ANTALYA GAZİ ANADOLU LİSESİ
vı|I __.
İöis-ioıo eĞiriı,ı. öĞneri,ı,t
İ. OÖİİİİ SONU TELAFİ SİİrİV TARIHLERİ
TARIH
l
:E
[=u
ol
O.ıl
ş#
o\l
l
l
l
11.S!N!E!AL
12. sINIFLAR
sAAT
9.sINIFLAR
1().sINIFLAR
8,55
Matematık
Matematak
ileri Matematik
seçmeli Matematik
09.45
T. Edebiyatl
T, Edebiyatı
Din K.A.Bi19.
in9ilizce
Biyoloji
Biyoloji
in9 ilizce
T. Edebiyatl
10.30
Din K.A.Bil9.
Din K.A. Bilg.
T. Edebiyat|
Kimya
11.20
Tarih
Tarih
Kimya
coğratya
12.50
sağllk B.
coğrafya
CoğrafYa
Biyoloji
13,40
Fizik
Dil ve Anlatlm
Biyoloji
Almanca
14.30
Dil ve Anlattm
n9ilizce
Dil ve Anlatlm
Fizik
09.4 5
ingilizce
Fizik
AImanca
Dıl Ve AnIat!m
10.30
11.2o
coğrafya
Almanca
Fizik
Geometri
12,5o
Almanca
Kımya
Fel5efe
13.40
I
Tc Inkllap Tarihi
ingiliz Edebiyt|
Ve
Atatürkçülük
-/
14.30
Kimya
yapılacaktır, sınav salonıarlna telefon ile girmek
NoT:Telafı sınavları 3oa ve 315 nolu saıonıarda
yanınızda buıundurmanız gerekmektedir", ı /l
yasaktır. öğrenci ı«ımıiı< ra'rtınizi iınav saatinde
-, .ı--, "],-ikl
Download

ı. dönem sonu telafi sınavları takvimi