T.C.
"'"
MU~ VALILIGI
il MiIfi Egitim Miidiirliigii
...
SaYI : 47093652/809.04/6157244
Konu: 2014 Ta~mlr mal YII sonu i~lemleri
08/12/2014
.
............................. KAYMAKAMLIGINA
cil\ie Milli Egitim Miidfuliigii)
.....
.......... ............................. MUDURLUGUNE BakanlIglmlz Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm "2014 Ta~lmr mal ytl sonu i~lemleri"
ile ilgili 05/1212 14 tarih ve 6096152 saytll yazIlan ekte sunulmu~tur.
Ek yazl dogrultusunda tUm okul ve kurumlanmlZm 31 AralIk 2014 tarihine kadar ytl
sonu i~lemlerini tamamlamasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN VaH a. Milli Egitim Miidfuil EK: I.Bakanhk Yaz1Sl(2 sayfa)
Aynntlh bilgi: Ramazan AYDIN ($ef) 5057758450
Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalarum~t1r. hltp:/levraksorgu.meb.gov.tr adresinden 18a2-447a-36be-ba34-bc7c kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl SaYI : 84536802/809.04/6096152
Konu : 20 14 Ta~mlr mal ytl sonu i~lemleri
ilgi
05/12/2014
: Ba~kanbglmlzm 08/10/2014 tarihli ve 4421783 saytll yazlSI.
Bakan1tglmlzm Ta~mlr Mal Yonetmeligi ~eryevesindeki i~ ve i~lemlerinin
uygulanmasml saglamak Uzere 12 Kaslm 2012 tarihi itibari ile Kamu Harcama ve Muhasebe
Bi1i~im Sistemi (KBS) i~erisinde yer alan Ta~mtr KaYlt ve Yonetim Sistemini (TKYS)
kullamlmaya ba~lanml~tIr.
hesabl
Ta~mlr Mal Yonetmeliginin 34.
a~agldaki cetvellerden olu~acakttr:
Maddesi'nde belirtildigi iizere,
Ta~mlr
a) Yll sonu saylmma i1i~kin SaYlm Tutanagl,
b) Ta~mlr SaYlm ve Dokiim Cetveli (13 nolu oroek),
c) Harcama Birimi Ta~mlr Yonetim Hesabl Cetveli (14 nolu oroek),
MiizelKiitiiphane Yonetim Hesabl Cetveli (18 nolu oroek),
~) YIi sonu itibanyla en son diizenlenen Ta~mtr i~lem
numarasml gosterir tutanak.
yonetim
Fi~inin
Slra
Ta~llltr
yonetim hesabl a~aglda a~lklandlgl ~ekilde hazlrlanacakttr.
a) Ta~mlr kaYlt ve kontrol yetkililerince, saylm kurulu tarafmdan onaylanan
Ta~mlr SaYlm ve Dokiim Cetveline dayamlarak ilgisine gore iki niisha Harcama Birimi
Ta~mtr Yonetim Hesabl Cetveli, MUze Yonetim Hesabl Cetveli veya Kiitiiphane Yonetim
Hesabl Cetveli diizenlenir. Biinyesinde tarihi veya sanat degeri olan ta~lmrlar ile kiitiiphane
materyalleri bulunan birimler soz konusu cetvellerden ilgili olamm aynca dUzenlerler.
b) (a) bendine gore dUzenlenecek cetvellerin ekine Ta~mtr SaYlm ve Dokiim
Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayma sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin
Ta~lmr SaYlm ve Dokiim Cetveline uygunlugu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine
gonderilir.
c)
Muhasebe
yetkilisi
gonderilen
cetvellerdeki
kaYltlan
muhasebe
kaYltlanyla kar~Ila~tmp uygunlugunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gonderilir. Bu
cetvellerin muhasebe kaYltlanyla tutarhhgl mutlak surette saglanacaktlr. Hesap denkligi
saiUanmamlS birimler yIl sonu islemlerini yapmayacaklardtr.
~) Ta~mlr yonetim hesabl; yetkili mercilerce istenildiginde ibraz edilmek veya
gonderilmek Uzere harcama biriminde, yurt dl~l te~kilatmm ta~mlr yonetim hesabl ise merkez
te~kilatmda muhafaza edilir. Aynca muhasebe birimince onaylanmlS bir suret ilIike
konsolide gorevlisine gonderilir.
Bakanhglmlz merkez ve merkez ru;il birimleri, muhasebe birimleri ile hesap
denkliklerlni en ge~ 26/12/2014 tarihine kadar hesap denkliklerini saglayacaklardlr.
Atamrk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntlh bilgi i~in: B. KESER Mali Hizm.Uzmant
Tel: (0312) 4131489
Faks: (0312) 418640 I
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~IIL hnp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden cfd2-3aa7-38d9-aab8-4286 kodu ile teyit edilebiliL
Bu e~itligin saglanmasl suasmda ta~mu i~lemlerinden kaynakh kuru~ farklan,
hazulanacak kuru~ farklan cetveli ile muhasebe birimine bildirilerek kapatJlmaSI
saglanacaktu.
il ve ilce konsolide gorevlileri, it veya ilyesindeki tUm okul ve kurumiann y!!.. sonuna
ait isiemierin tamamlanmasmdan sorumiudur. Bu kapsamda ilgi (a) yazlmlz ~er~evesinde
yetki aianian i~erisindeki okul ve kurumlann yll sonu cetvellerinden muhasebe birimince
onaylanml~ Harcama Birimi Ta~mlr Yonetim Hesabl Cetveli ve MUze!KUtUphane Yonetim
Hesabl Cetveli ile sistemden ahnacak konsolide cetvelleri yetkili mercilerce istenildiginde
ibraz edilmek veya gonderilmek Uzere birimlerinde muhafaza edeceklerdir.
Y tlsonu i~Iemieri, KBS Ta~mu Kay!t ve Yonetim Sistemi (TKYS) Uzerinden
https:llwww.kbs.gov.trITMYS/tmys/duyurular.htm adresinde belirtilen "SaYlm ve Yllsonu
i~lemleri KIlavuzunda" belirtildigi ~ekilde yaptlacaktlf. i~lem adlmlan ozetle ~u ~ekilde
olacaktu;
- SaYlm ve yll sonu i~lemlerini b~lat menUsUnden 2014 yIll ve her bir am bar
i~in ayn ayn yapllmak kaydlyla;
a) Ambar bazmda saylm tutanagl olu~turulacak,.
b) SaYlm tutanagml otomatik tamamla butonu
kullamlarak tutanak
doldurulacak (say2000i He TKYS e~it1igi saglandlgl varsaytlarak, herhangi bir fazla veya
noksanhk olmayacagmdan)
c) Kaydet butonuyla say1m tutanagmm i~erigi kaydedilecek, d) Ve "Saylm tutanagml sonlardu" butonuyla ambari~in saylm sonlandmlacak, - Vine aym menUnUn "saylm tutanaklan listesi" klsmmdan oIu~turulan say1m tutanaklanna ula~Ilabi1ir ve istenildiginde pktlSI ahnabilecek,
- TUm ambarlann saylm i~lemleri tamamlandlgmda menUde "YII sonu i~lemlerini
bitir" butonuyla 2014 ytlmm kaYltlanmn kapattlmasl saglanlr ve bu i~lemlerin sonunda
"i~lemleriniz ba~anyla tamamlanml~tIr" mesajl ahndlgmda 2014 yIll i~lemleri tamamlanml~
kabul edilerek 20 15 Ylh i~lemlerine ba~lanabilecektir.
Aynca Ta~mlr raporlan menUsUnden harcama birimleri bazmda yonetim hesabl i~in
istenilen diger raporlar ahnabilecektir.
Bakanhglmlz merkez ve ta~ra harcama birimlerinin yukanda a~lklanan ~ekilde; KBS
Kaylt ve Yonetim Sisteminden yll sonu i~lemlerinin yaptlmasl ve yonetim hesabl
cetvellerinin ahnmasl i~lemlerinin, en ge~ 31 AralIk 2014 tarihi mesai bitimine kadar
tamamlamasl i~in gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda,
Bilgilerinizi ve geregini onemle arzlrica ederim.
Ta~mlr
Veysel ERDEL
Bakan a.
Ba~kan
EK: 1- ilgi yazl (1 sayfa) DagltIm:
A, B, C Plam
AtatUrk Blv. 06648Klziiay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bilgi:
Maliye Bakanhgl (Muhasebat Genel MiidUrliigiine)
MEB Merkez Saymanhk MiidUrliigiine
Aynntdl bilgi iyin: B. KESER Mali Hizm.Uzmam
Tel: (0312) 4131489
Faks: (0312) 4186401
Bu evrak gOvenli elektronik irnza ile imzalanrnl~lr. http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden cfd2-3aa7-38d9-aab8-4286 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız