T.C. MU$ vALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 47093652/840/3736436
Konu: Ek ders Ucretlerine ait
teks yekilmesi
07104/2015
MUS MER. ........................................... OKL.I LisESi MUDDRLUOUNE Yeni sistem i~lemlerinin zamanmda geryekle~memesi nedeniyle, MUdUrlUgUmiiz
bUnyesinde egitim ve ogretim faaliyeti gosteren her derece ve kademedeki tum okul ve
kurum mUdUrlUkleri bUnyelerinde yab~an tum idareci ve ogretmenlerin MART 2015 ayma ait
hak kazandlklarl ek ders Ucretlerini zamanmda alabilmelerine esas olmak iizere, amlan aya ait
son kez olmak Uzere, TUm okul mUdUrIUkleri (Birle~tiriImi~ smlflar hariy) ilimiz Halk
Bankasma gUn beklemeksizin texs yekmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinize onemle rica ederim.
MetinAKSU
MUdUra.
Milli Egitim MUdUr Yrd.
DAOITIM: Merkez iIye genelindeki tum ilk, orta lise ve mesleki okul mUdUrIUklerine Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene2c5-bOdl-3fa5-a293-f928 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız