2.MEHMET MESLEKi VE TEKNiK ANADOLU LiSESi
2ot4-2ots DERs ytLt SUBAT p6ruEvri SoRUMLULUK srNAV eRoGRAMI
SIRA
SINAV
SINAV
NO
rnnini
snRri
4
I
2
3
4
5
ln
F{
o
c!
N
o
ct
6
9
9
1.1.
t2
t7
18
21
22
23
$erli
Lls
YAZILI
YASAM DESTEK
Llt0
YAZILI
15:30
DIL VE ANLATIM
Ll7r
YAZILI
1-5:30
sEcMELt FtZtK
Ll17
YAZILI
16:30
sEcMELi DiL VE ANLATTM
tlLr
YAZILI
16:30
ANATOMiVE
Lle
YAZILI
r/o
SOZLU
Ll10
YAZILI
14:00
YABANcT oi
15:30
r-( i rrrc i
F|ZYOLOJ|
DIL VE ANLATIM
L5:30
BIYOLOJI
L/s
YAZILI
15:30
GEOMETRI
L/s
YAZILI
16:30
MESLEK ESASLARI VE TEKN.
Lls
YAZILI
15:30
IURK EDEB|YATI
Llrc
YAZILI
L6:30
SECMELiGEOMETRi
Ll10
YAZILI
14:OO
COGRAFYA
Ll10
YAZILI
15:30
MATEMATIK
TURK EDEBIYATI
Lls
Lle
YAZILI
15:30
q
15:30
SECMELI PSIKOLOJI
Llto
YAZILI
r-{
16:30
CO6RAFYA
YAZILI
16:30
DIL VE ANLATIM
Lls
Lls
14:00
SECMELI MATEMATIK
L/10
YAZIL
15:30
FIZIK
o
cl
N
q
r{
rJ1
o
c!
N
N
19
20
srruav
15:30
lJ1
t4
L6
lizcr)
stNtFl
YABANCT DiL(i NGiLIZCE)
13
15
ornsiru Ror
14:00
7
8
oens eiLciLrni
ln
o
N
Fi
q
(Y'!
YAZILI
YAZILI
Lls
YAZIL
YAZIL
YAZIL
15:30
sEcMELt DtL VE ANLATTM
Lln
16:30
SEcMELiCOGRAFYA
Llto
Download

o o q Lln