T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
il~e Milli Egitim Miidiirliigii
Sap : 45670646135.04/1390498
Konu: Destekleme ve Yeti§tirme Kurslan
istatistiki
09/02/2015
ACELE VE GUNLU
TELEFON ZiNCiRi
.. .. - ..
.......................................... M0 DURLUGUNE
ii Milli Egitim Miidiir!Ogiiniin 06/02/2015 Tarih ve 1322496 say1h "Destekleme ve
Yeti§tirme Kurslan istatistiki" konulu yaz1s1 ve ekli tablo yaz1m1z ekinde gonderilmi§ olup,
09/02/2015 mesai bitimine kadar doldurularak Haya! Boyu Ogrenme Biirosuna gonderilmesi
hususunda;
Bilgilerinize ve geregini rica ederim.
Cafer KARABULUT
Miidiir a
Sube Miidiirii
EK:
l-Yaz1 6megi (I Sayfa)
2-Tahlo (3 sayfa)
DAGITIM:
Ilgili Okul Miidiirliikleri
GiJva~li E!rktronik imzah
1~"'' :1e Ayn1d1fr
fl(; v.2120 I.. ..
~
itEo°funt MOdOrlOjiO
Mezitli iI,e Milli Egitim MOdilrlogo-Yeni Mah. Sanayi Yolu <;:elik Apt. B Blok Kat:2 [email protected]
iniaat Emlak Hizmetlt'ri ~ubesi Tel : 0324 358 54 64 Dahili: 22
.
11111 1
Bilgi I,in Btilent OZ - C.KARABULUT ~ube Miidiiril
,c
E-Posta: mezitli33@)meb.gov.tr
Elektronik Ag: http://mezitli.meb.gov.tr
~
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1
ACELE VE GUNLU
06/02/2015
: 61332502-135.04-1322496
Konu : Destekleme ve Yeti~tirme Kurslan
istatistik.
............... iL<;E KAYMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Miidiirliigiine)
ilgi: MEB Haya! Boyu Ogrenme Gene! Miidiirliigiiniin 05/02/2015 tarih ve 1247455 say1h
yaz1s1.
ilgi tarihli say1h yaz1 ile istenilen; Destekleme ve Yeti~tirme Kurslanna ait say1sal
i~lenerek,
10/02/2015
tarihine
kadar,
verilerin
ekte
gonderilen
tablolara
[email protected] e-posta adresine, ii.ye Milli Egitim Miidiirliigiince tek rapor
halinde gonderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
M.Sabri OZBEY
Miidiir a.
ii Milli Egitim Miidiir Yrd.
EKLER:
1- Tablo: (3 sayfa)
DAGITIM:
Tfun ii.ye Kaymakamhklarma.(il.ye Milli Egitim MOdiirlUkleri.)
Mersin il Milli Egitim Miidiirliigii
Dumluptnar Mah.GMK Bulvan
33130 Yeniiehir/MERSIN
e-posta [email protected]
Web: http://mersin.meb.gov.tr
Ayrmll!J bilgi iyin: B.KOKSALANl~ef
Hayat Boyu Ogrenme Hizmetleri
Tel: (0 324)329 14 81-84 Dahili:321
Faks :(0324) 32735 18-19
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı