T.e.
MU~ vALiLici
iI Milli Egitim MiidiirUigii
SaYI : 94414164113611892324
19/02/2015
KODu: 2015 YIh KKKA Egitimleri
............................................. KA YMAKAMLIGINA
iIge Milli Egitim MUdUrlUgU
MU$ ......................................................... MUDDRLUGUNE iIimizde 2015 yllmda yapdacak 9ah~malar kapsammda ilimiz merkez ve
ilgelerinde plan dahilinde bulunan ilkogretim, ortaokul ve liselerde ogrenim goren ogrenciler
ve ogretmenlere (KKKA) Kmm Kongo Kanamah Ate~i hastahgl He ilgili Mart ayl igerisinde
egitim verilecegi Mu~ Halk Saghgl MUdlirlUgUnUn 17.02.2015 tarih ve 1179 saYlh yazlsl ve
Valilik onaYl He bildirilmekte olup, egitim verilmesi ile ilgili Valilik OnaYl ekte
gonderilmi~tir.
ilimiz Halk Saghgl MUdUrlUgUne bagb egitim verecek olan saghk ekiplerine okul
idarecilerince gerekli destegin saglanmasl ve egitim konusunda ogrenci ve ogretmenlerin
bilgilendirilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MUdUrU
Ek: Valilik Onayt
{l Adet) Dagltlm: i1ge Kaymakamhklarma (iIge M.E.Md.ne) Merkezdeki TUm Okul MUd.ne Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~hr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2409-5a44-33ed-aOe8-58a8 kodu He teyit edilebilir.
s.,.;jIIk l'InI<"llllgl
M<.$_~,M,)!I""P.lli\
•
T.e.
MU~ vALiLiGi
r·U4M Mu!e l' .
.Wg;"'i
S . ~o .. : 1146' Tarih: 17022015
Balk Saghgl Miidiirliigii
Gon Bol : BULA§ICI HASTALlKLAR
Eki
Konu: E<'3'6·If.t
SAYI : 40962929.4.49.16.001
KONU: 2015 YdlKKKAEgitimleri
1144'11111111111
vALiLiK MAKAMINA
MUS
Bakanhg11D1z Ttirkiye Halk Saghgl Kurumu Ba~kanhgmm 29.01.2015 tarih ve 770/101 saYlh
KKKA Egitim <;ah~malan hakkmdaki yaztSl He 2015 ytlmda yapdacak ~l~malar kapsammda ilimiz
Merkez ve 1Igelerinde bulunan llkogretim ve Liselerde ogrenim goren ogrenciler ile bu okullarda
gorevli ogretmenlere Miidtirliigumiize bagh Merkez ve 11~ TSM' lerce ol~turulan ekipler tarafmdan
Mart ayl igerisinde KKKA egitimlerinin verilmesi hususunu;
OlurlarmlZ8 arz ederim.
iI Halk Sagligl
MildilrlugO Vilayet Binasl Kat/4 MU~irtibat Tlf: 04362121160 Fax:04362123287
e-posta : [email protected] Ag:www.mushsm.gov.tr
Bula~ICI Hast.<;evre ve <;ah~an Sagl.Birimi
..... ,
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız