T.e. MU~ v ALiLiGi it Milli Egitim MiidiirUigii
Ayl : 12356836/1001734487
KOBu: Lise Ogrencilerine Yonelik Kurs
22/0112015
..
..
.. r. ..
................................. MUDURLUvUNE iIgi
: Merkez Lale Camii Yaptmna ve Y8.§atma Demeginin bila tarih ve saytll yazlSl.
Mu~ Merkez Camii Yaptmna ve Y8.§atma Demegi biinyesinde Lise ogrencilerine
yonelik Edebiyat, Fizik, Kimya ve Matematik derslerinde pazar giinleri Yeti~tirme kurslan
a9tlacagl bila yazlda belirtilmektedir.
Halk Egitim Merkezlerinde ortakla~a yapdacak kurslarda gorev almak isteyen,
okulunuzda gorev yapan TUrk Dili ve Edebiyatl, Fizik, Kimya- Kimya Teknolojisi ve
Matematik bran~larmda kurs (ders) vermek isteyen ogretmenlerin bizzat Merkez Lale Camii
Yaptmna ve Y8.§atma Demegi ile diyaloga ge9meleri hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Milli Egitim Mudiirii
n
EKi; ilgi Yazl (1 Sayfa) Bu evrak gUvenli elektronik irnza i1e
edilebilir.
imzalarum~tlf.htttp://evraksorgu.meb.gov.tr
adresinden eb97-85ge-32t2-96fe-6fa5 kodu ile reyit
Download

T.e. MU~ vALiLiGi