T.e. MU~ vALiLiGi 11 Mill. Egitim Miidiirliigii SaYI : 32026198/200/4053689
15/0412015
Konn: Ba§an Degerlendinne Smavl
ORTAOKULU MDDDRLUKLERiNiN DiKKATiNE
20 Nisan 2015 Pazartesi gfulu ilimiz genelinde 8.smlflar i~in 4. Ba§an Degerlendinne
Smavl yapllacak:tJ.r. Smav evraklanmn 17.04.2015 Cuma gilili.i Temel Egitim Subesinden
almmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Mahmut BASKIN Mi.idi.ir a. Milli Egitim Sube Mi.idi.irii Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalamlll~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden71 c3-0672-38d9-8856-70dd kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız