an karşılanacaktır.
12) E ğitim
salo n u , perde, p ro jek siy on
cihazı, b ilg isay ar v.b. m atery a lle r T H S K tarafından
sağ lan acak tır.
N o t: Y ö n e tim le v‘ T H S K K a lite Y ö n e tim T e m s ilc is i v e K a lite B irim i” a n la ş ıla c a k tır.
Tem in E dilecek H izm etler için
Fiyat Çizelgesi
Sağlık Bakanlığı T ürkiye H alk Sağlığı K urum u Başkanlığı
Tem in Edilecek H izm etler için Fiyat Çizelgesi
FİY A T TE K L İF FORM U
Firm a Adı
Eğitim Adı
ISO 9001:2008 K alite Y önetim Sistem i Baş Tetkikçi Eğitim i Hizm eti Alımı
E ğitim Tarihi
0 4 -0 8 M a y ıs 2 0 1 5
Eğitim Yeri
TH SK /A N K A R A
T ek lif Edilen T esis ve İlçesi
SATIN A L IN A C A K M A L V E H İZ M E T L ER
K İŞİ
A D ET
GÜN
Eğitimci
X
2
5
Eğitim D oküm anları ve M ateryalleri
X
19
X
BİRİM
FİY A T
(TL)
TO PL A M
FİY A T
(TL)
TO PLA M
idari ve Teknik Şartnam e tarafım dan okunup aynen kabul edilm iş olup, te k lif ettiğim iz fiyat idari ve T eknik Şartnam ede
belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizm etleri tam am en eksiksiz olarak karşılayacağım ızı şim diden
beyan ve taahhüt ederim .
FİR M A
Download

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU