T.e.
BASMAKCI KAYMAKAMLIGI
' l~e Milli Egitim Miid"rliigii
:7932539/20/ I 7 .tj 1
K nu : Toplanu Yapilrnasi.
Say:
29.09.2014
OOORLOGUNE
iIgi: T.e. Milli Egi tim Bakanhgi Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurl ugunun 23/09/20 14 tarih
ve 4145909 sayili yaz isi.
Milli Egiti rn Bakanh gi Orgtin ve Yaygm Egitimi Destekleme ve Yetistirme Kurslan
Yonergesi hakkinda go rU~ alisverisinde bulunmak uzere 29/09 /2014 Pazartesi gunu Saat
15:00' da llce Mi lli Egitim Muduru Caner OZ DEMiR' in baskanhgmda Ilce miz Merk z -e
koylerinde bulunan TUm okul ve Ku rum Mtldiirlerinin kau h rmyla llce Milli Egitim
MUdUrlUgU MUdUr oda mda toplanu yapilacaktir.
Bilgil rin izi v belirtilen topl annya turn ok ul ve kurum M udurleri nin katrlmasmi onemle
rica cderim.
C----J--'
}
Caner
llce M illi
Eki:
29/09/20 14/ V.H.K.i . N.OGUZH~N7
29/09/20 14/ b.Md. .KARADAG t...C­
DAGITIM
Bilgi ve Geregi
Okul ve Kurum Miidiirliiklcrinc
Ilce Milli Egitim M udurl ugl;
Tel - Faks : 0272 4 113 176
int. Adresi : http:/b asm akci(2l}meb.gov.tr
Caner OZDEMiR
e-posta basmakci0 3(2l}meb.gov.tr.
Adres : Hukumet Konagi Kat:4 Basmakci
Download

Toplantı